Lex&Forum


Lex&Forum, 4 (2021)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2021

Gravis

Μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως

A. Ράντος, Η σημασία του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού διεθνούς δικαίου

ΔΕΕ, 18.5.2021, Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din Rοmânia’, Ρυθμίσεις για την οργάνωση της δικαιοσύνης στη Ρουμανία (Παρατ. Ρ. Τσερτσίδου)

ΔΕΕ, 9.9.2021, Toplofikatsia Sofia, Διαταγή πληρωμής εις βάρος οφειλέτη διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος (Παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη)

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου (Αρ.122/13,143/13), 2020, Η Οδηγία 93/13 περί καταναλωτικών συμβάσεων δεν αποσκοπεί στην κατά το εθνικό δίκαιο ανατροπή της τελεσιδικίας (Παρατ. Ν. Μουττωτού, Ν. Κυριακίδη)

ΑΠ 820/2021, Παρεμπόδιση δικαιώματος δικαστικής προστασίας από διαταγές δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους. Προδικαστικά ερωτήματα (Παρατ. Α. Άνθιμου, Κ. Βουλγαράκη)

ΠΠρΑθ 312/2019, Δωσιδικία αδικοπραξίας· πτώση ελληνικού πολεμικού αεροπλάνου στην Ισπανία σε άσκηση του ΝΑΤΟ (Παρατ. Χ. Μεϊδάνη)

Γ.-Α. Γεωργιάδης, 10 χρόνια Πρωτοκόλλου της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής

Πρακτικά ζητήματα ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (επιμ. I. Βαλμαντώνη)

Edition info

Journal
Lex&Forum
ISSN
2723-785X
Current issue
Issue number: 4, 2021
© December 2021
Pages: IV + 320
Subscriptions

International subscription: € 180

Individuals: € 100

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

Editorial

Praefatio

Αθ. Ράντος, Η σημασία του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

FOCUS

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίες εξελίξεις

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (3.12.2021)

Dr. Andreas Stein, The Hague Conference and the EU – Recent Developments. Introductory remarks

Dr. Andreas Stein, Περίληψη εισήγησης

Αν. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Η συνεισφορά της Συνδιάσκεψης της Χάγης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Σ. Συμεωνίδης, Η Σύμβαση της Χάγης για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις (2019): Ο χαμηλότερος κοινός παρονομαστής

Δ. Τίτσιας, Η εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των Συμβάσεων της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Ιω. Ρεβολίδης, From the ashes we will rise-Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στον διεθνή χώρο μετά την αναγέννηση της Συμβάσεως της Χάγης

Αν. Καλαντζή, Σημεία σύγκλισης και απόκλισης της Σύμβασης της Χάγης του 2005 και του Κανονισμού 1215/2012 για ζητήματα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας

Β. Σαρηγιαννίδης, Το σύστημα συνεργασίας μεταξύ Κεντρικών Αρχών στο πλαίσιο εφαρμογής των Συμβάσεων της Χάγης 1980 και 1996 σχετικά με την προστασία των παιδιών

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 18.5.2021, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 και C-397/19, Κράτος δικαίου και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ρυθμίσεις για την οργάνωση της δικαιοσύνης στη Ρουμανία, παρατ. Ρ. Τσερτσίδου

ΔΕΕ, 9.9.2021, C-208/20 και C-256/20, Διαταγή πληρωμής εις βάρος οφειλέτη διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος, παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη

ΔΕΕ (διάταξη), 3.9.2020, C-98/20, Η έννοια της «κατοικίας του καταναλωτή» στον Καν. 1215/2012, παρατ. Στ.-Αγγ. Καπακτσή

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου (Aρ.122/13,143/13), 2020, Η Οδηγία 93/13 περί καταναλωτικών συμβάσεων δεν αποσκοπεί στην κατά το εθνικό δίκαιο ανατροπή της τελεσιδικίας, παρατ. Ν. Μουττωτού, Ν. Κυριακίδη

ΑΠ 820/2021 Τμ.Α1, Παρεμπόδιση δικαιώματος δικαστικής προστασίας από διαταγές δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους. Προδικαστικά ερωτήματα, παρατ. Α. Άνθιμου, Κ. Βουλγαράκη

ΠΠρΑθ 312/2019, Δωσιδικία αδικοπραξίας· πτώση ελληνικού πολεμικού αεροπλάνου στην Ισπανία σε άσκηση του ΝΑΤΟ, παρατ. Χ. Μεϊδάνη

Επιστημονικά Θέματα

Γ.-Αλ. Γεωργιάδης, 10 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής – νομολογιακές προσεγγίσεις

L&F PRAXIS

Ιω. Βαλμαντώνης (επιμ.), Πρακτικά ζητήματα ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (ΜΠρΑθ 2788/2020, παρατ. Ε. Τζουνάκου, ΜΠρΘεσ 10243/2019, ΜΠρΡοδ 429/2020, ΜΠρΑθ 3567/2020, ΜΠρΑθ 4913/2019, ΜΠρΑθ 1426/2021, ΜΠρΑθ 2940/2020)

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Editorial team   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επισκ. Λέκτωρ Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δημήτριος Τίτσιας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue