Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2021)

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 1, 2021
© June 2021
Pages: X + 192
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

Judges: € 75

Students: € 75

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α/2021

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μ.-Θ. Δ. Μαρίνος
, Μορφές προσβολής ενωσιακών ενδείξεων γεωγραφικής προελεύσεως – Συγχρόνως παρατηρήσεις στις αποφάσεις του ΔικΕΕ C-614/17 Queso Manchego και C-44/17 Scotch Whiskey Association, σελ. 1
Ν. Τέλλης, Λευκή ψήφος, αποχή και «εναντίωση μετόχων» κατά τη λήψη αποφάσεων στα όργανα της Α.Ε. (ΓΣ και ΔΣ), σελ. 23
Α. Μπεχλιβάνης, Μεταβολές στα ασφάλιστρα: Η συνομολόγηση ρήτρας αναπροσαρμογής υπό το πρίσμα της αρχής της διαφάνειας, σελ. 37
Γ. Ψαρουδάκης, Η μεταχείριση της ρήτρας αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου στις μακροπρόθεσμες ασφαλίσεις υγείας κατά το άρ. 2Α ν. 2251/1994, σελ. 49
Ι. Μπουλά, Το νέο καθεστώς δημοσιότητας στις ανώνυμες εταιρείες (μετά τους Ν. 4548/2018 και Ν. 4635/2019, σελ. 69

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ρ. Γιοβαννόπουλος
, Χρήση του πιστωτικού υπολοίπου σύμβασης ανοίγματος πίστωσης συνδυασμένης με άνοιγμα «αλληλόχρεου λογαριασμού» προς εξόφληση υποχρεώσεων από άλλη έννομη σχέση από εκείνη που εξυπηρετούσε ο αλληλόχρεος λογαριασμός - Εφαρμογή του ά. 862 ΑΚ σε περίπτωση δυνατότητας είσπραξης οφειλομένων ποσών από εκτέλεση δημοσίου έργου (Τμήμα Γνμδ.), σελ. 85

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΘ 872/2019: Υποκειμενικά όρια της συμφωνίας παρέκτασης, ιδίως επί συμβάσεως εγγυήσεως. Έκταση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης, σελ. 119.
ΤΕΘ 1365/2020: Ελαττωματικότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης α.ε. (υπό τον κ.ν. 2190/1920) – ιδίως σε περίπτωση συνεδρίασης σε τόπο ή χρόνο διαφορετικό από τον αναγραφόμενο στην πρόσκληση, σελ. 131.
ΜΕΘ 94/2019: Ε.Π.Ε.: Ανάκληση διαχειριστή ορισθέντος, κατά περίπτωση, από το καταστατικό ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων∙ περιπτώσεις στις οποίες η ανάκληση προϋποθέτει παρέμβαση του δικαστηρίου (άρθρο 19 ν. 3190/1955, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 5 ν. 4541/2018) – Διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ∙ σχέση της διάταξης με το άρθρο 16 ν. 3190/1955. – Αντικατάσταση προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ∙ σχέση της διάταξης με τα άρθρα 19 ν. 3190/1955 και 69 ΑΚ, σελ. 151.
MΠΘ 800/2020: Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (κατά τον ν. 2251/ 1994), σελ. 180.
ΜΠΘ 4345/2019: Διορισμός διοίκησης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως στην α.ε., σελ. 166.

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 1, 2021
© June 2021
Pages: X + 192
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

Judges: € 75

Students: € 75

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ.-Θ. Δ. Μαρίνος,. Μορφές προσβολής ενωσιακών ενδείξεων γεωγραφικής προελεύσεως – Συγχρόνως παρατηρήσεις στις αποφάσεις του ΔικΕΕ C-614/17 Queso Manchego και C-44/17 Scotch Whiskey Association  σ.   1

Ν. Τέλλης,. Λευκή ψήφος, αποχή και «εναντίωση μετόχων» κατά τη λήψη αποφάσεων στα όργανα της Α.Ε. (ΓΣ και ΔΣ).  σ.  23

Α. Μπεχλιβάνης,. Μεταβολές στα ασφάλιστρα: Η συνομολόγηση ρήτρας αναπροσαρμογής υπό το πρίσμα της αρχής της διαφάνειας.  σ.  37

Γ. Ψαρουδάκης,. Η μεταχείριση της ρήτρας αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου στις μακροπρόθεσμες ασφαλίσεις υγείας κατά το άρ. 2Α ν. 2251/1994.  σ.  49

Ι. Μπουλά,. Το νέο καθεστώς δημοσιότητας στις ανώνυμες εταιρείες (μετά τους Ν. 4548/2018 και Ν. 4635/2019).  σ.  69

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ρ. Γιοβαννόπουλος,. Χρήση του πιστωτικού υπολοίπου σύμβασης ανοίγματος πίστωσης συνδυασμένης με άνοιγμα «αλληλόχρεου λογαριασμού» προς εξόφληση υποχρεώσεων από άλλη έννομη σχέση από εκείνη που εξυπηρετούσε ο αλληλόχρεος λογαριασμός - Εφαρμογή του ά. 862 ΑΚ σε περίπτωση δυνατότητας είσπραξης οφειλομένων ποσών από εκτέλεση δημοσίου έργου (Τμήμα Γνμδ.).  σ.  85

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΕΘ 872/2019 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος).  σ. 119

ΤΕΘ 1365/2020 (Παρατηρήσεις Ν. Καμάρης, σ. 135).  σ. 131

ΤΕΘ 1937/2020.  σ. 141

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 94/2019.  σ. 151

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 432/2019.  σ. 157

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 4345/2019 (Παρατηρήσεις Ν. Καμάρης, σ. 174).  σ. 166

ΜΠΘ 800/2020 (Παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 184).  σ. 180

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Έ.Τζίβα,. Thomas Papadopoulos (ed.), Cross-Border Mergers, EU Perspectives and National Experiences Εκδόσεις Springer,

in Studies in European Economic Law and Regulation.  σ. 187

Α. Άνθιμος,. Philipp F. Hardung, Die europäische Titelfreizügigkeit, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Bd. 437, 2020, Mohr Siebeck, σελ. XXX + 374.  σ. 191

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account