Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Γ/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ν. Τέλλης, Διατήρηση της επιχείρησης στην πτώχευση και δίκαιο των συμβάσεων - Υπάρχει δίκαιο εξυγίανσης έξω από τη διαδικασία εξυγίανσης;, σ. 357
Γ. Γρηγοριάδης, Προς μία διεύρυνση της αρχής του αμέσου αποτελέσματος; Ερμηνευτική προσέγγιση της υπ’ αριθμ. C-243/20 απόφασης του ΔΕΕ σε συγκριτική επισκόπηση με την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της ΟλΑΠ, σ. 383

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κιλτένη, Administrative Receivership: Ιστορική αναδρομή και διαδικασία, σ. 393
Μ. Κιλτένη, Ομοιότητες και διαφορές της «Administrative Receivership» με άλλα μορφώματα και η συσχέτισή της με την ιδέα της διάσωσης της επιχείρησης, σ. 407

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αχ. Μπεχλιβάνης, Απώλεια του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του 1976 «για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις» (γνωμοδ.), σ. 413

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2021: Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες - Άρθρο 1, παράγραφος 2 - Ρήτρες της σύμβασης που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου - Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας - Δάνειο που πρέπει να εξοφληθεί σε συνάλλαγμα - Ρήτρα που απηχεί εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου - Συνέπειες της μη μεταφοράς του άρθρου 1, παράγραφος 2, στο εθνικό δίκαιο - Άρθρο 3, παράγραφος 1, και άρθρο 4, παράγραφος 1 - Έλεγχος του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας - Άρθρο 8 - Θέσπιση ή διατήρηση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή - Σχέση μεταξύ των διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 93/13, σ. 427.

ΑΠ 470/2022: Ενωσιακό δίκαιο: Υποχρέωση σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου (η υποχρέωση υφίσταται και πριν την πάροδο της προθεσμίας προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σε Οδηγία· αφορά στη μη εφαρμογή μέτρου του εθνικού δικαίου που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα Οδηγίας). – Επενδυτικές υπηρεσίες: Οδηγία 22/1993, ενσωματωθείσα στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 2396/1996 (έννοια επενδυτικών υπηρεσιών, τίτλων και κινητών αξιών) – Οδηγία 1997/9 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (επενδυτική εργασία σε σχέση με την υποχρέωση αποζημίωσης θεωρείται όχι μόνο κάθε πράξη λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, αλλά και η πράξη κατάθεσης κεφαλαίων σε ΕΠΕΥ σε σχέση με τέτοιες επενδυτικές υπηρεσίες, όχι όμως και η κατάθεση κεφαλαίων υπό προθεσμία με εντολή διαχείρισης) – Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (άρθρα 61 έως 78 ν. 2533/1997: σκοπός σύστασης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου· επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου· ανάγκη ερμηνείας των σχετικών διατάξεων υπό το φως της Οδηγίας 1997/9, ώστε να καλύπτεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει χρήματα δοθέντα με εντολή για επενδυτικές υπηρεσίες), σ. 444.

ΜΕΑ 1858/2022: Τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων (ν. 3156/2003) και σύμβαση διαχείρισης αυτών (ν. 4354/2015): Σύμβαση μεταβίβασης τιτλοποιούμενης απαίτησης (ratio ν. 3156/2003, έννοιες «μεταβιβάζων» και «αποκτών», συντέλεση της μεταβίβασης) – Νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης στη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης με σκοπό την είσπραξη της υπό διαχείριση απαίτησης; σ. 454.

ΜΠΡ 17/2021: Ομόρρυθμη εταιρία: Διαχείριση και εκπροσώπηση (νόμιμη και καταστατική)· μη προσήκουσα παράσταση ομόρρυθμης εταιρίας σε δικαστήριο λόγω προβολής αντικρουόμενων ισχυρισμών από πλείονες διαχειριστές της - Γ.Ε.ΜΗ.: Διαγραφή καταχώρισης λανθασμένης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. με δικαστική απόφαση (άρθρο 110 ν. 4635/2019), σ. 498.

ΜΠΦ 116/2022: Ανώνυμη εταιρία: Αναβολή λήψης απόφασης γ.σ. κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας (δυνατότητα υποβολής του αιτήματος και στον προσωρινό πρόεδρο πριν τη γ.σ.· περιεχόμενο του αιτήματος· δυνατότητα διαφοροποίησης του προέδρου της γ.σ. από το αίτημα της μειοψηφίας όσον αφορά στην ημερομηνία αναβολής;), σ. 509.

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 3, 2022
© September 2022
Pages: Χ + 172
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 180

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν. Τέλλης,. Διατήρηση της επιχείρησης στην πτώχευση και δίκαιο των συμβάσεων - Υπάρχει δίκαιο εξυγίανσης έξω από τη διαδικασία εξυγίανσης;. σ. 357

Γ. Γρηγοριάδης,. Προς μία διεύρυνση της αρχής του αμέσου αποτελέσματος; Ερμηνευτική προσέγγιση της υπ’ αριθμ. C-243/20 απόφασης του ΔΕΕ σε συγκριτική επισκόπηση με την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της ΟλΑΠ σ. 383

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη,. Administrative Receivership: Ιστορική αναδρομή και διαδικασία. σ. 393

Μ. Κιλτένη,. Ομοιότητες και διαφορές της «Administrative Receivership» με άλλα μορφώματα και η συσχέτισή της με την ιδέα της διάσωσης της επιχείρησης. σ. 407

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αχ. Μπεχλιβάνης,. Απώλεια του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του 1976 «για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις» (γνωμοδ.) σ. 413

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2021. σ. 427

Αρείου Πάγου

ΑΠ 470/2022. σ. 444

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 1858/2022. σ. 454

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΑ 842/2022 (Κοινές παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 473). σ. 467

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 1993/2022. σ. 482

ΜΠΘ 2662/2022. σ. 490

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου

ΜΠΡ 17/2021 (Παρατηρήσεις Π. Νίκου, σ. 506). σ. 498

Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας

ΜΠΦ 116/2022 (Παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 526). σ. 509

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue