Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2023 που κυκλοφορεί:

Επιδίκαση αποζημίωσης κατ’ άρθ. 931 ΑΚ

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στις δίκες
περί την εκτέλεση

Αποζημίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός λόγω παράβασης ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού

Εκτελεστής διαθήκης στο βυζαντινό δίκαιο

Δικαστικά θέματα

Τεκμήριο αθωότητας

Ένδικα μέσα κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης

Άρνηση υποβολής οδηγού σε αλκοτέστ

Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση υπεύθυνη δήλωση

Ανυπόστατη απόφαση ΓΣ της ΑΕ

Χρησικτησία και οροφοκτησία

Εργατικό ατύχημα

Οροφοκτησία και Airbnb

Παρένθετη μητρότητα από γυναίκα που είναι ήδη μητέρα

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2023
© Δεκέμβριος 2023
Σελίδες: X + 332
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Αθ. Κρητικός: Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ που αναφέρεται στην επιδίκαση της αποζημίωσης

1606 Κ. Μαρτίνος: Ζητήματα ως προς την εφαρμογή του θεσμού της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (άρθ. 731-732 ΚΠολΔ) στις δίκες περί την εκτέλεση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1610 Μ.-Θ. Μαρίνος: Αγωγή αποζημίωσης και αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω παράβασης ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισμού (άρθρο 101 ΣΛΕΕ). Αλυσιτελής επίκληση της αρχής της αποτελεσματικότητας, όταν χρησιμοποιούνται ως βάση τα άρθρα 904 επ. ΑΚ

1622 Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Κοπακάκης: Αίτηση περί ακυρότητας της απόφασης της γενικής συνέλευσης ΑΕ ως εσωτερικού οργάνου της ΑΕ δεν δύναται να θεωρηθεί διαφορά από σχέση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία των περιουσιακών εργατικών διαφορών. Έλλειψη νομιμοποίησης και εννόμου συμφέροντος σωματείου

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1630 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1691 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1717 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

1730 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

1741 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1749 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1759 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστη­ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1777 Π. Δασκαλόπουλος: Ο θεσμός του εκτελεστή διαθήκης στο βυζαντινό δίκαιο

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1788 Δ. Τίτσιας: Η ίδρυση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ν. ΓΥΛΖ΄/1909)

1811 Γ. Βαλμαντώνης: Ο Χάρτης Δεοντολογίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1823 Ι. Σπυριδάκης: Σινανιώτης Λάμπρος, Φιλοσοφία και φιλοσοφία δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1825 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1828 Ευρετήριο σχολίων

1833 Βιβλιοπαρουσιάσεις

1834 Αλφαβητικό ευρετήριο

1915 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
Γεώργιος Ορφανίδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Αρεοπαγίτης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δικαστικό Σώμα
Αντώνιος Αλαπάντας, Εφέτης, Δ.Ν. • Πέτρος Αλικάκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν. • Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Ειρηνοδίκης • Γιάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης • Ελευθέριος Γεωργίλης, Εφέτης • Σπυρίδων Γεωργουλέας, Εφέτης • Δημήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών • Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Σύμβουλος Επικρατείας • Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Πρόεδρος Εφετών • Νικόλαος Ζαγοριανός, Εφέτης • Δημήτριος Ζημιανίτης, Αντεισαγγελέας Εφετών • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου • Ολυμπία Κώστα, Εφέτης • Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτης • Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης • Χρυσούλα Πλατιά, Αρεοπαγίτης • Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης • Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Απόστολος Τσουκαλάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος Επικρατείας • Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Μαρία Χασιρτζόγλου, Αρεοπαγίτης • Ευάγγελος Χριστιάς, Εφέτης • Καλλή Χρονοπούλου, Ειρηνοδίκης, Δ.Ν.
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων
Αστικό Δίκαιο
Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ • Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Παρασκευή Παπαρσενίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Χρίστος Φίλιος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πολιτική Δικονομία
Νικόλαος Κατηφόρης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος • Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν. Λευκωσίας • Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Εμπορικό Δίκαιο
Μάνθα Βαρελά, Δ.Ν., Δικηγόρος • Νικόλαος Βερβεσός, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ • Χρήστος Χρυσάνθης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Εργατικό Δίκαιο
Δημήτριος Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Ιωάννης Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ποινικό Δίκαιο
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Νικόλαος Δημητράτος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Ιωάννης Ναζίρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ • Γεώργιος Τριανταφύλλου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Δημόσιο Δίκαιο
Αφροδίτη Κουσουνή-Πανταζοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος • Νικόλαος Παπασπύρου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εμμανουήλ Περάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιμέλεια ύλης
Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Ελληνική Δικαιοσύνη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος