Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 1 (2021)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2021
© February 2021
Pages: IV + 182
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Companies: € 120

Students: € 70

Individuals: € 90

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 1 (2021)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2021
© February 2021
Pages: IV + 182
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Companies: € 120

Students: € 70

Individuals: € 90

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σπ. Βλαχόπουλος: Η κατάχρηση δικαιώµατος στη νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων, σ.

Κ. Γώγος: ∆ηµιουργούν οι αόριστες νοµικές έννοιες πράγµατι διακριτική ευχέρεια της ∆ιοίκησης;, σ.

Χρ. ∆ετσαρίδης: Περί του εννόµου συµφέροντος (και πάλι) αποκλεισθέντος υποψηφίου αναδόχου. Ο νοµολογιακός διάλογος ΣτΕ και ∆ΕΕ συνεχίζεται. Σκέψεις µε αφορµή τη ∆ΕΕ 5.9.2019, Lombardi SRL, υπόθ. C-333/18, σ.

∆ιον. Φιλίππου: Τα θεµελιώδη δικαιώµατα µετά την επίδραση της οικονοµικής και υγειονοµικής κρίσης, σ.

Χρ. Φλώρου: Η χρήση αόριστων νοµικών εννοιών στο φορολογικό δίκαιο και η προστασία του διοικουµένου, σ.

Στ. Μαυρίδης/Ελ. Μακρή: Η παραγραφή του δικαιώµατος της φορολογικής διοίκησης προς έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου, ως ισχύει µετά τους ν. 4646/2019 και 4701/2020, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΟλΕλΣυν 477/2019: Καταλογισµός ελλείµµατος. Έννοια και ευθύνη του δηµόσιου υπολόγου. Τυπικό και ουσιαστικό έλλειµµα, σ.

- ΕλΣυν 2093/2020: Ανάκληση παράνοµου διορισµού. Καταλογισµός καταβληθεισών αποδοχών, σ.

- ΣτΕ 1161/2019: Παραδεκτό λόγων αναίρεσης. Συνταγµατικότητα άρθ. 6 § 2β Κ∆∆. Αναδροµικότητα ευµενέστερης ποινικής διάταξης, σ.

- ΣτΕ 1126/2020: Αναιρετικός έλεγχος επιδίκασης χρηµατικής ικανοποίησης (Σηµ. Ι. Κατρά, Μ. Κιτσάκη), σ.

- Μ∆ΠρΙωαν 861/2019: Προϋποθέσεις διόρθωσης απόφασης, σ.

- Μ∆ΠρΠειρ 1216/2020: Απαράδεκτη προσβολή διαδοχικών επιβεβαιωτικών πράξεων της φορολογικής αρχής (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή, Γρ. Μέντη), σ.

- ΣτΕ 846/2020 (7µ): Μη νόµιµη η µεταβίβαση χώρου παραλίας στο ΤΑΙΠΕ∆, σ.

- ΣτΕ 440/2019: Συνέπειες άρνησης φορολογουµένου να παράσχει πληροφορίες για την προέλευση των τραπεζικών του λογαριασµών. Ισχύς ιδιωτικών συµφωνητικών κατ’ άρθ. 8 § 16 ν. 1882/1990 (Παρατ. Ισ. Σαρίδη), σ.

- ΣτΕ 777/2020 (7µ): ∆ικαίωµα επιστροφής φόρων που έχουν εισπραχθεί από κράτος µέλος κατά παράβαση κανόνων του ενωσιακού δικαίου, σ.

- Μ∆ΕφΑθ 13/2020: Φορολογία µεταβίβασης επιχείρησης (άρθ. 13 § 1 ΚΦΕ), σ.

- ∆ΕφΘεσ 327/2020: Υποχρέωση της ∆ιοίκησης να καλεί τον διοικούµενο σε ακρόαση πριν από την έκδοση, κατά την κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, πράξεων επιβολής εισφορών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ.

- Μ∆ΠρΘεσ 400/2018: Επιβολή χονδρικής πώλησης νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων µόνον εντός των Κεντρικών Αγορών, κατ’ άρθ. 6 ν. 3475/1955, σ.

Editorial team   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account