Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Δ/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ά. Δεσποτίδου, Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας επί εμβολίων κατά του ιού SARS−CoV−2: νομικά και ηθικά ζητήματα, σ. 529
Θ. Κατσάς,
Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρεία, σ. 565

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη, Οι συνέπειες από την υπαγωγή μιας επιχείρησης σε «administrative receivership» για την επιχείρηση, τους πιστωτές και τις συμβάσεις και η εναλλακτική μορφή της «Concentrated Receivership» στην Ευρώπη, σ. 591

Μ. Κιλτένη, Η σχέση του ομολογιούχου πιστωτή με την οφειλέτρια εται-ρεία στο πλαίσιο της «administrative receivership» και η σειρά ικανοποίησης των πιστωτών, σ. 603

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 43/2022: Αγροτικός συνεταιρισμός: Συνεταιριστική μερίδα (ονομαστική και πραγματική αξία). Συμψηφισμός: Προϋποθέσεις και πρόταση συμψηφισμού. Διαταγή πληρωμής: Προϋποθέσεις έκδοσης – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, σ. 611.

2ΤΕΘ 940/2021: Ταχυδρομική σύμβαση: Νομικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών – Ευθύνη του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (καταρχήν περιορισμός της ευθύνης του φορέα με τη χορήγηση κατ’ αποκοπή αποζημίωσης· άρση του περιορισμού της ευθύνης του φορέα σε περίπτωση δόλιας συμπεριφοράς του ίδιου ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του· έλλειψη ευθύνης του φορέα σε περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης επίδοσης απλού ταχυδρομικού αντικειμένου), σ. 622.

ΠΠΘ 2005/2021: Αθέμιτος ανταγωνισμός: Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού που υπάγονται στη γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» – Υποκατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που υπάγονται στην κατηγορία της αθέμιτης εκμετάλλευσης ξένης οργάνωσης (: περίπτωση «παρασιτικού οργανισμού») – Περιστάσεις υπό τις οποίες η απόσπαση εργατικού δυναμικού ή πελατείας αποτελεί (κατ’ εξαίρεση) αθέμιτο ανταγωνισμό – Απαγόρευση ανταγωνισμού από τον εργαζόμενο έναντι του εργοδότη: χρονικά όρια ισχύος της απαγόρευσης και περιπτωσιολογία – Υποχρέωση του εργαζόμενου για την τήρηση εχεμύθειας σχετικά με επιχειρηματικά απόρρητα: περιεχόμενο της υποχρέωσης και έννομες συνέπειες σε περίπτωση παράβασής της – Διάδοση αναληθών βλαπτικών ειδήσεων για αλλότρια επιχείρηση: εφαρμοζόμενες διατάξεις και προϋποθέσεις εφαρμογής τους· συρροή σχετικών αξιώσεων από τον Αστικό Κώδικα και τον ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», σ. 652.

ΜΠΘ 1881/2021: Ανώνυμη εταιρεία: Εξωεταιρικές συμφωνίες (έννοια και ισχύς) – Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης: Ακυρώσιμες αποφάσεις (περιπτωσιολογία, έννοια των όρων «σύγκληση» και «συγκρότηση» γενικής συνέλευσης, προσβολή ακυρώσιμης απόφασης)· άκυρες αποφάσεις (περιπτωσιολογία, προβολή της ακυρότητας)· ανυπόστατες αποφάσεις (περιπτωσιολογία, χαρακτηριστικά ανυπόστατης απόφασης) – Λήψη απόφασης γενικής συνέλευσης με υπογραφή πρακτικού δια περιφοράς – Δυνατότητα ελεύθερης αύξησης, με καταστατική ρήτρα, των ποσοστών πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση – Αποφάσεις μη σύννομα εκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου. Αδικοπραξία: Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου, σ. 690.

ΜΠΠ 644/2022: Διεθνής θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων (Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ): Πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ – (Νόθος αντικειμενική) ευθύνη του μεταφορέα λόγω απώλειας ή βλάβης του φορτίου· χρονικά όρια ευθύνης του μεταφορέα· ευθύνη του μεταφορέα και για πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων από αυτόν προσώπων· ανεύθυνο του μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης από πράξη ή παράλειψη του φορτωτή ή του κυρίου του φορτίου – Υπολογισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης – Ισχύς των ορίων ευθύνης του μεταφορέα και υπέρ των προστηθέντων από αυτόν προσώπων, ανεξάρτητα από τη συμβατική ή εξωσυμβατική θεμελίωση της ευθύνης (η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προφύλαξη του φορτίου συνιστά απλή συμβατική παράλειψη και όχι αδικοπραξία), σ. 715.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2022
© Δεκέμβριος 2022
Σελίδες: Χ + 204
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ά. Δεσποτίδου, Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας επί εμβολίων κατά του ιού SARS−CoV−2: νομικά και ηθικά ζητήματα σ. 529

Θ. Κατσάς, Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας σ. 565

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη, Οι συνέπειες από την υπαγωγή μιας επιχείρησης σε «administrative receivership» για την επιχείρηση, τους πιστωτές και τις συμβάσεις και η εναλλακτική μορφή της «Concentrated Receivership» στην Ευρώπη σ. 591

Μ. Κιλτένη. Η σχέση του ομολογιούχου πιστωτή με την οφειλέτρια εταιρεία στο πλαίσιο της «administrative receivership» και η σειρά ικανοποίησης των πιστωτών σ. 603

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 43/2022 (Παρατηρήσεις Γ. Ψαρουδάκης, σ. 618) σ. 611

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΕΘ 940/2021 σ. 622

ΤΕΘ 1607/2021 σ. 627

ΤΕΘ 1772/2022. σ. 633

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 1761/2022 (Παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 645) σ. 637

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΤΔΠΑ 8015/2022 σ. 649

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 2005/202 σ. 652

ΠΠΘ 6433/2021 σ. 664

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΠΠΗ 22/2022 σ. 671

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 1881/2021 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκας) σ. 690

ΜΠΘ 3336/2021 σ. 703

ΜΠΘ 10208/2021 σ. 704

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

ΜΠΠ 644/2022 σ. 715

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος, Cerard McCormack, EU Insolvency Law – Cross Border Insolvency Law in Comparative Focus, Edward Elgar, 2022, ISBN: 978 1 80037 6120, σελ. 330 σ. 721

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος