Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VII + 272
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 3 (2021)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν. ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ/Β. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

Το αναμορφωμένο πλαίσιο κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μετά τον ν. 4706/2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακυρότητα αποφάσεων Γ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας και περιπτώσεις θεραπείας της - Έκδοση τίτλων εισαγόμενων σε διαπραγμάτευση

Π. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Δικονομικές ακυρότητες της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του ν. 4307/2014 και δικαίωμα ακρόασης της οφειλέτριας εταιρείας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ελαττωματικά προϊόντα, καταχρηστική απόφαση ΓΣ, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, επιθαλάσσια αρωγή & διάσωση, διασυνοριακή πτώχευση, σύγκρουση εθνικού και ενωσιακού σήματος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VII + 272
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

567 Νίκος Γεραντώνης/Βασιλική Αθανασάκη, Το αναμορφωμένο πλαίσιο κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μετά τον ν. 4706/2020.

b. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

599 Μιχαήλ Π. Σταθόπουλος, Ακυρότητα αποφάσεων Γ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας και περιπτώσεις θεραπείας της - Έκδοση τίτλων εισαγόμενων σε διαπραγμάτευση.

610 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Δικονομικές ακυρότητες της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του ν. 4307/2014 και δικαίωμα ακρόασης της οφειλέτριας εταιρείας.

γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

641 ΜΠρΘεσ 800/2020, Ευθύνη παραγωγού. Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος. Ζημία που προκαλείται στο προϊόν καθαυτό, εξαιτίας του ελαττώματός του. Έννοια ασφαλούς προϊόντος (παρατ. Δημήτριος Π. Χατζημιχαήλ).

II. Εμπορικές Συμβάσεις

650 ΤρΕφΑθ 3379/2020, Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Διαφορές απλής και αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης. Μη καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης (παρατ. Κατερίνα Αρτοπούλου).

657 ΜΠρΑθ 15822/2019, Διεθνής Οδική Μεταφορά. Διαδοχικοί μεταφορείς. Παραγγελιοδόχοι μεταφοράς. Δικαίωμα αναγωγής.

III. Εταιρίες

659 ΠΠρΑθ 1130/2020, Ανώνυμες εταιρίες. Ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης ΑΕ λόγω «κατάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας» υπό τους όρους του άρ. 281 ΑΚ (παρατ. Ελένη Καραμανάκου).

675 ΠΠρΠατρ 171/2021, Ομόρρυθμη εταιρία. Εικονική εταιρική σύμβαση. Διάκριση από καταρτιζόμενη με παρένθετο πρόσωπο δικαιοπραξία.

680 ΠΠρΠατρ 418/2020, Αφανής εταιρία. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Λύση. Εκκαθάριση.

IV. Αξιόγραφα

682 ΑΠ 480/2019, Επιταγή. Αναιτιώδης χαρακτήρας ενοχής εξ επιταγής. Προσωπική ένσταση από τη σχέση εκδότη - λήπτη επιταγής. Έκδοση λευκών επιταγών ως εγγύηση. Ακυρότητα λόγω εικονικότητας υποκείμενης σχέσης (αιτίας) επιταγής.

V. Ασφάλιση

684 ΑΠ 379/2021, Ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης κυρίου οχήματος. Μικτή ασφάλιση με κάλυψη ιδίων ζημιών. Εξαίρεση ατυχημάτων προκαλούμενων από οδηγό που δεν διέθετε κατά το χρόνο ατυχήματος άδεια οδήγησης. Λήξασα άδεια. Μη αναγκαιότητα αιτιώδους συνάφειας μεταξύ έλλειψης άδειας οδήγησης και πρόκλησης ζημίας (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

690 ΑΠ 852/2020, Ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Οφειλόμενο ασφάλισμα. Χρόνος επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης και γένεσης αξίωσης καταβολής ασφαλίσματος. Τόκοι και δικαστικά έξοδα. Προσεπίκληση ασφαλιστικής επιχείρησης από τον ζημιώσαντα ασφαλισμένο (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

693 ΑΠ 876/2020, Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ζημίες από ατυχήματα αυτοκινήτων. Τραυματισμός συνοδηγού. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ζημιωθέντος - ασφαλιστικής επιχείρησης. Παραίτηση από απαιτήσεις αποζημίωσης για μελλοντικές ζημίες. Μεταγενέστερη επιδείνωση υγείας του ζημιωθέντος. Καταπλεονεκτικές συμβάσεις. Υπέρβαση εξουσίας αντιπροσώπευσης πληρεξουσίου δικηγόρου (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

703 ΑΠ 912/2020, Ασφαλιστική σύμβαση. Δόλια απόκρυψη αντικειμενικά ουσιωδών περιστατικών. Δικαιώματα Ασφαλιστή (παρατ. Ξένη Λυμπεροπούλου).

709 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα) της 08.10.2020, Υπόθεση C‑235/19, United Biscuits (Pension Trustees) Limited κατά Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs, Εργασίες διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (κλάδος VII ζωής). Απαλλαγή ασφαλιστικών εργασιών από ΦΠΑ. Έννοια ασφαλιστικών εργασιών. Διάκριση ασφαλιστικών εργασιών από ασφαλίσεις (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

715 ΕφΑθ 1921/2021, Ασφάλιση αυτοκινήτου. Τεχνική και οικονομική καταστροφή του οχήματος. Γνήσια και μη γνήσια (νόθος) ολική καταστροφή. Ζημία σε ολοκαίνουριο αυτοκίνητο.

721 ΜΕφΘεσ 785/2020, Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Συμπληρωματική εφαρμογή ΠτΚ. Αυτοδίκαιη αναστολή ατομικών διώξεων των πτωχευτικών πιστωτών. Δικαιούχος «απαίτησης από ασφάλιση» και δικαιούχος ασφαλίσματος. Αυτεπάγγελτη κήρυξη ως απαράδεκτης της συζήτησης ένδικων μέσων κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης και κατά των ασφαλισμένων της για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

726 ΠΠρΘεσ 432/2019, Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρού. Εκτεταμένη ασφαλιστική περίπτωση. Υποχρέωση γνωστοποίησης επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Διεύρυνση περιπτώσεων απαλλαγής του ασφαλιστή σε ασφάλιση επαγγελματικών κινδύνων. Ρήτρες αξιώσεων που θα προβληθούν («claims made») (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

VI. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

736 ΑΠ 1028/2020, Τραπεζικά δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις λειτουργίας και άρσης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου (παρατ. Κωνσταντίνος Ντάλλας).

744 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα)

της 10ης Ιουνίου 2021, Υπόθεση C‑609/19, BNP Paribas Personal Finance SA κατά VE, Προστασία των καταναλωτών. Οδηγία 93/13/ΕΟΚ. Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου συνομολογηθείσα σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο). Κύριο αντικείμενο της σύμβασης. Ρήτρες που εκθέτουν τον δανειολήπτη σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Απαιτήσεις περί κατανοητού χαρακτήρα και περί διαφάνειας.

759 ΠΠρΠατρ 441/2020, Χορήγηση πιστωτικού ιδρύματος. Ύψος συμβατικού επιτοκίου. Εισφορά Ν. 128/1975. Μετακύλιση αυτής στον δανειολήπτη και ανατοκισμός. ΓΟΣ.

VII. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

766 ΤρΕφΠειρ 219/2021, Κοινοπραξία εκμετάλλευσης πλοίου. Ευθύνη εκναυλωτή - θαλάσσιου μεταφορέα για ζημία προκληθείσα από πυρκαγιά. Ζήτημα περί (μη) εφαρμογής της ΔΣ Αθηνών του 1974 για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (παρατ. Δημήτριος Μητσάκος).

774 ΤρΕφΠειρ 247/2021, Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής και διάσωσης. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου 1989. Διάκριση από ρυμούλκηση. Αμοιβή αρωγού. Επιμερισμός αυτής (παρατ. Δημήτριος Μητσάκος).

VIII. Πτώχευση

784 ΑΠ 883/2020, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Στεγαστικό δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Ληξιπρόθεσμο απαιτήσεων. Κάλυψη βιοτικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειας του (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

791 ΠΠρΑθ 183/2021, N. 3858/2010 για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις. Αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπού πτωχευτικού δικαστηρίου επί ανακλητικών αγωγών. Άρθρο 780 ΚΠολΔ (παρατ. Ιωάννης Μπαζίνας).

801 ΑΠ 59/2021, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010). Αοριστία ένστασης δόλου κατά του αιτούντος-οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών. Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης (παρατ. Ισαάκ Γεροντίδης).

808 ΜΠρΑθ 762/2021, Ειδική διαχείριση του Ν. 4307/2014. Σύγκριση με διαδικασία εκτέλεσης του ΚΠολΔ. Αναστολή λόγω κορωνοϊού.

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

810 ΑΠ 655/2020, Προσβολή κοινοτικού εμπορικού σήματος. Χαρακτηριστικά ενός ‘σήματος φήμης’ (παρατ. Σοφία Γετίμη).

815 ΤρΔΕφΑθ 3846/2020, Καταχώρηση σήματος. Σύγκρουση εθνικού και ενωσιακού σήματος. Κριτήρια ομοιότητας. Κίνδυνος σύγχυσης καταναλωτών. Ακύρωση ημεδαπού σήματος (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

δ. αλλοδαπη νΟΜΟΛΟΓΙΑ

820 Ανώτατο Δικαστήριο Düsseldorf (Oberlandesgericht), 13.05.2020 Αρ. υπόθεσης (Geschäftszahl): 18 U 120/17, Ασθένεια προστηθέντος υπαλλήλου οδικού μεταφορέα. Κλοπή εμπορευμάτων αξίας κατά τη μεταφορά. Αποκλεισμός του περιορισμού της ευθύνης του μεταφορέα κατά τη CMR. Παράλειψη ενέργειας που ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείριση (willful misconduct).

821 Ε. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

834 ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

834 Ζ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η. νεκρολογια

836 † Γιώργος Μιχαλόπουλος

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Πανεπιστημίου Αθηνών, Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., LL.M. (LMU München), Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 
Πληροφορίες για το περιοδικό «Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου»
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου και ώρες επικοινωνίας ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση).
 

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού