Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: Χ + 192
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Β/2021

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ε. Αλεξανδρίδου, Διεθνής δικαιοδοσία δικαστηρίου, που εκδικάζει αγωγή αρχής κράτους μέλους κατά επιχειρήσεων άλλου κράτους μέλους λόγω παραβάσεων της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά τη νομολογία του ΔικΕΕ, σελ. 193.
Ι. Ρόκας, (Αυτεπάγγελτη) μείωση του ασφαλίσματος με αναπροσαρμογή κατ’ εφαρμογή του άρθ. 288 ΑΚ; -Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 1721/2020-, σελ. 209.
Δ. Τέλλης, Νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020) κατά το πρότυπο των τραπεζικών ιδρυμάτων: εγγύηση ευρυθμίας ή βαρίδιο;, σελ. 219.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤρΕφΑθ 1721/2020
: Ασφάλιση: Καταχρηστικός χαρακτήρας ασφαλιστικών όρων - Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης - Περιεχόμενο ασφάλισης κατά πυρκαγιάς - Καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας - Απαλλαγή ασφαλιστή κατ’ άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 2496/1997 - Ασφαλιστικός σύμβουλος και ασφαλιστικός πράκτορας - Καταχρηστική επίκληση ασφαλιστικού όρου από τον ασφαλιστή - Αυτεπάγγελτη αναπροσαρμογή του αιτούμενου ασφαλίσματος (κατ’ άρθρο 288 ΑΚ) από το δικαστήριο(;), σελ. 237.
ΠολΠρΑθ 640/2021: Σήμα φήμης: Προϋποθέσεις αναγνώρισης σήματος ως φήμης∙ προϋποθέσεις προστασίας και μορφές προσβολής∙ εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης∙ τρισδιάστατο σήμα∙ άρση της προσβολής σήματος (απόσυρση και οριστική απομάκρυνση από το εμπόριο, καταστροφή του εμπορεύματος, μέτρα διορθωτικά της προσβολής) - Διασχηματισμός∙ αδειούχος χρήσης διασχηματισμού - Διακριτικός χαρακτήρας σήματος∙ απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα δια της χρήσεως (άρθρο 7 παρ. 3 Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001) - Απόλυτο απαράδεκτο καταχώρισης σήματος κατ’ άρθρο 7 παρ. 1 περ. ε΄ ii Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 - Η «κακή πίστη» κατ’ άρθρο 59 παρ. 1 περ. β΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001∙ περιπτωσιολογία - Έκπτωση δικαιούχου σήματος από τα δικαιώματά του κατ’ άρθρο 58 παρ. 1 περ. β΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, σελ. 271.
ΠολΠρΘεσ 4306/2020: Ανώνυμη εταιρία: Λύση για σπουδαίο λόγο (άρθρο 48α κ.ν. 2190/1920)∙ έννοια σπουδαίου λόγου, ιδίως επί ισότητας συμμετοχών στην εταιρία, σελ. 300.
ΜονΠρΠειρ 1458/2020: Επιθαλάσσια αρωγή: Προστασία της αξίωσης του αρωγού για αμοιβή, σελ. 335.
ΜονΠρΕδ 280/2019: Επίδοση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1393/2007, ιδίως στην περίπτωση που η επίδοση πρέπει να γίνει εντός τακτής προθεσμίας. Εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές ενοχές σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008. Εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό σύμφωνα με τον Κανονισμό 864/2007. Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς συμβάσεις πώλησης (πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις των μερών, ανώμαλη εξέλιξη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Α. Άνθιμος, Paulus/Dammann, European Preventive Restructuring, Article-by-Article Commentary, Hart/Beck/Nomos 2021, XVIII + 297, σελ. 369.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: Χ + 192
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε. Αλεξανδρίδου, Διεθνής δικαιοδοσία δικαστηρίου, που εκδικάζει αγωγή αρχής κράτους μέλους κατά επιχειρήσεων άλλου κράτους μέλους λόγω παραβάσεων της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά τη νομολογία του ΔικΕΕ, σελ. 193

Ι. Ρόκας, (Αυτεπάγγελτη) μείωση του ασφαλίσματος με αναπροσαρμογή κατ’ εφαρμογή του άρθ. 288 ΑΚ; - Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 1721/2020-,σελ.

Δ. Τέλλης, Νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020) κατά το πρότυπο των τραπεζικών ιδρυμάτων: εγγύηση ευρυθμίας ή βαρίδιο; σελ. 219

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤρΕφΑθ 1721/2020: Ασφάλιση: Καταχρηστικός χαρακτήρας ασφαλιστικών όρων – Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης – Περιεχόμενο ασφάλισης κατά πυρκαγιάς – Καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας – Απαλλαγή ασφαλιστή κατ’ άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 2496/1997 – Ασφαλιστικός σύμβουλος και ασφαλιστικός πράκτορας – Καταχρηστική επίκληση ασφαλιστικού όρου από τον ασφαλιστή – Αυτεπάγγελτη αναπροσαρμογή του αιτούμενου ασφαλίσματος (κατ’ άρθρο 288 ΑΚ) από το δικαστήριο(;), σελ. 237.

ΠολΠρΑθ 640/2021: Σήμα φήμης: Προϋποθέσεις αναγνώρισης σήματος ως φήμης∙ προϋποθέσεις προστασίας και μορφές προσβολής∙ εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης∙ τρισδιάστατο σήμα∙ άρση της προσβολής σήματος (απόσυρση και οριστική απομάκρυνση από το εμπόριο, καταστροφή του εμπορεύματος, μέτρα διορθωτικά της προσβολής) – Διασχηματισμός∙ αδειούχος χρήσης διασχηματισμού – Διακριτικός χαρακτήρας σήματος∙ απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα δια της χρήσεως (άρθρο 7 παρ. 3 Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001) – Απόλυτο απαράδεκτο καταχώρισης σήματος κατ’ άρθρο 7 παρ. 1 περ. ε΄ ii Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Η «κακή πίστη» κατ’ άρθρο 59 παρ. 1 περ. β΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001∙ περιπτωσιολογία – Έκπτωση δικαιούχου σήματος από τα δικαιώματά του κατ’ άρθρο 58 παρ. 1 περ. β΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, σελ. 271.

ΠολΠρΘεσ 4306/2020: Ανώνυμη εταιρία: Λύση για σπουδαίο λόγο (άρθρο 48α κ.ν. 2190/1920)∙ έννοια σπουδαίου λόγου, ιδίως επί ισότητας συμμετοχών στην εταιρία, σελ. 300.

ΜονΠρΠειρ 1458/2020: Επιθαλάσσια αρωγή: Προστασία της αξίωσης του αρωγού για αμοιβή, σελ. 335.

ΜονΠρΕδ 280/2019: Επίδοση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1393/2007, ιδίως στην περίπτωση που η επίδοση πρέπει να γίνει εντός τακτής προθεσμίας. Εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές ενοχές σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008. Εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό σύμφωνα με τον Κανονισμό 864/2007. Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς συμβάσεις πώλησης (πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις των μερών, ανώμαλη εξέλιξη ενοχής και συναφείς αξιώσεις-δικαιώματα), σελ. 342.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος, Paulus/Dammann, European Preventive Restructuring, Article-by-Article Commentary, Hart/Beck/Nomos 2021, XVIII + 297, σελ. 369

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού