Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 3 (2023)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Μάρτιος 2023
Σελίδες: 160
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

321 Ζητήματα τύπου και ουσίας από την αιτιολογία των

δικαστικών αποφάσεων.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

327 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

327 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

327 Γενικές Αρχές

331 ΜονΠρΘεσ 16148/2022, Για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας δεν αρκεί τυχόν πλημμελής διαχείριση, αλλά απαιτείται πραγματική σύγκρουσης συμφερόντων. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τον διορισμό του ως προσωρινού διαχειριστή.

Ενοχικό Δίκαιο

331 ΜονΕφΘεσ 1417/2021, Δικαιώματα χρήστη σε περίπτωση υπερημερίας του χρησάμενου, ιδιαίτερα επί ακινήτου.

336 Εμπράγματο Δίκαιο

336 ΜονΕφΘεσ 140/2022, Η αθέτηση του προσυμφώνου, δηλαδή της υποχρέωσης για σύναψη της κύριας σύμβασης, δεν θεμελιώνει ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, αλλά ευθύνη λόγω αθέτησης σύμβασης.

345 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

345 Έμποροι, Εμπορικές πράξεις

345 ΕφΘεσ 596/2022, Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος αναζήτησης καταβεβλημένων διαρκών δικαιωμάτων μετά την δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης δικαιόχρησης.

349 Εταιρικό Δίκαιο

349 ΜονΕφΘεσ 1211/2021, Αφανής εταιρία. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας.

350 ΜονΕφΘεσ 1283/2021, Διορισμός ειδικού εκπρόσωπου

προς υποβολή έγκλησης κατά μελών ΔΣ. Υπέρτερο εταιρικό συμφέρον μη διεξαγωγής δικαστικού αγώνα.

353 Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας

353 ΠολΠρΧίου 1/2023, Η σκηνοθεσία και η σύνθεση θεατρικού μονολόγου βάσει ήδη εκδοθέντος βιβλίου στερούνται πρωτοτυπίας.

359 Τραπεζικό Δίκαιο

359 ΜονΕφΘεσ 1020/2021, Διάγνωση χαρακτήρα νέας σύμβασης πίστωσης επ’ ανοιχτώ λογαριασμό.

361 ΕφΘεσ 1184/2021, Περιστατικά καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας πιστωτικής σύμβασης.

362 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

362 ΜονΕφΠειρ 474/2022, Άκυρη η ρήτρα επιχειρησιακής σ.σ.ε. ΔΕΚΟ που προβλέπει ότι, μετά το πέρας ισχύος των ex lege μισθολογικών περιορισμών, επανέρχονται σε ισχύ οι μισθολογικοί όροι της προγενέστερης των περικοπών σ.σ.ε.

366 ΜονΕφΠειρ 681/2022, Ρήτρα ατομικής σύμβασης εργασίας για καθορισμό μισθού με παραπομπή σε Σ.Σ.Ε.

369 ΜονΠρΘεσ 10526/2022, Διατήρηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας κατά τη μετενέργεια κλαδικής Σ.Σ.Ε.

372 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

372 ΜονΕφΘεσ 94/2023, Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης, λόγω τοπικής αναρμοδιότητας του ορισθέντος συμβολαιογράφου και αυτεπάγγελτη επιβολή δικαστικών εξόδων σε βάρος δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου, λόγω βαριάς αμέλειας τους.

379 ΜονΕφΑθ 1352/2022, Δεν είναι εκκλητή απόφαση περί παρομποπής λόγω εσφαλμένης διαδικασίας.

381 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

381 ΜονΠρΘεσ 11047/2022, ΜονΠρΘεσ 12894/2021,

ΜονΠρΘεσ 902/2022, Κανονισμός Ρώμη Ι (593/2008) και Σύμβαση της Βιέννης.

395 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

395 ΑΠ 524/2022, Ανθρωποκτονία από αμέλεια, Αποδεικτικά μέσα, Πραγματογνωμοσύνη, Ειδική αιτιολογία.

397 ΑΠ 601/2022, Ποινή, Φυλάκιση, Κάθειρξη, Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.

400 ΑΠ 857/2022, Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης ως προς το αδίκημα της μη καταβολής δεδουλευμένων λόγω μη αναφοράς σε πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

402 ΣυμβΕφΔυτΜακεδονίας 31/2022, Απόλυση υφ’ όρον, Ηλεκτρονική επιτήρηση, Έφεση βουλεύματος, Διαγωγή κρατουμένου.

411 ΓνμδΕισΑΠ 6/2022, Το ‘stealthing’ δεν συνιστά μορφή βιασμού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

412 ΔιατΕισΠλημΗλ 22/2022, Μη στοιχειοθέτηση απάτης στο δικαστήριο επί απόρριψης αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας.

414 ΔιατΕισΕφΘεσ 63/2021, Πλαστογραφία διαθήκης, Ψευδής βεβαίωση συμβολαιογράφου.

421 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

421 ΟλΣτΕ 996/2022, Η στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εργαζομένου της Δ.Ε.Η. λόγω ποινικής καταδίκης είναι αντίθετη στην αναλογικότητας.

426 ΣτΕ 2332/2022 (7μελές), Η παράταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του covid-19 των εργαζομένων στις δομές υγείας μετά την 1.4.2022 είναι αντίθετη προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου.

432 ΣτΕ 177/2022, Η ύπαρξη μόνο ηθικών συνεπειών δεν αρκεί για να καταστήσει λυσιτελή την εκδίκαση υπαλληλικής προσφυγή, εφόσον αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με την αθώωση από την παράλληλα εξελισσόμενη ποινική διαδικασία.

438 ΤριμΔιοικΔΕφΑθ 3786/2022, Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση παράλειψης άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργό το δικαίωμα αποζημίωσης των θιγομένων.

448 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

448 ΔΕΕ 2.2.2023, C-372/21, Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten in Deutschland, Δημόσιες επιδοτήσεις σε ιδιωτικά σχολεία με θρησκευτικό προσανατολισμό.

453 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

453 Ψηφιακή διακυβέρνηση και δικαίωμα στην υγεία: Σύγχρονες προκλήσεις.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ, Δ.Ν. Α.Π.Θ., Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Δ.Π.Θ., Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

460 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

463 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Αρμενόπουλος', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος