Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 3 (2022)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ν. ΡΟΚΑΣ
Η τάση της νομολογίας να παρέχει προστασία πέραν της θεσμοθετημένης, ειδικότερα στις εμπορικές συναλλαγές

Δ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ
Ζητήματα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ανεξάρτητων αρχών – Ειδικότερα της εφαρμογής των κανονισμών ανταγωνισμού σε υπό ρύθμιση αγορές

Ν. ΠΙΤΣΟΣ
Η προβληματική “Pay for the Delay” στην αγορά φαρμακευ-τικών προϊόντων – Ανάμεσα στην προστασία του δικαίου της ευρεσιτεχνίας και του δικαίου του ανταγωνισμού

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αίτηση λύσης ΟΕ και αίτηση αποκλεισμού εταίρου, ναυτικά προνόμια και κατάταξη εκπλειστηριασθέντος πλοίου με ξένη σημαία, δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, ανταγωγή ακυρότητας σήματος, καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης λόγω μονομερούς τροποποίησης σύμβασης, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Edition info

Journal
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Current issue
Issue number: 3, 2022
© September 2022
Pages: VIII + 344
Subscriptions

Individuals: € 80

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 180

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

631 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Η τάση της νομολογίας να παρέχει προστασία πέραν της θεσμοθετημένης, ειδικότερα στις εμπορικές συναλλαγές

653 Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ζητήματα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ανεξάρτητων αρχών – Ειδικότερα της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε υπό ρύθμιση αγορές

665 Νικόλαος Ι. Πίτσος, Η προβληματική «Pay for the Delay» στην αγορά Φαρμακευτικών προϊόντων – Ανάμεσα στην προστασία του δικαίου της ευρεσιτεχνίας και του δικαίου του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα και της πρόσφατης Απόφασης του Δικαστηρίου Lundbeck A/S κ.α

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

693 ΑΠ 997/2021, Έννοια μικρεμπόρου. Εμπορική ιδιότητα. Υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

697 ΑΠ 1395/2021, Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Επέκταση της Προστασίας του Καταναλωτή και στις τραπεζικές συναλλαγές. Υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 365. Αρχή της Διαφάνειας. Προϋποθέσεις εφαρμογής της 181 ΑΚ. Αοριστία λόγου ανακοπής.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

703 ΑΠ 260/2021, Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό. Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου. Εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με βάση τον Ν. 3259/2004.

712 ΑΠ 674/2021, Παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος. Πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, όπως και ο αποκλειστικός διανομέας, όχι όμως, για λογαριασμό του, αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, όπως ακριβώς και ο εμπορικός αντιπρόσωπος. Διάκριση από συναφή νομικά μορφώματα (παρατ. Ευ. Ι. Μαργαρίτης).

III. Εταιρίες

731 ΑΠ 246/2021, Σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευθύνων σύμβουλος. Κατάταξη απαιτήσεων.

735 ΑΠ 406/2021, Κατάχρηση του θεσμού της νομικής προσωπικότητας από κυρίαρχο μέτοχο/εταίρο για εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων και υπέρβαση του οικονομικού-κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου σε περιπτώσεις κατάχρησης της νομικής προσωπικότητας και μετακύλιση της ευθύνης του νομικού προσώπου και στους εταίρους/μετόχους του. Ο περιορισμένος χαρακτήρας της κάμψης της νομικής προσωπικότητας.

742 ΜΕφΘρ 40/2022, Ομόρρυθμη εταιρεία. Αίτηση δικαστικής λύσης της εταιρείας και αίτηση αποκλεισμού εταίρου. Δικαστικός ορισμός εκκαθαριστή (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

751 ΜΠρΦλωρ 116/2022, Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα μειοψηφίας να ζητήσει αναβολή λήψης απόφασης γενικής συνέλευσης. Ακυρωσία αποφάσεων.

IV. Αξιογραφα

763 ΑΠ 604/2021, Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Προϋποθέσεις. Νόμιμη η άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής από κομιστή επιταγής, παρά την προγενέστερη προσπάθεια για διακανονισμό της οφειλής από τον οφειλέτη και την ύπαρξη δυσμενών οικονομικών συνθηκών κατά το επίμαχο διάστημα (παρατ. Λάμπρος Παπαϊωάννου).

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

766 ΑΠ 955/2021, Ασφάλιση σκάφους αναψυχής κατά το αγγλικό δίκαιο θαλάσσιας ασφάλισης (MIA 1906). Ασφάλιση κινδύνων συμφυών με την θαλάσσια επιχείρηση. Βλάβη μηχανής κίνησης του σκάφους λόγω πυρκαγιάς. Απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω καθυστέρησης να του αναγγελθεί η ζημιά.

771 ΑΠ 1197/2020, Ασφάλιση ζωής ισόβιας διάρκειας, με συμπληρωματικές καλύψεις εξόδων αερομεταφοράς, απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων και ασφάλισης υγείας. Μη καταβολή προσαυξημένου ασφαλίστρου. Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης. Παράβαση κανόνων ερμηνείας των συμβάσεων εκ μέρος του ασφαλιστή. Επαναφορά ασφαλιστηρίου σε ισχύ.

777 ΜΕφΑθ 1218/2020, Ασφαλιστική εκκαθάριση. Προϊσχύσαν δίκαιο. Αυτοδίκαιη λύση ασφαλιστικών συμβάσεων μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Καταβολή αξίας επαναγοράς ασφαλίσεων ζωής. Διάκριση ασφάλισης ζωής από διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (παρατ. Της Συντάξεως).

781 ΜΕφΠειρ 575/2021, Ασφάλιση ταχύπλοου σκάφους κατά θαλασσίων κινδύνων και κατά ολικής ή μερικής κλοπής του. Ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου της 1.11.1985 περί σκαφών ανα­ψυχής (Institute Yacht Clauses). Συμβατική υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης του σκάφους όταν βρίσκεται στην ξηρά ως προϋπόθεση της ασφαλιστικής κάλυψής του. Έλλειψη επιμέλειας ασφαλισμένου. Κλοπές εξαρτημάτων σκάφους (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

790 ΑΠ 91/2021, Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

794 ΑΠ 1493/2021, Ασφάλιση κατά πυρός επιχείρησης εστίασης. Ηθελημένη παραβίαση της υποχρέωσης του αιτούντα ασφάλιση να δηλώσει τα αντικειμενικά ουσιώδη στοιχεία ή περιστατικά του κινδύνου που γνώριζε. Πραγματοποίηση του κινδύνου. Απαλλαγή του ασφαλιστή. Προϋποθέσεις (παρατ. Ι. Ρόκας).

VI. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

803 ΑΠ 948/2021, Οδηγία 93/13. Έννοια δηλωτικών όρων. Εξαίρεσή τους από τον έλεγχο καταχρηστικότητας και διαφάνειας. Εναρμονισμένη προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία. Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (ελβετικό φράγκο). ΓΟΣ αποπληρωμής δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής ως δηλωτικός όρος (παρατ. Ιωάννα Τόλια).

821 ΑΠ 830/2021, Έλεγχος καταχρηστικότητας ΓΟΣ. Τράπεζα ως προμηθευτής. Καταχρηστικότητα όρου σύμβασης πίστωσης που προβλέπει ποινή σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου λόγω αοριστίας ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού (παρατ. Νίκη Νησωτάκη).

828 ΑΠ 831/2021, Στεγαστικό τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Συμφωνία αγοραστή – πωλητών ακινήτου για καταβολή του δανείσματος στους πωλητές. Αθέτηση συμφωνίας εκ μέρους του αγοραστή. Ευθύνη τράπεζας. Εμπορική συνήθεια.

831 ΑΠ 1185/2021, Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ. Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds). Αδικοπρακτική ευθύνη Τραπεζών

836 ΑΠ 1512/2021, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ). Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς των προστηθέντων υπαλλήλων πιστωτικού ιδρύματος και επελθούσας ζημίας. Διακοπή αιτιώδους συνάφειας λόγω ανωτέρας βίας (παρατ. Της Συντάξεως).

845 ΑΠ 1564/2021, Τράπεζες. Επενδυτικές υπηρεσίες. Πολύπλοκα και ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα. Υποχρέωση σαφούς, ακριβούς, πλήρους και κατάλληλης ενημέρωσης. Υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στις συναλλαγές. Καθήκον παροχής συμβουλών. Αδικοπρακτική ευθύνη. Προστασία καταναλωτή (παρατ.Βασιλική Αθανασάκη).

862 ΑΠ 1491/2021, Σύσταση ενεχύρου υπέρ τράπεζας σε ονομαστική απαίτηση του ενεχυραστή κατά τρίτου. Εκ του νόμου εκχώρηση της ενεχυραζόμενης απαίτησης μετά την επίδοση αντιγράφου της σύμβασης ενεχύρου προς τον τρίτο. Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της αναγγελίας της εκχώρησης απαίτησης τρίτου κατά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπέρ τράπεζας (παρατ. Λάμπρος Παπαϊωάννου).

VII. ΝΑΥΤΙΚΟ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

867 ΜΕφΠειρ 76/2022, Αναγκαστικός πλειστηριασμός πλοίου υπό ξένη σημαία. Η σειρά των δανειστών στον πίνακα κατάταξης. Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Σύγκριση ελληνικού και αγγλικού δικαίου (παρατ. Ιωάννης Γρ. Τιμαγένης).

VIII. ΠΤΩΧΕΥΣΗ

880 ΑΠ 490/2021, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής. Προστασία πρώτης κατοικίας. Δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Κριτήρια διαμόρφωσης μηνιαίας καταβολής. Παράλειψη λήψης υπόψη του συνολικού χρέους και της ισχύουσας οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

889 ΕιρΑθ 72/2022, Πτώχευση μικρού αντικειμένου. Πτώχευση ομόρρυθμης εταιρίας. Διορισμός εισηγητή πτώχευσης.

890 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) της 28ης Απριλίου 2022, υπόθεση C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging κατά Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV, Heitrans International BV. Οδηγία 2001/23/ΕΚ. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξαιρέσεις. Διαδικασία αφερεγγυότητας “pre-pack”. Επιβίωση της επιχειρήσεως. Μεταβίβαση (τμήματος) επιχειρήσεως κατόπιν κηρύξεως πτωχεύσεως της οποίας προηγήθηκε pre-pack (παρατ. Ιωάννης Μπαζίνας).

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

910 ΠΠρΑθ 1567/2022, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σχέδιο ή υπόδειγμα. Ακύρωση. Αποκάλυψη της εφεύρεσης.

925 ΠΠρΑθ 640/2021, Σήμα. Σχήμα συσκευασίας προϊόντος. Διακριτική ικανότητα. Σχήμα που επιτελεί τεχνική λειτουργία. Σήμα φήμης. Κακή πίστη. Ανταγωγή ακυρότητας (παρατ. Χρήστος Χρυσάνθης).

X. Ανταγωνισμός

942 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 2022, Υπόθεση C-377/20, Servizio elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, ENEL Energia SpA κατά Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κ.λπ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ιστορικού παρόχου σε νεοαπελευθερούμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ανταγωνισμός. Δυνητικό αποτέλεσμα αποκλεισμού ανταγωνιστών. Χρήση μέσων διαφορετικών από αυτά που εντάσσονται στο πλαίσιο του «υγιούς ανταγωνισμού». Αντίκτυπος πρακτικής στην ευημερία των καταναλωτών και στη δομή της αγοράς (παρατ. Χριστίνα Ζάτκα).

973 γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

973 δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Editorial team   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμάς Καρανικόλας, LL.M., Δικηγόρος Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χ. Πανίτσας,Δ.Ν., Δικηγόρος, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue