Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Αρμενόπουλος, 4 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: 200
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 4 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: 200
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

553 Υπαναχώρηση από σύμβαση αιτία εκποιητικής δικαιοπρα- ξίας για ακίνητο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

558 Αλληλεπίδραση του COVID-19 με το Ενωσιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού.

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, Επιστημονικός συνεργάτης Δ.Π.Θ.

571 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

571 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

571 Γενικές Αρχές

571 ΤριμΕφΘεσ 2207/2019, Είναι καταχρηστική η εκ μέρους της τράπεζας άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας των πιστωτικών συμβάσεων που λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα που είχε συμφωνηθεί αναστολή καταβολής των δόσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η οφειλή ήταν εξασφαλισμένη με λοιπές εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες. Η καταγγελία θα οδηγούσε μετά βεβαιότητας σε οικονομική καταστροφή της εγγυήτριας εταιρίας χωρίς να συνεπάγεται ουσιαστικό όφελος για την τράπεζα.

577 Ενοχικό Δίκαιο

577 ΜονΕφΘεσ 1973/2019, Έγγραφος τύπος για τη δήλωση βούλησης του εγγυητή.

578 ΕιρΘεσ 439/2020, Παρανομία και γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στις συναλλαγές.

580 ΜονΕφΔωδ 35/2020, Σύμβαση εντολής. Ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα τα χρήματα που ανέλαβε από την τράπεζα σε εκτέλεση της σχετικής εντολής που του ανατέθηκε. Αν προς εκτέλεση της εντολής είχε χορηγηθεί στον εντολοδόχο εξουσία για άμεση αντιπροσώπευση του εντολέα, η άρνηση του πρώτου να αποδώσει τα αναληφθέντα από αυτόν χρήματα συνιστά υπεξαίρεση που θεμελιώνει ευθύνη του και κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.

583 Εμπράγματο Δίκαιο

583 ΜονΠρΘεσ 6397/2019, Ο γεωργικός ελκυστήρας δεν θεωρείται αυτοκίνητο όχημα, με αποτέλεσμα η σύμβαση για την πώληση και μεταβίβασή του να μην ακολουθεί την τυπική διαδικασία μεταβίβασης που προβλέπεται για τα αυτοκίνητα οχήματα. Επί υπερημερίας αγοραστή στην πώληση με παρακράτηση κυριότητας, ο πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση του πράγματος. Αν ο αγοραστής αρνηθεί, αντιποιείται τη νομή του πωλητή, ο οποίος μπορεί να ασκήσει την αγωγή αποβολής από τη νομή και να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων νομής.

587 Οικογενειακό Δίκαιο

587 ΜονΕφΘεσ 138/2020, Η επιδίκαση ανταλλάγματος για την πα- ραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης είναι δυνητική για το δικαστήριο και κρίνεται με βάση την αρχή της επιείκειας με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των συζύγων, τις επαγγελματικές και προσωπικές τους συνθήκες και την κατάσταση της υγείας τους. Ομοίως, το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται επί τη βάσει των ίδιων κριτηρίων και δεν συναρτάται απαραιτήτως προς τη μισθωτική αξία του ακινήτου, η οποία απλώς συνεκτιμάται.

591 ΕιρΘεσ 621Ε/2020, Άδεια για εκποίηση, λόγω δωρεάς και γονικής παροχής, της ψιλής κυριότητας διαμερισμάτων ιδιοκτησίας προσώπου που τελεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης.

593 κληρονομικό Δίκαιο

593 ΕιρΘεσ 592Ε/2020, Άκυρη αποποίηση της κληρονομίας με την αίρεση ότι θα γίνει τελεσίδικα δεκτή αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής.

595 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

595 Εταιρικό Δίκαιο

595 ΠολΠρΘεσ 638/2020, Υποχρέωση πίστης εταίρου ΕΠΕ. Προϋποθέσεις καταδίκης σε δήλωση βούλησης με αντικείμενο την παροχή θετικής ψήφου στην συνέλευση για αποκλεισμό εταίρου.

599 ΠολΠρΘεσ 1239/2020, Ακυρωσία απόφασης ΓΣ περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της πλειοψηφίας.

602 Πτωχευτικό Δίκαιο

602 ΕφΘεσ 269/2020, Η θέση του αντισυμβαλλόμενου του πτωχού σε σύμβαση διαρκούς χαρακτήρα. Κατάταξη των απαιτήσεων στις πτωχευτικές ή στις ομαδικές απαιτήσεις ανάλογα με τις πράξεις του συνδίκου.

605 Ειδική Διαχείριση

605 ΜονΕφΘεσ 249/2020, Ειδική εκκαθάριση. Εσωτερικές και εξω- τερικές πλημμέλειες της βεβαίωσης του λογιστή ως προς το ποσοστό των αιτούντων πιστωτών.

607 Βιομηχανική ιδιοκτησία

607 ΠολΠρΘεσ 231/2021, Αναγνώριση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας χορηγηθέντος από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

613 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

613 ΜονΕφΘεσ 279/2020, Η λύση της μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται η επιχείρηση δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας που απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση κα- ταβολής αποζημίωσης απόλυσης στο προσωπικό του.

616 ΜονΕφΘεσ 333/2020, Άκυρη η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διανομέα τροφίμων κατ’ οίκον λόγω παράλειψης έκδοσης πιστοποιητικού υγείας.

618 ΜονΕφΘεσ 914/2020, Οι διευθύνοντες υπάλληλοι δεν εξαι- ρούνται από τις διατάξεις για τη χορήγηση άδειας αναψυχής.

619 ΜονΠρΣερρών 66/2020, Άκυρη η σύμβαση εξαρτημένης ερ- γασίας με το Δημόσιο που συνήφθη προφορικά και χωρίς την τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

624 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

624 ΠολΠρΑθ 2565/2020, ΠολΠρΘεσ 2162/2021, Μη έγκαιρη πραγματική επίδοση αγωγής της νέας τακτικής σε κάτοικο αλ- λοδαπής δεν καθιστά αυτή μη ασκηθείσα, παρ. Ι. Ρεβολίδη.

635 ΠολΠρΛαμ 46/2020, Το άρθρο 42 ν. 4640/2019 στην έκταση που επιβάλλει την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1.1.2020 είναι αντισυνταγματική και άρα ανεφάρμοστη.

638 ΠολΠρΛασιθ 24/2020, δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου επί αγωγών που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ως καταψηφιστικές πριν από τη δημο- σίευση του ν. 4640/2019, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση έπειτα από την 1η.1.2020 καθώς και επί εκκρεμών αναγνωριστικών αγωγών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η.1.2020.

640 ΠολΠρΑθ 1948/2020, Η υποχρέωση καταβολής δικαστικού εν- σήμου και επί αναγνωριστικών αγωγών δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση κάθε πολίτη στη δικαιοσύνη και εντεύθεν δεν αντικείται στα άρθρα 20 του Σ/τος και 6 της ΕΣΔΑ.

645 ΠολΠρΛαμ 56/2020, Οι ρυθμίσεις του άρθρου 42 ν. 4640/2019, ενταγμένες στο όλο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την απο- νομή δικαιοσύνης δεν είναι αντίθετες με το άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Αν ο ενάγων παραλείψει την προκαταβολή του οφειλόμενου τέλους δικαστικού ενσήμου δεν επέρχεται απαράδεκτο της αγωγής ή της συζήτησης αυτής, αλλά η αγωγή απορρίπτεται κατ’ ουσίαν, λόγω πλασματικής ερημοδικίας, παρ. Ά. Πλεύρη.

657 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

657 ΕφΘεσ 1110/2020, Μη αποκλειστική ρήτρα παρέκτασης σε τραπεζική σύμβαση δεν εμποδίζει τη θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας στη δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου.

662 ΕφΘεσ 1299/2020, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και διατροφής.

665 ΕφΘεσ 2864/2018, Ετεροδικία αλλοδαπής πολιτείας. Δεν υφί- σταται διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων κατά του γερμανικού δημοσίου για αγωγή αποζημίωσης από τα αναγκαστικά κατοχικά δάνεια, παρ. Ά. Λαγούδη.

674 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

674 ΑΠ 410/2020, Η λήψη υπόψη, για την καταδίκη του κατηγο- ρουμένου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο επάγεται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ

ΚΠΔ. Ο σχετικός λόγος αναίρεσης [άρθρο 510 παρ. 1Α΄ ΚΠΔ] δεν αρμόζει αποκλειστικά στο πρόσωπο του ασκήσαντος την αναίρεση, και επομένως χωρεί εφαρμογή του επεκτατικού αποτελέσματος κατ’ άρθρο 469 ΚΠΔ.

676 ΑΠ 428/2020, Τυπική αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης, Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, Πλαστογραφία πιστοποιητικών.

678 ΑΠ 439/2020, Τυπική αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης, Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, Παραβίαση νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

679 ΑΠ 530/2020, Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης, Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης.

683 ΑΠ 750/2020, Δεν είναι δυνατή η συρροή καλλιέργειας δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης με κατοχή των αυτών δενδρυλ- λίων, αφού η κατοχή ινδικής κάνναβης προϋποθέτει την πρό- τερη συγκομιδή. Η διάταξη του άρθρου 463 παρ. 4 ΠΚ, η οποία θέτει διαζευκτικά την απειλή πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχι- στον δέκα ετών πλάι στην ισόβια κάθειρξη, έχει εφαρμογή και σε διατάξεις ποινικών νόμων που απειλούσαν (πριν τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα) ισόβια κάθειρξη σωρευτικά με χρηματική ποινή.

686 ΤρΕφΝαυπλ 64/2020, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση με χρόνο τέλεσης με- ρικότερων πράξεων μεταξύ 2000 και 2011 και βασικό αδίκημα τη δωροληψία. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 2331/1995 –όπως είχε αντικατασταθεί δυνάμει του άρθρου 3 Ν. 3424/2005– ως ευμενέστερης σε σύγκριση αφενός με την αρχική μορφή της ίδιας διάταξης και, αφετέρου, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις των μεταγενέστερων Ν. 3691/2008 και Ν. 4557/2018.

691 ΣυμβΠλημΚεφ 6/2020, Η διάταξη του άρθρου 177 Ν. 2960/2001 δεν θεωρείται κατηργημένη και μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως ειδικότερη των διατάξεων αυτού. Δεκτή η αίτηση άρσης κατάσχεσης οχήματος που φέ- ρεται να χρησιμοποιήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών.

696 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

696 ΣτΕ 354/2020, Πτυχιούχοι Νομικής πανεπιστημίων εκτός ΕΕ

–προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων - σύνθετη διοικητική ενέργεια, παρ. Β. Καψάλη.

709 ΣτΕ 426/2020, Μη νομίμως η προκήρυξη πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου σε φορέα του δημόσιου τομέα απευθύνεται μόνο σε μέλη του οικείου συλλόγου.

713 ΤριμΔιοικΕφΛαρ 295.2020, ΤριμΔιοικΠρΘεσ 5516.2020, Αυτοδίκαιη έκπτωση δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου λόγω διαπίστωσης ασυμβιβάστου της εκλογικής νομοθεσίας (Αντίθετες αποφάσεις).

718 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

718 ΔΕΕ 17.12.2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België κ.λπ.: Θανάτωση ζώων για λατρευτικούς σκοπούς.

725 ΔΕΕ 17.12.2020, C-342/19 P, De Masi και Βαρουφάκης κ. ΕΚΤ: Πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ.

732 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤA

732 Η νομοθετική και νομολογιακή εξέλιξη της δασικής αποκα- ταστατικής νομοθεσίας (με αφορμή τις ΤΔΠρΘ 6166/2019 και ΔΕφΘ 40/2020).

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Δ.Ν. Α.Π.Θ. – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

744 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ‑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙ- ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού