Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 9 (2022)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 9, 2022
© Σεπτέμβριος 2022
Σελίδες: 170
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το νέο πλαίσιο για την κακή άσκηση της επιμέλειας και οι συνέπειές της.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΚΩΝΣΤΑ, Εφέτης, Διδάσκουσα Οικογενει­ακό Δίκαιο στην ΕΣΔι

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικές Αρχές

ΜονΕφΘεσ 80/2021, Ο βουλευτής δεν καλύπτεται από την αστική ασυλία του για αξιολογική κρίση μειωτικού περιεχομένου που έδωσε εκτός πλαισίου των βουλευτι­κών του καθηκόντων σε βάρος δημάρχου. Ο ενάγων δή­μαρχος, ως δημόσιο πρόσωπο, οφείλει να είναι ιδιαίτερα ανεκτικός στον δριμύ πολιτικό λόγο που συνυφαίνεται με πολιτικό έλεγχο και σχολιασμό.

Ενοχικό Δίκαιο

ΕφΘεσ 729/2022, Οι διατάξεις για την ανάκληση δωρεάς ισχύουν και σε περίπτωση προσυμφώνου.

Εμπράγματο Δίκαιο

ΜονΠρΘεσ 5317/2022, Παράλειψη αναγραφής των κτισμάτων στον τίτλο κτήσης του πωλητή και μη σύννομη άρνηση του υποθηκοφύλακα να μεταγράψει επόμενο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έμποροι, Εμπορικές πράξεις

ΜονΕφΘεσ 267/2021, Δίκαιος χαρακτήρας της αποζη­μίωσης πελατείας εμπορικού αντιπροσώπου.

Εταιρικό Δίκαιο

ΜονΕφΘεσ 461/2021, Αρχή διατήρησης της επιχείρησης: αποκλεισμός εταίρου αντί λύση της ΟΕ.

ΜονΠρ Κατερίνης 297/2022, Μείωση της αμοιβής μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας κατ’ άρθρο 109 παρ. 5 ν. 4548/2018.

Τραπεζικό Δίκαιο

1440 ΕφΚρητ 27/2022, Επενδυτικό καταθετικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με κτήση μεριδίων πιστωτικού συνεταιρι­σμού περιορισμένης ευθύνης. Σύγχυση του καταναλωτή.

1445 ΜονΕφΘεσ 1020/2021, Διάγνωση χαρακτήρα νέας σύμ­βασης πίστωσης επ’ ανοιχτώ λογαριασμό.

1447 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1447 ΜονΕφΘεσ 204/2021, Ορισμένη προβολή της ένστασης συμφωνημένου καταλογισμού της αμοιβής και των προσαυξήσεων για υπερεργασία στις υπέρτερες των νομί­μων καταβαλλόμενες αποδοχές.

1455 ΜονΕφΘεσ 757/2021, Για το κύρος της καταγγελίας σύμ­βασης εργασίας αορίστου χρόνου εντός της δωδεκάμη­νης δοκιμαστικής περιόδου δεν απαιτείται η τήρηση εγ­γράφου τύπου.

1458 ΜονΕφΘεσ 798/2021, Πλήρης εξάλειψη της ευθύνης ερ­γαζομένου για ζημία που προκάλεσε στον εργοδότη από ελαφρά αμέλεια.

1462 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1462 ΜονΕφΑθ 2634/2022, Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου, λόγω πιθανολόγησης ευδοκίμησης λόγου έφεσης περί καταχρηστικής επίσπευσης αυτού.

1464 ΜονΠρΑθ 396/2021, Ακύρωση έκθεσης κατάσχεσης ακί­νητης περιουσίας, ως πράξης της καταχρηστικά επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

1470 ΠολΠρΠειρ 310/2022, Εξαίρεση Ειρηνοδίκη για λόγους αμεροληψίας, λόγω προηγούμενης έκδοσης προσωρινής διαταγής στην ίδια υπόθεση.

1473 ΑΠ 1151/2021,Η διάταξη του άρθρου 43 του ν. 4715/2020 είναι γνήσια ερμηνευτική. Ως εκ τούτου, έχει αναδρομική

δύναμη, και άρα, το προϊσχύσαν δίκαιο θα εφαρμόζεται σε όλα τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένου και του ζητήματος της κατάταξης των δανει­στών στο σχετικό πίνακα, όταν η επιταγή με βάση την οποία άρχισε η εκτέλεση, είχε επιδοθεί πριν την 1.1.2016. Περαιτέρω, ως επιταγή νοείται εκείνη που επιστηρίζει την περαιτέρω κύρια εκτελεστική διαδικασία, η οποία αρχίζει με την επιβολή κατάσχεσης επί χρηματικών απαι­τήσεων, όχι δε τυχόν προηγούμενες επιταγές.

1476 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1476 ΜονΠρΘεσ 8182/2020, ΜονΠρΘεσ 577/2021, ΜονΠρΘεσ 2193/2021, Δικαστική συμπαράσταση.

1488 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1488 ΑΠ 648/2021, Ναρκωτικά, Οδήγηση υπό επήρεια ναρκω­τικών, Ανθρωποκτονία από αμέλεια, Ευμενέστερος νόμος.

1497 ΑΠ 254/2021, Νόμιμη αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλι­κού ληφθέντος από κάμερες ιδιωτικού χώρου στάθμευ­σης για απόδειξη της τέλεσης πράξεων που συνιστούν ποινικά αδικήματα και δεν ανάγονται στην ιδιωτική σφαί­ρα του δράστη.

1500 ΓνμδΝΣΚ 154/2021, Επιτρεπτή επεξεργασία στοιχείων ποινικής δικογραφίας / προϊόντων άρσης απορρήτου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

1504 ΑΠ 1149/2020, Αντιρρήσεις στην εκτέλεση.

1506 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1506 ΣτΕ 156/2022, Η αρχή ne bis in idem δεν είναι εφαρμο­στέα στις δίκες αγωγών αποζημίωσης με βάση τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ.

1518 ΣτΕ 1500/2022, Η παρεμβολή εγκληματικής ενέργειας δεν διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παρά­νομης παραλείψεως των οργάνων του Ελληνικού Δημο­σίου να άρουν την παράνομη κατάσταση που προκλήθηκε από την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα υπηκόου τρίτης χώρας και της ζημίας προσώπου η οποία προκλήθηκε από τον αλλοδαπό.

1534 ΔιοικΕφΘεσ/νίκης 84/202Ί(Β' Τμήμα), Η εξέταση του πα­ραδεκτού της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας μέλους ΔΕΠ γίνεται αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια όργανα και ανατρέχει στον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

1538 ΤριμΔιοικΕφΠατρ 13/2022 (σε Συμβούλιο), Αναστολή εκτέλεσης απόφασης αναστολής καθηκόντων υγειονο­μικού λόγω επικείμενης ανεπανόρθωτης βλάβης, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου.

1544 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ί 544 ΔΕΕ 2.6.2022, C-587/20, HK/Danmark και HK/Privat: Όριο ηλικίας για τη εκλογή σε θέση προέδρου συνδικαλιστικής οργάνωσης.

1549 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1549 Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον δικηγορικό χώρο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΛΙΟΥΡΔΗΣ, Δικηγόρος

1557 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1559 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1560 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗ­ΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος