Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Αρμενόπουλος, 6 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 6 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκφάνσεις προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κατά την επιστροφή ενωσιακών χρηματοδοτήσεων.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, Εισηγήτρια ΕλΣ, ΔΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικές Αρχές

ΤριμΕφΑθ 2276/2020, Η ακύρωση της μονομερούς δικαιοπραξίας πληρεξουσιότητας λόγω απάτης επιφέρει την ακυρότητα των δανειακών συμβάσεων που καταρτίστηκαν δυνάμει του άκυρου πληρεξουσίου. Η αγωγή ακύρωσης της πληρεξουσιότητας θα πρέπει να στρέφεται κατά του αντιπροσώπου, ο οποίος αντλεί άμεσα έννομο συμφέρον από την πληρεξουσιότητα, και όχι του αντισυμβαλλόμενου, ειδάλλως απορρίπτεται ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης.

ΕφΘεσ 107/2020, Ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου και διαδικασία εξωδικαστικής επανόρθωσης.

Ενοχικό Δίκαιο

ΜονΕφΘεσ 12/2020, Πρόωρη λύση επαγγελματικής μίσθωσης, αποζημίωση χρήσης και αποζημίωση πρόωρης λύσης.

ΜονΕφΘεσ 19/2020, Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής του εργολάβου που ενάγει τον εργοδότη για την καταβολή της αμοιβής του.

Εμπράγματο Δίκαιο

ΜονΕφΘεσ 177/2020, Αξίωση απόδοσης ωφελημάτων μετά από ευδοκίμηση διεκδικητικής αγωγής. Ο κακόπιστος εναγόμενος νομέας ακινήτου οφείλει να αποδώσει στον κύριο τα ωφελήματα που εισέπραξε, καθώς και ωφελήματα που από υπαιτιότητά του δεν εισέπραξε. Ως ωφελήματα νοούνται τα μισθώματα που θα μπορούσαν να είχαν εισπραχθεί αν ο νομές αξιοποιούσε το ακίνητο.

Ανταξίωση του νομέα για αποκατάσταση αναγκαίων δαπανών. Η σχετική αξίωση υπόκειται σε εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία από την απόδοση του ακινήτου, η οποία λαμβάνεται από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως υπόψη.

955 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

955 Έμποροι- Εμπορικές Πράξεις

955 ΜονΕφΘεσ, 640/2020, Ηθελημένη κακή διαχείριση διεθνούς οδικού μεταφορέα λόγω ακινητοποίησης του φορτηγού από εθνική αρχή ελλείψει νόμιμης κοινοτικής άδειας.

959 Τραπεζικό Δίκαιο

959 ΜονΕφΔυτΜακ 85/2019, Διάκριση σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό από σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου.

963 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

963 ΜονΕφΘεσ 1039/2020, Έλεγχος καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικουρικής καταγγελίας συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

969 ΜονΕφΘεσ 2144/2019, Ευθύνη του ελληνικού δημοσίου (και όχι του ΝΠΙΔ που αφορούσε η πλήρωση της θέσης) για τους μισθούς που απώλεσε υποψήφια εξαιτίας της παράνομης κατάταξής της εκτός του πίνακα διοριστέων από το ΑΣΕΠ.

973 ΜονΕφΔωδ 50/2020, Μετάθεση εγκύου εργαζομένης σε διαφορετικό κατάστημα, 30 χλμ μακριά από τον αρχικό τόπο εργασίας, δεν συνιστά, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

977 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

977 ΠολΠρΑθ 2883/2020, Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ως ειδικού διαδόχου, η οποία δημιουργεί περιορισμένου περιεχομένου αναγκαία ομοδικία της παρεμβαίνουσας με την υπέρ ης η παρέμβαση τράπεζα.

-

ΜονΠρΧίου 182/2020, Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινήτου κατ’ άρθρ. 998 § 6 ΚΠολΔ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο άρθρο 215 § 2 ΚΠολΔ [επιδόσεις σε κράτη-μέλη της ΕΕ]

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠ 712/2020, Καταδολίευση δανειστών. Η διάταξη του άρθρου 397 του νέου Ποινικού Κώδικα αξιώνει επιπλέον στοιχεία σε σύγκριση με εκείνη του προϊσχύσαντος Κώδικα, και κατά τούτο είναι ευμενέστερη. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να εξεταστεί από το δικαστήριο της ουσίας κατά πόσο η επίδικη συμπεριφορά συνιστά αξιόποινη καταδολίευση δανειστών υπό τη νεότερη διάταξη.

ΑΠ 987/2020, Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Νόμιμα παρίσταται ως διάδικος ανώνυμη εταιρεία υπό εκκαθάριση δια συνηγόρου που έχει λάβει ειδική εντολή του εκκαθαριστή, χωρίς να απαιτείται η τήρηση κάποιας άλλης διατύπωσης. Δεν παράγεται ακυρότητα εξαιτίας της ανάγνωσης μη αμετάκλητης απόφασης πολιτικού δικαστηρίου.

ΜΟΔΑθ 84/2020, Φαινομενική συρροή ανάμεσα σε έκρηξη και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενόψει της απουσίας κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα. Η άρνηση του συλληφθέντος να υποβληθεί σε δακτυλοσκοπικό έλεγχο δεν συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα. ΣυμβΠλημΘεσ 385/2020, Διακρίβωση για συνδρομή αναπηρίας ασθενούς κρατουμένου άνω του 67%, Υφ’ όρον απόλυση ασθενούς κρατουμένου με αναπηρία, Διαχρονικό δίκαιο επί του θεσμού της υφ’ όρον απόλυσης.

ΣυμβΠλημΘεσ 658/2020, Υφ’ όρον απόλυση ασθενούς κρατουμένου με αναπηρία, Διαχρονικό δίκαιο επί του θεσμού της υφ’ όρον απόλυσης.

ΣυμβΠλημΘεσ 485/2020, Ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα από ανήλικο άνω των 15 ετών, Ανήλικος δράστης, Προσφυγή κατά εντάλματος προσωρινής κράτησης, Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣτΕ 255/2020, Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών - ηλεκτρονικές αρχαιρεσίες -αρνητικό παθητικό εκλογικό δικαίωμα- απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης, με παρατηρ. Β. Καψάλη.

ΣτΕ 579/2020, Ο χρόνος της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζήτησης της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό ως ο κρίσιμος χρόνος για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης του άρθρου 932 ΑΚ.

ΣτΕ 1628/2020, Η φύση των αναφυόμενων διοικητικών διαφορών από τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας.

1049 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1049 ΔΕΕ 24.11.2020, C-510/19, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με παρατηρ. Μ. Σαπαρδάνη.

1058 ΔΕΕ 25.2.2021, C-940/19, Les chirurgiens-dentistes de France κ.λπ.: Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

1064 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1064 ΜονΕφΘεσ 650/2020, Άκυρη η καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται περιοριστικώς και αποκλειστικώς στον Κανονισμό εργασίας της εντολέως εταιρίας.

1072 ΜονΕφΑθ 3056/2020, Αντίθετη στην αρχή της ισότητας η διαφοροποίηση στη μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση πάγιας έμμισθης εντολής στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με όμοια σχέση στις Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμιστικές Αρχές.

1074 ΜονΠρΑθ 3375/2016, Πρόκειται για σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου, όταν η αμοιβή καταβάλλεται παγίως κάθε μήνα ή κατ’ έτος και είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό των υποθέσεων που θα του ανατεθούν ή των θεμάτων επί των οποίων οφείλει να παράσχει τις νομικές συμβουλές του.

1076 ΕιρΑμαρουσίου 149/2020, Οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία δεν υπόκεινται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, διότι δεν αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό.

1080 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινήτου κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις και διαδικασία της εκποίησης. Αταξίες της διαδικασίας και ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

1090 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1090 Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά τη διμερή σύμβαση Ελλάδας - πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

1093 Εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη και Robo-δικαστήρια. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΖΕΚΟΣ, BS(Econ), JD, LLM, PhD (Law) PhD (Econ), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

1101 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1104 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού