Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: VI + 376
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2020)

Aπό τα περιεχόμενα του τεύχους Δ-2020

Το τέταρτο τεύχος της Επισκόπησης Εμπορικού Δικαίου εκδίδεται στη μνήμη των προσφάτως εκλιπόντων Καθηγητών, και εκ των ιδρυτών της,

Κωνσταντίνου Παμπούκη
και
Αλίκης-Κιάντου Παμπούκη

Αποτελείται, ως μοναδικό περιεχόμενο, από μελέτες, οι συγγραφείς των οποίων τις αφιερώνουν στη μνήμη των εκλιπόντων Καθηγητών. Η παράθεση των συγγραφέων γίνεται με αλφαβητική σειρά.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Λ. Αθανασίου, Η καθολική επενέργεια της σύστασης κε-φαλαίου περιορισμού κατά τη ΔΣ Λονδίνου 1976/1996. Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 72/2021 απόφαση ΠΠρ-Πειρ, σελ. 567

Γ. Αρχανιωτάκης, Το αίτημα της εξομοίωσης φυσικού και νομικού προσώπου και συναρτώμενα με αυτήν ζητήματα, σελ. 585

Δ. Αυγητίδης, Η αντίστροφη άρση της αυτοτέλειας του νο-μικού προσώπου, σελ. 599

Ν. Βερβεσός, Το σχέδιο Mauracher για τον εκσυγχρονι-σμό του γερμανικού δικαίου των προσωπικών εταιριών. Βασικά γνωρίσματα του σχεδίου και συμπεράσματα για το ελληνικό δίκαιο των προσωπικών εταιριών, σελ. 619

Ρ. Γιοβαννόπουλος, Δύο ζητήματα αποκλεισμού εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας, σελ. 643

Ν. Ελευθεριάδης, Η σύγχυση περιουσιών ως πραγματικό ευθύνης εταίρου κεφαλαιουχικής εταιρίας κατ’ άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου υπό το φως της ελλη-νικής και αλλοδαπής επιστήμης και νομολογίας, σελ. 663

Ιω. Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, Απαλλαγή του πτωχού και «δεύτερη ευκαιρία», σελ. 675

Απ. Καραγκουνίδης, Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 της 27ης Νοεμβρίου 2019 για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχω-νεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, σελ. 689

Έ. Κινινή, Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, σελ. 723

Αχ. Μπεχλιβάνης, Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων: Απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη, αδικοπραξία και ηθελημένη κακή διαχείριση (wilful misconduct), σύμ-βαση παραγγελίας μεταφοράς –Με αφορμή τις ΜΠρΘεσ 1504/2019, ΜΠρΘεσ 1505/2019 και ΜΕφΘεσ 640/2020–, σελ. 739

Ανθ. Παπαδοπούλου, Η χρήση του σήματος ως όριο προ-στασίας του: μια γενική προσέγγιση, σελ. 753

Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη, Ζητήματα από την ευθύ-νη ετερόρρυθμου εταίρου, σελ. 767

Ευ. Περάκης, Γενική και χωριστή ρευστοποίηση στο νέο Κώδικα Αφερεγγυότητας (ν. 4738/2020), σελ. 779

Αλ. Ρόκας, Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συ-νόλου στη νέα πτωχευτική διαδικασία (ν. 4738/2020) - Αντι-παραβολή με τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σελ. 791

Ν. Ρόκας, Απεριόριστη ευθύνη και συμπτώχευση μετόχων αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας; Τα άτοπα της εφαρμογής της θεωρίας της έδρας στις εταιρίες του α.ν. 89/1967, σελ. 807

Ηλ. Σουφλερός, Υπηρεσίες πληρωμών, ιδρύματα πληρω-μών και ηλεκτρονικού χρήματος, πιστωτικά ιδρύματα και συναφή ζητήματα, σελ. 819

Τρ. Σταυρακίδης, Ειδικά ζητήματα γύρω από την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Εξ αφορμής της απόφασης 2154/2020 του ΠΠρΠειρ, σελ. 841

Ν. Τέλλης, Συναλλαγές Α.Ε με συνδεδεμένα μέρη: Η προ-βληματική επί μονοπρόσωπων, οιονεί μοοπρόσωπων και «οικογενειακών» Α.Ε. υπό το φως του Ν. 4548/2018 (άρθρ. 101 § 4), σελ. 863

Έ. Τζίβα, Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις - Μια νέα εταιρική μορφή;, σελ. 883

Β. Τουντόπουλος, Παραγραφή αξίωσης ανώνυμης εται-ρείας σε βάρος μελών του διοικητικού της συμβουλίου και 937 ΑΚ (γνμδ.), σελ. 897

Γ. Τριανταφυλλάκης, Η καταστατική πρόβλεψη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου στη σύμβαση ενεχύρασης ονομαστικών μετοχών Α.Ε., σελ. 909

Μ. Χοΐδου, Σκέψεις για την επιδίκαση χρηματικής ικανο-ποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας νομικού προσώπου, ιδίως επί εμπορικής εταιρίας, σελ. 919

Γ. Ψαρουδάκης, Ο περιορισμός της διάθεσης τραπεζικών ομολογιών σε ιδιώτες πελάτες κατά το άρ. 44α της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), σελ. 925

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: VI + 376
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Λ. Αθανασίου,. Η καθολική επενέργεια της σύστασης κεφαλαίου περιορισμού κατά τη ΔΣ Λονδίνου 1976/1996. Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 72/2021 απόφαση ΠΠρΠειρ  σ. 567

Γ. Αρχανιωτάκης,. Το αίτημα της εξομοίωσης φυσικού και νομικού προσώπου και συναρτώμενα με αυτήν ζητήματα.  σ. 585

Δ. Αυγητίδης,. Η αντίστροφη άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου  σ. 599

Ν. Βερβεσός,. Το σχέδιο Mauracher για τον εκσυγχρονισμό του γερμανικού δικαίου των προσωπικών εταιριών. Βασικά γνωρίσματα του σχεδίου και συμπεράσματα για το ελληνικό δίκαιο των προσωπικών εταιριών.  σ. 619

Ρ. Γιοβαννόπουλος,. Δύο ζητήματα αποκλεισμού εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας  σ. 643

Ν. Ελευθεριάδης,. Η σύγχυση περιουσιών ως πραγματικό ευθύνης εταίρου κεφαλαιουχικής εταιρίας κατ’ άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου υπό το φως της ελληνικής και αλλοδαπής επιστήμης και νομολογίας.  σ. 663

Ιω. Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη,. Απαλλαγή του πτωχού και «δεύτερη ευκαιρία»  σ. 675

Απ. Καραγκουνίδης,. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 της 27ης Νοεμβρίου 2019 για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.  σ. 689

Έ. Κινινή,. Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού  σ. 723

Αχ. Μπεχλιβάνης,. Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων: Απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη, αδικοπραξία και ηθελημένη κακή διαχείριση (wilful misconduct), σύμβαση παραγγελίας μεταφοράς –Με αφορμή τις ΜΠρΘεσ 1504/2019, ΜΠρΘεσ 1505/2019 και ΜΕφΘεσ 640/2020–  σ. 739

Ανθ. Παπαδοπούλου,. Η χρήση του σήματος ως όριο προστασίας του: μια γενική προσέγγιση  σ. 753

Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη,. Ζητήματα από την ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου  σ. 767

Ευ. Περάκης,. Γενική και χωριστή ρευστοποίηση στο νέο Κώδικα Αφερεγγυότητας (ν. 4738/2020)  σ. 779

Αλ. Ρόκας,. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου στη νέα πτωχευτική διαδικασία (ν. 4738/2020) – Αντιπαραβολή με τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.  σ. 791

Ν. Ρόκας,. Απεριόριστη ευθύνη και συμπτώχευση μετόχων αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας; Τα άτοπα της εφαρμογής της θεωρίας της έδρας στις εταιρίες του α.ν. 89/1967.  σ. 807

Ηλ. Σουφλερός,. Υπηρεσίες πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, πιστωτικά ιδρύματα και συναφή ζητήματα.  σ. 819

Τρ. Σταυρακίδης,. Ειδικά ζητήματα γύρω από την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Εξ αφορμής της απόφασης 2154/2020 του ΠΠρΠειρ.  σ. 841

Ν. Τέλλης,. Συναλλαγές Α.Ε με συνδεδεμένα μέρη: Η προβληματική επί μονοπρόσωπων, οιονεί μοοπρόσωπων και «οικογενειακών» Α.Ε. υπό το φως του Ν. 4548/2018 (άρθρ. 101 § 4)  σ. 863

Έ. Τζίβα,. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις – Μια νέα εταιρική μορφή;  σ. 883

Β. Τουντόπουλος,. Παραγραφή αξίωσης ανώνυμης εταιρείας σε βάρος μελών του διοικητικού της συμβουλίου και 937 ΑΚ (γνμδ.).  σ. 897

Γ. Τριανταφυλλάκης,. Η καταστατική πρόβλεψη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου στη σύμβαση ενεχύρασης ονομαστικών μετοχών Α.Ε.  σ. 909

Μ. Χοΐδου,. Σκέψεις για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας νομικού προσώπου, ιδίως επί εμπορικής εταιρίας.  σ. 919

Γ. Ψαρουδάκης,. Ο περιορισμός της διάθεσης τραπεζικών ομολογιών σε ιδιώτες πελάτες κατά το άρ. 44α της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).  σ. 925

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού