Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους B/2023

ΜΕΛΕΤΕΣ
Σπ. Μούζουλας, Η δραστηριοποίηση ενδιάμεσων στον τομέα των διεθνών μεταγραφών ποδοσφαιριστών σύμφωνα με τον Κανονισμό της FIFA, σ. 177.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κολοκοτρώνη, Σύμβαση εκμίσθωσης θυρίδας από τράπεζα και αστική ευθύνη αυτής, ιδίως σε περίπτωση διάρρηξης της θυρίδας με συμμετοχή υπαλλήλου της, σ. 225.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αχ. Μπεχλιβάνης, Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης σύμφωνα με τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ; (γνωμοδ.) σ. 239

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1680/2022: Ασφαλιστική σύμβαση: Υπολογισμός ασφαλίσματος (βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος· συμφωνία αποτίμησης της ασφαλισμένης περιουσίας) – Υπερασφάλιση (έννοια· καλόπιστη και δόλια υπερασφάλιση· οι διατάξεις που απαγορεύουν την υπερασφάλιση είναι δημόσιας τάξης) – Προσυμβατική περιγραφή του κινδύνου (έννοια του καθήκοντος προσυμβατικής περιγραφής του κινδύνου· παράβαση του καθήκοντος από δόλο· απαλλαγή του ασφαλιστή, μεταξύ άλλων όταν η ασφαλιστική περίπτωση επέρχεται εντός της μηνιαίας αποσβεστικής προθεσμίας για καταγγελία της σύμβασης ή πριν την εκ μέρους του γνώση της παράβασης) – Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης από δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου, σ. 253.
ΑΠ 23/2023: Εμπορική μίσθωση: Αναπροσαρμογή μισθώματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 288 ΑΚ (η αναπρο-σαρμογή δεν ακολουθεί τυπικό μαθηματικό υπολογισμό και δεν χορηγείται ολόκληρη η διαφορά, αλλά αναπρο-σαρμόζεται το μίσθωμα στο επίπεδο εκείνο που αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά την καλή πίστη που έχει διαταραχθεί) – Μεταβολή συν-θηκών κατ’ άρθρο 288 ΑΚ· περιπτωσιολογία – Στοιχεία της βάσης της αγωγής για αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου κατ’ άρθρο 288 ΑΚ, σ. 269.
ΜΕΑ 6198/2022: Καταναλωτής: Έννοια του όρου «καταναλωτής» υπό το πρίσμα του –προϊσχύσαντος– κριτη-ρίου του τελικού αποδέκτη αγαθών ή υπηρεσιών – Συσταλτική ερμηνεία του όρου (π.χ. ως προς πρόσωπο που χρηματοδοτεί τις ανάγκες της εμπορικής και επιχειρηματικής του δράσης με τη σύναψη συμβάσεων ανοίγματος πίστωσης ή άλλες πιστωτικού χαρακτήρα συμβάσεις ή ως προς εγγυητή που θέτει τη φερεγγυότητα και εν γένει πιστοληπτική του ικανότητα στην υπηρεσία φυσικού ή νομικού προσώπου που χρηματοδοτεί την επιχειρηματική του δράση) – Εγγύηση: Ελευθέρωση του εγγυητή λόγω πταίσματος του δανειστή ως προς την ικανοποίη-ση της απαίτησής του από τον οφειλέτη (άρθρο 862 ΑΚ)· περιπτωσιολογία – Κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ): Προϋποθέσεις επέλευσης της καταχρηστικότητας – Δικονομία: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Διαταγή πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος λογαριασμού – Μετακύλιση της εισφοράς του ν. 128/1975 (άρθρο 1 παρ. 3) στον δανειολήπτη (νομιμότητα ανατοκισμού του ποσού της εισφοράς), σ. 289.
ΜΕΠ 69/2022: Συμφωνία παρέκτασης τοπικής αρμοδιό-τητας (κύρος· η επίκληση της σχετικής ρήτρας δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ), σ. 309.
ΜΠΘ 14866/2022: Ανώνυμη εταιρία: Ακυρώσιμες αποφάσεις γ.σ. (περιπτωσιολογία· νομιμοποίηση στην άσκηση της αγωγής ακυρωσίας και προθεσμία άσκησης αυτής· διάκριση ανυπόστατων, άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων γ.σ. ως δικαιοπραξιών, ιδίως δε η έννοια της ανυπόστατης απόφασης) – Έξοδος μετόχου με εξαγορά των μετοχών του από την α.ε. (προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος), σ. 316.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2023
© Ιούνιος 2023
Σελίδες: XIII + 176
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σπ. Μούζουλας,. Η δραστηριοποίηση ενδιάμεσων στον τομέα των διεθνών μεταγραφών ποδοσφαιριστών σύμφωνα με τον Κανονισμό της FIFA. σ. 177

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κολοκοτρώνη,. Σύμβαση εκμίσθωσης θυρίδας από τράπεζα και αστική ευθύνη αυτής, ιδίως σε περίπτωση διάρρηξης της θυρίδας με συμμετοχή υπαλλήλου της. σ. 225

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αχ. Μπεχλιβάνης,. Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης σύμφωνα με τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ; (γνωμοδ.). σ. 239

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 342/2022. σ. 247

ΑΠ 1680/2022 (Παρατηρήσεις Αχ. Μπεχλιβάνης, σ. 264). σ. 253

ΑΠ 23/2023. σ. 269

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 6198/2022. σ. 289

Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς

ΜΕΠ 69/2022 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος). σ. 309

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 14866/2022. σ. 316

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

ΜΠΠ 217/2023. σ. 338

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

ΜΠΛ 5/2023. σ. 355

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Klimahaftungsklagen. Die Internationale Haftung für die Folgen des Klimawandels - Zugleich eine Untersuchung des Europäischen Zuständigkeitsrechts und des Europäischen Internationalen Privatrechts der Umwelthaftung; Schriften zum Internationalen Recht (SIR), Volume 233; 2022; σελ. 351 σ. 365

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

† Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

† Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

† Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος