Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Αρμενόπουλος, 8 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 8, 2021
© 2021
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 8 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 8, 2021
© 2021
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1297 ΤΑ εισαγωγικά Διαγνωστικής Δίκης Ένδικα Βοηθήματα και Ένδικα Μέσα της Καποδιστριακής Πολιτικής Διαδικασίας 1830 [Σκέψεις για τις εισαγωγικές, διαγνωστικής δίκης, κρίσιμες διαδικαστικές πράξεις της Πολιτικής Διαδικασίας 1830 - Ένδικα Βοηθήματα/Ένδικα Μέσα (και τα αντίστοιχα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα) - και στην επικαιροποιημένη τους δικαιοσυγκριτική λειτουργική δικονομική διάσταση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΛΑΜΑΡΗΣ, Ομοτ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

1325 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1325 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1325 Ενοχικό Δίκαιο

1325 ΜονΕφΘεσ 228/2020, Επί πώλησης ακινήτου, η προσημείωση υποθήκης συνιστά νομικό ελάττωμα και ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από το αν ο αγοραστής γνώριζε την προσημείωση. Ο αγοραστής μπορεί, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, να αξιώσει αποζημίωση, η οποία θα περιλαμβάνει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για τη σύναψη της σύμβασης.

1330 ΕιρΘεσ 34/2021, Μείωση της αποζημίωσης κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που κατέβαλε ο ζημιωθείς για την επισκευή του οχήματός του.

1334 Εμπράγματο Δίκαιο

1334 ΜονΠρΣυρ 317Μ/2021, Οριζόντια ιδιοκτησία & εθιμικό δίκαιο στις Κυκλάδες.

1339 Κληρονομικό Δίκαιο

1339 ΜονΕφΘεσ 221/2020, Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στην έκτη τάξη και σχολάζουσα κληρονομία. Για την έκδοση βεβαίωσης από το δικαστήριο της κληρονομίας ότι μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος έκτης τάξης είναι το δημόσιο προϋποτίθεται προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης της αρμόδιας αρχής προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα προκειμένου να αναγγείλουν το δικαίωμα τους σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση. Ο κληρονομικός δανειστής δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την υποβολή της αίτησης για έκδοση βεβαίωσης, αλλά η αίτησή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν δεν έχει προηγηθεί δημοσίευση της πρόσκλησης αναγγελίας και πάροδος της τρίμηνης προθεσμίας.1343 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1343 Τραπεζικό Δίκαιο

1343 ΓΔΕΕ, 08.07.2020, T-203/18, Έλεγχος νομιμότητας της δημοσίευσης, χωρίς ανωνυμοποίηση, επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε εποπτευόμενη οντότητα.

ΠολΠρΘεσ 2568/2020, Η παράβαση των ρυθμίσεων του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της καταγγελίας της πιστωτικής σύμβασης, αλλά λαμβάνεται υπόψη κατά τη κρίση περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

ΠολΠρΘεσ 4046/2020, Αίτημα διαγραφής λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης μετά τη λύση σύμβασης δικαιόχρησης.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜονΕφΘεσ 1481/2020, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συντελείται με μόνη την εγχείριση του εγγράφου της καταγγελίας στον μισθωτό, ακόμα και επί άρνησης παραλαβής του, και από τότε ξεκινά η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής επί άκυρης απόλυσης.

ΜονΠρΗρακλείου 344/2020, Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία και για την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας άκυρης απόλυσης.

ΜονΠρΑθ 1682/2020, Κρίσιμο χρονικό σημείο έναρξης της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για τη δικαστική επιδίωξη της αποζημίωσης απόλυσης αποτελεί η δυνάμει καταγγελίας λύση της σύμβασης εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟλΑΠ 5/2020, Αξίωση αποζημίωσης λόγω άδικης εκτέλεσης δυνάμει μη τελεσίδικης, κατά το χρόνο διενέργειας της αναγκαστικής εκτέλεσης, μετέπειτα ακυρωθείσας διαταγής πληρωμής, κατ’ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 940 § 1 ΚΠολΔ, με παρατηρ. Ά. Πλεύρη.

ΠολΠρΑθ 124/2021, Η αποξένωση του πατέρα από το τέκνο μετά από πολλαπλές παραβιάσεις της επικοινωνίας συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και η προκληθείσα στον πατέρα ηθική βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με καταβολή χρηματικού ποσού. Υποχρεώνεται η εναγομένη μητέρα να άρει την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος πατέρα και να την παραλείπει στο μέλλον.

ΕιρΑμαρ 197/2021, Ορισμένο αγωγής ιδιωτικής κλινικής για έξοδα νοσηλείας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΜονΠρΘεσ 3531/2019, ΠολΠρΠειρ 3821/2020, ΠολΠρΠειρ 1798/2020.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠ 220/2020, Ναρκωτικά, Εξάρτηση κατηγορουμένου, Λόγοι μείωσης ποινής, Διαχρονικό δίκαιο, Ευμενέστερος νόμος, Πραγματογνωμοσύνη.

ΑΠ 621/2020, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Σύννομος βίος, Επιεικέστερος νόμος, με παρατηρ. Μ. Μαρτίνη.

ΑΠ 927/2020, Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης λόγω απουσίας του εκκαλούντος-κατηγορουμένου από τη μετ’ αναβολή συζήτηση ενώ είχε εμφανιστεί στην πρώτη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η μη κλήτευσή του στην εξ αναβολής δικάσιμο δεν παράγει πλημμέλεια, αφού η αναβολή είχε δοθεί σε ρητή δικάσιμο παρόντος του κατηγορουμένου. ΣυμβΠλημΧίου 34/2021, Υφ’ όρον απόλυση σε καθεστώς μερικής αναστολής της ποινής.

1412 ΣυμβΠλημΧίου 42/2021, Μη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης σε καθεστώς μερικής αναστολής της ποινής. Υφ’ όρον απόλυση επί φυλάκισης κατ’ άρθρο 80 παρ. 6 ΠΚ.

1417 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1417 ΣτΕ 1541/2020, Η ανάκληση νόμιμης διοικητικής πράξης πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

1420 ΤριμΔιοικΠρΑθ 681/2020, Η εκτίμηση του ευλόγου χρόνου έκδοσης δυσμενούς διοικητικής πράξης μετά την «ακρόαση» του διοικουμένου, κατ' άρθρο 6 παρ. 2 ΚΔΔιαδ.

1429 ΤριμΔιοικΠρΑθ 7979/2020, Η απόφαση πρόωρης λήξης θητείας μονοπρόσωπου οργάνου της Διοίκησης πρέπει να περιλαμβάνει ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους που δικαιολογούν την έκδοσή της.

1436 ΔΠρΘεσ 5814/2020, Αυτοδίκαιη έκπτωση δημοτικού συμβούλου λόγω διαπίστωσης ασυμβιβάστου της εκλογικής νομοθεσίας (οφειλές προς τον Δήμου στον οποίο εξελέγη).

1441 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1441 ΔΕΕ 4.3.2021, C-193/19, Migrationsverket: Καταχώριση αλλοδαπού στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

1446 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1446 Άσκηση επιστήμης τοπογράφου-αγρονόμου μηχανικού και εγγραφή στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα από μοναχό ή δόκιμο μοναχό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΡΟΣ, Δρ. Εκκλησιαστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Στρασβούργου, Δικηγόρος, DEA Θεολογίας.

1449 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1449 Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΛΗΣ, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

1465 Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας στην Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, Δ.Ν., Δικηγόρος

1469 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1472 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού