Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. Παπαδοπούλου, Δημιουργικότητα και εφευρετικότητα υπό αναθεώρηση: η πρόκληση της τεχνητής νοη-μοσύνης, σ. 1
Σ. Μούζουλας, Η διαμόρφωση και η εφαρμογή δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου ιδιωτικής προέλευσης ιδίως στον τομέα των μεταγραφών ποδοσφαιριστών, σ. 23
Ε. Τζούλια, Ο «ενδιάμεσος» έμπορος στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και ο «επιγραμμικός ενδιάμε-σος» του Ν. 4933/2022, σ. 63

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γ. Ψαρουδάκης, Εξουσία του ειδικού εντολοδόχου στη διαδικασία εξυγίανσης, σ. 97

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΔΠΑ 7970/2022: Σήμα (ν. 4072/2012): Έννοια – Παραλ-λαγή σήματος – Έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα – Ου-σιαστική χρήση σήματος – Μη χρήση σήματος από εύλογη αιτία και απόδειξη αυτής (τέτοια αιτία συντρέχει και όταν το σήμα τελεί εν επιδικία και για όσο διάστημα διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με το σήμα), σ. 107.
ΠΠΘ 11539/2022: Ομόρρυθμη εταιρία: Ατομική και συλ-λογική διαχείριση και εκπροσώπηση (σε περίπτωση ανά-θεσης της εκπροσώπησης της εταιρίας σε περισσότερους εταίρους που θα ενεργούν από κοινού, η ανάληψη υπο-χρεώσεων έναντι τρίτων επ’ ονόματι της εταιρίας από έναν μόνο εταίρο, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών εταίρων ή χωρίς την τήρηση των τυχόν άλλων όρων του καταστατι-κού, αποτελεί υπέρβαση των ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας του και δεν δεσμεύει την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, εκτός αν η εταιρία εγκρίνει την επ’ ονόματί της πράξη) – Δυνατότητα αναβίωσης της νόμιμης διαχείρισης σε περίπτωση έλλειψης της καταστατικής διαχείρισης – Κα-ταστατική διαχειριστική εξουσία για τον διορισμόεργαζομένων· όταν ο παθών υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημιάς του εργαζομένου, είτε αυτή βασίζεται στον ν. 551/1915 είτε στο κοινό δίκαιο – Δικονομία: Διεθνής δικαιοδοσία επί εργατικών διαφορών που ανακύπτουν σε έδαφος κρατών μελών της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης, σ. 124.
ΜΠΘ 13325/2022: Ανώνυμη εταιρία: Ακυρότητα αποφά-σεων γενικής συνέλευσης (άρθρο 138 ν. 4548/2018· πρό-σκληση προερχόμενη από την εταιρία· φορείς εννόμου συμφέροντος για την αναγνώριση της ακυρότητας· περι-πτώσεις στις οποίες η αναγνώριση της ακυρότητας άγεται ενώπιον του δικαστηρίου), σ. 154.
ΜΠΘ 13639/2022: Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914): Αστική προστασία κατά πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως δε η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου – Απόσπαση και προσέλκυση πελατείας ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Συμβατική ρήτρα απαγόρευσης μελλοντικού ανταγωνισμού (κριτήρια εκτίμησης του κύρους της) – Εγγύηση (άρθρα 847 επ. ΑΚ): Υποχρεώσεις και ευθύνη του εγγυητή – Ποινική ρήτρα: Δυσανάλογα μεγάλη ποινική ρήτρα και ένσταση μείωσης αυτής στο προσήκον μέτρο (άρθρο 409 ΑΚ), σ. 158. πληρε-ξουσίου δικηγόρου, σ. 114.
ΜΠΘ 11327/2022: Ναυτεργατικό ατύχημα (ν. 551/1915): Έννοια – Απορρέουσες αξιώσεις – Νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν σχετικά με τους όρους ασφαλείας των

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 1, 2023
© March 2023
Pages: XIII + 176
Subscriptions

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 180

Companies: € 140

Students: € 75

Judges: € 75

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Επιστημονική εκδήλωση εις μνήμην των εκλιπόντων Ομ. Καθηγητών Λάμπρου Κοτσίρη, Αλίκης Κιάντου-Παμπούκη και Κωνσταντίνου Παμπούκη. σ. XI

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Παπαδοπούλου,. Δημιουργικότητα και εφευρετικότητα υπό αναθεώρηση: η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης σ. 1

Σ. Μούζουλας,. Η διαμόρφωση και η εφαρμογή δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου ιδιωτικής προέλευσης ιδίως στον τομέα των μεταγραφών ποδοσφαιριστών. σ. 23

Ε. Τζούλια,. Ο «ενδιάμεσος» έμπορος στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και ο «επιγραμμικός ενδιάμεσος» του Ν. 4933/2022. σ. 63

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Ψαρουδάκης,. Εξουσία του ειδικού εντολοδόχου στη διαδικασία εξυγίανσης. σ. 97

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΤΔΠΑ 7970/2022. σ.

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 11539/2022. σ.

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΑ 2280/2022. σ. 120

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 11327/2022 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 134). σ.

ΜΠΘ 11980/2022. σ.

ΜΠΘ 12946/2022. σ.

ΜΠΘ 12970/2022. σ.

ΜΠΘ 13325/2022. σ.

ΜΠΘ 13639/2022. σ.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Franco Ferrari / Friedrich Rosenfeld / Charles T. Kotuby, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, A Concise Guide to the New York Convention’s Uniform Regime. σ. 175

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

† Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

† Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

† Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue