Lex&Forum


Lex&Forum, 1 (2022)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2022

Οι ναυτικές διαφορές στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη

Gravis

Β. Σκουρής, Αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώριση ως βασικοί πυλώνες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος

ΔΕΕ, 15.7.2021, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ρυθμίσεις που πλήττουν την ανεξαρτησία των δικαστών (Παρατ. Ρ. Τσερτσίδου)

ΔΕΕ, 7.5.2020, LG/Rina, Αγωγή κατά οργανισμού κατάταξης και πιστοποίη­σης πλοίων κατ’ εξουσιοδότηση τρίτου κράτους (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου)

ΔΕΕ, 1.7.2021, UE, HC, Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο «αορίστου χρόνου» (Παρατ. Σ. Καραμέρου)

ΜΠρΠειρ 3296/2020, Διορισμός προσωρινής διοίκησης ναυτιλιακής εταιρίας με καταστατική έδρα στην αλλοδαπή (Παρατ. Ά. Λαγούδη)

ΑΠ 1127/2020, Εφαρμοστέο δίκαιο περί παραγραφής επί αγωγής ασφαλιστή κατά μεταφορέα (Παρατ. Α. Άνθιμου)

Ν. Κλαμαρής, Διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Πολιτικών ­Δικαστηρίων (Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά - Τμήμα Ναυτικών Διαφορών) κατά τα άρθρα 3 και 35 ΚΠολΔ

Πρακτικά ζητήματα προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ (επιμ. Γ. Σαφούρη)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2723-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2022
© Μάρτιος 2022
Σελίδες: IV + 280
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Editorial

Praefatio

Β. Σκουρής, Αμοιβαία Εμπιστοσύνη και Αναγνώριση ως βασικοί πυλώνες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος

FOCUS

Oι ναυτικές διαφορές στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη

Εισαγωγικό σημείωμα

Χαιρετισμός Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιά

Χαιρετισμός Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (21.2.2022)

S. Suarez, Arrest of ships in cases of environmental damages

Λ. Αθανασίου, Η μεταχείριση των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών από τη νομολογία

Α. Αλαπάντας, Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί ναυτικών διαφορών

Κ. Οικονόμου, Ρήτρες παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας στις διεθνείς ναυτιλιακές συναλλαγές

Α. Βαθρακοκοίλης, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί των ναυτικών προνομίων

Γ. Θεοχαρίδης, Ορισμένες σκέψεις επί του υπό εκπόνηση Σχεδίου Διεθνούς Σύμβασης για τη «Δικαστική Πώληση Πλοίων»

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ της 15.7.2021, C-791/19, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ρυθμίσεις που πλήττουν την ανεξαρτησία των δικαστών, παρατ. Ρ. Τσερτσίδου

ΔΕΕ της 7.5.2020, C-641/18, LG/Rina, Αγωγή κατά οργανισμού κατάταξης και πιστοποίησης πλοίων κατ’ εξουσιοδότηση τρίτου κράτους, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

ΔΕΕ της 1.7.2021, C-301/20, UE, HC, Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο «αορίστου χρόνου», παρατ. Σ. Καραμέρου

ΔΕΕ της 4.6.2020, C-41/19, FX/GZ, Ανακοπή κατά της εκτέλεσης αξίωσης διατροφής, παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΜΠρΠειρ 3296/2020, Διορισμός προσωρινής διοίκησης ναυτιλιακής εταιρίας με καταστατική έδρα στην αλλοδαπή, παρατ. Ά. Λαγούδη

ΜΠρΚορ 1/2022, Γονική μέριμνα και διατροφή ανηλίκου εκτός γάμου από γονείς με διαφορετική αλλοδαπή υπηκοότητα, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

ΑΠ 1127/2020 Τμ.Α2, Εφαρμοστέο δίκαιο περί παραγραφής επί αγωγής ασφαλιστή κατά μεταφορέα, παρατ. Α. Άνθιμου

Επιστημονικά Θέματα

Ν. Κλαμαρής, Διεθνής Δικαιοδοσία των Ελληνικών Πολιτικών ­Δικαστηρίων (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς-Τμήματος Ναυτικών Διαφορών) κατά τα άρθρα 3 και 35 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό και με το άρθρο 16 ΠΚ), στην περίπτωση όπου τόπος τελέσεως της επικαλούμενης αξιόποινης πράξεως της απάτης ήταν (και) ο Πειραιεύς (ενώ οι εναγόμενοι είχαν έδρα/κατοικία σε Ασιατική χώρα)

L&F PRAXIS

Γ. Σαφούρης (επιμ.), Πρακτικά ζητήματα προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ

In Memoriam

Γ. Βαλμαντώνης: Sergio Chiarloni (1936-2022)

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επισκ. Λέκτωρ Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δημήτριος Τίτσιας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος