Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 3 (2019)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 3, 2019
© June 2019
Pages: 188
Subscriptions

Companies: € 120

Students: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Judges: € 70

Individuals: € 90

International subscription: € 165

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2019)

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Ράικος: Η δικαστική δεοντολογία στα διεθνή δικαστήρια, σ. 353

Μ. Τσίτσου: Η επιρροή των αποφάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων στην περιβαλλοντική διοικητική δίκη, σ. 367

Ν. Ζαµπούκας/Τρ. Ζολώτας: Ζητήµατα εκπροσώπησης του Ελληνικού Δηµοσίου και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, σ. 372

Χ. Πόνη: Η επίδραση των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων στην κρίση του διοικητικού δικαστή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, σ. 392

Στ. Μαυρίδης: Η φορολογική αντιµετώπιση της διασυνοριακής µεταφοράς ζηµιών, σ. 398

Κ.-Μ. Λούβη: Η Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα, σ. 406

Π. Σοϊλεντάκης: Παραδεκτό και βάσιµο της λυσιτελούς προβολής της προηγούµενης ακρόασης (Με αφορµή τις ΣτΕ Β΄ Τµ. 88/2018 και ΣτΕ Ολ 4447/2012), σ. 415

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΜΔΠρΑθ 4415/2019: Λύση ΕΠΕ. Διακοπή δίκης. Προσωπική ευθύνη εκπροσώπων ΕΠΕ για χρέη της εταιρείας (Πα-ρατ. Β. Μπουκουβάλα), σ. 420
 • ΣτΕ 805/2018 (7µ): Οδηγία 2003/9/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Αιτιολογία κανο-νιστικών πράξεων (Παρατ. Σπ. Βλαχόπουλου), σ. 426
 • ΔΕφΑθ 200/2018: Ανάκληση διοικητικών πράξεων (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 434
 • ΔΕφΑθ 2623/2018: Φορολογία εισοδήµατος. Συνεκτίµηση όλων των πρόσφορων στοιχείων, για να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει κατοικία στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 441
 • ΔΕφΘεσ 1652/2018: Παραγραφή δικαιώµατος του Δηµοσίου για την επιβολή των τελών χαρτοσήµου και αναλογικό-τητα (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 456
 • ΣτΕ 1960/2018: Υποχρεωτική ασφάλιση. Ενεργοποίηση ασφαλιστικού δεσµού. Παράλειψη του εργοδότη να καταβάλει εγκαίρως τις ασφαλιστικές εισφορές (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 469
 • ΜΕφΠειρ Α 148/2019: Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Προβολή παραγραφής (Παρατ. Β. Σπυροπούλου), σ. 484
 • ΜΔΠρΑθ 20557/2018: Ευθύνη Δηµοσίου για µη νόµιµες υλικές ενέργειες των οργάνων του. Αγωγή για επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω παράνοµης κράτησης πολίτη (Παρατ. Δ. Φιλίππου, Ι. Κατρά), σ. 488
 • ΜΔΠρΑθ 365/2019: Οι µέτοχοι Τράπεζας της οποίας η άδεια ανακλήθηκε δεν νοµιµοποιούνται να ζητήσουν αποζη-µίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος (Παρατ. Ν. Σοϊλεντάκη), σ. 497
 • ΜΔΠρΠειρ Α 3258/2016: Προσβολή αποδοχής κληρονοµίας λόγω πλάνης, µε ένσταση (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 501
 • ΜΔΠρΠειρ Α 132/2019: Αστική ευθύνη Δήµου από πτώση δένδρου. Ανώτερη βία (Παρατ. Σ. Μητσιοπούλου), σ. 506
 • ΓενΔΕΕ Τ-57/14: Εύλογη διάρκεια της δίκης. Υλική και µη, ζηµία. Αιτιώδης σύνδεσµος. (Παρατ. Γρ. Αυδίκου), σ. 512

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 3, 2019
© June 2019
Pages: 188
Subscriptions

Companies: € 120

Students: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Judges: € 70

Individuals: € 90

International subscription: € 165

Table of contents   +

Δ. Ράικος: Η δικαστική δεοντολογία στα διεθνή δικαστήρια

Μ. Τσίτσου: Η επιρροή των αποφάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων στην περιβαλλοντική διοικητική δίκη

Ν. Ζαµπούκας/Τρ. Ζολώτας: Ζητήµατα εκπροσώπησης του Ελληνικού Δηµοσίου και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Χ. Πόνη: Η επίδραση των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων στην κρίση του διοικητικού δικαστή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης

Στ. Μαυρίδης: Η φορολογική αντιµετώπιση της διασυνοριακής µεταφοράς ζηµιών

Κ.-Μ. Λούβη: Η Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα

Π. Σοϊλεντάκης: Παραδεκτό και βάσιµο της λυσιτελούς προβολής της προηγούµενης ακρόασης (Με αφορµή τις ΣτΕ Β΄ Τµ. 88/2018 και ΣτΕ Ολ 4447/2012)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/

Νοµολογία δικαιοδοτικών οργάνων ΕΕ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους

805 (7µ) (Παρατ. Σ. Βλαχόπουλου)

1530 (7µ)

1960 (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτους

210

Έτους

200 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

2623 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

1655/2018 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

Αποφάσεις ΔΕφΙωαν

102/2018

Αποφάσεις ΔΕφΠειρ

148/2019 (Μ) (Παρατ. Β. Σπυροπούλου)

Αποφάσεις ΔΕφΤριπ

46/2018

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτους

19592 (Μ)

20557 (Μ) (Παρατ. Δ. Φιλίππου, Ι. Κατρά)

Έτους

365 (Μ) (Παρατ. Ν. Σοϊλεντάκη)

4415 (Μ) (Παρατ. Β. Μπουκουβάλα)

Αποφάσεις ΠρΘεσ

Έτους

1116 (Π)

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

3258/2016 (Μ) (Παρατ. Ι. Κατρά)

132/2019 (Μ) (Παρατ. Σ. Μητσιοπούλου)

Αποφάσεις ΓενΔικΕΕ

Τ-577/14 (Παρατ. Γ. Αυδίκου)

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account