Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2 (2023)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Η τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση θανάτου του συνεταίρου ενός συνεταιριστικού συνεταιρισμού

Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Το βάρος απόδειξης και το μέτρο απόδειξης σε υποθέσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ) ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συμμετοχή στη ΓΣ μη δικαιούμενου ψήφου ενεχυρούχου δανειστή, αδικοπρακτική ευθύνη ΑΕ και μελών ΔΣ, διαιτητική επίλυση εταιρικών διαφορών, πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, πτώχευση διεθνούς ομίλου εταιριών, ανάλωση σήματος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Edition info

Journal
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Current issue
Issue number: 2, 2023
© June 2023
Pages: VIII + 336
Subscriptions

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 180

Individuals: € 80

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

305 Ιάκωβος Ε Βενιέρης, Η τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση θανάτου του συνεταίρου ενός αστικού συνεταιρισμού

320 Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης, Το βάρος απόδειξης και το μέτρο απόδειξης σε υποθέσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ) ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. H αντικειμενική δικαιολόγηση μιας εκ πρώτης όψης κατάχρησης, ιδίως υπό το φως της νομολογίας των ενωσιακών δικαστηρίων και της πρακτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

376 ΑΠ 1772/2022 (Α2' Πολιτικό Τμήμα), Εμπορικές διαφορές. Νόμος για την προστασία των καταναλωτών. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ακυρότητα ΓΟΣ. Έτος βάσει του οποίου υπολογίζεται ο τόκος (παρατ. Έφη Παπαδέα).

381 ΑΠ 1717/2022, Μεταβίβαση επιχείρησης (αρ. 479 ΑΚ) – Ευθύνη αποκτώντος για χρέη της επιχείρησης – Παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος (παρατ. Ιωάννα Τόλια).

II. Εταιρίες

388 ΠΠρΑθ 3173/2022, Ανώνυμη εταιρία. Ανυπόστατο, ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχών. Άσκηση δικαιώματος ψήφου (παρατ. Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος).

425 ΠΠρΙωαν 12/2023, Παροχή εγγύησης από κοινοπραξία. Υπέρβαση ορίων εκπροσωπευτικής εξουσίας. Πράξεις εκτός εταιρικού σκοπού (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

430 ΑΠ 723/2022, Εργατικό ατύχημα. Θάνατος και τραυματισμός εργαζομένων υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος, λόγω πυρκαγιάς προκληθείσας από εμπρηστικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου. Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. ως οργάνου της Α.Ε. και των προστηθέντων αυτής για παράλειψη λήψης μέτρων πυρασφάλειας και προστασίας (παρατ. Ν. Βερβεσός).

457 ΜΠρΑθ 386/2023, Εκκαθάριση αφανούς εταιρείας. Ρήτρα διαιτησίας. Ορισμός διαιτητή από δικαστήριο (παρατ. Ισαάκ Γεροντίδης).

III. Αξιόγραφα

462 ΑΠ 701/2022, Τριτεγγύηση από Α.Ε. υπέρ νομικού προσώπου ελεγχόμενου από την σύζυγο του Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. Πεδίο απαγόρευσης του άρθρου 23α ν. 2190/1920. Αυτοδίκαια εκ του νόμου άκυρη η συναλλαγματική σε περίπτωση που έχει δοθεί τριτεγγύηση κατά παράβαση 23α ν. 2190/1920, καθώς και η διαταγή πληρωμής εκδοθείσα δυνάμει της συναλλαγματικής και η υποθήκη που εγγράφηκε δυνάμει της διαταγής πληρωμής.

IV. Ασφάλιση

465 ΑΠ 36/2022, Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τον ν. 4364/2016. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Συμπληρωματική εφαρμογή ΠτΚ και κ.ν. 2190/1920. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης και ατομικών διώξεων των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση και των τρίτων ζημιωθέντων, κατά την εκκαθάριση. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο. Έννοια των όρων «απαίτηση από ασφάλιση» (ν. 4364/2016) και «ασφάλισμα» (προϊσχύσαν ν.δ. 400/1970) (παρατ. Ξένια Κρετσόβαλη).

470 ΑΠ 154/2023, Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αναγγελία απαιτήσεων. Ανακοπή κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση. Ένδικα μέσα κατά της απορριπτικής της ανακοπής απόφασης (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

475 ΑΠ 1335/2022, Σύμβαση διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και συλλόγου προσωπικού τράπεζας υπέρ των μελών του. Υποχρέωση συλλόγου προς αποκλειστική τροφοδότηση του Λογαριασμού διαχείρισης κεφαλαίων με εισφορές των μελών του. Υποκεφαλαιοδότηση και ανεπάρκεια Λογαριασμού. Ενημέρωση συλλόγου για την κεφαλαιακή ανεπάρκεια. Ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης προς καταβολή παροχών στους αποχωρούντες από την εργασία εργαζομένους της τράπεζας – μέλη του συλλόγου (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

482 ΑΠ 1680/2022, Ασφάλιση ιδίων ζημιών αυτοκινήτου. Δήλωση αξίας υψηλότερης της πραγματικής. Συνέπειες. Προληπτικά μέτρα κατά της πρόκλησης ζημιάς.

486 ΑΠ 1729/2022, Ασφαλίσεις ζωής με συμπληρωματικές καλύψεις μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας προς εργασία, ιατροφαρμακευτικών δαπανών, παροχής μετανοσοκομειακού επιδόματος, απώλειας εισοδήματος, παροχής σύνταξης και απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων. Αυτοκινητικό ατύχημα. Βάρος απόδειξης επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (παρατ. Της Συντάξεως).

491 ΑΠ 1785/2022, Ασφάλιση εξοχικής οικίας κατά ζημιών από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα. Περιορισμός της κάλυψης στην οικία και αποκλεισμός των ζημιών στον περιβάλλοντα χώρο. Ζημιές από κατολισθήσεις του περιβάλλοντος χώρου συνεπεία ραγδαίας εισροής νερού και θέσης σε κίνδυνο των θεμελίων της οικίας. Ασφαλισμένος/ καταναλωτής. Όροι που καθορίζουν τη σχέση (ασφαλιστικής) παροχής και αντιπαροχής (ασφαλίστρου) (παρατ. Της Συντάξεως).

498 ΑΠ 1902/2022, Ισόβια ασφάλιση ζωής με συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης και απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια. Ίαση καρκινοπαθούς ασφαλισμένης. Επανενεργοποίηση υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρων.

502 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2021, Υπόθεση C‑577/21, LM, NO κατά HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Περιεχόμενο υποχρεωτικής ασφάλισης. Δικαιούχοι αποζημίωσης. Έμμεσα ζημιωθέντες συγγενείς θύματος. Έννοια «σωματικών βλαβών». Εξάρτηση υπαγωγής ψυχικών βλαβών στις σωματικές βλάβες από το τυχόν παθολογικό υπόβαθρό τους (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

V. Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

508 ΑΠ 823/2022, Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Σύμβαση μεταβίβασης και σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Περιεχόμενο των συμβάσεων και υποχρέωση εγγραφή τους στο δημόσιο βιβλίο του άρθρ. 3 του ν. 2844/2000. Διάκριση εταιρείας διαχείρισης του της παρ. 14 του αρ. 10 ν. 3156/2003 με τις εταιρείες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015. Ενεργητική Νομιμοποίηση.

514 ΑΠ 1339/2022, Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds). Διαβάθμιση της υποχρέωσης πληροφόρησης της ΕΠΕΥ ανάλογα με το προφίλ και τις γνώσεις του επενδυτή. Παραβίαση υποχρέωσης πληροφόρησης του Κανονισμού Δεοντολογίας Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ). Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ (παρατ. Της Συντάξεως).

524 ΑΠ 1054/2022, Ομολογιακό δάνειο. Έννοια και διακρίσεις. Περιορισμός αμοιβής του υποθηκοφύλακα για την καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων προς εξασφάλιση απαίτησης από ομολογιακό δάνειο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3156/2003. Αδικοπρακτική ευθύνη θεματοφύλακα σε περίπτωση που έλαβε αποζημίωση υψηλότερη από την νόμιμη.

531 ΑΠ 1871/2022, Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (ελβετικό φράγκο). Αποπληρωμή δανείου. Καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικά δάνεια. Εξαίρεση συμβατικών όρων που απηχούν διάταξη νόμου Κράτους μέλους από τον έλεγχο καταχρηστικότητας.

536 ΜΕφΛαρ 188/2022, Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα. Τίτλοι προστατευμένου κεφαλαίου (capital protected notes). Υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης και παροχής συμβουλών. Επενδυτικό προφίλ επενδυτή. Ευθύνη τράπεζας

VI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

542 ΑΠ 1734/2022, Θαλάσσια ασφάλιση. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ζημιές σε τρίτους από την χρήση σκαφών αναψυχής. Ασφαλιστικός όρος που εισάγει υποχρέωση αναγγελίας της πραγματοποίησης του κινδύνου εντός 3 ημερών με ποινή την απώλεια του δικαιώματος προς ασφάλισμα. Εξαίρεση από τον κανόνα του άρθ. 33 ν. 2496/97 (ΑσφΝ) κατά τον οποίο οι προστατευτικές υπέρ των ασφαλισμένων διατάξεις του νόμου αυτού δεν μπορούν έγκυρα να τροποποιηθούν με τη σύμβαση σε βάρος των ασφαλισμένων παρά μόνο υπέρ τους (παρατ. Της Συντάξεως).

VII. Πτώχευση

546 ΑΠ 1456/2022, Έννομες συνέπειες ένταξης οφειλέτη στη διαδικασία της εξυγίανσης του προϊσχύσαντος ΠτΚ (ν. 3588/2007 σε συνδυασμό με ν. 4013/2011). Αναστολή ποινικής δίωξης της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, κατά το άρθρο 106η §3β Ν. 3588/2007, ενόψει επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 234 του ν. 4072/2014. Αστική παραγραφή της αδικοπρακτικής αξίωσης από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής.

553 ΑΠ 1486/2022, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έννοια του δόλου του άρθρου 1 του ν. 3869/2010. Στοιχεία για το ορισμένο της ένστασης περί περιέλευσης του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από ενδεχόμενο δόλο. Αναγκαστική παθητική ομοδικία των πιστωτών μετεχόντων στη δίκη.

557 ΕιρΞανθ ΠΤ 3/2023, Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Πεδίο εφαρμογής. Πτώχευση ανώνυμης εταιρείας.

561 ΕιρΑθ 83/2022, Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Πεδίο εφαρμογής. Αίτηση πιστωτή για κήρυξη ανώνυμης εταιρείας σε πτώχευση (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

565 ΤρΕφΑθ 6289/2022, Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε 180 μηνιαίες δόσεις. Τεκμαιρόμενη συναίνεση Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Απαιτήσεις από εγγυητικές επιστολές (παρατ. Θεόδωρος Κουλουριάνος).

579 ΕφΠειρ 429/2022, Πτώχευση. Όμιλος εταιριών. Διασυνοριακή πτώχευση. Αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπής διαδικασίας αναδιάρθρωσης (παρατ. Αθανάσιος Παΐζης).

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

591 ΑΠ 746/2022, Προσβολή του δικαιώματος επί εφεύρεσης. Προϋποθέσεις παραδεκτού επιδικαστέας αποζημίωσης (παρατ. Σοφία Γετίμη).

607 ΜΠρΚαλ 2/2023, Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία διακριτικού τίτλου. Κίνδυνος σύγχυσης.

612 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Οκτωβρίου 2022, Υπόθεση C-197/21, Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV κατά MySoda Oy. Δίκαιο των σημάτων. Ανάλωση των δικαιωμάτων επί του σήματος. Δραστηριότητες μεταπωλητή που συνίστανται στην επαναπλήρωση φιαλών και στην επικόλληση νέας ετικέτας. Νόμιμοι λόγοι εναντίωσης του δικαιούχου σε μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που φέρουν το σήμα του (παρατ. Ηλίας Ευρ. Σουφλερός).

634 Γ. ΒΙΒΛΙογραφία

634 Δ. Νομοθεσία

636 Ε. νεκρολογιΕΣ

Editorial team   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμάς Καρανικόλας, LL.M., Δικηγόρος Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χ. Πανίτσας,Δ.Ν., Δικηγόρος, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue