Lex&Forum


Lex&Forum, 1 (2023)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2023

Εταιρικές διασυνοριακές διαφορές

–ουσιαστικό, δικονομικό, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο–

(Ευ. Περάκης, Ευ. Χατζίκος, Α. Καραγκουνίδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος,
Γ. Ψαρουδάκης, Ν. Ζαπριάνος)

Gravis

L. Medina, People-centred Justice and the European Court of Justice

ΔΕΕ, 7.4.2022, V.A., Z.A./T.P., Επικουρική διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Καν. 650/2012 (Παρατ. Γ.-A. Γεωργιάδη)

ΔΕΕ, 10.2.2022, ShareWood, Σύμβαση μίσθωσης εδάφους και καλλιέργειάς του και άρθ. 6 § 4 γ΄ Καν. 593/2008 (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου)

Cour d’appel de Paris No 14/2020 & OLG München 6 U 5042/19, Αντι-­αντιαγωγικές διαταγές από ευρωπαϊκό δικαστήριο (Παρατ. Στ. Καραμέρου)

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili n. 38162/2022, Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης που θεμελιώνει γονεϊκό δικαίωμα παιδιού γεννηθέντος με παρένθετη μητρότητα (Παρατ. Ι. Βαλμαντώνη)

ΜΠρΘεσ 1201/2022 & 820/2022, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγής προσβολής πατρότητας (Παρατ. Ι. Πισίνα)

Ε. Τσικρικά, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί της αξίωσης αποζημίωσης για παραβίαση αποκλειστικής συμφωνίας παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας

Πρακτικά ζητήματα ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Επιμ. Ε. Τζουνάκου)

Edition info

Journal
Lex&Forum
ISSN
2732-785X
Current issue
Issue number: 1, 2023
© March 2023
Pages: IV + 304
Subscriptions

Individuals: € 100

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Table of contents   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης, Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης, Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales), Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος, ­Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης, Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Référendaire ΔΕΕ, Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας, Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης, Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν επίσης:

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΑΠΘ, Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΔΠΘ, Laila Medina, Γενική Εισαγγελέας στο ΔΕΕ, Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ιωάννα Πισίνα, υπ. Δρ. ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Ειρήνη Τσικρικά, Δικηγόρος, LL.M., Ευάγγελος Χατζίκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΑΠΘ

Editorial

Praefatio

L. Medina, People-centred Justice and the European Court of Justice

FOCUS

Εταιρικές διασυνοριακές διαφορές

–ουσιαστικό, δικονομικό, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο–

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας (23.2.2023)

Εισηγητικές παρατηρήσεις: Ευ. Περάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Ευ. Χατζίκος, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις εταιρικές διασυνοριακές διαφορές

Ρ. Γιοβαννόπουλος, Διασυνοριακά ζητήματα άρσης της αυτοτέλειας κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών

Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη των μελών του οργάνου διοίκησης έναντι του νομικού προσώπου και των δανειστών του

Α. Καραγκουνίδης, Υποχρεώσεις και ευθύνη πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων για παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για περιβαλλοντικές ζημίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ

Γ. Ψαρουδάκης, Ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών μετασχηματισμών μετά την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ, 7.4.2022, V.A., Z.A./T.P., Επικουρική διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Καν. 650/2012, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

ΔΕΕ, 10.2.2022, ShareWood, Σύμβαση μίσθωσης εδάφους και καλλιέργειάς του και άρθ. 6 § 4 γ΄ Καν. 593/2008, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΜΠρΘεσ 1201/2022 & 820/2022, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγής προσβολής πατρότητας, παρατ. Ι. Πισίνα

Cour d’appel de Paris No 14/2020 & OLG München 6 U 5042/19 (και Προτάσεις ΓΕ J. Richard de la Tour, C-590/21), Αντι-­αντιαγωγικές διαταγές από ευρωπαϊκό δικαστήριο, παρατ. Στ. Καραμέρου

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili n. 38162/2022, Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης που θεμελιώνει γονεϊκό δικαίωμα παιδιού γεννηθέντος με παρένθετη μητρότητα, παρατ. Ι. Βαλμαντώνη

Επιστημονικά Θέματα

Ε. Τσικρικά, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί της αξίωσης αποζημίωσης για παραβίαση αποκλειστικής συμφωνίας παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας

L&F PRAXIS

Ε. Τζουνάκου (επιμ.), Πρακτικά ζητήματα ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Editorial team   +

Επιστημονική διεύθυνση

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Επιμέλεια σύνταξης

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τακτικοί συνεργάτες

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Solicitor (England & Wales)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναστασία Καλαντζή, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Λαγούδη, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Referendaire ΔΕΕ

Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Λέκτωρ Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Μάλτας

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης, Δ.Ν., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Lex&Forum', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue