Lex&Forum


Lex&Forum, 3 (2023)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2023

Gravis

G. Cuniberti, Mutual Trust Excludes Damages for Suing in Other Member States in Breach of Jurisdiction Clauses

ΔΕΕ, 7.9.2023, Charles Taylor Adjusting, «Οιονεί» αντιαγωγικές διαταγές και δημόσια τάξη (Παρατ. Κ. Βουλγαράκη, Στ. Καραμέρου)

ΔΕΕ, 30.3.2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω COVID-19 χωρίς τη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών (Παρατ. Ρ. Τσερτσίδου)

OGH, 25.2.2021, Μη αντίθετη στη δημόσια τάξη η εφαρμογή αλλοδαπού κληρονομικού δικαίου που δεν προβλέπει νόμιμη μοίρα (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου)

ΜΕφΠειρ 682/2022, Διεθνής δικαιοδοσία επί ομοδικίας εταιριών που υπέγραψαν διαδοχικά χρονοναυλοσύμφωνα (Παρατ. Π. Αρβανιτάκη)

EU & Global Trade Law

P. C. Mavroidis, The WTO at Crossroads

K. Bozkurt/Ph. De Lombaerde, The Causes and Consequences of the ­Hybrid EU – Turkey Trade Regime

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2732-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Σεπτέμβριος 2023
Σελίδες: X + 224
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Editorial

Praefatio

G. Cuniberti, Mutual Trust Excludes Damages for Suing in Other Member States in Breach of Jurisdiction Clauses

FOCUS

Περιβαλλοντικές αξιώσεις κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (21.9.2023)

Ch. Pamboukis, Private international law and environmental disputes

G. Van Calster, Climate justice litigation and private international law

I. Revolidis, Collective Redress in Environmental Matters – A Private International Law Perspective Through the Lens of the Dieselgate Scandal

Κ. Κόμνιος, Η «κλιματική δίκη»: Δικονομικά ζητήματα

Ε. Μουσταΐρα, Περιβαλλοντικές αξιώσεις σε διασυνοριακή αφερεγγυότητα

V. Marazopoulou, Climate Change Resolution of Disputes: Identifying Legislative and Regulatory Tools in International Commercial Arbitration

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 7.9.2023, Charles Taylor Adjusting, «Οιονεί» αντιαγωγικές διαταγές και δημόσια τάξη, παρατ. Κ. Βουλγαράκη, Στ. Καραμέρου

ΔΕΕ, 30.3.2023, M. Ya. M., Καταχώρηση δήλωσης αποποίησης κληρονομίας ενώ-πιον δικαστηρίου κράτους μέλους άλλου από αυτό της συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

ΔΕΕ, 30.3.2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω COVID-19 χωρίς τη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών, παρατ. Ρ. Τσερτσίδου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΜΕφΠειρ 682/2022, Διεθνής δικαιοδοσία επί ομοδικίας εταιριών που υπέγραψαν διαδοχικά χρονοναυλοσύμφωνα, παρατ. Π. Αρβανιτάκη

OGH, 25.2.2021, Μη αντίθετη στη δημόσια τάξη η εφαρμογή αλλοδαπού κληρο-νομικού δικαίου που δεν προβλέπει νόμιμη μοίρα, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

ΜΠρΑθ 922/2023, Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί δικαστικής συμπαρά-στασης, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

Επιστημονικά Θέματα

EU & Global Trade Law

P. C. Mavroidis, The WTO at Crossroads

K. Bozkurt/Ph. De Lombaerde, The Causes and Consequences of the Hybrid EU – Turkey Trade Regime

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Editorial

Praefatio

G. Cuniberti, Mutual Trust Excludes Damages for Suing in Other Member States in Breach of Jurisdiction Clauses

FOCUS

Environmental disputes and Private International Law

Web Conference Program (21.9.2023)

Ch. Pamboukis, Private international law and environmental disputes

G. Van Calster, Climate justice litigation and private international law

I. Revolidis, Collective Redress in Environmental Matters – A Private International Law Perspective Through the Lens of the Dieselgate Scandal

Κ. Komnios, Climate litigation: Procedural issues

E. Moustaira, Environmental claims in cross-border insolvency

V. Marazopoulou, Climate Change Resolution of Disputes: Identifying Legislative and Regulatory Tools in International Commercial Arbitration

CJEU Case-law

CJEU Case 7.9.2023, Charles Taylor Adjusting, Quasi anti-suit injunctions and public policy (comm. K. Voulgarakis, St. Karameros)

CJEU Case 30.3.2023, M. Ya. M., Registration in a Bulgarian court of a declaration of a disclaimer of inheritance before the Secretary of the Athens Magistrates’ Court (comm. N. Zaprianos)

CJEU Case 30.3.2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, Personal data. Teaching via video conference due to COVID-19 without teachers’ consent (comm. R. Tsertsidou)

Domestic and Foreign National Court Case-law

Piraeus Court of Appeal Case No 682/2022, International jurisdiction over companies that have signed successive time charter agreements (comm. P. Arvanitakis)

OGH Case No 2Ob214/20i, The application of foreign inheritance law that does not provide for a reserved share is not contrary to domestic public policy (comm. N. Zaprianos)

Athens Court of First Instance Case No 922/2023, International jurisdiction and applicable law on providing a person suffering from a mental disorder with judicial support (comm. G.-A. Georgiadis)

Scientific Topics

EU & Global Trade Law

P. C. Mavroidis, The WTO at Crossroads

K. Bozkurt/Ph. De Lombaerde, The Causes and Consequences of the Hybrid EU – Turkey Trade Regime

Alphabetical Index

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Lex&Forum', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος