Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 187
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Γ-2019:

Μελέτες

Π. Νίκου, Ο συµβιβασµός της Fortis/Aegeas: Ένα πρωταρχικό παράδειγµα µηχανισµού διευθέτησης µαζικών απαιτήσεων επί κινητών αξιών, σελ. 357.

Νομολογία

∆ιάταξη του ∆EE της 23ης Μαΐου 2019: Προστασία των καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Εξουσίες και υποχρεώσεις του εθνικού δικαστή - ∆ιαδικασία διαταγής πληρωµής - Ευδοκίµηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής - Μη παροχή επαρκών διευκρινίσεων σχετικά µε το πραγµατικό και το κανονιστικό πλαίσιο της διαφοράς της κύριας δίκης και σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η απάντηση επί του προδικαστικού ερωτήµατος - Προδήλως απαράδεκτο, σελ. 385.

ΑΠ 86/2019: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχηµα: Αποκλεισµός της ευθύνης του ασφαλιστή επί έλλειψης νόµιµης άδειας οδήγησης ή οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών· µη αντιτάξιµο της σχετικής ένστασης από τον ασφαλιστή στον ζηµιωθέντα τρίτο· δικαίωµα αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ασφαλισµένου επί (αναγκαστικής) ικανοποίησης του ζηµιωθέντος τρίτου παρά τον αποκλεισµό της ευθύνης του ασφαλιστή· παραγραφή του δικαιώµατος, σελ. 398.

ΑΠ 105/2019: Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ): Μερική ακυρότητα δανειακής σύµβασης λόγω καταχρηστικότητας ΓΟΣ (ως προς το κυµαινόµενο επιτόκιο) και πλήρωση του αναφυόµενου κενού (ως προς την αναπροσαρµογή του κυµαινόµενου επιτοκίου), σελ. 413.

ΕΑ 1204/2019: Νοµικό πρόσωπο: Κάµψη της νοµικής προσωπικότητας λόγω κατάχρησης της αυτοτέλειας νοµικού προσώπου - ενδεικτική περιπτωσιολογία. ∆ικονοµία: Αναστολή δίκης λόγω εκκρεµούς διαιτητικής διαδικασίας, σελ. 423.

ΠΠΘ 7466/2019: Πτώχευση: Πτωχευτική ανάκληση· χρονική επέκταση της λειτουργίας της πτωχευτικής ανάκλησης σε πράξεις που διενεργήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την κήρυξη της πτώχευσης (προϋποθέσεις της ανάκλησης, ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση, περιεχόµενο της σχετικής αγωγής, συνέπειες της ανάκλησης και ιδίως η υποχρέωση προς αυτούσια επαναµεταβίβαση ή αποκατάσταση της αξίας του ληφθέντος - άρθρο 44 ΠτΚ)· εξαίρεση από την πτωχευτική ανάκληση παροχών του οφειλέτη για τις οποίες ο αντισυµβαλλόµενος κατέβαλε άµεσα οικονοµικά ισοδύναµο αντάλλαγµα (άρθρο 45 περ. δ΄ ΠτΚ), σελ. 514.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 187
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Π. Νίκου,. Ο συμβιβασμός της Fortis/Aegeas: Ένα πρωταρχικό παράδειγμα μηχανισμού διευθέτησης μαζικών απαιτήσεων επί κινητών αξιών.  σ. 357

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάταξη ΔΕΕ της 23.05.2019 (Παρατηρήσεις Δ. Λέντζης, σ. 391).  σ. 385

Αρείου Πάγου

ΑΠ 1256/2018.  σ. 396

ΑΠ 86/2019 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 408).  σ. 398

ΑΠ 105/2019.  σ. 413

Εφετείου Αθηνών

ΕΑ 281/2018.  σ. 416

ΕΑ 1204/2019 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 439).  σ. 423

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 1544/2018.  σ. 441

ΤρΕΘ 1818/2018.  σ. 446

ΤρΕΘ 1990/2018.  σ. 451

ΤρΕΘ 2019/2018.  σ. 453

ΤρΕΘ 2233/2018.  σ. 461

ΤρΕΘ 32/2019.  σ. 471

ΤρΕΘ 134/2019.  σ. 484

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 1981/2018.  σ. 490

ΜΕΘ 100/2019.  σ. 496

Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς

ΜΕΠ 19/2019.  σ. 499

ΜΕΠ 346/2019.  σ. 502

(Κοινές παρατηρήσεις στις δύο αποφάσεις Μ. Κουλουφάκου).  σ. 511

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 7466/2019.  σ. 514

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

ΕιρΑμαρ 71/2018.  σ. 522

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος, Felix Loth, Die Verwertung gepfändeter Sachen im Internet, Schriften zum Prozessrecht, Band 250 Duncker & Humblot, Berlin  σ. 533

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού