Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2022)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 4/2022:

Μελέτη

Π. Χριστοδούλου, Η αξίωση εκ των άρθρων 901-903 ΑΚ υπό το πρίσµα των εθνικών και ενωσιακών ρυθµίσεων περί της αποτελεσµατικής υλοποιήσεως του δικαιώµατος στην πληροφόρηση, σ. 369

Γνωµοδότηση

Γ. Διαµαντόπουλος, Άµυνα µισθωτή ξενοδοχειακού συγκροτήµατος το οποίο εκποιήθηκε ελεύθερα (κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ) δίχως τη συνδροµή των προϋποθέσεων του νόµου, των ενταγµένων σε τελολογικώς διαρθρωµένο σύστηµα αναγκαστικής εκτέλεσης, σ. 378

Νοµολογία

Αναιρετικός έλεγχος της επιδίκασης χρηµατικής ικανοποίησης κατ’ άρθ. 932 ΑΚ, ΑΠ 1037/2021 (παρατ. Κ. Καλαβρός), σ. 411

Η αίτηση αναίρεσης του καθ’ ου η παρέµβαση απαραδέκτως στρέφεται και κατά του προσθέτως παρεµβαίνοντος, εκτιµάται ωστόσο ως κλήση εκείνου όπως παραστεί κατά τη συζήτησή της, ΑΠ 389/2022 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 419

Η νοµιµοποίηση ειδικού διαδόχου σε άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης σε διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ ερείδεται στη διάταξη του άρθ. 937 § 1 περ. α΄ ΚΠολΔ και όχι στη διάταξη του άρθ. 225 § 2 εδ. β΄ ΚΠολΔ, ΜΠρΘεσ 191/2020 (παρατ. Π. Ρεντούλης), σ. 434

Αναστολή εκτέλεσης µετά τον ν. 4842/2021, όταν δεν έχει καταστεί εφικτή η έγκαιρη έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά της εκτέλεσης σε πρώτο βαθµό µέχρι την ηµεροµηνία του πλειστηριασµού, ΜΠρΘεσ 10080/2022 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 444

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 4, 2022
© August 2022
Pages: VI + 130
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

Μελέτες

369 Παναγής Α. Χριστοδούλου, Η αξίωση εκ των άρθρων 901-903 ΑΚ υπό το πρίσµα των εθνικών και ενωσιακών ρυθµίσεων περί της αποτελεσµατικής υλοποιήσεως του δικαιώµατος στην πληροφόρηση

Γνωµοδοτήσεις

378 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Άµυνα µισθωτή ξενοδοχειακού συγκροτήµατος το οποίο εκποιήθηκε ελεύθερα (κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ) δίχως τη συνδροµή των προϋποθέσεων του νόµου, των ενταγµένων σε τελολογικώς διαρθρωµένο σύστηµα αναγκαστικής εκτέλεσης

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

411 ΑΠ 1037/2021 Τµ.Δ, Αναιρετικός έλεγχος της επιδίκασης χρηµατικής ικανοποίησης κατ’ άρθ. 932 ΑΚ, παρατ. Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού

419 ΑΠ 389/2022 Τµ.Δ, Η αίτηση αναίρεσης του καθ’ ου η παρέµβαση απαραδέκτως στρέφεται και κατά του προσθέτως παρεµβαίνοντος, εκτιµάται ωστόσο ως κλήση εκείνου όπως παραστεί κατά τη συζήτησή της, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

434 ΜΠρΘεσ 191/2020, Η νοµιµοποίηση ειδικού διαδόχου σε άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης σε διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ ερείδεται στη διάταξη του άρθ. 937 § 1 περ. α΄ ΚΠολΔ και όχι στη διάταξη του άρθ. 225 § 2 εδ. β΄ ΚΠολΔ, παρατ. Παντελεήµονος Ανδ. Ρεντούλη

444 ΜΠρΘεσ 10080/2022, Αναστολή εκτέλεσης µετά τον ν. 4842/2021, όταν δεν έχει καταστεί εφικτή η έγκαιρη έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά της εκτέλεσης σε πρώτο βαθµό µέχρι την ηµεροµηνία του πλειστηριασµού, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Επισκόπηση νοµολογίας

Γενικό µέρος

458 ΠΠρΚαρδ 1/2022, Υπαγωγή σε διαµεσολάβηση διαφοράς από αξίωση ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου λόγω προσβολής της προσωπικότητας, σηµ. Α.-Μ. Ιωαννίδη

Ειδικές διαδικασίες

461 ΕιρΘεσ 225/2022, Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωµής για οφειλόµενους µισθούς, σηµ. Π. Γιαννόπουλου

Εκούσια δικαιοδοσία

466 ΜΠρΤρικ 65/2022, Εφαρµοστέα διαδικασία για την εκδίκαση αίτησης ανάκλησης διαχειριστή ΕΠΕ, σηµ. Π. Γιαννόπουλου

Αναγκαστική εκτέλεση

476 ΤρΕφΑνΚρ 48/2022, Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου απαίτησης που τελεί υπό διαλυτική αίρεση, σηµ. Ε. Κόζη

Πτώχευση

485 ΑΠ 40/2022 Τµ.Α1, Οι αντιρρήσεις των πιστωτών κατά τη σύνταξη του λογαριασµού διανοµής αφορούν µόνο το προνόµιο και όχι την ύπαρξη των σχετικών απαιτήσεων, όταν αυτές υποβλήθηκαν στη διαδικασία της επαλήθευσης και µη αµφισβητηθείσες έγιναν δεκτές και βεβαιώθηκαν µε όρκο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ανακοινώσεις

488 Διαδικτυακές εκδηλώσεις ΕΠολΔ

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Editorial team   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue