Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 1 (2024)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2024
© Ιανουάριος 2024
Σελίδες: 160
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Η έλλειψη νόμιμης βάσεως ως λόγος αναιρέσεως (Άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ).

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Αρεοπαγίτης ε.τ.

16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

16 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

16 Γενικές Αρχές

16 ΠολΠρΘεσ 8421/2022, Απάτη επί δικαστηρίω· πότε είναι τετελεσμένη και πότε τελείται απόπειρα απάτης.

19 Ενοχικό Δίκαιο

19 ΜονΕφΘεσ 4/2023, Αν προβλέπεται δικαίωμα του ενός συμβαλλομένου να κηρύξει έκπτωτο τον άλλο, πρόκειται για συνομολόγηση συμβατικής υπαναχώρησης.

22 ΜονΕφΙωαν 279/2023, Η αθέτηση της συμβατικής υποχρέωσης του εργοδότη για έκδοση οικοδομικής άδειας με συνέπεια την κατασκευή αυθαίρετου κτίσματος δεν συνιστά ουσιώδες ελάττωμα του έργου, εφόσον, κατά τον χρόνο της παράδοσης του έργου στον εργοδότη, υπήρχε η δυνατότητα πολεοδομικής τακτοποίησης, με παρατηρ. Ολ. Κώστα.

29 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

29 Δίκαιο Εξυγίανσης

29 ΠολΠρΘεσ 2681/2023, Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, με παρατηρ. Χ. Σκαλίδη.

32 Έμποροι – Εμπορικές πράξεις

32 ΜονΕφΘεσ 1761/2022, Διαδοχικός παραγγελιοδόχος διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

34 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

34 ΜονΠρΑθ 1372/2023, Ανυπόστατη καταγγελία από όργανο του νομικού προσώπου που δεν εκπροσωπεί τον εργοδότη – Μη θεραπεύσιμη η ακυρότητα της καταγγελίας λόγω μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης.

40 ΜονΠρΠειρ 3347/2023, Στοιχεία ορισμένου της αγωγής με την οποία ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας.

42 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

42 ΜονΠρΘεσ 16753/2023, Ακυρότητα κατασχετήριας έκθεσης, λόγω μη ορισμένου περιορισμού της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

45 ΜονΠρΘεσ 15961/2023, Λόγω οικονομίας της δίκης δεν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης λύσης ετερόρρυθμης εταιρίας, λόγω μη προσκομιδής του εγγράφου ενημέρωσης του άρθρου 3 § 2 ν. 4640/2019, όταν πρόκειται για προδήλως απαράδεκτη αίτηση.

48 ΕιρΛαγκαδά 40/2023, Ν.3869/2010. Αίτηση μεταρρύθμισης για εκποίηση ακινήτου από κληρονόμους οφειλέτιδος που είχε υπαχθεί στον νόμο και απεβίωσε πριν ολοκληρώσει τις καταβολές του άρθ. 9, με παρατηρ. Ευ. Παπαδοπούλου.

57 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

57 ΤρΕφΘεσ 974/2022, ΜονΠρΘεσ 8365/2023, ΜονΠρΘεσ 5340/2022, Διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Καν. 1215/2012.

80 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

80 ΔΕΕ 18ης Απριλίου 2023, C-699/21, (τμήμα μείζονος συνθέσεως), Παράδοση εκζητουμένου που είναι σοβαρά άρρωστος στο πλαίσιο εκτέλεσης ΕΕΣ, με παρατηρ. Κ. Καραϊσκάκη

85 ΑΠ 88/2023, Απόρριψη ελαφρυντικής περίστασης καλής συμπεριφοράς κρατουμένου μετά την πράξη. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης που επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ενόψει ευμενέστερης διάταξης που απειλούσε την εν λόγω ποινή διαζευκτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη.

88 ΑΠ 458/2022, Αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης, Ειδική αιτιολογία απόρριψης του αιτήματος αναβολής, Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, Απόλυτη ακυρότητα, Υπέρβαση εξουσίας.

91 ΑΠ 1608/2022, Αίτημα κλήσης και εξέτασης νέου μάρτυρα, Ειδική αιτιολογία, Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, Τεκμήριο αθωότητας, Απόλυτη ακυρότητα.

93 ΤρΕφΘεσ 2/2023, Η εξουσία του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται μετ’ αναίρεση περιορίζεται στα κεφάλαια για τα οποία αναιρέθηκε η απόφαση, κάθε ελαφρυντικής περίστασης νοούμενης ως αυτοτελούς κεφαλαίου. Μη συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου ενόψει προηγούμενων καταδικών του κατηγορουμένου για μη ελαφρά πλημμελήματα.

97 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

97 ΔιοικΕφΑθ 1753/2023, Έλλειψη εννόμου συμφέροντος για την αμφισβήτηση της μη συνδρομής των προϋποθέσεων εκλογής στο πρόσωπο του εκλεγέντος εφόσον ο αιτών δεν εξελέγη δεύτερος καταλληλότερος και δεν το αμφισβήτησε.

103 ΔιοικΕφΑθ 2046/2023, Αρχή επιλογής ενός μόνου ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης.

106 ΔιοικΠρΑθ 365/2023, Η έλλειψη υπογραφής της διοικητικής πράξης την καθιστά άνευ ετέρου ανυπόστατη και άρα ακυρωτέα.

109 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

109 ΔΕΕ 28.11.2023, C-148/22, Commune d’Ans: Διακρίσεις λόγω θρησκείας στην εργασία.

116 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

116 «Phishing»: Ένα ψάρεμα διαφορετικό και καθόλου αθώο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

ΜΑΡΙΑ ΚΙΛΤΕΝΗ, Εφοριακός, Δρ Νομικής

134 Άρθρο 36 παρ. 2 στοιχείο δ’ Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013): Μια ακόμη νομοθετικά άστοχη “παρέμβαση”/“βελτίωση” (με αφορμή την ΜΕφΠειρ 567/2022, ΕΠολΔ 2022, 593).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, Δικηγόρος

137 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

140 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Αρμενόπουλος', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος