Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 6 (2022)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 6/2022:

Μελέτες

Γεώργιος Κ. Σχοινοχωρίτης, Προϋποθέσεις του ορισµένου των λόγων αναίρεσης, σ. 617

Άννα Εµ. Πλεύρη, Περί του συνυπολογισµού του χρονικού διαστήµατος 1-31 Αυγούστου στην προθεσµία προσδιορισµού χρόνου διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασµού ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 993 § 2 εδ. α΄ και β΄ ΚΠολΔ, σ. 625

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Oρισµένο κτηµατολογικής αγωγής µε αντίδικο το ελληνικό Δηµόσιο επί τέως οθωµανικής γαίας κείµενης στην Ηπειροθεσσαλία, σ. 633

Γνωµοδότηση

Καλλιόπη Μακρίδου, Προβολή ένστασης παραγραφής του άρθρου 554 ΑΚ το πρώτον ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, σ. 651

Νοµολογία

Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου επιτρέπεται µόνο για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ΑΠ 73/2022 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 655

Η έννοια του «ζητήµατος» στην αναιρετική δίκη, ΑΠ 88/2022 (παρατ. Γ. Κόντης), σ. 666

Στις υποθέσεις απαγωγής παιδιού απαιτείται πλήρης δικανική πεποίθηση για την παραδοχή ή την απόρριψη της αίτησης επιστροφής του· η γνώµη του ανηλίκου λαµβάνεται υπ' όψιν χωρίς ειδική αιτιολογία ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητα αυτού, ΑΠ 136/2022 (παρατ. Αικ. Καραΐνδρου), σ. 673

Ζητήµατα επίδοσης της πρόσκλησης για λήψη γνώσης του πίνακα κατάταξης από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού προς το αναγγελθέν Ελληνικό Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ, ΑΠ 1274/2021 & ΜΠρΘεσ 513/2022 (παρατ. Αθ. Καστανίδης), σ. 693

Brexit· ζητήµατα δικαιοδοσίας ελληνικών δικαστηρίων για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσµευσης λογαριασµού, ΜΠρΑθ 552/2023 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 706

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 6, 2022
© December 2022
Pages: VI + 160
Subscriptions

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Companies: € 140

Students: € 75

Judges: € 75

Table of contents   +

Μελέτες

617 Γεώργιος Κ. Σχοινοχωρίτης, Προϋποθέσεις του ορισµένου των λόγων αναίρεσης

625 Άννα Εµ. Πλεύρη, Περί του συνυπολογισµού του χρονικού διαστήµατος 1-31 Αυγούστου στην προθεσµία προσδιορισµού χρόνου διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασµού ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 993 § 2 εδ. α΄ και β΄ ΚΠολΔ

633 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Ορισµένο κτηµατολογικής αγωγής µε αντίδικο το ελληνικό Δηµόσιο επί τέως οθωµανικής γαίας κείµενης στην Ηπειροθεσσαλία

Γνωµοδοτήσεις

651 Καλλιόπη Μακρίδου, Προβολή ένστασης παραγραφής του άρθρου 554 ΑΚ το πρώτον ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

655 ΑΠ 73/2022 Τµ.Α2, Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου επιτρέπεται µόνο για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

666 ΑΠ 88/2022 Τµ.Α1, Η έννοια του «ζητήµατος» στην αναιρετική δίκη, παρατ. Γεωργίου Κόντη

673 ΑΠ 136/2022 Τµ.Α2, Στις υποθέσεις απαγωγής παιδιού απαιτείται πλήρης δικανική πεποίθηση για την παραδοχή ή την απόρριψη της αίτησης επιστροφής του· η γνώµη του ανηλίκου λαµβάνεται υπ’ όψιν χωρίς ειδική αιτιολογία ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητα αυτού, παρατ. Αικατερίνης Καραΐνδρου

686 ΑΠ 1160/2022 Τµ.Δ, Δεν ιδρύεται ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο δώσει στα πραγµατικά περιστατικά διαφορετικό νοµικό χαρακτηρισµό ή τα υπαγάγει σε διαφορετική διάταξη νόµου από αυτήν που επικαλείται ο διάδικος, παρατ. Αλεξίας Χ. Φλώρου

693 ΑΠ 1274/2021 Τµ.Α1, Η έγγραφη πρόσκληση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού προς το Δηµόσιο, ως αναγγελθέντα δανειστή, για να λάβει γνώση του πίνακα, πρέπει να επιδοθεί µε ποινή απαραδέκτου και ακυρότητας, τόσο στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ, όσο και στον Υπουργό Οικονοµικών & ΜΠρΘεσ 513/2022, Από 1.1.2017 απαιτείται κοινοποίηση της πρόσκλησης του υπαλλήλου του πλειστηριασµού για λήψη γνώσης του πίνακα κατάταξης τόσο στον Διοικητή της ΑΑΔΕ όσο και στο αρµόδιο όργανο, και όχι πλέον στον Υπουργό Οικονοµικών, παρατ. Αθανάσιου Θ. Καστανίδη

706 ΜΠρΑθ 552/2023, Brexit· ζητήµατα δικαιοδοσίας ελληνικών δικαστηρίων για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσµευσης λογαριασµού, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

710 ΜΠρΘεσ 618/2020, Διαδοχική άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων των άρθ. 632 και 933 ΚΠολΔ και οριοθέτηση του αντικειµένου των ανοιχθησών δικών, παρατ. Παναγή Α. Χριστοδούλου

718 ΜΠρΘεσ 637/2022, Ο µήνας Αύγουστος προσµετράται στην προθεσµία του άρθρου 954 για τη διενέργεια του πλειστηριασµού

Επισκόπηση νοµολογίας

Γενικό µέρος

720 ΜΠρΚορ 214/2022, Ο ν. 3156/2003 δεν απονέµει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του µη δικαιούχου ή µη υπόχρεου διαδίκου, σηµ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά

Ένδικα µέσα

734 ΑΠ 1150/2022 Τµ.Δ, Αναιρετικός έλεγχος επιδίκασης εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ, σηµ. Δ. Μουζάκη

Βιβλιοκρισίες

742 Konstantinos Giannopoulos, Der Einfluss der Rechtsprechung des EuGH auf das nationale Zivil­prozessrecht der Mitgliedstaaten, από Ν. Κλαµαρή

Βιβλιοπαρουσιάσεις

752 Olaf Meyer (ed.), Public Policy and Private International Law – A Comparative Guide, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

iii Ευρετήριο συγγραφέων

ix Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

xxi Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

xxv Αριθµητικό ευρετήριο νοµολογίας

Editorial team   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue