Lex&Forum


Lex&Forum, 2 (2023)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023

The International Dimension of Intellectual Property Disputes

(D. Svantesson, M. Trimble, †G. Spindler, I. Revolidis)

Gravis

In Memoriam Prof. Dr. Gerald Spindler

Γ. Βαλασίδης, Η δικαστική επικοινωνία ως μέσο προσέγγισης της δικαιοσύνης με τον πολίτη

ΔΕΕ, 20.4.2023, Starkinvest, Είναι «απόφαση» αυτή που υποχρεώνει σε καταβολή χρηματικής ποινής για μελλοντική παράβαση διαταγής; (Παρατ. Α. Καλαντζή)

OGH, 28.3.2019, Δωσιδικία κληρονομίας, όταν η αποδοχή και ο διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας έγινε σε άλλο κράτος απ’ αυτό της συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου (Παρατ. Στ. Ακριτίδη)

ΜΠρΘεσ 15552/2022, Τριτανακοπή επί αναγνώρισης αλλοδαπής πτωχευτικής διαδικασίας (Παρατ. Α. Άνθιμου)

ΜΠρΠατρ 227/2023, Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αφαίρεσης γονικής μέριμνας (Παρατ. Γ. Βαλμαντώνη)

ΜΠρΑθ 8122/2022, Αίτηση ανάκλησης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (Παρατ. Ε. Τζουνάκου)

Α. Καστανίδης, Διεθνείς οικογενειακές διαφορές με εμπλεκόμενη την ελβετική έννομη τάξη και εκτύλιξη του «μίτου της Αριάδνης»

P. Alikakos, Freedom of expression of judges according to the ECHR

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2732-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2023
© Ιούνιος 2023
Σελίδες: IV + 248
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Editorial

Praefatio

Γ. Βαλασίδης, Η δικαστική επικοινωνία ως μέσο προσέγγισης της δικαιοσύνης με τον πολίτη

FOCUS

The International Dimension of Intellectual Property Disputes

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (4.5.2023)

Introductory Welcome at the Conference: P. Arvanitakis, Law School, Aristotle University of Thessaloniki

D. Svantesson, Online Intellectual Property Disputes and Private International Law: A Swedish and Australian perspective

M. Trimble, Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies: A Growing Territorial Discrepancy Problem

† G. Spindler, Conflict of laws, the Digital Services Act, the Digital Markets Act and the country-of-origin principle

I. Revolidis, International jurisdiction over online copyright infringements – Perspectives and Outlooks

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 20.4.2023, Starkinvest, Είναι «απόφαση» αυτή που υποχρεώνει σε καταβολή χρηματικής ποινής για μελλοντική παράβαση διαταγής;, παρατ. Α. Καλαντζή

ΔΕΕ, 2.6.2022, Τ.Ν., Ν.Ν., Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο για δήλωση αποποίησης κληρονομίας, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

ΔΕΕ, 13.10.2022, FV/NOVA, Δυνατότητα εθνικής ρύθμισης να θεσπίζει τον έλεγχο ενδεχόμενης ανισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών σε σύμβαση καταναλωτών, παρατ. Ρ. Τσερτσίδου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

OGH, 28.3.2019, Δωσιδικία κληρονομίας, όταν η αποδοχή και ο διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας έγινε σε άλλο κράτος απ’ αυτό της συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου, παρατ. Στ. Ακριτίδη

ΜΠρΘεσ 15552/2022, Τριτανακοπή επί αναγνώρισης αλλοδαπής πτωχευτικής διαδικασίας, παρατ. Α. Άνθιμου

ΜΠρΠατρ 227/2023, Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αφαίρεσης γονικής μέριμνας, παρατ. Γ. Βαλμαντώνη

ΜΠρΑθ 8122/2022, Αίτηση ανάκλησης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού, παρατ. Ε. Τζουνάκου

ΜΠρΘεσ 902/2022, Εφαρμοστέο δίκαιο σε σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας μεταξύ εταιρείας στην ημεδαπή και σωματείου στην αλλοδαπή, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

MΠρΘεσ 14695/2019, Εφαρμοστέο δίκαιο επί εκχώρησης απαίτησης από αλληλόχρεο λογαριασμό, παρατ. Ε. Δρούγκα

ΜΠρΘεσ 4296/2022, Σώρευση αγωγών για τη μεταρρύθμιση ελβετικής απόφασης δικαστικού χωρισμού, γονικής μέριμνας και διατροφής

Επιστημονικά Θέματα

Α. Καστανίδης, Διεθνείς οικογενειακές διαφορές με εμπλεκόμενη την ελβετική έννομη τάξη και εκτύλιξη του «μίτου της Αριάδνης» (Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων με αφορμή την ΜΠρΘεσ 4296/2022)

Analecta

P. Alikakos, Freedom of expression of judges according to the jurisprudence of the European Court of Human Rights

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Lex&Forum', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος