Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες: X + 210
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2020)

Aπό τα περιεχόμενα του τεύχους Γ-2020

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Απ. Καραγκουνίδης, Στη μνήμη Κωνσταντίνου Γ. Παμπούκη (1926-2020), Ομότιμου Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Ιδρυτή της «Επισκόπησης Εμπορικού Δικαίου» σελ. 367

ΜΕΛΕΤΕΣ
Τ. Πανταζή, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών τον καιρό της Πανδημίας, σελ. 373
Μ. Κουλουφάκου, Σχετικά με την έννοια της δημόσιας τάξης στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, σελ. 385
Κ.-Μ. Πλατσά, Σχετικά με την επιθαλάσσια αρωγή –ιδίως κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1989–, σελ. 399

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γ. Διαμαντόπουλος, Κοινός τραπεζικός λογαριασμός χωρίς τη σύμπραξη κατά την κατάρτισή του τρίτου δικαιούμενου προσώπου, σελ. 433

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 422/2019: Ναυτική εταιρία: Δικαίωμα των μετόχων (της μειοψηφίας) να ζητήσουν τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρίας (άρθρο 40 ν. 959/1979)∙ ειδικότερα, αίτημα διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου υποβαλλόμενο από μέτοχο που είναι συγχρόνως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ναυτικής εταιρίας, σελ. 443.

ΜΕΘ 1089/2020: Διαιτησία: Συμφωνία περί διαιτησίας (τύπος της συμφωνίας και παύση ισχύος της∙ ένσταση υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία και παραπομπή της υπόθε-σης στη διαιτησία∙ δίκαιο εφαρμοστέο επί της συμφωνίας διαιτησίας), σελ. 475.

ΜΠΘ 1144/2019: Ι.Κ.Ε.: Αυτοδίκαιη (υποχρεωτική) είσοδος στο στάδιο της εκκαθάρισης κατόπιν λύσης∙ επανάληψη των εργασιών της εκκαθάρισης, λόγω ύπαρξης χρέους, κατόπιν άσκησης αγωγής από δανειστή, και εκπροσώπηση της εταιρίας στη σχετική δίκη από τον εκκαθαριστή∙ διάκριση μεταξύ επανάληψης των εργασιών της εκκαθάρισης και αναβίωσης της εταιρίας, σελ. 507.

ΜΠΘ 4796/2019: Έξοδος ομόρρυθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρίας προκαλούμενη από ατομικό πιστωτή του: Προϋποθέσεις για να επέλθει η έξοδος και εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, σελ. 533.

ΜΠΘ 10143/2019: Διεθνής αεροπορική μεταφορά (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999): Σχέση της Διεθνούς Σύμβασης του Μόντρεαλ με τη Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 – Έννοια του όρου «διεθνής μεταφορά» – Ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη∙ διάκριση της ευθύνης σε αντικειμενική και νόθο αντικειμενική, αναλόγως αν η ζημία υπερβαίνει το όριο των 113.100 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων του Δ.Ν.Τ.∙ (ολική ή μερική) απαλλαγή του μεταφορέα σε περίπτωση πρόκλησης της ζημίας από αμέλεια ή άλλη εσφαλμένη πράξη ή παράλειψη του επιβάτη∙ υποχρέωση παροχής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί συνδρομής και των στοιχείων αδικοπραξίας – Διεθνής δωσιδικία για την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης κατά του μεταφορέα, σελ. 545.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες: X + 210
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Απ. Καραγκουνίδης,. Στη μνήμη Κωνσταντίνου Γ. Παμπούκη (1926-2020), Ομότιμου Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Ιδρυτή της «Επισκόπησης Εμπορικού Δικαίου».  σ. 367

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τ. Πανταζή,. Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών τον καιρό της πανδημίας  σ. 373

Μ. Κουλουφάκου,. Σχετικά με την έννοια της δημόσιας τάξης στο πλαίσιο

της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.  σ. 385

Κ.-Μ. Πλατσά,. Σχετικά με την επιθαλάσσια αρωγή -ιδίως κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1989-  σ. 399

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Διαμαντόπουλος,. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός χωρίς τη σύμπραξη κατά την κατάρτισή του τρίτου δικαιούμενου προσώπου  σ. 433

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 422/2019 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 450).  σ. 443

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 655/2019.  σ. 452

ΜΕΘ 1750/2019.  σ. 460

ΜΕΘ 640/2020.  σ. 468

ΜΕΘ 1089/2020 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 488).  σ. 475

Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

ΜΕΛ 82/2020 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 498).  σ.

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΜΠΠ 511/2020.  σ.

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 1144/2019 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης).  σ. 507

ΜΠΘ 1504/2019.  σ. 514

ΜΠΘ 1505/2019.  σ. 525

ΜΠΘ 4796/2019 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Λαμπριανίδου).  σ. 533

ΜΠΘ 10143/2019 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 559).  σ. 545

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Sam Ricketson (Ed.), Research Handbook on the World Intellectual Property Organization, The First 50 Years and Beyond, Research Handbooks in Intellectual Property, Edward Elgar, 2020, σελ. 496.  σ. 563

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού