Πρακτικά Θέματα


Α' έτος

M. Humbert, Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί της Αρχαιότητας, 2012
Ένα κλασικό έργο-σύστημα ανάγνωσης της ελληνορωμαϊκής εποχής. Η Ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών της Αρχαιότητας δεν είναι μόνον ένα –γνωστότατο στον επιστημονικό...
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Α. Κοτζάμπαση/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη, 6η έκδ., 2019
To διδακτικό βοήθημα «Το Οικογενειακό Δίκαιο στην Πράξη» εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη ότι η διδασκαλία του οποιουδήποτε νομικού μαθήματος, επομένως και του Οικογενειακού...
Α. Μανιτάκης, Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, 3η έκδ., 2009
Η παρούσα έκδοση είναι σημαντικά ανανεωμένη. Έχουν αφαιρεθεί τα κεφάλαια που αναφέρονταν στις ιστορικές μορφές του σύγχρονου κράτους, όπως το απολυταρχικό, το αυταρχικό, το...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...
Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικότερες έννοιες και των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα, δηλαδή των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου, του...
Θ. Παπαζήση, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2004
Το βιβλίο Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Case Studies, δεν αποτελεί απλή ανατύπωση της δεύτερης έκδοσης, αλλά εκ βάθρων επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν στις γενικές...
Ι. Καμτσίδου/Π. Μαντζούφας, Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, 2021
63 πρακτικά θέματα σε όλη τη διδακτέα ύλη του Συνταγματικού Δικαίου
Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Παρασκευόπουλος, Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου, 2η έκδ., 2006
Στο χρόνο που διέρρευσε από την πρώτη έκδοση (1999) του Εγχειριδίου ως τώρα, αρκετά πράγματα άλλαξαν στο πεδίο του Ποινικού δικαίου. Η ανάπτυξη της διεθνούς και ιδίως της...
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, 2022
Ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικότερων εννοιών και αρχών του Συνταγματικού Δικαίου
Ν. Παρασκευόπουλος/Γ. Νούσκαλης/Κ. Χατζηκώστας..., Ασκήσεις ποινικού δικαίου, 2009
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους προπτυχιακούς φοιτητές, και σε όσους για πρώτη φορά τίθενται αντιμέτωποι με προβλήματα του Γενικού και του...
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, 4η έκδ., 2016
Αντικείμενο της παρούσας τέταρτης πλήρως ενημερωμένης έκδοσης, είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #4
Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές...

Β' έτος

Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη της ύλης του διοικητικού δικαίου
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Όλες οι νομολογιακές εξελίξεις και οι τάσεις γύρω από τα βασικά ζητήματα
Α. Γέροντας, Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου, 2001
Το βιβλίο περιέχει πρακτικά θέματα που αναφέρονται σε κλασικά όσο και σε σύγχρονα ζητήματα διοικητικού δικαίου που έχουν απασχολήσει τη νομολογία και τη θεωρία. Ταυτόχρονα τα...
Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση είναι συμπληρωμένη και ενημερωμένη ενόψει των εξελίξεων τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας, όσο και της Επιστήμης
Α. Τσαδήρας, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων, 2022
Πρακτικά θέματα στην ύλη του Ενωσιακού Δικαίου με τεκμηριωμένες απαντήσεις και νομολογία
Απ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου, 4η έκδ., 2012
Το παρόν αποτελεί ένα βιβλίο ιδιαίτερα προσφιλές στους φοιτητές των Νομικών Σχολών, τους ασκούμενους δικηγόρους και τους υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών. Στην παρούσα νέα...
Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου, 2η έκδ., 2006
Καίτοι η πάροδος σχεδόν 10ετίας από της εκδόσεως του ανά χείρας βοηθήματος τις διδόμενες λύσεις στα «πρακτικά θέματα» δεν κατέστησε «ανεπίκαιρες», δεδομένου ότι ούτε σχετικές...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021
70 πρακτικά θέματα σε όλη την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου - Επιτομή, 2009
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #1
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η...
Ι. Κουκιάδης, Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο - Επιτομή, 8η έκδ., 2021
Πλήρης και περιεκτική παρουσίαση όλης της ύλης του εργατικού δίκαιου με βάση τις νέες ρυθμίσεις
Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη, Επιτομή δικαίου εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2014
Παρά τη διατήρηση στον τίτλο και της Β΄ έκδοσης του όρου «επιτομή», το έργο αποτελεί ήδη πλήρη αλλά συνοπτική παρουσίαση του δικαίου των εμπορικών εταιριών, ολοκληρωμένη για...

Γ' έτος

Α. Αργυριάδης/Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου/Λ. Σκαλίδης, Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου, 5η έκδ., 2007
Ο Άλκης Αργυριάδης με το βιβλίο αυτό έθεσε τις βάσεις του ασφαλιστικού δικαίου στον ευρύτερο νομικό χώρο, δίδαξε χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι αγάπησαν αυτό το απλό και...
Α. Δημητρόπουλος, Εφαρμογές Συνταγματικού Δικαίου - Συνταγματικά Δικαιώματα, τόμ. 2, 2η έκδ., 2012
Η β΄ έκδοση των Εφαρμογών Συνταγματικού Δικαίου ΙΙ περιλαμβάνει δύο Μέρη. Στο Α΄ Μέρος περιέχονται με ελάχιστες τροποποιήσεις και προσθήκες τα 46 πρακτικά θέματα της πρώτης...
Β. Κιάντος, Ασκήσεις ασφαλιστικού δικαίου, 3η έκδ., 2001
20 ασκήσεις από τα φροντιστήρια Ασφαλιστικού Δικαίου με λύσεις που στηρίζονται στις αρχές του δικαίου αυτού.
Δ. Κόρσος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου - Γ' έκδοση, τόμ. 2, 3η έκδ., 2013
Προϊόντος τοῦ χρόνου ἐπιβεβαιώνεται ἡ παλαιά κακή συνήθεια τῆς πολυνομίας, ἰδιαίτερα μάλιστα στόν τομέα τοῦ δημοσίου δικαίου μέ ἀποκορύφωμα στόν κύκλο τοῦ φορολογικοῦ...
Λ. Μαργαρίτης, 100 πρακτικά θέματα ποινικής δικονομίας, 5η έκδ., 2005
Η πέμπτη αυτή έκδοση των πρακτικών θεμάτων κατέστη αναγκαία από την ανάγκη προσαρμογής της ύλης στα σύγχρονα νομοθετικά, νομολογιακά και θεωρητικά δεδομένα.. Άπό τον πρόλογο...
Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2019
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει, σε μια απλουστευμένη μορφή, τις βασικές έννοιες του Εργατικού δικαίου. Η παρούσα, ενημερωμένη, νέα έκδοση κρίθηκε αναγκαία έτσι ώστε...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2022
Ευσύνοπτη ανάλυση του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Π. Πουλής, Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών, 4η έκδ., 2007
Η τέταρτη έκδοση του βιβλίου «Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου και Θεσμών» αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση των φοιτητών και σπουδαστών, των ερευνητών και όσων ασχολούνται με...
Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 4η έκδ., 2020
Το παρόν έργο παρουσιάζει και εστιάζει στα μεγαλύτερα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις μορφές των εμπορικών εταιριών και λειτουργεί ως μια συνεκτική πρόταση, ερμηνευτική των...
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου - Β' έκδοση, 2η έκδ., 2016
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #2
Στο παρόν έργο αποδίδεται με συντομία η πλέον σύγχρονη ύλη του τραπεζικού δικαίου. Ειδικότερα αναλύονται: οι βασικοί τραπεζικοί θεσμοί, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η...

Δ' έτος

Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2005
Καίτοι η πάροδος σχεδόν 10ετίας από της εκδόσεως του ανά χείρας βοηθήματος τις διδόμενες λύσεις στα «πρακτικά θέματα» δεν κατέστησε «ανεπίκαιρες», δεδομένου ότι ούτε σχετικές...
Γ. Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου, 3η έκδ., 2011
Η Γ΄έκδοση των ασκήσεων Πτωχευτικού Δικαίου επιθυμεί να συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που...
Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #3
  Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη η ύλη του Αστικού δίκαιου σε μορφή περιληπτική. Η μορφή του Αστικού Δικαίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει βαρύτητα...
Ι. Κοϊμτζόγλου, Στοιχεία δημοσίου δικαίου, 3η έκδ., 2005
Πρόκειται για έργο που καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες ώστε είτε να εμπλουτίσουν τις...
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική εκτέλεση, 2018
Με την αναγκαστική εκτέλεση επιτυγχάνεται η πραγμάτωση του ουσιαστικού δικαίου, όπως αυτό εξειδικεύτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση με δικαστική απόφαση (συνήθως) ή άλλο...
Κ. Κεραμεύς, Ένδικα μέσα, 4η έκδ., 2007
Τα ένδικα μέσα, δηλαδή την προσβολή δικαστικών αποφάσεων σε ανώτερα δικαστήρια, τα εφαρμόζουμε συχνά, σχεδόν πληθωρικά, οι Έλληνες πλημμυρίζοντας έτσι τα ανώτερα δικαστήρια...
Λ. Μαργαρίτης/Α. Ζαχαριάδης, Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 1999
50 θέματα που καλύπτουν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης στην εμβάθυνση της Ποινικής Δικονομίας.
Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Ν. Ψούνη, 100 Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου, 5η έκδ., 2016
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης του Κληρονομικού Δικαίου
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Π. Φίλιος, Εισαγωγή στο δίκαιο, 2012
Η εισαγωγή στο δίκαιο έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές του δικαίου μια συνοπτικότατη εικόνα για τον κόσμο του δικαίου. Αυτή διαιρείται σε δύο μέρη, το Γενικό και το...