Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 1 (2022)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 1/2022:

Μελέτες

Αθ. Πανταζόπουλος, Οι µη οριστικές αποφάσεις, και ιδίως η διάταξη για διεξαγωγή αυτοψίας ή πραγµατογνωµοσύνης, µετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, σ. 1

Χ. Μιχαηλίδου, Επίκαιρα ζητήµατα ως προς τη σιωπηρή παρέκταση (prorogatio tacita) βάσει του Κανονισµού 1215/2012, σ. 21

Εµµ. Μαυραντωνάκης/Ά. Πόγκα, Διαφορές από τη σχέση οροφοκτησίας. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και προδικαστικά ζητήµατα, σ. 37

Γνωµοδοτήσεις

Γ. Ορφανίδης, Προθεσµία αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρωτοβαθµίου δικαστηρίου που κατέστη τελεσίδικη µετά την 1.1.2016, σ. 51

Ι. Δεληκωστόπουλος, Διευκρινίσεις και διόρθωση ισχυρισµών από τον διάδικο κατά την «τυπική» συζήτηση στην τακτική διαδικασία, σ. 55

Νοµολογία

Πρόταση από τράπεζα σε συµψηφισµό ανταπαίτησης την οποία έχει κατά ενός εκ των πλειόνων συνδικαιούχων καταθέσεων που τηρούνται σε κοινό λογαριασµό· ζητήµατα, ΑΠ 213/2020 (παρατ. Π. Κοντογεωργακόπουλος), σ. 85

Αναστολή δικονοµικών προθεσµιών λόγω συµµετοχής σε ΥΑΣ· αυτή χωρεί κεχωρισµένα όταν η οικεία πρόσκληση κοινοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους, ΠΠρΑθ 850/2022 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 98

Κήρυξη απαραδέκτου της συζήτησης αγωγής στο πλαίσιο τακτικής διαδικασίας λόγω διενέργειας της ΥΑΣ και προσκοµιδής του πρακτικού περάτωσης αυτής µετά την παρέλευση της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων, ΠΠρΘεσ 6690/2022 (παρατ. Αν. Ανδριανέσης), σ. 116

Αφιέρωµα

Αναστολή ή όχι της καταχρηστικής προθεσµίας άσκησης των ενδίκων µέσων κατ’ άρθρο 74 § 1 του ν. 4690/2020;, ΑΠ 460/2022, ΑΠ 762/2022, ΑΠ 987/2022, ΓνµδΕισΑΠ 11/2020 (παρατ. Κ. Καλαβρός, Ν. Κλαµαρής, Γ. Ορφανίδης)

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 1, 2022
© February 2022
Pages: VI + 128
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Table of contents   +

Μελέτες

1 Αθανάσιος Π. Πανταζόπουλος, Οι µη οριστικές αποφάσεις, και ιδίως η διάταξη για διεξαγωγή αυτοψίας ή πραγµατογνωµοσύνης, µετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

21 Χρυσούλα Μ. Μιχαηλίδου, Επίκαιρα ζητήµατα ως προς τη σιωπηρή παρέκταση (prorogatio tacita) βάσει του Κανονισµού 1215/2012

37 Εµµανουήλ Μαυραντωνάκης/Άλκηστη Πόγκα, Διαφορές από τη σχέση οροφοκτησίας. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και προδικαστικά ζητήµατα

Γνωµοδοτήσεις

51 Γεώργιος Τσ. Ορφανίδης, Προθεσµία αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρωτοβαθµίου δικαστηρίου που κατέστη τελεσίδικη µετά την 1.1

55 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Διευκρινίσεις και διόρθωση ισχυρισµών από τον διάδικο κατά την «τυπική» συζήτηση στην τακτική διαδικασία

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

60 ΑΠ 460/2022 Τµ.Β1, Η καταχρηστική προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων αναστέλλεται κατ’ άρθρο 74 § 1 του ν. 4690/2020 (προσωρινή αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων λόγω Covid-19), ΑΠ 762/2022 Τµ.Α1, Η καταχρηστική προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων δεν αναστέλλεται κατ’ άρθρο 74 § 1 του ν. 4690/2020 (προσωρινή αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων λόγω Covid-19), ΑΠ 987/2022 Τµ.Β2, Η καταχρηστική προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων αναστέλλεται κατ’ άρθρο 74 § 1 του ν. 4690/2020 (προσωρινή αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων λόγω Covid-19), ­ΓνµδΕισΑΠ 11/2020, Τροπή προσηµείωσης σε υποθήκη µετά την τελεσιδικία. Αναστέλλεται η καταχρηστική προθεσµία άσκησης τακτικών ενδίκων µέσων κατ’ άρθρο 74 § 1 του ν. 4690/2020 (προσωρινή αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων λόγω Covid-19), παρατ. Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού/Νικολάου Καν. Κλαµαρή/Γεωργίου Τσ. Ορφανίδη

85 ΑΠ 213/2020 Τµ.Α2, Πρόταση από τράπεζα σε συµψηφισµό ανταπαίτησης την οποία έχει κατά ενός εκ των πλειόνων συνδικαιούχων καταθέ­σεων που τηρούνται σε κοινό λογαριασµό· ζητήµατα, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

96 ΑΠ 1385/2021 Τµ.Α1, Δεν χωρεί αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων επί απώλειας καταχρηστικής προθεσµίας για άσκηση ενδίκου µέσου

98 ΠΠρΑθ 850/2022, Αναστολή δικονοµικών προθεσµιών λόγω συµµετοχής σε ΥΑΣ· αυτή χωρεί κεχωρισµένα όταν η οικεία πρόσκληση κοινο­ποιείται σε διαφορετικούς χρόνους, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

116 ΠΠρΘεσ 6690/2022, Κήρυξη απαραδέκτου της συζήτησης αγωγής στο πλαίσιο τακτικής διαδικασίας λόγω διενέργειας της ΥΑΣ και προσκοµιδής του πρακτικού περάτωσης αυτής µετά την παρέλευση της προθεσµίας κατάθεσης των ­προτάσεων, παρατ. Αναστασίου Π. Ανδριανέση

Βιβλιοπαρουσιάσεις

126 Koichi Miki (ed.), Technology, the Global Economy and Other New Challenges for Civil Justice, από Απ. Άνθιµο

127 Peter Schlosser/Burkhard Hess, EuZPR. EU-Zivilprozessrecht mit EuGVVO, EuMVVO, EuGFVO, EuZVO, EuBVO Kommentar., 5. erweiterte Auflage, από Αθ. Καστανίδη

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Editorial team   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue