Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2022)

Το παρόν τεύχος της ΕφηµΔΔ ανοίγει µε την παρουσίαση από τον Α. Μεταξά του πρόσφατου βιβλίου του Ι. Σαρµά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ένωση Δικαίου» (Επικαιρότητα, σ. 410). Σε επίκαιρα ζητήµατα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται και δύο µελέτες που φιλοξενούνται σε αυτό το τεύχος (Μελέτες-Απόψεις, σ. 443· Νέες & Νέοι Επιστήµονες, σ. 558).

Στην ύλη µας περιλαµβάνονται, επίσης, µελέτες φορολογικού και δηµοσιονοµικού δικαίου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 469, 463) και αναλύσεις για τα συνταγµατικά ζητήµατα του υποχρεωτικού εµβολιασµού (µε αφορµή και την ιδιαίτερα σηµαντική απόφαση 1684/2022 της Ολοµέλειας του ΣτΕ) (Νέες & Νέοι Επιστήµονες, σ. 536, 552).

Τέλος, δηµοσιεύονται µελέτες για την κωδικοποίηση της ελληνικής νοµοθεσίας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 434), για τη δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστή (Μελέτες-Απόψεις, σ. 492), για την έννοια και τη φύση ων αστυνοµικών µέτρων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 508) και για τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 518).

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 4, 2022
© August 2022
Pages: VI + 166
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

409 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

410 Η συµβολή του ΔΕΕ στη συγκρότηση της ενωσιακής έννοµης τάξης. Σκέψεις µε αφορµή το βιβλίο του Ι. Σαρµά «Η Ένωση Δικαίου», του Αντ. Μεταξά

Νοµοθεσία

415 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

307 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 1684/2022: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα η υποχρέωση εµβολιασµού των εργαζοµένων σε δοµές υγείας, σ. 417 • ΣτΕ 1489/2022 Τµ. Β΄: Διαφορά που γεννάται από την εφαρµογή του άρθρου 22Α του ν. 4174/2013 είναι φορολογική διαφορά ουσίας υπαγόµενη στην αρµοδιότητα των ΤΔΔ, σ. 429 • ΤρΔΕφΘεσ 149/2022: Νοµιµοποίηση δικηγόρου παρεµβαινόντων & ακύρωση πράξης Δηµοτικού Συµβουλίου περί µετονοµασίας δηµοτικής οδού, σ.

Μελέτες - Απόψεις

434 Η κωδικοποίηση της ελληνικής νοµοθεσίας. Μια µεγάλη πρόκληση, του Γ. Σταυρόπουλου

443 Η απαγόρευση των περιορισµών στην ενδοενωσιακή κυκλοφορία εµπορευµάτων και οι εξαιρέσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας και της δηµόσιας ασφάλειας. Με αφορµή την πρόσφατη νοµολογία του ΔΕΕ (B S και C A, Delfarma, Kohlpharma, DocMorris, Hidroelectrica), του Ο. Σπηλιόπουλου

463 Η ιδιάζουσα δηµοσιονοµική ευθύνη του διατάκτη στον κατασταλτικό έλεγχο, του Στ. Μαυρίδη

469 Συνταγµατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο και δηµοσιονοµική κρίση, του Γ. Μάτσου

492 Το πρόβληµα της δικαιοπλασίας στο δικαιοδοτικό έργο, του Η. Κουβαρά

508 Έννοια και φύση των αστυνοµικών µέτρων, του Ευ. Διαµαντή

518 Αρχές και µοντέλα διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας, των Γ. Τσάκνη και Ε. Σταυροπούλου

Νέες & Νέοι Επιστήµονες

536 Οι συνταγµατικές διαστάσεις της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού: ανατοµία ενός δικαϊκού καθήκοντος, του Π. Δόµαλη

552 Ο υποχρεωτικός εµβολιασµός των υγειονοµικών. Σκέψεις µε αφορµή την ΣτΕ Ολ. 1684/2022 απόφαση, των Ι.-Μ. Τσιατά και Κ. Τσούκαλη

558 Αναθεωρώντας (;) την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, των Ν. Ρέντζου και Μ. Τασιοπούλου

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue