Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 1 (2019)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2019
© 2019
Pages: 188
Subscriptions

Individuals: € 90

International subscription: € 165

Students: € 70

Companies: € 120

Judges: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Φουντεδάκη: Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου, σ. 1

Ιω. Λαμπρόπουλος: Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης από αμέλεια ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σ. 12

Β. Μπουκουβάλα: Η μετάθεση του χρόνου έναρξης του ανίσχυρου του αντισυνταγματικού νόμου στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων,

σ. 19

Ν. Ταμιωλάκη: Η διοικητική δικονομία ως οργανικό σύστημα: Προς μία ολιστική θεώρηση της έννοιας «διοικητική διαφορά», σ. 44

Ισ. Σαρίδης: Όψεις της φορολογικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σ. 50

Στ. Μαυρίδης: Ειδική απαλλαγή ΦΠΑ: Η προμήθεια ναυτικού πράκτορα για μεσολαβητική εργασία εξυπηρέτησης άμεσης ανάγκης πλοίου – η περίπτωση της ρυμούλκησης (άρθρο 27 § 1 περ. ε΄ του ν. 2859/2000), σ. 61

Γρ. Μέντης: Η ανάκληση της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος. Η έννοια της οριστικοποιήσεως και του αμετακλήτου της φορολογικής εγγραφής Με αφορμή

τη ΣτΕ 1751/2017 7μ. και σε συγκριτική εξέταση προς την ισχύουσα φορολογική διαδικασία, σ. 65

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΑΕΔ 1/2019: Επί κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου απαίτησης του οφειλέτη από διοικητική σύμβαση, η ανακοπή του κατασχόντος κατά της δήλωσης του Δημοσίου υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 93

- ΔΕφΑθ 386/2017: Ανάκληση του διορισμού υπαλλήλου ο οποίος διορίσθηκε παράνομα (Παρατ. Θ. Ξηρού), σ. 107

- ΜΔΠρΛαρ 148/2018: Κράτηση αλλοδαπών που ζήτησαν άσυλο (Σημ. Άλκ. Σιάρκου), σ. 121

- ΔΕφΙωαν 76/2018: Υποχρέωση ενημέρωσης ασφαλισμένων από ΦΚΑ (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου, Κ. Σαμαρτζή), σ. 137

- ΜΔΕφΠατρ 636/2018: Η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 148

- ΟλΕπΑνΣτΕ 45/2018: Διάλυση ΟΑΣΘ και σύσταση ΟΣΕΘ ΑΕ και ΑΣΥΘ ΑΕ. Προσωρινή δικαστική προστασία (Σημ. Μ.-Χρ. Βλάχου-Βλαχοπούλου), σ. 164

- ΣτΕ 1751/2017 (7μ): Έννοια φορολογικής διαφοράς. Αξίωση για επιστροφή φόρου εισοδήματος, σ. 126

- ΣτΕ 719/2018: Κατάργηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας ν. 4093/2012, σ. 91

- ΣτΕ 1579/2018: Προϋποθέσεις για το παραδεκτό υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, σ. 84

- ΣτΕ 1887/2018: Προϋπόθεση δέσμευσης, κατ’ άρθρο 5 § 2 εδάφ. β΄ ΚΔΔ, του διοικητικού δικαστηρίου από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σ. 84

- ΣτΕ 1438/2018: Αρχή αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης, σ. 89

- ΔΠρΠειρ 4974/2018: ΝΑΤ-ΚΕΑΝ. Αντισυνταγματικότητα περικοπής συντάξεων με ν. 4051/2012 και 4093/2012, σ. 153

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2019
© 2019
Pages: 188
Subscriptions

Individuals: € 90

International subscription: € 165

Students: € 70

Companies: € 120

Judges: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Φουντεδάκη: Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου, σ.

Ιω. Λαμπρόπουλος: Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης από αμέλεια ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σ.

Β. Μπουκουβάλα: Η μετάθεση του χρόνου έναρξης του ανίσχυρου του αντισυνταγματικού νόμου στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, σ.

Ν. Ταμιωλάκη: Η διοικητική δικονομία ως οργανικό σύστημα: Προς μία ολιστική θεώρηση της έννοιας «διοικητική διαφορά», σ.

Ισ. Σαρίδης: Όψεις της φορολογικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σ.

Στ. Μαυρίδης: Ειδική απαλλαγή ΦΠΑ: Η προμήθεια ναυτικού πράκτορα για μεσολαβητική εργασία εξυπηρέτησης άμεσης ανάγκης πλοίου – η περίπτωση της ρυμούλκησης (άρθρο 27 § 1 περ. ε΄ του ν. 2859/2000), σ.

Γρ. Μέντης: Η ανάκληση της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος. Η έννοια της οριστικοποιήσεως και του αμετακλήτου της φορολογικής εγγραφής Με αφορμή τη ΣτΕ 1751/2017 7μ. και σε συγκριτική εξέταση προς την ισχύουσα φορολογική διαδικασία, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΑΕΔ 1/2019: Επί κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου απαίτησης του οφειλέτη από διοικητική σύμβαση, η ανακοπή του κατασχόντος κατά της δήλωσης του Δημοσίου υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια (Παρατ. Ι. Κατρά), σ.

- ΔΕφΑθ 386/2017: Ανάκληση του διορισμού υπαλλήλου ο οποίος διορίσθηκε παράνομα (Παρατ. Θ. Ξηρού), σ.

- ΜΔΠρΛαρ 148/2018: Κράτηση αλλοδαπών που ζήτησαν άσυλο (Σημ. Άλκ. Σιάρκου), σ.

- ΔΕφΙωαν 76/2018: Υποχρέωση ενημέρωσης ασφαλισμένων από ΦΚΑ (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου, Κ. Σαμαρτζή), σ.

- ΜΔΕφΠατρ 636/2018: Η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ.

- ΟλΕπΑνΣτΕ 45/2018: Διάλυση ΟΑΣΘ και σύσταση ΟΣΕΘ ΑΕ και ΑΣΥΘ ΑΕ. Προσωρινή δικαστική προστασία (Σημ. Μ.-Χρ. Βλάχου-Βλαχοπούλου), σ.

- ΣτΕ 1751/2017 (7μ): Έννοια φορολογικής διαφοράς. Αξίωση για επιστροφή φόρου εισοδήματος, σ.

- ΣτΕ 719/2018: Κατάργηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας ν. 4093/2012, σ.

- ΣτΕ 1579/2018: Προϋποθέσεις για το παραδεκτό υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, σ.

- ΣτΕ 1887/2018: Προϋπόθεση δέσμευσης, κατ’ άρθρο 5 § 2 εδάφ. β΄ ΚΔΔ, του διοικητικού δικαστηρίου από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σ.

- ΣτΕ 1438/2018: Αρχή αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης, σ.

- ΔΠρΠειρ 4974/2018: ΝΑΤ-ΚΕΑΝ. Αντισυνταγματικότητα περικοπής συντάξεων με ν. 4051/2012 και 4093/2012, σ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

 Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

 Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

 Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

 Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

 Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

 Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

 Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

 Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

 Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

 Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

 Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

 

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

 

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

 

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

 Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

 Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

 Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

 Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

 Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

 Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

EΤΟΣ ΛA΄ 2019 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Φουντεδάκη: Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου

Ιω. Λαμπρόπουλος: Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης από αμέλεια ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Β. Μπουκουβάλα: Η μετάθεση του χρόνου έναρξης του ανίσχυρου του αντισυνταγματικού νόμου στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων

Ν. Ταμιωλάκη: Η διοικητική δικονομία ως οργανικό σύστημα: Προς μία ολιστική θεώρηση της έννοιας «διοικητική διαφορά»

Ισ. Σαρίδης: Όψεις της φορολογικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στ. Μαυρίδης: Ειδική απαλλαγή ΦΠΑ: Η προμήθεια ναυτικού πράκτορα για μεσολαβητική εργασία εξυπηρέτησης άμεσης ανάγκης πλοίου – η περίπτωση της ρυμούλκησης (άρθρο 27 § 1 περ. ε΄ του ν. 2859/2000)

Γρ. Μέντης: Η ανάκληση της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος. Η έννοια της οριστικοποιήσεως και του αμετακλήτου της φορολογικής εγγραφής Με αφορμή τη ΣτΕ 1751/2017 7μ. και σε συγκριτική εξέταση προς την ισχύουσα φορολογική διαδικασία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Νομολογία ΕΔΔΑ -82

Παρακολούθηση προδικαστικών ερωτημάτων -92

Δικονομικά θέματα

Ακυρωτικές διαφορές -125

Φορολογικές διαφορές -136

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας -174

Βιβλιοπαρουσίαση -176

Αποφάσεις ΑΕΔ

1/2019 (Παρατ. Ι. Κατρά)

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους

1587 (7μ)

Έτους

1751 (7μ)

Έτους

45 (ΕπΑν-Ολ) (Σημ. Μ-Χ, Βλάχου-Βλαχοπούλου)

352 (ΕπΑν)

719

1438

1440

1579

1681

1887

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτους

386 (Παρατ. Θ. Ξηρού)

Έτους

69

103

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

Έτους

229

237

Αποφάσεις ΔΕφΙωαν

76/20187 (Παρατ. Ό. Αγγελοπούλου, Κ. Σαμαρτζή)

Αποφάσεις ΔΕφΛαρ

218/2017

Αποφάσεις ΔΕφΠατρ

636/2018 (Μ) (Παρατ. Ό. Αγγελοπούλου)

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

1373/2018 (Μ)

Αποφάσεις ΔΠρΘεσ

852/2018 (Μ)

Αποφάσεις ΔΠρΛαρ

148/2018 (Μ) (Σημ. Α. Σιάρκου)

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

Έτους

1868 (Μ)

2076 (Μ)

4974

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account