Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2024)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2024:

Α. Λιγωµένου: Καταπολέµηση της διαφθοράς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, σ. 353

Ευ. Καραθανασόπουλος: Η καταπολέµηση της διαφθοράς υπό το φως της στοιχειοθέτησης της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεως καταλογισµού από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σ. 354

Π. Παππίδας: Η δέσµευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το αθωωτικό δεδικασµένο, σ. 361

Μ. Στεφανόπουλος: Η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης: Τυπική ισχύς και πρακτικές συνέπειες, σ. 365

Ελ.-Βεν. Ζαχαράκη: Οι εγγυήσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων, σ. 385

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΔΕφΑθ 1624/2023: Παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών επί αποζηµίωσης, σ. 409

ΜΔΕφΑθ 23/2024: Μη παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών επί αποζηµίωσης αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Σώµατος για απώλεια ποσού διαφοράς εφάπαξ βοηθήµατος λόγω παράνοµης αποστρατείας, σ. 413

ΣτΕ 2165/2023 (7µ): Αίτηση αναθεώρησης επί παραβίασης της αρχής ne bis in idem. Οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις δεν υπόκεινται σε αίτηση αναθεώρησης (Παρατ. Β. Στάικου), σ. 432

ΣτΕ 1156/2023: Χρησιµοποίηση ειδικών επιστηµόνων από την ΕΑΔΗΣΥ (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 445

ΣτΕ 130/2024 (7µ): Εκτελεστή παράλειψη οφειλοµένης νόµιµης ενέργειας. Η απόρριψη της κρινοµένης αίτησης, που αφορά επίταξη ακινήτου επί 33 έτη, ως εκπρόθεσµης, θα υπερέβαινε τον σκοπό της σχετικής ρύθµισης, ως προϋπόθεσης διεξαγωγής δίκαιης δίκης (Παρατ. Ι. Καστανά), σ. 452

ΟλΣτΕ 148/2024: Νοµιµότητα τέλους επιτηδεύµατος (Παρατ. Γρ. Μέντη, Μ. Κιτσάκη), σ. 457

ΟλΕλΣυν 303/2023: Σύναψη τροποποιητικής σύµβασης µε τον ανάδοχο (Παρατ. Ι. Νταλαχάνη), σ. 481

ΔΕφΚοµ 224/2023: Η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθ. 66 § 29 ν. 4646/2019 αίτησης ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης δεν τίθεται ως προϋπόθεση, επί ποινή απαραδέκτου (Παρατ. Μ. Καλίτση), σ. 489

ΔΕφΑθ 1880/2023: Η θέσπιση, µε το άρθ. 18Α π.δ. 82/2006, συστήµατος αναβαθµολόγησης αντίκειται στη συνταγµατική αρχή της ισότητας, της αξιοκρατίας, της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου, σ. 415

ΔΕφΑθ 1888/2023: Νόµιµη η διαγραφή µεταπτυχιακών φοιτητών λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σ. 417

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 3, 2024
© June 2024
Pages: VI + 192
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Students: € 70

Individuals: € 90

Companies: € 120

Judges: € 70

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Λιγωµένου: Καταπολέµηση της διαφθοράς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα

Ευ. Καραθανασόπουλος: Η καταπολέµηση της διαφθοράς υπό το φως της στοιχειοθέτησης της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεως καταλογισµού από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Π. Παππίδας: Η δέσµευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το αθωωτικό δεδικασµένο

Μ. Στεφανόπουλος: Η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης: Τυπική ισχύς και πρακτικές συνέπειες

Ελ.-Βεν. Ζαχαράκη: Οι εγγυήσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΠρ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Προσωρινή δικαστική προστασία

Αποφάσεις ΔΕΕ

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

Βιβλιοπαρουσίαση

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

1156 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

2165 (7µ) (Παρατ. Β. Στάικου)

Έτος

6 (ΕπΑν)

9 (ΕπΑν)

10 (ΕπΑν)

59 (Ολ)

60 (Ολ)

91

120

129

130 (7µ) (Παρατ. Ι. Καστανά)

148 (Ολ) (Παρατ. Γρ. Μέντη, Μ. Κιτσάκη)

293

Αποφάσεις ΑΠ

Έτος

863

Αποφάσεις ΕλΣυν

Έτος

303 (Ολ) (Παρατ. Ι. Νταλαχάνη)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

428

1300 (ακυρ)

1624 (Μ)

1880 (ακυρ)

1887 (ακυρ)

1888 (ακυρ)

3172

Έτος

4 (Μ)

11

19 (Μ)

23 (Μ)

Αποφάσεις ΔEφΚοµ

Έτος

224 (Παρατ. Μ. Καλίτση)

Αποφάσεις ΔΕφΠατρ

Έτος

213

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτος

5173 (Μ)

6146

6246

10488 (Μ)

14122 (Μ)

Αποφάσεις ΔΠρΒερ

Έτος

129

Αποφάσεις ΔΠρΚαλ

Έτος

3

Αποφάσεις ΔΠρΠατρ

Έτος

364

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-746/22

C-27/23

C-216/23

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

68907/14

18269/18

24650/19

8386/209

Editorial team   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Διοικητική Δίκη', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue