Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 3 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες:
Συνδρομές

Φοιτητές: € 60

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 60

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Ν.Π.Δ.Δ.: € 160

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 3 (2020)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες:
Συνδρομές

Φοιτητές: € 60

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 60

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Ν.Π.Δ.Δ.: € 160

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα 3/2020

Χ. Δεληγιάννη - Δημητράκου

Νικόλαος Βαλτικός και Γεώργιος Σπυρόπουλος: Λίγα λόγια στη μνήμη τους – Παρέμβαση στην επετειακή επιστημονική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Οργανώσεως

Εργασίας

ΑΡΘΡΑ

Σ. Βλαχόπουλος

Αγία Σοφία και διεθνές δίκαιο

Ν. Μαματσοπούλου

Οι έννομες συνέπειες των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: απόψεις διεθνούς και εθνικού δικαίου

Θ. Χίου

Ανάλωση κατά προτίμηση; Σκέψεις για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ «Tom Kabinet» (C-263/18)

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Ιούνιος – Αύγουστος 2020) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-311/18, Facebook Ireland και Schrems, 16.07.2020 (Το επίπεδο προστασίας των ΗΠΑ για τη μαζική διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οργανισμούς εγκατεστημένους στην EE) – Παρατηρήσεις Ζ. Καρφή

ΔΕΕ C-588/18, FETICO κ.λπ., 04.06.2020 (Ειδικές άδειες μετ’ αποδοχών που παρέχουν τη δυνατότητα απουσίας από την εργασία προς κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και υποχρεώσεων των εργαζομένων) – Παρατηρήσεις Μ. Παπακωνσταντής

ΔΕΕ C-610/18, AFMB κ.λπ., 16.07.2020 (Εφαρμοστέα νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης και έννοια του εργοδότη στην περίπτωση των διακινούμενων εργαζομένων) – Παρατηρήσεις Σ. Καρβέλα

ΔΕΕ C-549/18, Επιτροπή/Ρουμανία (Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), 16.07.2020 και ΔΕΕ C-550/18, Επιτροπή/Ιρλανδία (Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), 16.07.2020 (Επιβολή

χρηματικών κυρώσεων με βάση το άρθρο 260 παρ. 3 ΣΛΕΕ λόγω μη κοινοποίησης

μέτρων μεταφοράς Οδηγίας) – Παρατηρήσεις Ε. Τσιτσιπά

ΓεΔΕΕ συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-778/16 και T-892/16, Ιρλανδία/Επιτροπή, 27.07.2020 (Ευνοϊκές φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings” για ενδοομιλικές συναλλαγές και

κρατικές ενισχύσεις)

ΔΕΕ C-265/19, Recorded Artists Actors Performers, 08.09.2020 (Δικαίωμα ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών σε εύλογη αμοιβή η οποία κατανέμεται μεταξύ αυτών και των

παραγωγών φωνογραφημάτων) – Παρατηρήσεις Μ.-Χ. Μιχαηλίδου

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Μάιος – Ιούλιος 2020) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 310/15, Υπόθεση Μugemangango κατά Βελγίου, 10.07.2020 (Δικαίωμα

σε ελεύθερες εκλογές και κράτος δικαίου) – Παρατηρήσεις Μ. Σαπαρδάνη 409

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ

ΣτΕ (Ολ.), αποφάσεις αριθμ. 1439-1443/2020, 14.07.2020 (Περικοπές κυρίων συντάξεων δυνάμει των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 και χρονικός περιορισμός των αποτελεσμάτων

των αποφάσεων ΣτΕ (Ολ.) 2287-2288/2015 σε σχέση με το άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ) – Παρατηρήσεις Χ. Αθανασιάδη

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν «Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών και στην ανάπτυξη μέτρων

κατά της φοροαποφυγής» – Δραστηριότητες Μαρτίου - Απριλίου

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν «Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα Ψηφιακά Δίκτυα» – Δραστηριότητες Μαρτίου - Απριλίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Βιβλία ΚΔΕΟΔ 2020

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΟΤΕΣ: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ (26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ομ. Καθηγητής Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη)

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE

PROPRIÉTAIRES:

CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

rue Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique

LE BARREAU DE THESSALONIKI

rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique

ÉDITEURS: Prof. CHRISTINA DELIYANNI - DIMITRAKOU, Directrice du CIEEL (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique) EFSTATHIOS KOUTSOHINAS, Président du Barreau de Thessalonique (rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique)

DIRECTEUR: Emer. Prof. V. SKOURIS (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού