Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Β/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ
Έ. Τζίβα, Κρίση στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά εξαιτίας της πανδημίας, σελ. 187

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κιλτένη, Τα αίτια της οικονομικής κρίσης των ετών 2007-2008, σελ. 202
Μ. Κιλτένη, Η σύμπραξη των θιγόμενων μερών σ’ ένα «workout», σελ. 225

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αχ. Μπεχλιβάνης, Εμπορική υπαξία πλοίου λόγω σύγκρουσης υπαγόμενης στη Διεθνή Σύμβαση του Βρυξελλών 1910 «Περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συγκρούσεως πλοίων», σελ. 237

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤρΕφΑθ 3165/2021: Συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας, ιδίως επί καταναλωτικών διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 44/2001 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» – Επενδυτικές υπηρεσίες: Κώδικας Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). – Καταναλωτές: Ο επενδυτής ριψοκίνδυνων επενδυτικών προϊόντων ως καταναλωτής, σ. 249.

ΤρΕφΘεσ 1332/2020: Ε.Π.Ε.: Λύση με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο (άρθρο 44 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 3190/1955) – Έννοια του σπουδαίου λόγου (για τη θεμελίωση σπουδαίου λόγου δεν προϋποτίθεται υπαιτιότητα των λοιπών εταίρων ή των εκπροσώπων της εταιρίας ούτε έλλειψη υπαιτιότητας του αιτούντος τη λύση· η υπαιτιότητα του αιτούντος τη λύση μπορεί να θεμελιώσει ένσταση από το άρθρο 281 ΑΚ), σ. 275.

ΤρΕφΠειρ 247/2021: Επιθαλάσσια αρωγή (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Λονδίνου του 1989): Πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης – Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος αμοιβής, ιδίως η έννοια του κινδύνου – Κριτήρια καταμερισμού της αμοιβής – Εξ επαγ-γέλματος ναυαγοσωστικά πλοία – Διαφορά επιθαλάσσιας αρωγής και ρυμούλκησης, σ. 289.

ΜονΕφΘεσ 738/2022: Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων (Διεθνής Σύμβαση CMR· ν. 559/1977): Πεδίο εφαρμογής – Δικαίωμα διάθεσης των μεταφερόμενων πραγμάτων – Ευθύνη του μεταφορέα προς αποζημίωση λόγω απώλειας ή βλάβης των μεταφερόμενων πραγμάτων: Χρονικά όρια της ευθύνης· υπολογισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης· απαλλαγή του μεταφορέα σε περίπτωση που η απώλεια ή βλάβη οφείλεται σε συνθήκες που δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να προλάβει – Ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση εξωσυμβατικής απαίτησης – Πλήρης ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση πρόκλησης της ζημίας λόγω ηθελημένης κακής διαχείρισης (willful misconduct) – Ασφαλιστική υποκατάσταση (άρθρο 14 παρ. 1 ν. 2496/1997), σ. 301.

ΜονΠρΘεσ 62/2022: Ομόρρυθμη εταιρία: Εκούσια έξοδος εταίρου (τρόπος και χρόνος επέλευσης της εξόδου· αξίωση του εταίρου για καταβολή της πλήρους αξίας της συμμετοχής του, ιδίως όταν η εταιρία είναι ορισμένου χρόνου: αποδέκτης της αξίωσης, καθορισμός της αξίας συμμετοχής μέσω της κατάρτισης ειδικού ισολογισμού, φύση της σχετικής διαφοράς ως μη γνήσιας υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, καταχρηστική άσκηση της αξίωσης) – Διαδικασία διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019): Διαφορές υπαγόμενες σε διαμεσολάβηση, ιδίως υπό το πρίσμα διάκρισης των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας σε γνήσιες και μη γνήσιες· έννοια του όρου «εξουσία διάθεσης» – Εκούσια δικαιοδοσία: Αντικείμενο των αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, σ. 345.

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 2, 2022
© June 2022
Pages: X + 172
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 180

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Έ. Τζίβα,. Κρίση στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά εξαιτίας της πανδημίας. σ. 187

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη,. Τα αίτια της οικονομικής κρίσης των ετών 2007-2008. σ. 202

Μ. Κιλτένη,. Η σύμπραξη των θιγόμενων μερών σ’ ένα «workout». σ. 225

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αχ. Μπεχλιβάνης,. Εμπορική υπαξία πλοίου λόγω σύγκρουσης υπαγόμενης στη Διεθνή Σύμβαση του Βρυξελλών 1910 «Περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συγκρούσεως πλοίων». σ. 237

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

ΤΕΑ 3165/2021 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος). σ. 249

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΕΘ 1332/2020 (Παρατηρήσεις Ν. Καμάρης, σ. 283). σ. 275

ΤΕΘ 749/2022. σ. 286

Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς

ΤΕΠ 247/2021 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 298). σ. 289

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 738/2022. σ. 301

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 1475/2021. σ. 315

ΠΠΘ 12839/2021. σ. 322

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 12755/2021. σ. 328

ΜΠΘ 14157/2021. σ. 334

ΜΠΘ 14718/2021. σ. 342

ΜΠΘ 62/2022. σ. 345

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue