Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 6 (2020)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 6, 2020
© February 2020
Pages: V + 240
Subscriptions

Companies: € 120

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Students: € 70

Judges: € 70

Individuals: € 90

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 6 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2019:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Β. Μπουκουβάλα: Πρόλογος, σ. 881

Γ. Αποστολάκης: Κίνδυνοι για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Σύγχρονες παθογένειες, σ. 882

Κλ. Καλλικάκη: Αυτοδιοίκητο δικαστηρίων και δικαστική ανεξαρτησία, σ. 886

Χρ. Τριανταφυλλίδης: Το ειδικό µισθολόγιο των δικαστών, σ. 894

Ιω. Γράβαρης: Περί του προσώπου του δικαστή και των συνθηκών εργασίας του, ως πραγµατικών προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης. Λόγος για τα στοιχειώδη, σ. 920

Μ. Πικραµένος: Η διαµόρφωση της δικανικής κρίσης και το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, σ. 925

Κ. Γώγος: Ο δικαστικός έλεγχος των διαδικαστικών τύπων στις φορολογικές διαφορές, σ. 930

Αθ. Νικολόπουλος: Η αποτελεσµατική Δικαιοσύνη, σ. 936

Β. Καψάλη: Η αποτελεσµατικότητα της διοικητικής δικαιοσύνης ως επιταγή του Συντάγµατος, σ. 941

Ιω. Συµεωνίδης: Ανεξαρτησία του δικαστή και αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης, σ. 950

Ευ. Πρεβεδούρου: Η σχέση των άρθρων 19 ΣΕΕ και 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ υπό το πρίσµα της ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας της δικαστικής προστασίας, σ. 956

Σπ. Βλαχόπουλος: Ο προληπτικός έλεγχος συνταγµατικότητας των νόµων. Μια τολµηρή, αλλά αναγκαία καινοτοµία, σ. 966

Β. Μπουκουβάλα: Το σύστηµα του δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στην Ελλάδα- πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του διάχυτου έλεγχου της συνταγµατικότητας των νόµων, σ. 969

Χρ. Ράµµος: Σύντοµες σκέψεις για την ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα της Δικαιοσύνης µε αφορµή το Συνέδριο του Τµήµατος Νοµικής του ΑΠΘ κ.λπ. της 7ης και 8ης Δεκεµβρίου 2018, σ. 976

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ. Αρτέμης: Ο επείγων και έκτακτος χαρακτήρας κάλυψης μιας ανάγκης που αφορά στην παγία και συνήθη δραστηριότητα ενός κράτους. Μια ιστορική απόφαση του Ελ. Συνεδρίου και το ζήτημα της δογματικής ερμηνείας του νόμου, σ. 978

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Π. Λαζαράτος/Ε. Τραυλού: Περί του επιτρεπτού της δικονοµικής αναδροµής τυπικών νόµων, σ. 986

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΔΕφΘεσ 2709/2017: Μόνες εκτελεστές πράξεις προσδιορισµού φόρου κατά το στάδιο της σε ευρεία έννοια βεβαίωσης µετά τον ΚΦΔιαδ (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 1002

- Conseil Constitutionnel 2018-765 DC της 12.6.2018: Μπορεί ένας αλγόριθµος να εκδώσει διοικητική πράξη; (Σηµ. Επ. Τρουλινού), σ. 1008

- ΜΔΠρΑθ 1789/2018: Αναγνώριση, ως συντάξιµου µε εξαγορά, χρόνου εκτός υπηρεσίας µε επιβολή εισφορών σε βάρος του εργοδότη (Σηµ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 1038

- ΔΠρΑθ 3634/2018: Ιατρική ευθύνη. Δέσµευση διοικητικού δικαστηρίου από αµετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις (Παρατ. Αθ. Πεφτίνα), σ. 1048

- ΜΔΠρΑθ Α1452/2018: Πότε η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, το οποίο αποτελεί την κατοικία του οφειλέτη, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 1054

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 6, 2020
© February 2020
Pages: V + 240
Subscriptions

Companies: € 120

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Students: € 70

Judges: € 70

Individuals: € 90

Table of contents   +

Β. Μπουκουβάλα: Πρόλογος

Γ. Αποστολάκης: Κίνδυνοι για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Σύγχρονες παθογένειες

Κλ. Καλλικάκη: Αυτοδιοίκητο δικαστηρίων και δικαστική ανεξαρτησία

Χρ. Τριανταφυλλίδης: Το ειδικό µισθολόγιο των δικαστών

Ιω. Γράβαρης: Περί του προσώπου του δικαστή και των συνθηκών εργασίας του, ως πραγµατικών προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης. Λόγος για τα στοιχειώδη

Μ. Πικραµένος: Η διαµόρφωση της δικανικής κρίσης και το κοινό περί δικαίου αίσθηµα

Κ. Γώγος: Ο δικαστικός έλεγχος των διαδικαστικών τύπων στις φορολογικές διαφορές

Αθ. Νικολόπουλος: Η αποτελεσµατική Δικαιοσύνη

Β. Καψάλη: Η αποτελεσµατικότητα της διοικητικής δικαιοσύνης ως επιταγή του Συντάγµατος

Ιω. Συµεωνίδης: Ανεξαρτησία του δικαστή και αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης

Ευ. Πρεβεδούρου: Η σχέση των άρθρων 19 ΣΕΕ και 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ υπό το πρίσµα της ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας της δικαστικής προστασίας

Σπ. Βλαχόπουλος: Ο προληπτικός έλεγχος συνταγµατικότητας των νόµων. Μια τολµηρή, αλλά αναγκαία καινοτοµία

Β. Μπουκουβάλα: Το σύστηµα του δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στην Ελλάδα- πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του διάχυτου έλεγχου της συνταγµατικότητας των νόµων

Χρ. Ράµµος: Σύντοµες σκέψεις για την ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα της Δικαιοσύνης µε αφορµή το Συνέδριο του Τµήµατος Νοµικής του ΑΠΘ κ.λπ. της 7ης και 8ης Δεκεµβρίου

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ. Αρτέμης: Ο επείγων και έκτακτος χαρακτήρας κάλυψης μιας ανάγκης που αφορά στην παγία και συνήθη δραστηριότητα ενός κράτους. Μια ιστορική απόφαση του Ελ. Συνεδρίου και το ζήτημα της δογματικής ερμηνείας του νόμου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Π. Λαζαράτος/Ε. Τραυλού: Περί του επιτρεπτού της δικονοµικής αναδροµής τυπικών νόµων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/

Λοιπές ουσιαστικές διαφορές

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους

741

2827 (7µ)

3030

3083

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτους

1177 (Μ)

1358

1382

Έτους

10

885

4526 (Μ)

4686

Έτους

620

3597

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

Έτους

243

536

2709 (Παρατ. Γρ. Μέντη)……1002

Έτους

231

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτους

1482 (Μ) (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή)

1789 (Μ) (Σηµ. Όλ. Αγγελοπούλου)

3634 (Παρατ. Αθ. Πεφτίνα)

Απόφαση Conseil Constitutionnel

2018-765 DC (Σηµ. Ε. Τρουλινού)

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account