Lex&Forum


Lex&Forum, 4 (2022)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2022

Νομολογιακές/Νομοθετικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Focus
Οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακό χαρακτήρα

Gravis
Β. Χριστιανός, Η συγκριτική μέθοδος συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενωσιακού δικονομικού δικαίου
ΔΕΕ, 15.11.2022, Senatsverwaltung/TB, Αναγνώριση λύσης γάμου, απαγγελθείσας από ληξίαρχο άλλου κράτους μέλους (Παρατ. Α. Άνθιμου)
ΔΕΕ, 25.11.2021, ΙΒ/FA & 10.2.2022, OE/VY, Συνήθης διαμονή & διάρκεια διαμονής κατά τον ΚανΒρ ΙΙα (Παρατ. Π. Αρβανιτάκη/Σ.-Α. Καπακτσή)
ΔΕΕ, 22.6.2022, Volvo/RM, Οδηγία 2014/104. Ουσιαστικό και δικονομικό ενωσιακό δίκαιο (Προτάσεις ΓΕ Α. Ράντου. Παρατ. Σ. Καραμέρου)
ΑΠ 30/2021, Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης διανομής της κοινής περιουσίας των συζύγων (Παρατ. Α. Άνθιμου)
BGH, 29.9.2021, Γάμος δι’ αντιπροσώπου. Δεν προσβάλλεται η δημόσια τάξη (Παρατ. Α. Άνθιμου)
ΜΠρΘεσ 12850/2022, Προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας κατά τους ΚανΒρ ΙΙβ και ΣυμΧαγ 1996 (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου)
Δ. Τσικρικάς, Πεδίο εφαρμογής ρητρών παρεκτάσεως σε σύμβαση ομο-λογιακού δανείου, καθώς και σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων
Πρακτικά ζητήματα απόδειξης δεδικασμένου αλλοδαπών αποφάσεων διαζυγίου (Επιμ. Α. Άνθιμου)

Edition info

Journal
Lex&Forum
ISSN
2732-785X
Current issue
Issue number: 4, 2022
© December 2022
Pages: IV + 300
Subscriptions

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 180

Companies: € 140

Table of contents   +

Editorial.................................................................................................. 769

Praefatio

Β. Χριστιανός, Η συγκριτική μέθοδος συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενωσιακού δικονομικού δικαίου


FOCUS

Οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακό χαρακτήρα

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (8.12.2022)

Ι. Δεληκωστόπουλος, Δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας κατά τον Kανονισμό 2019/1111

Αικ. Καραΐνδρου, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για

τη διεθνή απαγωγή παιδιών

Κ. Φουντεδάκη, Συμφωνίες των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας και την επικοινωνία στο ελληνικό δίκαιο και τον Κανονισμό 2019/1111

Γ. Βαλμαντώνης, Ο ν. 4800/2021 και η εναρμόνιση της χώρας μας με τα διεθνή οικογενειακά πρότυπα

Β. Σαρηγιαννίδης, Η νέα Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου

για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 15.11.2022, Senatsverwaltung/TB, Αναγνώριση λύσης γάμου, απαγγελθείσας από ληξίαρχο άλλου κράτους μέλους, παρατ. Α. Άνθιμου

ΔΕΕ, 25.11.2021, ΙΒ/FA & 10.2.2022, OE/VY, Συνήθης διαμονή & διάρκεια διαμονής κατά τον ΚανΒρ ΙΙα, παρατ. Π. Αρβανιτάκη/Σ.-Α. Καπακτσή

ΔΕΕ, 22.6.2022, Volvo/RM, Οδηγία 2014/104. Ουσιαστικό και δικονομικό ενωσιακό δίκαιο. Προτάσεις ΓΕ Α. Ράντου, παρατ. Σ. Καραμέρου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΑΠ 30/2021 Τμ.Δ, Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης διανο-

μής της κοινής περιουσίας των συζύγων, παρατ. Α. Άνθιμου

ΜΠρΘεσ 13535/2019, Σιωπηρή παρέκταση υπέρ δικαστηρίου διάφο-

ρου του δυνάμει ρήτρας παρεκτάσεως ορισθέντος, παρατ. Ι. Πισίνα

ΜΠρΘεσ 12850/2022, Προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας κατά τους ΚανΒρ ΙΙβ και ΣυμΧαγ 1996, παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου

ΑΠ 48/2021 Τμ.Α2 & ΑΠ 54/2021 Τμ.Α1, Διεθνής απαγωγή τέκνου, πα-

ρατ. Γ. Βαλμαντώνη

BGH, 29.9.2021, Γάμος δι’ αντιπροσώπου. Δεν προσβάλλεται η δημόσια

τάξη, παρατ. Α. Άνθιμου

Επιστημονικά Θέματα

Δ. Τσικρικάς, Πεδίο εφαρμογής ρητρών παρεκτάσεως σε σύμβαση ομολο- γιακού δανείου, καθώς και σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

L&F PRAXIS

Α. Άνθιμος (επιμ.), Πρακτικά ζητήματα απόδειξης δεδικασμένου αλλοδα-

πών αποφάσεων διαζυγίου

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Editorial team   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Lex&Forum', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue