Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Αρμενόπουλος, 10 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 10, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 10 (2020)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 10, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

1625 Η διοικητική εκτέλεση εις βάρος των αλληλέγγυα συνευθυνόμενων προσώπων για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και η έννομη προστασία τους μετά τη ΣτΕ 498/2020 (επταμ.).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΒΕΛΟΣ, Δ.Ν., Δικηγόρος

1633 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1633 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1633 Γενικές Αρχές

1633 ΜονΕφΘεσ 101/2020, Άκυρη απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου για την τροποποίηση του καταστατικού του όταν η αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται κατ’ ΑΚ 99 για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας υπολογίζεται μόνο επί των ταμειακώς ενήμερων μελών και όχι επί του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου. Αντίθετη νομολογία και θεωρία.

1637 ΜονΕφΘεσ 733/2019, Πλήρωση διαλυτικής αίρεσης προστεθείσας σε σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου. Πληρωθείσης της αίρεσης ανατρέπεται η πώληση και δεν γεννάται υποχρέωση του αγοραστή για καταβολή του τιμήματος. Ο δε πωλητής δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή του ούτε με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

1639 Ενοχικό Δίκαιο

1639 ΜονΕφΘεσ 68/2019, Αγωγή αναπροσαρμογή του μισθώματος αναψυκτηρίου, που λειτουργεί εντός μουσείου, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών.

1642 Εμπράγματο Δίκαιο

1642 ΜονΕφΘεσ 28/2020, Η γενική συνέλευση ένωσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας δεν επιτρέπεται να αποφασίσει για την απαγόρευση ορισμένης χρήσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Η σχετική απόφαση είναι άκυρη και προσβάλλεται όπως η απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου εντός εξάμηνης προθεσμίας.

1645 ΜονΕφΘεσ 85/2019, Κρίσιμος χρόνος για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών.

1648 κληρονομικό Δίκαιο

1648 ΤριμΕφΘεσ 504/2019, Ακυρότητα και ακυρωσία δημόσιας διαθήκης. Το αίτημα για αναγνώριση της ακυρότητας της διαθήκης λόγω έλλειψης συνείδησης των πράξεων του διαθέτη και ψυχικής και διανοητικής διαταραχής του αντιφάσκει με το αντικειμενικά σωρευόμενο αίτημα για ακύρωση της διαθήκης λόγω πλάνης ή απειλής, οπότε και το δικαστήριο διατάσσει τον χωρισμό τους.

1656 ΜονΕφΘεσ 95/2019, Κληρονομία υπέρ κοινωφελούς σκοπού και εκτελεστής διαθήκης.

1661 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1661 Εταιρικό Δίκαιο

1661 ΜονΕφΘεσ 1540/2019, Εκούσια έξοδος εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο.

1663 ΠολΠρΑθ 4163/2019, Μη νόμιμα τα αιτήματα αναγνώρισης της εγκυρότητας της καταγγελίας ΟΕ και αποζημίωσης του εταίρου λόγω άρνησης λογοδοσίας του δια- χειριστή.

1668 Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

1668 ΕιρΑρήνης 4/2020, Αίτηση κήρυξης έκπτωτου υπερχρεωμένου οφειλέτη. Συνεκδίκαση με αίτηση μεταρρύθμισης των δόσεων της ρύθμισης.

1671 Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1671 ΜονΕφΘεσ 664/2019, Προστασία εμπορικού απορρήτου. Αοριστία αγωγής λόγω αντιφατικών ισχυρισμών ως προς τη νομική θέση του παραβάτη.

1675 Δίκαιο Εξυγίανσης

1675 ΠολΠρΘεσ 9444/2019, Αίτηση ανάκλησης προληπτικών μέτρων στη διαδικασία εξυγίανσης.

1678 Βιομηχανική ιδιοκτησία – σήμα

1678 ΔΕΕ, 2.4.2020, C-567/18, Coty Germany/Amazon Services Europe Sàrl κ.λπ., Η αποθήκευση, για λογαριασμό τρίτου, προϊόντων, προσβαλλόντων το δικαίωμα στο σήμα.

1684 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1684 ΜονΕφΘεσ 2334/2019, Δεν υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία όταν συμφωνείται η σύσταση αφανούς εταιείας.

1689 ΜονΠρΑθ 909/2020, Έκδοση εφημερίδας με το ίδιο σήμα από διαφορετική εταιρεία μετά από διακοπή λειτουργίας 3,5 μηνών δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης.

1696 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1696 ΑΠ 400/2019, Η ανακοπή τρίτου μπορεί, επί άμεσης εκτελέσεως, να ασκηθεί από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και την εγκατάσταση του επισπεύδοντος στο ακίνητο. Στην ανακοπή αυτή μπορεί παραδεκτά να σωρευθεί και διεκδικητική αγωγή.

1698 ΜονΠρΛασιθίου 255/2020, Στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για εργατικές διαφορές υπάγεται –εκτός των άλλων– κάθε διαφορά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου απορρέουσα από την παροχή της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, είτε απορρέει από έγκυ- ρη είτε από άκυρη σύμβαση εργασίας, ακόμη και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ο ενάγων επικαλείται τις δια- τάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

1700 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΩΜΗ Ι [593/2008]

1700 ΕφΘεσ 770/2019, Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων

1705 ΜονΠρΘεσ 14485/2018, Σύμβαση για τη διεθνή πώληση κινητών. Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

1710 ΕφΠειρ 276/2019, Εφαρμοστέο δίκαιο στην αντιπροσώπευση κατά την κατάρτιση σύμβασης πώλησης. Εξαίρεση από τον Καν. Ρώμη Ι.

1713 ΜονΠρΠειρ 5326/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδοχικές συμβάσεις πώλησης. Μετασυμβατικός καθορισμός.

1715 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα), απόφαση της 8ης Μαΐου 2019, υπόθεση C-25/18, Kerr, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διαφορές από κοινόχρηστα

1720 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1720 ΑΠ 93/2020, Υπεξαίρεση μνημείων, παράνομη εξαγωγή μνημείων προερχομένων από αξιόποινη πράξη, παράνομη αρχαιολογική έρευνα, συμμορία, «διπλή» μείωση ποινής, επιεικέστερος νόμος.

1736 ΑΠ 187/2020, Οι διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 1, 2 και 220 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα είναι ευμενέστερες σε σύγκριση με τις προϊσχύσασες ομόλογές τους ενόψει της απειλής ηπιότερης ποινής φυλάκισης.

1738 ΑΠ 198/2020, Η ψευδής παράσταση «εσωτερικού γεγονότος», όπως η ενδιάθετη πρόθεση ορισμένου προσώπου να μην εκπληρώσει την παροχή που συμφωνείται με τον αντισυμβαλλόμενό του, αρκεί για τη θεμελίωση του αδικήματος της απάτης, εφόσον συνοδεύεται ταυτοχρόνως με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης. Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης επί διακεκριμένης απάτης τελεσθείσας υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα. Η κατάργηση της διακεκριμένης παραλλαγής που προβλεπόταν στο άρθρο 386 παρ. 3 περ. α΄ του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα δεν συνεπάγεται μετάπτωση της πράξης στη βασική μορφή, εφόσον αυτή ενέπιπτε πάντως και στη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 περ. β΄, η οποία διατηρείται και μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα.

1744 ΑΠ 259/2020, Απάτη, Επιεικέστερος νόμος, Μη υποβολής

δήλωσης από τον δικαιούμενο ότι επιθυμεί την πρόοδο της διαδικασίας εντός τετραμήνου από την θέσπιση του νέου ΠΚ.

1745 ΜΟΔΑθ 18, 119/2020, Επί συναφών αδικημάτων, που άλλα υπάγονται στο τριμελές εφετείο και άλλα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το τελευταίο –ως ανώτερο κατά νόμο– θεμελιώνει αρμοδιότητα για όλα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας καθενός από αυτά. Τούτο ισχύει και για αδικήματα με χρόνο τέλεσης που προηγείται της 1.7.2019, εφόσον η υπόθεση προσδιορίζεται προς εκδίκαση μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επί απουσίας μάρτυρα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, αρκεί για την ανάγνωση της προδικαστικής του κατάθεσης η διαπίστωση του ανέφικτου της εμφάνισής του (και παράλληλα της αδυναμίας εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 354 ΚΠΔ), ανεξάρτητα από το εάν συναινεί ή αντιλέγει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του.

1750 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1750 ΣτΕ 1439/2020 Ολομ., Αναδρομικά για περικοπές συντάξεων οφείλονται μόνο για το διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016.

1755 ΣτΕ 210/2020 Ολομ., Νόμιμες οι διατάξεις του οργανισμού ΥΠΕΘ για την αποστολή του υπουργείου και την εποπτεία εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

1757 ΣτΕ 136/2020, Τοποθέτηση προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κατόπιν επιλογής το από ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

1761 ΣτΕ 860/2019, Πότε είναι αλυσιτελής η ακύρωση διοικητικής πράξης σε περίπτωση που πριν την έκδοσή της αδικαιολογήτως δεν παρασχέθηκε πρόσβαση σε έγγραφα της υπόθεσης.

1769 ΣτΕ ΕΑ 172/2020, Πανδημία COVID-19 – προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τουριστική περιοχή –προστασία της δημόσιας υγείας – απόρριψη της αίτησης ανα- στολής εκτέλεσης.

1772 ΤριμΔιοικΠρΘεσ 4138/2020, Η ολική κατάργηση της προνοιακής παροχής του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα για τους ήδη επί μακρώ χρόνο δικαιούχους της παροχής.

1777 ΜονΔιοικΠρΘεσ 1273/2020, Απαλλαγή από κάθε είδους φορολογία μετά την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του ν. 4178/2013.

1781 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1781 ΔΕΕ 3.9.2020, C-91/18 ΙΝΤ, Επιτροπή κ. Ελλάδας, Αίτηση ερμηνείας απόφασης του ΔΕΕ.

1782 ΔΕΕ 9.9.2020, C-675/19 SE, Ραμόν κ. Επιτροπής, Κατάσχεση εις χείρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1787 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1787 Η προστασία του ενυπόθηκου δανειστή στην περίπτωση χειροτέρευσης ή ελάττωσης της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου

ΣΕΛΗΝΗ ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ, υπ. Δ.Ν. – Δικηγόρος

1796 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1799 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ‑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

1800 IN MEMORIAM ΚΑΘΗΓΗΤΗ PETER GILLES

Από τον Πάρι Αρβανιτάκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού