Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 4 (2023)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. Ρόκας
Ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια διαχείρισης κεφαλαίου και ομαδική ασφάλιση (Μερικές παρατηρήσεις)

Μ.-Θ. Μαρίνος
Το κοινό κτήμα (public domain) στο σύστημα της διανοητικής ιδιοκτησίας – δογματική εισαγωγή και συμβολή στη γενική θεωρία των αύλων αγαθών

Ν. Βερβεσός
Διαχείριση κεφαλαιουχικών εταιριών στο προπτωχευτικό στάδιο

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, άρση αυτοτέλειας ΕΠΕ, υποχρέωση λογοδοσίας διαχειριστή ΟΕ, ευθύνη ΓΔΑ έναντι τρίτων ζημιωθέντων, μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, σχέδια και υποδείγματα, υποχρέωση εχεμύθειας από πρώην εργαζόμενο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Edition info

Journal
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Current issue
Issue number: 4, 2023
© December 2023
Pages: VIII + 344
Subscriptions

Individuals: € 80

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 180

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

945 Ιωάννης Κ. Ρόκας, Ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια διαχείρισης κεφαλαίου και ομαδική ασφάλιση (Μερικές παρατηρήσεις)

959 Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Το κοινό κτήμα (public domain) στο σύστημα της διανοητικής ιδιοκτησίας – δογματική εισαγωγή και συμβολή

στη γενική θεωρία των αύλων αγαθών

994 Νικόλαος Βερβεσός, Διαχείριση κεφαλαιουχικών εταιριών στο προπτωχευτικό στάδιο

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

1027 ΠΠρΙωαν 4/2023, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από σύμβαση εγγύησης επί δανείου εκ μέρους μέλους της εγγυήτριας κοινοπραξίας. Κοινοπραξίες. Αντιμετώπιση αυτών στα πλαίσια του διοικητικού και αστικού δικαίου αντίστοιχα προ της ισχύος του Ν. 4072/2012.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

1034 ΑΠ 1589/2022, Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύναψη σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή μεταξύ Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) και Συμμετεχόντων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης Συναλλαγών. Μη αναγνώριση στον ΑΔΜΗΕ της εγγυητικής ευθύνης που υπέχει ο φορέας εκκαθάρισης ή της ευθύνης που υπέχει ο «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος». Μη ανάληψη από τον ΑΔΜΗΕ του πιστωτικού κινδύνου από τις οικονομικές υποχρεώσεις των ενεργειακών συναλλαγών (παρατ. Παναγιώτα Μαραγκόζογλου).

1048 ΑΠ 2063/2022, Εμπορικός διανομέας. Διαφορά απλού διανομέα από αποκλειστικό διανομέα. Λύση σύμβασης εμπορικής διανομής. Αποζημίωση πελατείας κατά το π.δ. 219/1991 μόνο επί σύμβασης αποκλειστικής διανομής.

1052 ΑΠ 131/2023, Σύμβαση σιδηροδρομικής μεταφοράς. Πρόκληση σωματικής βλάβης σε επιβάτες από σύγκρουση αμαξοστοιχιών. Αστική ευθύνη ΟΣΕ. Ένσταση περί απαλλαγής του ασφαλιστή μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά ζημιογόνο γεγονός, δυνάμει συμβατικού όρου του ασφαλιστηρίου. Ορισμένο της ένστασης του ασφαλιστή που συνίσταται σε όρο απαλλαγής του έως ορισμένο ποσό από την καταβολή ασφαλίσματος.

1057 ΔΕΕ της 14.9.2023, C-246/22, Staatsanwaltschaft Köln και Bundesamt für Güterverkehr (Transport de conteneurs vides), Μεταφορές. Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών. Οδηγία 92/106/ΕΟΚ. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009. Μεταφορά κενών εμπορευματοκιβωτίων πριν από τη φόρτωση ή μετά την εκφόρτωση εμπορευμάτων στο πλαίσιο συνδυασμένης μεταφοράς – Μη εφαρμογή των διατάξεων περί ενδομεταφορών (παρατ. Τριαντάφυλλος Σταυρακίδης).

III. Εταιρίες

1072 ΑΠ 1656/2022, Ομόρρυθμη εταιρία. Έξοδος εταίρου. Αθέτηση συμφωνίας για οικειοθελή αποχώρηση εταίρου σε δήλη ημέρα. Δυνατότητα εξαναγκασμού. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης αποχώρησης.

1078 ΑΠ 1697/2022, Περιουσιακή αυτοτέλεια νομικών προσώπων. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ από τον κυρίαρχο μέτοχο - εταίρο. Κριτήρια κατάχρησης. Υποκεφαλαιοδότηση εταιρίας. Σύγχυση εταιρικής με ατομική περιουσία του κυρίαρχου μετόχου - εταίρου. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Εις ολόκληρον ευθύνη εταιρίας και κυρίαρχου μετόχου - εταίρου.

1086 ΜΠρΑθ 1787/2023, Αίτηση έκτακτου ελέγχου ανώνυμης εταιρείας. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

1091 ΜΠρΦλ 158/2023, Ακυρώσιμες αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΑΕ.

1096 ΠΠρΘεσ 7379/2023, Διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας. Υποχρέωση λογοδοσίας προς τους λοιπούς μη διαχειριστές εταίρους.

1099 ΜΕφΠειρ 187/2023, Λύση και εκκαθάριση ετερρόρυθμης εταιρίας. Ίδρυση ατομικής επιχείρησης. Μεταβίβαση επιχείρησης. Ευθύνη του αποκτώντος. Καταδολίευση δανειστών. Εμπορική μίσθωση.

IV. Αξιόγραφα

1108 ΑΠ 340/2023, Αξιόγραφα. Συναλλαγματική. Δόση χάριν καταβολής. Εξόφληση κύριας ενοχής. Κακόπιστη επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

V. Ασφάλιση

1113 ΑΠ 871/2023, Ασφάλιση κατασκευαστικής εταιρίας – μέλους κοινοπραξίας έναντι γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης αφενός και ειδικής αστικής ευθύνης από την λειτουργία οχήματος / αντλίας σκυροδέματος ως μηχανήματος αφετέρου, παρεχόμενη από διαφορετικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Θανατηφόρο ατύχημα από την λειτουργία της αντλίας. Κατανομή της υποχρέωσης χρηματικής ικανοποίησης των συγγενών του θανόντος μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (παρατ. Της Συντάξεως).

1129 ΑΠ 1220/2023, Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού οχήματος με τόπο συνήθους στάθμευσης εκτός Ελλάδας. Ευθύνη ΓΔΑ έναντι τρίτων ζημιωθέντων. Μη ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής της παράλληλα ευθυνόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που αποζημίωσε τους τρίτους ζημιωθέντες κατά του ΓΔΑ (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας, Μπούκαλου Φαίδρα).

1136 ΑΠ 1241/2023, Σύμβαση διαχείρισης συλλογικών (ομαδικών) συνταξιοδοτικών κεφαλαίων με καθορισμένες παροχές, ως ασφαλιστική εργασία. Συμβατικός όρος προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού του ύψους της συνταξιοδοτικής παροχής. Ερμηνεία του όρου αντίθετα προς το γράμμα αυτού με βάση τους κανόνες ερμηνείας των συμβάσεων και της δήλωσης βουλήσεως (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

1143 ΔΕΕ της 20.4.2023, C-263/22, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA κατά LP, Ομαδική ασφάλιση δανειοληπτών κατά του κινδύνου μόνιμης ολικής ανικανότητάς τους (ΜΟΑ) προς εργασία, συναπτόμενη από την τράπεζα. Σύμβαση προσχώρησης. MOA δανειολήπτριας. Άρνηση καταβολής ασφαλίσματος λόγω ανακριβών / ελλιπών δηλώσεων σχετικά με την κατάσταση υγείας της ασφαλισμένης. Μη ενημέρωση ασφαλισμένης για τις συμβατικές ρήτρες αποκλεισμού της κάλυψης. Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων με καταναλωτές. Μη αντιτάξιμο καταχρηστικής ρήτρας έναντι του καταναλωτή (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

1152 ΔΕΕ της 12.10.2023, C-286/22, KBC Verzekeringen NV κατά &V Verzekeringen CVBA, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. Έννοια «οχήματος» κατά το βελγικό δίκαιο και κατά την Οδηγία 2009/103. Μη υπαγωγή ποδηλάτου με ηλεκτροκινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση ενεργοποιούμενο μόνο κατόπιν χρήσης μυϊκής δύναμης στην, κατά την Οδηγία, έννοια του «οχήματος» (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

VI. Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

1157 ΑΠ 302/2023, Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Ομολογιακά δάνεια. Απαλλοτρίωση. Εγγραφή συναινετικής προσημείωσης. Αγωγή Διάρρηξης.

1166 ΑΠ 1024/2022, Ευθύνη από παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Πλημμελής ενημέρωση ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ελλιπούς πληροφόρησης και ζημίας επενδυτή (παρατ. Της Συντάξεως).

1172 ΑΠ 123/2023, Τράπεζες. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Μετακύλιση εισφοράς του Ν. 128/1975. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

1179 ΤρΕφΑθ 1279/2023, Μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προς ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τον ν. 4261/2014 και τον ν. 4354/2015 (μετά τον ν. 4389/2016). Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής ν. 4354/2015 (παρατ. Βασιλική Κοτσίλη).

VII. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

1194 ΑΠ 1044/2022, Ανέλκυση ναυαγίων με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό. Συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας πλοιοκτήτριας εταιρίας, είτε εις χείρας της είτε εις χείρας τρίτου. Ανακοπή κατά της δήλωσης τρίτου. Συμψηφισμός απαιτήσεων.

VIII. Πτώχευση

1199 ΑΠ 555/2023, Πτώχευση. Δικαίωμα ανακοπής των πιστωτών.

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

1203 ΑΠ 659/2023, Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία διακριτικού γνωρίσματος φήμης. Κίνδυνος σύγχυσης.

1209 ΔΕΕ της 16.2.2023, C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG κατά Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, Διανοητική ιδιοκτησία. Σχέδιο ή υπόδειγμα. Προϋποθέσεις προστασίας του συστατικού ενός σύνθετου προϊόντος. Έννοιες της «ορατότητας» και της «συνήθους χρήσεως» (παρατ. Εμμανουήλ Αϊλαμάκης).

1224 ΤρΕφΑθ 1514/2023, Αθέμιτος ανταγωνισμός. Εμπορικά απόρρητα.

1233 ΜΠρΡοδ 254/2023 (ασφαλιστικά μέτρα), Αθέμιτος ανταγωνισμός. Έννοια της αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Παράβαση «εξωανταγωνιστικών» διατάξεων (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

1247 Γ. ΒΙΒΛΙογραφία

1247 Δ. Νομοθεσία

II ευρετηρια ετουσ 2023 (ΤΟΜΟΣ ΟΔ΄)

Editorial team   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμάς Καρανικόλας, LL.M., Δικηγόρος Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χ. Πανίτσας,Δ.Ν., Δικηγόρος, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue