Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: X + 191
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α-2020

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. Μπεχλιβάνης, Στον αστερισμό της «lex corona»: Μερική «αλλαγή παραδείγματος» στον τρόπο διε-ξαγωγής της γενικής συνέλευσης Α.Ε. την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, σελ. 1
Ε. Τζούλια, Η παροχή μη παραγγελθέντων προϊόντων από εμπορευόμενο σε καταναλωτή: Ερμηνευτική προσέγγιση στα άρθρα 4ζ, 4θ παρ. 7 και 9η στοιχ. στ΄ Ν. 2251/1994, σελ. 7
Ι. Γκέγκας, Σχετικά με την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, σελ. 61

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 413/2019: Ασφαλιστική σύμβαση: Ενσωμάτωση γενικών και ειδικών ασφαλιστικών όρων στη σύμβα-ση - Παρέκκλιση από την αίτηση προς ασφάλιση μέσω γενικών και ειδικών ασφαλιστικών όρων. Γενικοί όροι συναλλαγών: Καταχρηστικότητα κατ’ άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/1994, σελ. 77.
ΑΠ 1341/2019: Διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξί-ας, ιδίως επί εγγυήσεως για το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού, σελ. 96.
ΑΠ 1421/2019: Ναυτικά προνόμια (άρθρο 205 ΚΙΝΔ): Εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον προσδιορισμό, αφενός της ισχύος ναυτικών προνομίων και αφετέρου της σειράς κα-τάταξής τους, επί πλειστηριασμού πλοίου με αλλοδαπή σημαία - Πεδίο εφαρμογής του ναυτικού προνομίου του άρθρου 205 περ. α΄ ΚΙΝΔ σχετικά με τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης του πλοίου από τον κατάπλου στον τελευταίο λιμένα - Προνομιούχες απαιτήσεις επί πλοίου και ναύλου σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας του Παναμά∙ ειδικότερα, προνομιούχος (;) χαρακτήρας της απαίτησης για κάλυψη των εξόδων φύλαξης και συντή-ρησης του πλοίου, σελ. 119.
ΜΕΑ 3624/2018: Ασφάλιση ζωής τύπου «unit linked»: έννοια του όρου «εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο». Πρόστηση (άρθρο 922 ΑΚ): έννοια της πρόστησης∙ προ-ϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης από σχέση πρόστησης, σελ. 129.
ΜΠΘ 10291/2017: Διεθνής δικαιοδοσία σύμφωνα με τον Καν. 1215/2012: Θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας δυνάμει συνάφειας (λόγω παθητικής απλής ομοδικίας)∙ συμφωνία παρέκτασης. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβα-τικές ενοχές σύμφωνα με τον Καν. 593/2008: Ρήτρα επι-λογής εφαρμοστέου δικαίου, σελ. 163.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: X + 191
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης,. Στον αστερισμό της «lex corona»: Μερική «αλλαγή παραδείγματος» στον τρόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης Α.Ε. την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού.  σ.   1

Ε. Τζούλια,. Η παροχή μη παραγγελθέντων προϊόντων από εμπορευόμενο σε καταναλωτή: Ερμηνευτική προσέγγιση στα άρθρα 4ζ, 4θ παρ. 7 και 9η στοιχ. στ΄ Ν. 2251/1994.  σ.   7

Ι. Γκέγκας,. Σχετικά με την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης.  σ.  61

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 413/2019 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα, σ. 87).  σ.  77

ΑΠ 1155/2019.  σ.  91

ΑΠ 1341/2019 (Παρατηρήσεις Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, σ. 108).  σ.  96

ΑΠ 1421/2019.  σ. 119

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 3624/2018.  σ. 129

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 2264/2019 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 155).  σ. 148

ΜΕΘ 2360/2019.  σ. 157

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 10291/2017 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 167).  σ. 163

ΜΠΘ 235/2019.  σ. 168

ΜΠΘ 402/2019.  σ. 180

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Jason Chuah (ed.), Research Handbook on Maritime Law and Regulation, Edward Elgar Publishing 2019, σελ. ΧV + 431.  σ. 189

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού