Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Lex&Forum, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2723-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VI + 326
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Lex&Forum


Lex&Forum, 3 (2021)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021

Focus

Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο

Gravis

Α. Καΐσης, Ετερονομία και αυτονομία στο ευρωπαϊκό δικονομικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΔΕΕ, 16.7.2020, Ε.Ε./Kauno miesto, Συμφωνία παρέκτασης και εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή (Παρατ. Σ. Καραμέρου)

Cassazione Civile (SU), 13.2.2020, n. 3561, Συμφωνία παρέκτασης διαδικτυακά με αποδοχή μέσω ενός «κλικ». Οι περί διεθνούς δικαιοδοσίας ρυθμίσεις της ΣυμβΜόντρεαλ υπερισχύουν συμφωνίας αεροπορικής μεταφοράς με ρήτρα παρέκτασης (Παρατ. Γ. Βαλμαντώνη)

OGH 3 Ob 127-20b, Συρροή μη αποκλειστικών ρητρών διαιτησίας και παρέκτασης (Παρατ. Ι. Ρεβολίδη)

ΜΠρΗρακλ 362/2020, Η σύμβαση εγγυημένης κράτησης υπάγεται στη δωσιδικία του ακινήτου, που δεν παρακάμπτεται από συμφωνία παρέκτασης (Παρατ. Α. Καλαντζή)

ΑΠ 767/2019, Εκτέλεση με βάση αμερικανική απόφαση, που απώλεσε την ισχύ της μετά την κήρυξη της εκτελεστότητάς της στην ημεδαπή (Παρατ. Α. Άνθιμου)

Π. Αρβανιτάκης, Ασύμμετρες ρήτρες παρεκτάσεως κατά τον Καν. 1215/2012

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2723-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VI + 326
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Editorial

Praefatio

Αθ. Καΐσης, Ετερονομία και αυτονομία στο ευρωπαΐκό δικονομικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

FOCUS

Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο

Εισαγωγικό σημείωμα

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (27.9.2021)

Σπ. Τσαντίνης, Ιδιωτική Αυτονομία στο Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

Κ. Βουλγαράκης, Mηχανισμοί προστασίας των συμφωνιών παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας – Το άρθρο 31(2) Καν 1215/2012 και η αξίωση αποζημίωσης ειδικότερα

Στ. Καραμέρος, Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19)

Δ. Τίτσιας, Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο

Α. Βαθρακοκοίλης, H επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από τον κληρονομούμενο κατά τον Καν. 650/2012

Κ. Κόμνιος, Η εκτέλεση «ενδοενωσιακών» αποφάσεων επενδυτικής διαιτησίας εντός της ΕΕ μετά τη νομολογία «Αchmea»

Ν. Ζαπριάνος, Ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου σε καταναλωτικές συμβάσεις μέσω Διαδικτύου

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 26.3.2020, C-215/18, Διεθνής δικαιοδοσία επί αεροπορικής μεταφοράς, παρατ. Α. Καλαντζή

ΔΕΕ (διάταξη), 13.2.2020, C‑606/19, Διεθνής δικαιοδοσία επί αεροπορικής μεταφοράς, παρατ. Π. Αρβανιτάκη

ΔΕΕ, 25.2.2021, C‑804/19, Διεθνής δικαιοδοσία επί αγωγής εργαζομένου με βάση σύμβαση εργασίας που δεν εκτελέστηκε, παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη

ΔΕΕ, 16.7.2020, C‑80/19, Συμφωνία παρέκτασης και εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή, παρατ. Στ. Καραμέρου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

Ολομέλεια Ιταλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, 3561/2020 (ordinanza), Συμφωνία παρέκτασης δια­δικτυακά με αποδοχή μέσω ενός «κλικ». Οι περί διεθνούς δικαιοδοσίας ρυθμίσεις της ΣυμβΜόντρεαλ υπερισχύουν συμφωνίας αεροπορικής μεταφοράς με ρήτρα παρέκτασης, παρατ. Γ. Βαλμαντώνη

Ανώτατο Αυστριακό Ακυρωτικό Δικαστήριο (OGH) 3 Ob 127-20b, Συρροή μη αποκλειστικών ρητρών διαιτησίας και παρέκτασης, παρατ. Ι. Ρεβολίδη

ΜΠρΗρακλ 362/2020, Η σύμβαση εγγυημένης κράτησης υπάγεται στη δωσιδικία του ακινήτου, που δεν παρακάμπτεται από συμφωνία παρέκτασης, παρατ. Α. Καλαντζή

ΜΠρΑθ 2502/2019, Παρέκταση σε ΓΟΣ-Εκκρεμοδικία, παρατ. Α. Καλαντζή

ΕιρΑρτ 70/2019, Γονική μέριμνα-Παρέκταση, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

ΑΠ 767/2019 Τμ.Α2, Εκτέλεση με βάση αμερικανική απόφαση, που απώλεσε την ισχύ της μετά την κήρυξη της εκτελεστότητάς της στην ημεδαπή, παρατ. Α. Άνθιμου

Επιστημονικά Θέματα

Π. Αρβανιτάκης, Ασύμμετρες ρήτρες παρεκτάσεως κατά τον Κανονισμό 1215/2012

Βιβλιοπαρουσιάσεις-Βιβλιοκρισίες

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επισκ. Λέκτωρ Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δημήτριος Τίτσιας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 
Πληροφορίες για το περιοδικό «Lex&Forum»
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου και ώρες επικοινωνίας ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση).
 

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού