Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2024)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α/2024

ΜΕΛΕΤΕΣ
I. Γκέγκας, Ζητήματα σχετικά με την εξώδικη πραγματογνωμοσύνη ασφαλιστικών ζημιών – Με έμφαση στην αξίωση του ασφαλιστή για καταβολή της σχετικής δαπάνης από τον υπεύθυνο για την πραγματο-ποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου, μετά την επέλευση της κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 ΑσφΝ υποκατάστα-σης, σελ. 1.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κιλτένη, Εκκαθάριση vs Εξυγίανση: 1-1, σελ. 23.


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 1341/2013: Ασφάλιση κατά ατυχημάτων: Ασφαλιστι-κή υποκατάσταση – Εφαρμογή του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ (;), σελ. 41.
ΜΕΑ 1383/2023: Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων (Διεθνής Σύμβαση CMR): Χρονικά όρια ευθύνης του με-ταφορέα – Απαλλαγή του μεταφορέα επί προκλήσεως της απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης λόγω συνθη-κών που δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να προλάβει (άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ CMR) – Υποκατάσταση του ασφαλιστή αστικής ευθύνης στο δικαίωμα αποζημίωσης του συμβατικού με-ταφορέα έναντι του πραγματικού· συμφωνία περί απαλ-λαγής του ασφαλιστή λόγω ματαίωσης του αναγωγικού του δικαιώματος από υπαιτιότητα του λήπτη επαγγελμα-τικής ασφάλισης, σελ. 80.
ΠΠΑ 3634/2023: Ανώνυμη εταιρία: Σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη (άρθρα 99 επ. ν. 4548/2018), σελ. 145.
ΜΠΘ 13903/2023: Ομόρρυθμη εταιρία: Εκκαθαριστές (νόμιμοι, καταστατικοί ή συμβατικοί, δικαστικοί· αίτηση εταίρου για τον δικαστικό διορισμό εκκαθαριστή· η νό-μιμη εξουσία εκκαθάρισης διατηρείται λανθάνουσα και όταν έχουν ορισθεί καταστατικοί ή δικαστικοί εκκαθαρι-στές, καθώς αναβιώνει σε κάθε περίπτωση έκπτωσης ή αδυναμίας αυτών), σελ. 152.
ΕΝ 19/2024: Πτώχευση (ν. 4738/2020): Απαλλαγή μη κηρυχθέντος σε πτώχευση οφειλέτη λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του για κάλυψη των εξόδων της πτωχευ-τικής διαδικασίας – Εξαίρεση του εισοδήματος του οφει-λέτη από την πτωχευτική περιουσία, σελ. 165.

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 1, 2024
© March 2024
Pages: Χ + 174
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Judges: € 75

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

I. Γκέγκας,. Ζητήματα σχετικά με την εξώδικη πραγματογνωμοσύνη ασφαλιστικών ζημιών – Με έμφαση στην αξίωση του ασφαλιστή για καταβολή της σχετικής δαπάνης από τον υπεύθυνο για την πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου, μετά την επέλευση της κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 ΑσφΝ υποκατάστασης. σ. 1

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη,. Εκκαθάριση vs Εξυγίανση: 1-1. σ. 23

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 1341/2013 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 47). σ. 41

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΕΘ 1884/2022. σ. 52

ΤΕΘ 1637/2023. σ. 58

ΤΕΘ 1640/2023. σ. 65

ΤΕΘ 1764/2023. σ. 74

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 1383/2023 (Παρατηρήσεις Α. Μπεχλιβάνης, σ. 92). σ. 80

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 1358/2023. σ. 95

ΜΕΘ 1743/2023. σ. 102

ΜΕΘ 1872/2023. σ. 111

Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς

ΜΕΠ 110/2023. σ. 114

ΜΕΠ 326/2023. σ. 132

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΠΠΑ 3634/2023. σ. 145

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 13903/2023 (Παρατηρήσεις Σ. Παπαδοπούλου, σ. 158). σ. 152

Ειρηνοδικείου Ναυπλίου

ΕΝ 19/2024 (Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνος, σ. 169). σ. 165

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

† Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

† Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

† Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue