Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2 (2022)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ.-Θ. ΜΑΡΙΝΟΣ
Ψηφιακός μετασχηματισμός και δίκαιο των συμβάσεων

Ι. ΡΟΚΑΣ
Εκκαθάριση επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΠ. ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
Περί «συμβάσεως παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό»

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης franchise, κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, καταγγελία δανειακής σύμβασης, διαχείριση πλοίου, επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Edition info

Journal
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Current issue
Issue number: 2, 2022
© June 2022
Pages: VIII + 348
Subscriptions

Companies: € 140

Individuals: € 80

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 180

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

293 Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Ψηφιακός μετασχηματισμός και δίκαιο των συμβάσεων – σκέψεις με αφορμή την Οδηγία 2019/770 για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

327 Ιωάννης Κ. Ρόκας, Εκκαθάριση επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μερικές σκέψεις για την περίπτωση της ασφαλιστικής επιχείρησης

b. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

361 Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Περί «συμβάσεως παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό» και συχνών παράνομων όρων τους και τραπεζικών πρακτικών

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

379 ΑΠ 804/2021, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας ως προϋπόθεση υπαγωγής στον ν. 3869/2010. Έννοια εμπόρου και μικρεμπόρου. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Άσκηση πράξεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως αντικειμενικά εμπορική πράξη (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

II. Εμπορικές Συμβάσεις

385 ΑΠ 545/2021, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών. Αναιρετικός έλεγχος της έννοιας του δόλου. Η σύμβαση παροχής εγγύησης συνιστά ανάληψη υποχρέωσης.

392 ΑΠ 754/2021, Χορήγηση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου. Δοσοληπτικός λογαριασμός. Κλείσιμο λογαριασμού. Χρεωστικό υπόλοιπο. Τοκοφορία. Ανατοκισμός. Προδιατυπωμένοι έντυποι όροι. Ένταλμα πληρωμής (παρατ. Γεώργιος Ζαμπάρας).

395 ΑΠ 1225/2021, Σύμβαση εμπορικής συνεργασίας. Αποκλειστική διανομή εμπορευμάτων. Παραβίαση σύμβασης. Υπερτιμολόγηση. Υπαίτια πλημμελής εκπλήρωση οφειλέτη. Καταγγελία. Αποζημίωση δανειστή. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας (παρατ. Γεώργιος Ζαμπάρας).

399 ΑΠ 483/2021, Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising). Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (παρατ. Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης).

III. Εταιρίες

412 ΑΠ 598/2021, Εταιρικοί Μετασχηματισμοί. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση απορροφούσας εταιρείας επί δίκης που έχει αρχίσει με συμμετοχή της απορροφούμενης εταιρείας.

418 ΤρΕφΛαρ 28/2021, Παρακοινωνία. Χαρακτηριστικά, ομοιότητες και διαφορές από την αφανή εταιρία και σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων. Ζητήματα απόδειξης της έγκυρης σύστασης παρακοινωνίας και αφανούς εταιρίας (παρατ. Νίκη Νησωτάκη).

427 ΣτΕ Ολ 1366/2021, Μέλος Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας. Απώλεια της ιδιότητας αυτής. Δημοσιότητα. Φορολογικό μητρώο.

IV. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

434 ΑΠ 86/2019, Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Οδήγηση χωρίς την κατοχή της κατά νόμο άδειας οδήγησης και υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Αναγωγή ασφαλιστή κατά του ζημιώσαντος ασφαλισμένου. Χρόνος παραγραφής αξίωσης αναγωγής (παρατ. Ι. Ρόκας).

441 ΑΠ 181/2022, Ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόσθετη κάλυψη ποσού λόγω θανάτου από ατύχημα. Οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ημιαναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

445 ΑΠ 957/2021, Ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου κατά κλοπής. Συμβατικός όρος περί προστατευτικών μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει ο ασφαλισμένος, με ποινή απαλλαγής του ασφαλιστή. Παράβαση του όρου. Απαλλαγή της ασφαλιστικής επιχείρησης (ΑσφΕ) (παρατ. Ι. Ρόκας).

451 ΑΠ 999/2021, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών παροχών γερμανικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην έμμεσα ασφαλισμένη - σύζυγο του θανατωθέντος σε τροχαίο στην Ελλάδα - άμεσα ασφαλισμένου. Υποκατάσταση του φορέα στα δικαιώματα των κληρονόμων κατά των υπόχρεων. Εφαρμοστέο δίκαιο (παρατ. Ι. Ρόκας).

459 ΑΠ 1028/2021, Ασφάλιση ζωής με συμπληρωματικές καλύψεις μόνιμης ολικής ανικανότητας προς επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Θέση του ασφαλιστηρίου σε κατάσταση «ελεύθερο καταβολής ασφαλίστρων», λόγω μη καταβολής δόσεων ασφαλίστρων. Επαναφορά του ασφαλιστηρίου ως νέα σύμβαση (παρατ. Ι. Ρόκας).

465 ΑΠ 1046/2021, Ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ευθεία αγωγή για ζημίες που υπέστη δικυκλιστής όταν προσέκρουσε σε πόρτα που αιφνίδια άνοιξε σταθμευμένο όχημα. Ευθύνη ασφαλιστή (παρατ. Ι. Ρόκας).

470 ΑΠ 1071/2021, Ασφάλιση κατά πυρός εργοστασίου. Αγωγή της ασφαλιστικής επιχείρησης που κατέβαλε ασφάλισμα κατά του τρίτου υπευθύνου της πυρκαγιάς. Περιστατικά σχετικά με την υπαιτιότητα του τρίτου και του λήπτη της ασφάλισης που κρίνουν την αποδοχή της ευθύνης της ασφαλιστικής (παρατ. Της Συντάξεως).

473 ΑΠ 1099/2021, Ισόβια ασφάλιση ζωής με συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου από ατύχημα και νοσοκομειακής περίθαλψης. Προϋπόθεσης έγκυρης καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης λόγω μη καταβολής δόσης ασφαλίστρων. Παραπλανητική συμπεριφορά της ασφαλιστικής επιχείρησης με σκοπό να καταγγελθεί η ασφάλιση ως προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη και να συναφθεί νέα με δυσμενέστερους όρους. Ακυρότητα της καταγγελίας και υποχρέωση καταβολής χρηματικής ικανοποίησης στον ασφαλισμένο κατ’ ΑΚ 932 (παρατ. Ι. Ρόκας).

479 ΠΠρΑθ 948/2022, Ασφάλιση θανάτου με συμπληρωματική κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα / ασθένεια. Εξαίρεση κάλυψης ασθενειών που προϋπήρχαν και ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο. Δόλια απόκρυψη προϋπαρχουσών ασθενειών μέσω ψευδών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή. Νόμιμη άρνηση κάλυψης (παρατ. Της Συντάξεως).

481 ΤρΕφΠειρ 170/2021, Ασφάλιση κατά πυρκαγιάς εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αποθεμάτων επιχείρησης. Προϋποθέσεις κάλυψης κινδύνου διακοπής εργασιών της επιχείρησης (παρατ. Της Συντάξεως).

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

485 ΣτΕ 108/2021, Τράπεζες. Επενδυτικές υπηρεσίες. Τράπεζα της Ελλάδος. Σύνθετα τραπεζικά προϊόντα. Ομόλογα. Τίτλος χωρίς τακτή λήξη (perpetual). Πολυετή ομόλογα. Υποχρέωση ενημέρωσης. Προσυμβατική ενημέρωση. Πλήρης, επαρκής και έγγραφη πληροφόρηση. Αίτηση ακύρωσης (παρατ. Βασιλική Αθανασάκη).

504 ΑΠ 53/2021, Οδηγία 93/13. Έννοια δηλωτικών όρων. Εξαίρεσή τους από τον έλεγχο καταχρηστικότητας. Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (ελβετικό φράγκο). ΓΟΣ αποπληρωμής δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα αποκλειστικά σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής ως δηλωτικός όρος (παρατ. Ιωάννα Τόλια).

510 ΑΠ 290/2021, Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Υποχρέωση ενημέρωσης υποψηφίου επενδυτή και παροχής κατάλληλων επενδυτικών συμβουλών. Παραβίαση αρχών/κανόνων δεοντολογίας. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος για πράξεις του προστηθέντος υπαλλήλου του. Αδικοπραξία και διευρυμένη έννοια του παρανόμου (παρατ. Νίκη Νησωτάκη)

518 ΑΠ 915/2021, Ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Διάθεση επενδυτικού προϊόντος βασισμένου σε ασφάλιση από τράπεζα. Αδικοπραξία υπαλλήλων τράπεζας (παρατ. Της Συντάξεως).

523 ΑΠ 1102/2021, Προαιρετική δημόσια πρόταση για την εξαγορά μετοχών εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δικαίωμα προτείνοντος που αποκτά το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν και όλων των υπόλοιπων μετοχών της. Ύψος οφειλόμενου ανταλλάγματος, (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

529 ΑΠ 323/2021, Διαταγή πληρωμής. Κώδικας δεοντολογίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πέντε στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων. Συνεργάσιμος δανειολήπτης. Συνέπειες μη τήρησης. Καταχρηστική καταγγελία δανειακής σύμβασης (παρατ. Διονύσιος Π. Φλάμπουρας, Κατερίνα Σουρτζή)

VΙ. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

547 ΜΕφΠειρ 482/2021, Σύγκρουση πλοίων. Καθεστώς ευθύνης του εκμεταλλευόμενου το πλοίο λόγω αδικοπραξίας του πλοιάρχου ή του πληρώματος.

551 ΜΕφΠειρ 502/2021, Διαχείριση πλοίου. Η αρχή του εμφανούς συναλλασσομένου στο πεδίο των ναυτικών εμπορικών συναλλαγών.

VΙI. Πτώχευση

558 ΑΠ 402/2021, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής η μη δόλια περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Έννοια του δόλου. Ενδεχόμενος δόλος. Υπερδανεισμός οφειλετών (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

565 ΑΠ 486/2021, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποιήσεις άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Εξαίρεση δυνητικής κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή κανόνων (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

570 ΑΠ 992/2021 (Τμήμα Α΄ 1), Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Απαραίτητο να υφίσταται η βασική έννομη σχέση ως δικαιοπαραγωγική αιτία της απαίτησης και να μπορεί η απαίτηση να προσδιορισθεί κατ` είδος και οφειλέτη, όχι όμως και κατά ποσό. Αντικείμενο της δίκης μεταξύ κατασχόντος και τρίτου. Αίτημα καταβολής τόκων. Εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος. Ειδική διαδοχή και ex lege υποκατάσταση του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος. Μετοχικό δικαίωμα προτίμησης.

576 ΑΠ 1101/2021, Ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (145 ν. 4261/14) ως διοικητικής φύσεως, συλλογική διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Εισάγονται ειδικότεροι κανόνες όπου απαιτείται, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η συμπληρωματική και ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του ΠτΚ που δεν αντίκεινται στον σκοπό της. Ευθεία εφαρμογή του άρθρου 25 ΠτΚ περί αυτοδίκαιης, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών. Έννοια πιστωτή εκκαθάρισης. Αρχή αναλογικότητας ως προς το επιδικαζόμενο, κατ’ εύλογη κρίση, ποσό.

581 ΠΠρΑθ 146/2022, Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Τεκμαιρόμενη συναίνεση Δημοσίου και ΦΚΑ. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Διαγραφή μέρους της οφειλής προς Δημόσιο και ΦΚΑ. Απαιτήσεις του Δημοσίου από επιστρεπτέα προκαταβολή (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

594 ΕιρΝαυπλ 18/2022, Πτώχευση μικρού αντικειμένου του Ν. 4738/2020. Παύση πληρωμών. Διαδικασία.

VIΙI. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

604 ΤρΔΕφΑθ 1961/2021, Σύνθετο σήμα. Αίτηση διαγραφής. Κίνδυνος σύγχυσης.

IΧ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

608 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Μαρτίου 2022 (τμήμα μείζονος συνθέσεως), υπόθεση C‑151/20, Bundeswettbewerbsbehörde κατά Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH, Ανταγωνισμός. Άρ. 101 ΣΛΕΕ. Σύμπραξη κατά της οποίας ασκήθηκε δίωξη από δύο εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχή ne bis in idem. Ύπαρξη μίας και της αυτής παράβασης.

620 Δ. ΒΙΒΛΙοΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

622 Ε. Επικαιρότητα

628 ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

628 Ζ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Editorial team   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Πανεπιστημίου Αθηνών, Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., LL.M. (LMU München), Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue