Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Γ/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ν. Τέλλης, Η αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων» για την προστασία του διανομέα και ο υπολογισμός της αξίωσής του για αποζημίωση πελατείας, σελ. 367.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Ε. Ζουμή, Αυτόνομα πλοία: η συμπερίληψή τους στον ορισμό του νέου ΚΙΝΔ και η διαμόρφωση της ευθύνης, σελ. 389.
Α. Καραμπετάκη, Η ευθύνη του πλοιοκτήτη για περιβαλλοντική ρύπανση –σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία–, σελ. 415.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΘ 699/2022: Αλληλόχρεος λογαριασμός: Έννοια (για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού απαιτείται να μην είναι εκ των προτέρων γνωστό ποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την τελική εκκαθάριση των μεταξύ τους δοσοληψιών, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου· άρα, δεν υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασμός όταν από τη φύση της σύμβασης το ένα συμβαλλόμενο μέρος καθίσταται μόνο πιστωτής και ποτέ οφειλέτης και το άλλο μέρος μόνο οφειλέτης και ποτέ πιστωτής). – Συμψηφισμός, σελ. 459.

ΜΕΠ 288/2023: Ναυτικός πράκτορας: Έννοια· σύμβαση ναυτικής πρακτορείας· ο ναυτικός πράκτορας ως άμεσος αντιπρόσωπος. – Ναυλομεσίτης: Έννοια σύμβασης ναυλομεσιτείας. – Αδικαιολόγητος πλουτισμός: Προϋποθέσεις θεμελίωσης αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού και ο επιβοηθητικός χαρακτήρας της αξίωσης, σελ. 485.

ΠΠΘ 4968/2023: Εφεύρεση (ν. 1733/1987): Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας· προϋποθέσεις τυπικές και ουσιαστικές (νέα εφεύρεση, εφευρετική δραστηριότητα, επιδεκτικότητα της εφεύρεσης προς βιομηχανική εφαρ-μογή)· έκταση της παρεχόμενης προστασίας και προσδιορισμός της - Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγησή του· αναγνώριση της ακυρότητας με (τελεσίδικη) δικαστική απόφαση και ανατροπή του τεκμηρίου νομιμότητας του διπλώματος· περιεχόμενο της σχετικής αγωγής, σελ. 507. – Κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ): Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της άσκησης δικαιώματος ως καταχρηστικής, σελ. 507.

ΠΠΘ 15227/2022: Λογοδοσία: Περιεχόμενο της υποχρέωσης προς λογοδοσία – Λογοδοσία του διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρίας προς τους μη διαχειριστές εταίρους (στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες η υποχρέωση λογοδοσίας του διαχειριστή συγκεκριμενοποιείται με την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τήρησης των εμπορικών βιβλίων της εταιρίας· φορέας της αξίωσης· σε περίπτωση αδράνειας ο μη διαχειριστής εταίρος μπορεί, κατά την καλή πίστη, να αιτηθεί την παροχή λογοδοσίας στον ίδιο ατομικά). – Ομόρρυθμη εταιρία: Δικαίωμα των εταίρων για έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων (περιεχόμενο του δικαιώματος και περιορισμοί), σελ. 496.

ΜΠΦ 158/2023: Ανώνυμη εταιρία (ν. 4548/2018): Ακυ-ρώσιμες αποφάσεις γ.σ. (άρθρο 137) – Περιπτωσιολογία (ιδίως: ακυρωσία λόγω μη παροχής πληροφοριών για τις υποθέσεις της εταιρίας, εφόσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γ.σ.· ακυρωσία λόγω κατάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας κατά τους όρους του άρθρου 281 ΑΚ) – Νομιμοποίηση για την άσκηση αγωγής ακυρωσίας, σελ. 529.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Σεπτέμβριος 2023
Σελίδες: Χ + 184
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν. Τέλλης,. Η αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων» για την προστασία του διανομέα και ο υπολογισμός της αξίωσής του για αποζημίωση πελατείας. σ. 367

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Ε. Ζουμή,. Αυτόνομα πλοία: η συμπερίληψή τους στον ορισμό του νέου ΚΙΝΔ και η διαμόρφωση της ευθύνης σ. 389

Α. Καραμπετάκη,. Η ευθύνη του πλοιοκτήτη για περιβαλλοντική ρύπανση –σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία–. σ. 415

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 16/2023. σ. 447

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 699/2022 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 468). σ. 459

ΜΕΘ 533/2023. σ. 471

Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς

ΜΕΠ 20/2023 (Παρατηρήσεις Α. Μπεχλιβάνης, σ. 482). σ. 477

Μονομελούς Εφετείου Πατρών

ΜΕΠ 288/2023 (Παρατηρήσεις Α. Μπεχλιβάνης, σ. 493). σ. 485

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 15227/2022. σ. 496

ΠΠΘ 4968/2023. σ. 507

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 16148/2022. σ. 522

Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας

ΜΠΦ 158/2023. σ. 529

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Neil Kranzhöfer, Ausländische öffentlich-rechtliche Forderungen in der Insolvenz - Zur Befugnis von Gläubigern aus ausländischem öffentlichem Recht zur Teilnahme an deutschen Ιnsolvenzverfahren, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 502, Mohr Siebeck, 2023; σελ. XXV + 328 σ. 541

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

† Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

† Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

† Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος