Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 5 (2019)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 5, 2019
© December 2019
Pages: ΧΙΙΙ + 185
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Companies: € 120

Judges: € 70

Individuals: € 90

Students: € 70

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 5 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2019:

Σπ. Βλαχόπουλος: Η συνταγµατική προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων, πέρα από τις περικοπές των µισθών και των συντάξεων, στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, σ. 705

Ιφ. Καµτσίδου: Η «επικλησιµότητα» των κοινωνικών δικαιωµάτων και η τριπλή υποχρέωση του κράτους για την προστασία τους, σ. 710

Κ. Παπανικολάου: Το κοινωνικό δικαίωµα των µισθωτών στην κατοικία· σκέψεις σχετικά µε σταθµίσεις και συγκρούσεις κοινωνικών δικαιωµάτων, σ. 714

Ηλ. Κουβαράς: Οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί υπό το πρίσµα της «µνηµονιακής νοµολογίας» του ΣτΕ, σ. 720

Β. Μπουκουβάλα: Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των κοινωνικών δικαιωµάτων, σ. 727

Σ. Παυλάκη: Το δικαίωµα στο περιβάλλον κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος, σ. 752

Ν. Ταµιωλάκη: Το πρόβληµα της άµβλωσης: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως ουσία ή ως διαδικασία, σ. 759

Στ. Βρουστούρης: Κοινωνικό Δικαίωµα της Εργασίας. Ζητούµενο στην τρέχουσα συγκυρία ή αναφορά σε ένα «διαφορετικό» παρελθόν;, σ. 772

Χ. Πόνη: Η αναζήτηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, σ. 781

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 2321/2018: Πολύτεκνοι. Ισόβια σύνταξη, σ. 807

- ΣτΕ 222/2019: Υποχρεωτική αποχώρηση, υπαλλήλων µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους (Παρατ. Σ. Μητσιοπούλου), σ. 787

- ΣτΕ 63/2019 (7µ): Πρόσβαση στο επάγγελµα του ξεναγού, σ. 793

- ΟλΣτΕ 1307/2019: Πιλοτική δίκη. Κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας µε ν. 4093/2012, σ. 797

- ΣτΕ 2156/2018: Δικαίωµα στην υγεία (άρθ. 21 Συντ.). Μείωση ποσού µηνιαίας αποζηµίωσης ασθενών για προµήθεια ειδικών σκευασµάτων διατροφής (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 823

- ΜΔΕφΘεσ 1891/2018: Υπηρεσίες υγείας. Νοσηλεία σε µη συµβεβληµένη κλινική, σ. 828

- ΜΔΠρΑθ 3353/2019: Έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισµένου για παροχή περίθαλψης, λόγω οφειλών του προς τον ΦΚΑ, σ. 832

- ΣτΕ 778/2018 (7µ): Εισαγωγή ανώτατου ορίου στο εφάπαξ, σ. 837

- ΣτΕ 1554/2018 (7µ), 2429/2018 (7µ): Προστασία βιωσιµότητας ΦΚΑ και µείωση ασφαλιστικών παροχών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 847

- ΟλΣτΕ 926/2018: Περιεχόµενο µαθήµατος θρησκευτικών στα σχολεία (Παρατ. Ι. Κατρά, Μ. Κιτσάκη), σ. 859

- ΜΔΠρΑθ 2872/2019: Παροχή µηνιαίου χρηµατικού βοηθήµατος στους τυφλούς. Το εξωιδρυµατικό επίδοµα τετραπληγίας - παραπληγίας συνιστά ιδιόµορφου χαρακτήρα παροχή κοινωνικής ασφάλισης (Σηµ. Π. Παπαθανασίου), σ. 876

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 5, 2019
© December 2019
Pages: ΧΙΙΙ + 185
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Companies: € 120

Judges: € 70

Individuals: € 90

Students: € 70

Table of contents   +

EΤΟΣ ΛA΄ 2019 ● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ • ΤΕΥΧΟΣ 5 ● Τιµή: 25 € ● ISSN: 1109-2122 ● Αρ. Αδείας:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σπ. Βλαχόπουλος: Η συνταγµατική προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων, πέρα από τις περικοπές των µισθών και των συντάξεων, στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, σ.

Ιφ. Καµτσίδου: Η «επικλησιµότητα» των κοινωνικών δικαιωµάτων και η τριπλή υποχρέωση του κράτους για την προστασία τους, σ.

Κ. Παπανικολάου: Το κοινωνικό δικαίωµα των µισθωτών στην κατοικία· σκέψεις σχετικά µε σταθµίσεις και συγκρούσεις κοινωνικών δικαιωµάτων, σ.

Ηλ. Κουβαράς: Οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί υπό το πρίσµα της «µνηµονιακής νοµολογίας» του ΣτΕ, σ.

Β. Μπουκουβάλα: Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των κοινωνικών δικαιωµάτων, σ.

Σ. Παυλάκη: Το δικαίωµα στο περιβάλλον κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος, σ.

Ν. Ταµιωλάκη: Το πρόβληµα της άµβλωσης: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως ουσία ή ως διαδικασία, σ.

Στ. Βρουστούρης: Κοινωνικό Δικαίωµα της Εργασίας. Ζητούµενο στην τρέχουσα συγκυρία ή αναφορά σε ένα «διαφορετικό» παρελθόν;, σ.

Χ. Πόνη: Η αναζήτηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 2321/2018: Πολύτεκνοι. Ισόβια σύνταξη, σ.

- ΣτΕ 222/2019: Υποχρεωτική αποχώρηση, υπαλλήλων µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους (Παρατ. Σ. Μητσιοπούλου), σ.

- ΣτΕ 63/2019 (7µ): Πρόσβαση στο επάγγελµα του ξεναγού, σ.

- ΟλΣτΕ 1307/2019: Πιλοτική δίκη. Κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας µε ν. 4093/2012, σ. 797

- ΣτΕ 2156/2018: Δικαίωµα στην υγεία (άρθ. 21 Συντ.). Μείωση ποσού µηνιαίας αποζηµίωσης ασθενών για προµήθεια ειδικών σκευασµάτων διατροφής (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

- ΜΔΕφΘεσ 1891/2018: Υπηρεσίες υγείας. Νοσηλεία σε µη συµβεβληµένη κλινική, σ.

- ΜΔΠρΑθ 3353/2019: Έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισµένου για παροχή περίθαλψης, λόγω οφειλών του προς τον ΦΚΑ, σ.

- ΣτΕ 778/2018 (7µ): Εισαγωγή ανώτατου ορίου στο εφάπαξ, σ.

- ΣτΕ 1554/2018 (7µ), 2429/2018 (7µ): Προστασία βιωσιµότητας ΦΚΑ και µείωση ασφαλιστικών παροχών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ.

- ΟλΣτΕ 926/2018: Περιεχόµενο µαθήµατος θρησκευτικών στα σχολεία (Παρατ. Ι. Κατρά, Μ. Κιτσάκη), σ.

- ΜΔΠρΑθ 2872/2019: Παροχή µηνιαίου χρηµατικού βοηθήµατος στους τυφλούς. Το εξωιδρυµατικό επίδοµα τετραπληγίας - παραπληγίας συνιστά ιδιόµορφου χαρακτήρα παροχή κοινωνικής ασφάλισης (Σηµ. Π. Παπαθανασίου), σ.

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account