Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 1 (2024)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2024:

Άν. Λιγωµένου: Το π.δ. 54/2018 και οι Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 1

Β. Ζαροκανέλλου/Μ. Παλάρας: Η δέσµευση των καταθέσεων κατ’ άρθ. 46 § 5 εδ. γ΄ ΚΦΔ. De lege ferenda χρόνος διατήρησης του µέτρου µετά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος κατ’ άρθ. 31-32 ΚΕΔΕ, σ. 7

Κ. Τσική: Ο χρόνος των «ευκαιριών» για την αποσάθρωση του Ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου, σ. 16

Λ. Νίκα: Οι αποφάσεις I.S. και Φουρκιώτης κατά Ελλάδος και το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σύµφωνα µε το άρθ. 8 ΕΣΔΑ, σ. 21

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΟλΣτΕ 1531/2023: Πιλοτική δίκη. Διακοπή παραγραφής µε επίδοση αγωγής. (Παρατ. Ι. Καστανά,
Μ. Κιτσάκη
), σ. 55

- ΟλΣτΕ 1828/2023: Πιλοτική δίκη. Συνταγµατικότητα άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ, µε το οποίο θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής, λόγω απόρριψης της πρώτης για µη υπογραφή δικηγόρου, σ. 61

- ΣτΕ 278/2023: Παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. Παροχή από τον νόµο δυνατότητας καταβολής φόρου κληρονοµίας µε τη µεταβίβαση ακινήτου από τον κληρονόµο προς το Δηµόσιο (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 75

- ΔΕφΑθ 501/2023: Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του ΚΦΑΣ. Παραγραφή για επιβολή φόρου εισοδήµατος και των σχετικών κυρώσεων (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 109

- ΜΔΕφΑθ 109/2023: Η λήψη των µέτρων διοικητικής εκτέλεσης δεν πρέπει να παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, σ. 41

- ΜΔΕφΑθ 532/2023: Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986. Μη νόµιµο αποδεικτικό µέσο, σ. 41

- ΔΠρΑθ 8872/2023: Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου, σ. 125

- ΔΠρΑθ 13627/2023: Κριτήρια υπαγωγής στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Οδηγοί λεωφορείων, σ. 130

- ΜΔΠρΑθ 11267/2023: Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ν. 2472/1997. Αγωγή άρθ. 105-106 ΕισΝΑΚ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω προσβολής προσωπικότητας, σ. 152

- ΣτΕ 81/2023 (7µ): Εκτίµηση ζηµιών εταιρείας από πραγµατογνώµονες. Νόµιµο αποδεικτικό µέσο, σ. 29

- ΣτΕ 1244/2023 (7µ): Αστική ευθύνη. Συµψηφισµός κέρδους και ζηµίας, σ. 37

- ΟλΣτΕ 1829/2023: Πιλοτική δίκη. Συνταγµατικότητα άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ, µε το οποίο θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής, λόγω απόρριψης της πρώτης ως αόριστης, σ. 68

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2024
© February 2024
Pages: VI + 176
Subscriptions

Individuals: € 90

International subscription: € 165

Students: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Companies: € 120

Judges: € 70

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Άν. Λιγωµένου: Το π.δ. 54/2018 και οι Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Β. Ζαροκανέλλου/Μ. Παλάρας: Η δέσµευση των καταθέσεων κατ’ άρθ. 46 § 5 εδ. γ΄ ΚΦΔ. De lege ferenda χρόνος διατήρησης του µέτρου µετά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος κατ’ άρθ. 31-32 ΚΕΔΕ

Κ. Τσική: Ο χρόνος των «ευκαιριών» για την αποσάθρωση του Ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου

Λ. Νίκα: Οι αποφάσεις I.S. και Φουρκιώτης κατά Ελλάδος και το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σύµφωνα µε το άρθ. 8 ΕΣΔΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Προσωρινή δικαστική προστασία

Αποφάσεις ΔΕΕ

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος 2022.

870

1158

1371

1565

1646

Έτος 2023.

35 (ΕπΑν)

81 (7µ)

91 (7µ)

221 (7µ)

278 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

343 (7µ)

474

596

629

690

1244 (7µ)

1415

1531 (Ολ) (Παρατ. Ι. Καστανά, Μ. Κιτσάκη)

1528 (Ολ)

1529 (Ολ)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος 2022.

349

Έτος

14 (συµβ)

30 (Μ)

43

78 (συµβ)

109 (Μ)

153

204

327

501 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

532 (Μ)

608 (ακυρ)

622 (ακυρ)

624 (ακυρ)

626 (ακυρ)

628 (ακυρ)

917(ακυρ)

1112 (Μ)

1113

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτος 2023.

5636 (Μ)

5892

8872

11267 (Μ)

13627

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-313/22

C-344/22

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

34151/13

417/15

215/19

63539/19

Editorial team   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Διοικητική Δίκη', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue