Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 3 (2023)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ

Π. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η αρχιτεκτονική και οι προκλήσεις του ψηφιακού ευρώ (digital €)

Ε. ΚΙΝΙΝΗ

Εμπράγματες ασφάλειες επί ενιαίων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΕ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Διαχειριστικό factoring, έξοδος εταίρου από ΟΕ, έλεγχος νομιμότητας από ΓΕΜΗ, ακάλυπτη επιταγή, πρακτικές εξαπάτησης στην ηλεκτρονική τραπεζική, χειραγώγηση αγοράς, θαλάσσια ρύπανση, συμφωνία εξυγίανσης, προστασία σημάτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αγωγή αποζημίωσης για παραβάσεις ανταγωνισμού

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-0808
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Σεπτέμβριος 2023
Σελίδες: VIII + 304
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

641 Παναγιώτης Κ. Σταϊκούρας, Η αρχιτεκτονική και οι προκλήσεις του ψηφιακού ευρώ (digital €)

687 Έφη Ι. Κινινή, Εμπράγματες ασφάλειες επί ενιαίων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Συγχρόνως συμβολή στην ερμηνεία του άρθρ. 15 του Κανονισμού 2015/848

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

708 ΑΠ 548/2022, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ν. 3869/2010. Εμπορική ιδιότητα.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

711 ΑΠ 121/2023, Ενεχυρίαση ονομαστικών απαιτήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων AE από δάνειο. Χαρακτήρας της σύμβασης factoring ως «σύμβαση πλαίσιο». Διαχειριστικό factoring. Τριμερής σύμβασης εκχώρησης και είσπραξης εκχωρημένων απαιτήσεων. Ενεργητική νομιμοποίηση για είσπραξη απαίτησης.

719 ΑΠ 150/2023, Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής του π.δ. περί εμπορικών αντιπροσώπων.

III. Εταιρίες

727 ΑΠ 163/2023, Έξοδος εταίρου από ΟΕ αορίστου χρόνου. Καταβολή πλήρους αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου. Περιεχόμενο της αίτησης δικαστικού προσδιορισμού του ύψους της αξίας της μερίδας συμμετοχής.

733 ΣτΕ 1844/2022, Ανώνυμη εταιρία. Τροποποίηση καταστατικού. Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Έλεγχος νομιμότητας (παρατ. Ιάκωβος Ε. Βενιέρης).

745 ΑΠ 214/2022, Καταχρηστική άσκηση αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας απόφασης ΓΣ ΑΕ

IV. Αξιόγραφα

748 ΑΠ 79/2023, Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Συρροή αδικοπρακτικής αξίωσης κατά το άρθρο 914 ΑΚ και αξίωσης κατά τα άρθρα 40-47 ν. 5960/1933 για την επιταγή. Απαλλαγή από ή περιορισμός της αστικής ευθύνης του εκδότη ακάλυπτης επιταγής έναντι του λήπτη – κομιστή, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 300 ΑΚ ή 288 ΑΚ, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτών με βάση την υποκείμενη σχέση εκδότη και κομιστή.

751 ΑΠ 2070/2022, Σύμβαση επιταγής. Ευθύνη της Τράπεζας λόγω εξόφλησης πλαστογραφημένης επιταγής. Αμέλεια προστιθέντων της Τράπεζας κατά τον έλεγχο των υπογραφών επί της επιταγής.

V. Ασφάλιση

759 ΑΠ 65/2023, Σύμβαση δανείου. Σύμβαση – πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης που συνάπτει δανειοδότρια τράπεζα, ως λήπτρια της ασφάλισης, κατά του κινδύνου θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ) προς εργασία των δανειοληπτών της. Ερωτηματολόγιο ασφαλιστή. Απόκρυψη προϋπάρχουσας αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος. Θάνατος δανειολήπτη. Απαλλαγή ασφαλιστή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας)

771 ΑΠ 654/2022, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Οδήγηση από υποπροστήθεντα της κυρίας του οχήματος εταιρίας. Θάνατος οδηγού και συνοδηγού. Έννοια του τρίτου. Άμεση ισχύς διατάξεων ενωσιακού δικαίου που δεν έχουν εναρμονιστεί στο ελληνικό δίκαιο (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας)

784 ΑΠ 1994/2022, Υποχρέωση λήπτη της ασφάλισης να ενημερώσει τον ασφαλιστή για την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης κατ’ άρθρο 7 του ν. 2496/1997 (ΑσφΝ), ως ασφαλιστικό βάρος. Συνέπειες παραβίασης του ασφαλιστικού βάρους του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α΄ ΑσφΝ. Ρήτρα «αξιώσεων που θα προβληθούν» («claims made policy»). Το επιτρεπτό των παρεκκλίσεων από τις ημιαναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ, όταν η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται για επαγγελματικούς λόγους (παρατ. Ξένια Κρετσόβαλη).

790 ΑΠ 2068/2022, Θαλάσσια μεταφορά με σκάφος αναψυχής. Ασφάλιση αστικής ευθύνης επαγγελματικού σκάφους αναψυχής. Επιθαλάσσια αρωγή. Κάλυψη εξόδων επιθαλάσσιας αρωγής από τον ασφαλιστή αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους αναψυχής ως εξόδων προς μείωση / αποφυγή της ζημίας.

VI. Τραπεζίκό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

796 ΑΠ 2062/2022, Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση. Παράλειψη ως όρος της αδικοπραξίας. Αντισυναλλακτική συμπεριφορά ως μορφή υπαιτιότητας. Στοιχεία του ορισμένου της σχετικής αγωγής. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Προϋποθέσεις προσβολής της κατάσχεσης από τον οφειλέτη και από τον τρίτο. Προϋποθέσεις ευθύνης τρίτου προς αποζημίωση του κατασχόντος επί παραλείψεως. Μη συνδρομή στοιχείου παρανόμου επί δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού έως τη γνωστοποίηση δικαστικής απόφασης περί ακύρωσης της κατάσχεσης.

801 ΜΠρΧαλκ 245/2023, Τράπεζα. Παροχή υπηρεσίας πληρωμών. Πρακτικές εξαπάτησης. Μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. Ευθύνη του παρόχου. Συνυπαιτιότητα του χρήστη. Έννοια ελαφράς και βαριάς αμέλειας. Κύρος απαλλακτικής ρήτρας.

815 ΣτΕ 583/2023, Δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Χειραγώγηση της αγοράς με την διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

830 ΣτΕ 591/2023, Δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Χειραγώγηση της αγοράς με τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (παρατ. Κώστας Μποτόπουλος)

847 ΑΠ 151/2023, Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Συμβάσεις πώλησης και επαναγοράς (Repurchase Agreement – Repos). Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ανάκληση άδειας ΕΠΕΥ. Αποζημίωση επενδυτή.

VII. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

853 ΑΠ 1710/2022, Ασφάλιση σκάφους αναψυχής κατά υλικών ζημιών κατά την πλοήγηση, ανέλκυση, καθέλκυση και εναπόθεσή του στην ξηρά, καθώς και κατά κλοπής και ληστείας διεπόμενη από το ιταλικό δίκαιο. Τοποθέτηση του σκάφους σε ναυπηγική κλίνη θεματοφύλακα προς φύλαξη και σύναψη σύμβασης παρακαταθήκης διεπόμενης από το ελληνικό δίκαιο. Πρόκληση βλαβών στο σκάφος συνεπεία πτώσης αυτού. Υποκατάσταση του ασφαλιστή κατά του θεματοφύλακα. Εφαρμοστέο δίκαιο.

861 ΤρΕφΠειρ 330/2023 (Τμήμα Ναυτικό), Θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο. Σύσταση κεφαλαίου περιορισμού ευθύνης - Η Διεθνής Σύμβαση του 1992 (CLC). Ο ρόλος του Διεθνούς Κεφαλαίου (IOPCF) και η ευθύνη του προς αποζημίωση. Αναγγελία απαιτήσεων.

VIII. Πτώχευση

871 ΠΠρΑθ 108/2023, Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Μεταβίβαση ακινήτων και μεταβίβαση μετοχών. Απαλλαγή εγγυητών υπό όρους. Μη θιγόμενοι πιστωτές. Αποπληρωμή Δημοσίου και ΕΦΚΑ. Αιρέσεις στη συμφωνία εξυγίανσης. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Διαγραφή κατά 100% των απαιτήσεων τυχόν αφανών πιστωτών (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

880 ΔΕΕ της 22.12.2022, C-148/21 και C-184/21, Christian Louboutin κατά Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC, Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έννοια της «χρήσεως». Διαφημιστικές καταχωρίσεις που δημοσιεύονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων από τρίτους πωλητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν στις καταχωρίσεις αυτές σημείο ταυτόσημο με σήμα τρίτου για προϊόντα που ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το εν λόγω σήμα. Κριτήρια με βάση τα οποία κρίνεται αν η επιχείρηση που έχει την εκμετάλλευση της διαδικτυακής πλατφόρμας πωλήσεων κάνει χρήση του σήματος που περιέχουν οι εν λόγω καταχωρήσεις (παρατ. Έφη Παπαδέα)

899 ΣτΕ 589/2022, Εμπορικό σήμα - Διακριτικός χαρακτήρας - Εκτίμηση κινδύνου σύγχυσης - Όμοια προϊόντα - Η απουσία έντονης ομοιότητας των σημάτων δεν συνεπάγεται και αποκλεισμό του κινδύνου σύγχυσης (σημ. Έφη Παπαδέα)

904 ΔΕΣ 75/2022, Διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Ανακοπή κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης. Λόγοι απαραδέκτου καταχώρισης. Κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Σήμα φήμης.

X. Ανταγωνισμός

918 ΑΠ 1598/2022, Ρήτρα μη ανταγωνισμού. Επέκταση της ρήτρας μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης. Προϋποθέσεις κύρους και δεσμευτικότητας της ρήτρας. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2190/1920, η εφαρμογή του οποίου περιορίζεται μόνον στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ΑΕ.

924 ΔΕΕ της 20.4.2023, C-25/21, ZA, AZ, BX, CV, DU, ET, κατά Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, Ελεύθερος ανταγωνισμός. Κάθετοι περιορισμοί του ανταγωνισμού. Δεσμευτικό αποτέλεσμα των απρόσβλητων αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού που διαπιστώνουν παράβαση των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού. Αγωγή αποζημίωσης και αγωγή κηρύξεως ακυρότητας για παραβάσεις διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού της Ένωσης (παρατ. Έφη Ι. Κινινή)

γ. αλλοδαπη νΟΜΟΛΟΓΙΑ

943 ΔΕΕ της 14.07.2022, C‑500/20, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF). Ενιαίοι νομικοί κανόνες σχετικά με το συμβόλαιο χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής (CUI). Ευθύνη διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής. Ζημίες σε σιδηροδρομικές μηχανές του μεταφορέα κατόπιν εκτροχιασμού. Μίσθωση μηχανών αντικατάστασης. Υποχρέωση διαχειριστή υποδομής να αποδώσει τις δαπάνες μίσθωσης. Σύμβαση χρήσης σιδηροδρομικής υποδομής προβλέπουσα διεύρυνση της ευθύνης των συμβαλλομένων με παραπομπή στο εθνικό δίκαιο.

944 Δ. ΒΙΒΛΙογραφία

944 Ε. Νομοθεσία

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Ιδρυτής

Κωνσταντίνος Ν. Ρόκας

Ιδιοκτησία - Διεύθυνση

Νικόλαος Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Κ. Ρόκας, ομ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Επιστημονική Επιτροπή

Λία Ι. Αθανασίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Σουφλερός, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια ύλης - Τακτικοί Συνεργάτες

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Βερβεσός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμάς Καρανικόλας, LL.M., Δικηγόρος Έφη Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χ. Πανίτσας,Δ.Ν., Δικηγόρος, Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δ.Ν., LL.M. (Harvard), Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Χρήστος Σ. Χασάπης, Δ.Ν., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα: www.eempd.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση - Επικοινωνία (σχετικά με την ύλη): editors@eempd.gr

COMMERCIAL LAW REVIEW (EEmpD)

Editors: Prof. N.K. Rokas, Prof. I.K. Rokas, 25 Boukourestiou Str., Athens 106 71 (GR)

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος