Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1 (2020)

Edition info

Journal
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Current issue
Issue number: 1, 2020
© March 2020
Pages: 160
Subscriptions

Judges: € 60

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 160

Companies: € 120

Students: € 60

Individuals: € 80

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1 (2020)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Edition info

Journal
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Current issue
Issue number: 1, 2020
© March 2020
Pages: 160
Subscriptions

Judges: € 60

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 160

Companies: € 120

Students: € 60

Individuals: € 80

Table of contents   +

Περιεχόμενα 1/2020

ΑΡΘΡΑ

Δ. Zερδελής

Η προστασία από την απόλυση μετά τον ν. 4611/2019

Ο. Γ. Σπηλιόπουλος

Το νομικό πλαίσιο σφαιρικής ελευθέρωσης των συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Ιαπωνίας βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης

Β. Κ. Βρεττού

Η έννοια των μελλοντικών γενεών και η αναφορά τους στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της ΕΕ και στα εθνικά συντάγματα των χωρών της ΕΕ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Δεκέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-122/18, Επιτροπή/Ιταλία (Directive lutte contre le retard de paiement), 28.01.2020 (Καθυστέρηση πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) – Παρατηρήσεις Λ. Σταύρου

ΔΕΕ C-274/14, Banco de Santander, 21.01.2020 (Έννοια του όρου «δικαστήριο κράτους μέ- λους» κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ και απαίτηση περί ανεξαρτησίας) – Παρατηρήσεις Μ. Σαπαρ- δάνη

ΔΕΕ C-261/18, Επιτροπή/Ιρλανδία (Parc éolien de Derrybrien), 12.11.2019 (Υποχρέωση κρά- τους μέλους για τη θέσπιση νομοθεσίας περί προηγούμενης εκτίμησης περιβαλλοντικών επι- πτώσεων πριν και κατά την αδειοδότηση και κατασκευή αιολικού πάρκου) – Παρατηρήσεις Π. Αργαλιάς

ΔΕΕ C-717/18, X (Mandat d'arrêt européen – Double incrimination), 03.03.2020 (Έλεγχος διττού αξιοποίνου κατά την εκτέλεση ΕΕΣ και ασφάλεια δικαίου) – Παρατηρήσεις Ε. Τσιτσιπά

ΕΕΕυρΔ 1:2020 V

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Νοέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγές Νος 8675/15 και 8697/15, Υπόθεση N.D. και N.T. κατά Ισπανίας, 13.02.2020 (Ομαδική επαναπροώθηση αλλοδαπών λόγω παράτυπης εισόδου σε εθνική επικράτεια) – Παρατη- ρήσεις Α. Καλλίδου

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣτΕ (Τμ. Β’), απόφαση αριθμ. 272/2020, 19.02.2020 (Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότε- ρης διοικητικής κύρωσης για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας) – Παρατηρήσεις Μ. Κρίκα

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Ημερίδα εργασίας με θέμα «Συνεργασία αμερικανικών και ελληνικών ακαδημαϊκών φορέων»

Παρουσίαση μελέτης του ΚΔΕΟΔ με θέμα «Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις κατά το ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο – Case Study: Η χρήση του όρου “Μακεδονία”»

Συμμετοχή της Γραμματέως του ΚΔΕΟΔ, κας Βιργινίας Τζώρτζη, σε Forum της «Διεθνούς Διαφά- νειας Ελλάδος»

Συμμετοχή στελεχών του ΚΔΕΟΔ σε επιστημονική συνάντηση με θέμα «Ελληνο-βουλγαρικές συ- ζητήσεις: To μέλλον της Ευρώπης»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις ΙΙ. Βιβλία ΚΔΕΟΔ

Editorial team   +

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΟΤΕΣ: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ (26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ομ. Καθηγητής Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη)

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE

PROPRIÉTAIRES:

CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

rue Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique

LE BARREAU DE THESSALONIKI

rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique

ÉDITEURS: Prof. CHRISTINA DELIYANNI - DIMITRAKOU, Directrice du CIEEL (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique) EFSTATHIOS KOUTSOHINAS, Président du Barreau de Thessalonique (rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique)

DIRECTEUR: Emer. Prof. V. SKOURIS (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account