Lex&Forum


Lex&Forum, 3 (2022)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2022

Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
και τρίτες χώρες

Gravis

Ν. Νίκας, Επόμενος σταθμός στην πορεία προς την ευρωπαϊκή δικονομική εναρμόνιση: η ψηφιοποίηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης

ΔΕΕ, 14.7.2022, CC/VO, Το επιλαμβανόμενο διαφοράς γονικής μέριμνας δικαστήριο κράτους μέλους δεν διατηρεί τη διεθνή του δικαιοδοσία, αν η συνήθης διαμονή του παιδιού μεταφέρθηκε νόμιμα κατά τη διάρκεια της δίκης στο έδαφος τρίτου κράτους, συμβεβλημένου στη ΣυμΧαγ 1996 (Παρατ. Γ. Βαλμαντώνη)

ΔΕΕ, 20.6.2022, London Steam/Spain, Απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους που επαναλαμβάνει το περιεχόμενο διαιτητικής απόφασης (Μελέτη Κ. Κόμνιου, Διαιτησία και Κανονισμός «Βρυξέλλες Ια»: Απόβαση της «ισπανικής αρμάδας» στην έννομη τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου;)

ΑΠ 1181/2022, Εμπρόθεσμη άσκηση αγωγής επί επιδόσεως στην αλλοδαπή κατά την τακτική διαδικασία και ανάγκη προστασίας του εναγομένου (Παρατ. Π. Αρβανιτάκη)

ΕιρΠειρ 73/2020, Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών· αν υπάρχει αίτημα περί διεξαγωγής προφορικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση και χωρίς την εξέταση μαρτύρων (Παρατ. Κ. Χρονοπούλου)

Π. Αρβανιτάκης, Αντικειμενική σώρευση και ομοδικία με εναγόμενους εντός και εκτός ΕΕ

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Lex&Forum
ISSN
2732-785X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2022
© Σεπτέμβριος 2022
Σελίδες: VI + 254
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Editorial

Praefatio

Ν. Νίκας, Επόμενος σταθμός στην πορεία προς την ευρωπαϊκή δικονομική εναρμόνιση: η ψηφιοποίηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης

FOCUS

Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο και τρίτες χώρες

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (29.9.2022)

A. Stadler, Ein Überblick auf die Drittstaatenproblematik in der Brüssel Ia VO

S. Symeonides, An Outsider’s View of the Brussels Ia, Rome I, and Rome II Regulations

Γ. Σαφούρης, Η εφαρμογή των Κανονισμών Βρυξέλλες Ια και ΙΙα σε διαφορές με τρίτες χώρες, όπως προκύπτει από τη νομολογία του ΔΕΕ

Ν. Χατζημιχαήλ, Η ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας του δικαστή και το διαδικαστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σε σχέση με τρίτες χώρες

Α. Καλαντζή, Εκκρεμοδικία και συνάφεια στις σχέσεις με τρίτες χώρες

Δ. Τσικρικάς, Έννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με τρίτα κράτη – Διαφορές και ομοιότητες σε σύγκριση με την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο

Γνωμοδότηση

Π. Αρβανιτάκης, Αντικειμενική σώρευση και ομοδικία με εναγόμενους εντός και εκτός ΕΕ

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 14.7.2022, CC/VO, Το επιλαμβανόμενο διαφοράς γονικής μέριμνας δικαστήριο κράτους μέλους δεν διατηρεί τη διεθνή του δικαιοδοσία, αν η συνήθης διαμονή του παιδιού μεταφέρθηκε νόμιμα κατά τη διάρκεια της δίκης στο έδαφος τρίτου κράτους, συμβεβλημένου στη ΣυμΧαγ 1996, παρατ. Γ. Βαλμαντώνη

ΔΕΕ, 20.6.2022, London Steam/Spain, Απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους που επαναλαμβάνει το περιεχόμενο διαιτητικής απόφασης

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΑΠ 1181/2022 Τμ.Α2, Εμπρόθεσμη άσκηση αγωγής επί επιδόσεως στην αλλοδαπή κατά την τακτική διαδικασία και ανάγκη προστασίας του εναγομένου, παρατ. Π. Αρβανιτάκη

ΜΠρΑθ 924/2021, Εμπρόθεσμη άσκηση αγωγής επί επιδόσεως στην αλλοδαπή κατά την τακτική διαδικασία, παρατ. Α. Καλαντζή

ΜΠρΣερ 224/2022, Αναγνώριση απόφασης υιοθεσίας από δικαστήριο της Ουγκάντα, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

ΕιρΠειρ 73/2020, Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών· αν υπάρχει αίτημα περί διεξαγωγής προφορικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση και χωρίς την εξέταση μαρτύρων, παρατ. Κ. Χρονοπούλου

ΜΕφΘεσ 102/2019, Εφαρμοστέο δίκαιο επί αυτοκινητικού ατυχήματος· πότε δεν εφαρμόζεται ο Καν 864/2007, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

ΜΠρΑθ 4608/2020, Εφαρμοστέο δίκαιο επί αδικοπραξίας σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης πράγματος, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

Επιστημονικά Θέματα

Κ. Κόμνιος, Διαιτησία και Κανονισμός «Βρυξέλλες Ια»: Απόβαση της «ισπανικής αρμάδας» στην έννομη τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου; Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση C-700/20 του Δικαστηρίου της ΕΕ

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Lex&Forum', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος