Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2022)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2022
© Ιούνιος 2022
Σελίδες: XV + 160
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Ν.Π.Δ.Δ.: € 160

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 60

Δικαστές: € 60

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ

Ν. Κ. Κλαμαρής

Κρίσιμα ζητήματα του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου των σε διεθνές επίπεδο (και στο

πλαίσιο διεθνών συνεδρίων) επιστημονικών συζητήσεων

Μ. Δ. Χρυσομάλλης

Η καθιέρωση καθεστώτος αιρεσιμότητας Κράτους Δικαίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092

Τ. Πανταζή

Προϋποθέσεις νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Μάρτιος – Μάιος 2022) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-205/20, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), 08.03.2022 (Απόσπαση εργαζομένων: Άμεσο αποτέλεσμα της απαίτησης περί αναλογικότητας των κυρώσεων και νομολογιακή ανατροπή) – Παρατηρήσεις Β. Στάθη

ΔΕΕ C-483/20, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale- Protection déjà accordée), 22.02.2022 (Άρνηση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε κράτος μέλος λόγω ύπαρξης καθεστώτος πρόσφυγα σε άλλο κράτος μέλος) – Παρατηρήσεις Ε.-Ρ. Σουγλή

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2022)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγές Νος 55798/16, 55808/16, 55817/16, 55820/16 και 55823/16, Α.Α. και λοιποί κατά Βόρειας Μακεδονίας, 05.04.2022 (Απαγόρευση συλλογικής απέλασης αλλοδαπών – Επαναπροωθήσεις αλλοδαπών από τη Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα το 2016) – Παρατηρήσεις Χ. Τσεβάς

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΠρΑθ (Τμ. 25ο – Τριμελές), απόφαση αριθμ. 4978/2022, 14.04.2022 (Αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις) – Παρατηρήσεις Φ.-Ε. Γεωργαλής

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on the Consti- tutional Identity of the European Union: The EU Charter of Fundamental Rights” με θέμα «Ενδοοι-

κογενειακή βία και Γυναικοκτονία: Σύγχρονοι προβληματισμοί» – 10 και 11 Μαΐου

Πρόγραμμα διδυμοποίησης με το Ισραήλ «Ανάπτυξη και εδραίωση της Επιτροπείας για τις κα- ταγγελίες παιδιών και νέων εκτός σπιτιού του Ισραήλ» – Closing Event – 4th Steering Committee Meeting

Συνέδριο κρατικών ενισχύσεων “Athens EU State Aid Conference 2022: Key Issues for Greece”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Το δίκαιο ΕΕ στα ελληνόγλωσσα νομικά περιοδικά: Α’ Εξάμηνο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΟΤΕΣ: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ (26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ομ. Καθηγητής Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη)

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE

PROPRIÉTAIRES:

CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

rue Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique

LE BARREAU DE THESSALONIKI

rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique

ÉDITEURS: Prof. CHRISTINA DELIYANNI - DIMITRAKOU, Directrice du CIEEL (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique) EFSTATHIOS KOUTSOHINAS, Président du Barreau de Thessalonique (rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique)

DIRECTEUR: Emer. Prof. V. SKOURIS (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique)

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος