Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 1 (2023)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2023
© Ιανουάριος 2023
Σελίδες: 170
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 H θέση των πιστωτών στο νέο Kώδικα Aφερεγγυότητας.

ΣΠΥΡΟΣ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ, Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

15 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

15 Γενικές Αρχές

15 ΑΠ 1869/2022, Ευθύνη διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας για κάθε πταίσμα. Η εταιρία μπορεί να απαλλάξει τον διαχειριστή από την ευθύνη του εγκρίνοντας σιωπηρά τη διαχείριση, εφόσον δεν καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τη σχετική βούληση των λοιπών εταίρων.

20 Ενοχικό Δίκαιο

20 ΜονΕφΘεσ 1413/2021, Καταδίκη του αγοραστή επιβατηγού αυτοκινήτου σε δήλωση βούλησης.

22 Εμπράγματο Δίκαιο

22 ΜονΠρΘεσ 2513/2022, Σιωπηρή απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας ευρισκόμενη σε πολυκατοικία που στεγάζει γραφεία.

28 ΜονΕφΑθ 1415/2021, Προϋποθέσεις μη προβολής δικαιώματος κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση παραχωρητηρίου που δεν έχει μεταγραφεί.

30 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

30 Εκκαθάριση Πιστωτικών ιδρυμάτων

30 ΕφΔωδ 171/2022, Ουσιαστικό απαράδεκτο εργατικής απαίτησης κατά πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση.

33 Δίκαιο Εξυγίανσης

33 ΕΜονΕφΘεσ 351/2022, Αποτελέσματα επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Τύχη αφανών απαιτήσεων.

36 Τραπεζικό Δίκαιο

36 Γενικό Δικαστήριο, 12.10.2022, Τ-502/19, Francesca Corneli/(ΕΚΤ): Το υποκείμενο του δικαιώματος άσκησης προσφυγής ακύρωσης κατά απόφασης της ΕΚΤ περί διορισμού προσωρινής διοίκησης πιστωτικού ιδρύματος.

43 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

43 ΜονΕφΘεσ 612/2021, Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (και όχι εξαρτημένης εργασίας) μεταξύ ιδιωτικής κλινικής και ιατρού υπεύθυνου για το ορθοπεδικό τμήμα της.

47 ΜονΕφΘεσ 985/2021 και 815/2021, Ειδικότερες προϋποθέσεις για την εξομοίωση της καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

55 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

55 ΜΑΠ 295/2022, Παραβίαση κανόνων δημόσιας τάξης ως λόγος ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων.

57 ΜονΠρΘεσ 4790/2022, Αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής για τον διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη και εκτίμησή της ως κύριας αίτησης, παρατηρ. Α. Φλώρου.

66 ΜονΠρΘεσ 14132/2022, Προσδιορισμός δικασίμου μετά τη ματαίωση της συζήτησης αγωγής σε δίκη ειδικής διαδικασίας υπό την ισχύ του ν. 4842/2021, παρατηρ. Ά. Πλεύρη.

69 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

69 ΜονΠρΧαλκ 291/2016, ΜονΠρΘεσ 3289/2022, ΜονΠρΘεσ 9135/2022, ΠολΠρΣυρ 1/2017, ΜονΠρΘεσ 2517/2019, Επίδοση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στην αλλοδαπή, παρατηρ. Α. Άνθιμου.

76 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

76 ΔιατΕισΕφΑθ 320/2020, Ψευδής βεβαίωση, Παράβαση καθήκοντος, Δημόσιο έγγραφο.

92 ΣυμβΠλημΑθ 934/2022, Αξιοποίηση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων για την απόδειξη σοβαρών αδικημάτων κατόπιν στάθμισης.

96 ΣυμβΠλημΛαρ 97/2022, Καταδικασθέντες με αναπηρία που εκτίουν την επιβληθείσα ποινή στην κατοικία δικαιούνται υφ’ όρον απόλυση, χωρίς όμως ευεργετικό υπολογισμό ημερών.

100 ΣυμβΠλημΚερ 192/2021, Γενετήσια πράξη με ανήλικο νεότερο των δώδεκα ετών. Κατάχρηση ανηλίκου. Διαχρονικό ποινικό δίκαιο.

106 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

106 ΕΔΔΑ 16.6.2022, Γουλανδρής/Βαρδινογιάννη κατά Ελλάδας, Η ποινική καταδίκη και η προηγηθείσα επιβολή του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών συνιστούν παραβίαση της αρχής «ne bis in idem».

108 ΣτΕ Ολομ. 1190/2022, Οι υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και ισχύουν ως προς αυτούς οι ρυθμίσεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος.

115 ΤριμΔιοικΕφΑθ 1390/2022, Ευθύνη του Δημοσίου για βλάβη από νόμιμες πράξεις (υποχρεωτικός εμβολιασμός) ευθέως συναγόμενη από το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

124 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

124 ΔΕΕ 13.10.2022, C-344/18, L.F., Θρησκευτικά σύμβολα στους χώρους εργασίας.

130 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

130 Υπεροχή της ρήτρας διαιτησίας έναντι της ρήτρας παρεκτάσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΝΙΚΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

140 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

140 Η ερμηνεία της σύμβασης «σε βάρος του συντάκτη» στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο: η θεμελίωση, τα όρια και η χρησιμότητα του κανόνα in dubio contra proferentem.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

156 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

158 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Αρμενόπουλος', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος