Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 11 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 11, 2021
© Νοέμβριος 2021
Σελίδες: 194
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1817 Διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος στο δίκαιο της αναίρεσης.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Επιτ. Αρεοπαγίτης

1826 Ευθύνη του πωλητή λόγω νομικού ελαττώματος – ένταξη της ΑΚ 516 στο σύστημα ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΔΝ, Δικη-

γόρος, Επισκέπτης Λέκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου NEAPOLIS Πάφου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

1835 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1835 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1835 Γενικές Αρχές

1835 ΜονΕφΘρ 166/2021, Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου με πολυμελές όργανο διοίκησης.

1839 Ενοχικό Δίκαιο

1839 ΜονΠρΘεσ 3483/2021, Σύμβαση χρησιδανείου που καλύπτεται κάτω από εικονική σύμβαση μίσθωσης. Ο χρήστης δεν μπορεί να καταγγείλει το χρησιδάνειο ζητώντας την απόδοση της χρήσης του πράγματος για τον λόγο ότι ο χρησάμενος δεν κατέβαλε μίσθωμα.

1842 ΜονΠρΒολ 27/2021, Σπουδαίος λόγος για εφάπαξ καταβολή της αποζημίωσης για μελλοντικές στερήσεις.

1844 ΕιρΘεσ 113/2021, Παράνομη η παράλειψη της ΕΥΑΘ για συντήρηση του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης του Δ. Θεσσαλονίκης λόγω παραβίαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας για τη ζημία που υπέστη σταθμευμένο αυτοκίνητο από την εισροή υδάτων σε υπόγειο γκαράζ εξαιτίας της πλημμελούς συντήρησης και καθαριότητας των παρακείμενων φρεατίων αποχέτευσης.

1847 Oικογενειακό Δίκαιο

1847 ΜονΕφΘεσ 1647/2020, Αγωγή απόδοσης οικογενειακής στέγης μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου και τη λήξη της συμφωνία των εν διαστάσει συζύγων για χρήση του ακινήτου, που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη, μέχρι την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας του κοινού του τέκνου.

1849 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1849 Εταιρικό Δίκαιο

1849 ΕφΘεσ 854/2020, Δηλωτική και ουσιαστική δημοσιότητα πρακτικού συγκρότησης ΔΣ σε σώμα. Κανόνες ουσιαστικής δημοσιότητας υπό τη μορφή της μη αντιταξιμότητας.

1852 ΠολΠρΘεσ 1613/2020, ΟΕ. Φαρμακείο. Καταστατική πρόβλεψη για λύση με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

1856 Βιομηχανική ιδιοκτησία

1856 ΕφΘεσ 748/2020, Παραβίαση δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης φυτικής ποικιλίας.

1861 τραπεζικό Δίκαιο

1861 ΔΕΕ, 25.03.2021, C-501/18, BT κατά Balgarska Narodna Banka: Το είδος, το ποσό και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης καταθετών εκ των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος.

1872 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1872 ΜονΕφΘεσ 2108/2020, Οφειλή συνεργοδοτών κατά ίσα μέρη και όχι εις ολόκληρον για τις μισθολογικές αξιώσεις του μισθωτού.

1876 ΜονΕφΘεσ 1610/2020, Ευθύνη εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια δανεισμού του εργαζομένου φέρει μόνον ο κατά δανεισμό εργοδότης που τον απασχολούσε κατά το χρονικό σημείο του ατυχήματος.

1878 ΜονΕφΘεσ 2281/2020, Απόλυση από τον αρχικό εργοδότη και επαναπρόσληψη από τον διάδοχο ως καταστρατήγηση των διατάξεων για προστασία των εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης.

1882 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1882 ΜονΠρΘεσ 696/2018, ΜονΠρΘεσ 4159/2020, ΕιρΘεσ 3/2021, ΕιρΘεσ 14/2021, Μετά τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση ο Ο.Α.Σ.Θ. τελεί σε καθεστώς οιονεί πτωχευτικής απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρ. 14α του ν. 3429/2005 και, ως εκ τούτου, αγωγές σε βάρος του δεν δύνανται να ασκηθούν ή κι εάν ασκηθούν δεν δύνανται να συζητηθούν, με παρατηρήσεις Ι. Ρεβολίδη.

1896 ΜονΠρΧαν 199/2020, Η ρύθμιση του άρθρου 7 του ν.δ/τος 1544/1942 και η προβλεπόμενη σε αυτή έννομη συνέπεια της πλασματικής ερημοδικίας του ενάγοντος, ο οποίος δεν καταβάλει το τέλος δικαστικού ενσήμου, δεν είναι συμβατή με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, με παρατηρήσεις Ά. Πλεύρη

1904 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1904 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1904 ΜονΠρΘεσ 2512/2019, ΠολΠρΘεσ 586/2021, ΜονΠρΘεσ 910/2021, ΜονΠρΠειρ 2678/2020, ΜονΕφΠειρ 149/2018, Ασθενέστεροι διάδικοι και διεθνής δικαιοδοσία.

1926 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1926 ΟλΑΠ 2/2021, Δεν προκαλείται ακυρότητα λόγω της αξιοποίησης από το δικαστήριο των γραπτών υπομνημάτων που κατέθεσε ο ύποπτος και μετέπειτα κατηγορούμενος κατά την προδικασία, ιδίως εφόσον αυτά δεν περιέχουν επιβαρυντικά στοιχεία για την υπεράσπιση και ο κατηγορούμενος δεν αντέλεξε στην ανάγνωσή τους.

1928 ΑΠ 391/2020, Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου, Υπέρβαση εξουσίας.

1930 ΑΠ 880/2020, Ναρκωτικά, Διακίνηση ναρκωτικών, Επιεικέστερος νόμος, Μειωμένη ποινή, Αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

1931 ΑΠ 1158/2020, Διακίνηση ναρκωτικών. Δεν αναιρείται η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που είχε επιβάλει το ελάχιστο της απειλούμενης ποινής με βάση την προϊσχύσασα διάταξη, το οποίο έχει παραμείνει αμετάβλητο, παρά τη μείωση του ανώτατου ορίου της απειλούμενης ποινής.

1935 ΤρΠλημΚατερ 680/2020, Χρέη προς το Δημόσιο, Ανέγκλητη πράξη, Επιεικέστερος νόμος.

1938 ΣυμβΠλημΛαρ 83/2021, Διατηρείται ο κακουργηματικός χαρακτήρας απάτης με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019, εφόσον η ζημία υπερέβαινε τις 120.000 €. Επί εξακολουθητικής τέλεσης απάτης, ο χρόνος έναρξης της παραγραφής

της (ενιαίας) πράξης ταυτίζεται με τον χρόνο τέλεσης της τελευταίας επιμέρους πράξης. Δεν απαιτείται δήλωση προόδου της διαδικασίας εφόσον ο παθών είχε ήδη υποβάλει έγκληση. Το δεδικασμένο που παράγεται από αθωωτική απόφαση δεν εκτείνεται σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν παραπεμφθεί στο ακροατήριο.

1942 ΔιατΕισΠλημΠατρ 315/2020, Η πρακτική του εργασιακού εκφοβισμού (mobbing) δεν πραγματώνει (το δίχως άλλο) την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του κατ’ άρθρο 312 ΠΚ αδικήματος της σωματικής βλάβης αδυνάμων ατόμων.

1947 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1947 ΣτΕ 1918/2020, Η προθεσμία προσβολής της πράξης κύρωσης δασικών χαρτών εκκινεί για όλους από τη δημοσίευσή της στην ΕτΚ.

1949 ΤρΔΠρΑθ 260/2021, Αποσύνδεση της υποχρεωτικότητας της κοινωνικής ασφάλισης όσων κατέχουν τυπικά την ιδιότητα του δικηγόρου από την πραγματική άσκηση δικηγορίας.

1954 ΔΠρΑθ 7948/2020, Αυτεπάγγελτη εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων.

1957 ΔΠρΘεσ 2896/2020, Η παραγραφή της αξίωσης τόκων που ζητούνται με αυτοτελή αγωγή είναι πενταετής και αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η αρχική αποζημιωτική αγωγή.

1961 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1961 ΔΕΕ 10.6.2021, C-65/20, KRONE – Verlag, Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

1964 ΔΕΕ 15.7.2021, C-804/18 και C-341//19, WABE και MH

M?ller Handels, Θρησκευτικά σύμβολα στους χώρους εργασίας.

1973 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1973 Πρόσληψη νομικού συμβούλου σε Δήμο κατά το άρ. 43 του Κώδικα Δικηγόρων χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης για δικηγόρο διοικητικής διαδικασίας επιλογής. ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

1983 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1983 Το ενωσιακό δίκαιο προστασίας καταναλωτή, προσωπικών δεδομένων και ανταγωνισμού ως ασπίδα προστασίας στο πεδίο της διαδικτυακής διαφήμισης.

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, Επιστημονικός συνεργάτης Δ.Π.Θ.

1995 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

2000 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ? ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος