Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Αρμενόπουλος, 11 (2020)

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 11, 2020
© November 2020
Pages: 194
Subscriptions

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Judges: € 70

Companies: € 140

Students: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 11 (2020)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 11, 2020
© November 2020
Pages: 194
Subscriptions

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Judges: € 70

Companies: € 140

Students: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

1801 Το εγχείρημα εναρμόνισης του εταιρικού δικαίου στους

κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, Επιστημονικός συνεργάτης Δ.Π.Θ.

1814 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1814 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1814 Ενοχικό Δίκαιο

1814 ΜονΕφΘεσ 56/2019, Πρόκληση σωματικής βλάβης από επίθεση σκύλου, επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και απόρριψη κονδυλίων διαφυγόντος κέρδους.

1816 ΜονΕφΘεσ 75/2019, Μη σύμπραξη του εκμισθωτή για την έκδοση άδειας λειτουργίας στο μίσθιο και δικαιώματα του μισθωτή.

1821 Εμπράγματο Δίκαιο

1821 ΕιρΣκοπέλου 21/2019, Ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση αποβολής από την κατοχή μίσθιου ακινήτου που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και άχρηστων υλικών συνιστά αποβολή από την κατοχή. Προστασία κατόχου με την αγωγή αποβολής από την κατοχή. Ενιαύσια παραγραφή της σχετικής αξίωσης μετά παρόδου έτους από την αποβολή.

1826 Κληρονομικό Δίκαιο

1826 ΤριμΕφΘεσ 528/2019,Η εκποίηση κληρονομικού μεριδίου απαιτεί τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου, με αποτέλεσμα η εκχώρησή του με ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι άκυρη. Κατά την ερμηνεία διαθήκης αναζητείται η πραγματική βούληση του διαθέτη κατά την υποκειμενική του άποψη και όχι όπως θα την αντιλαμβάνονταν οι τρίτοι κατά τη συναλλακτική καλή πίστη. Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι ο χρόνος σύνταξης της διαθήκης, το κοινωνικό περιβάλλον, οι προσωπικές συνήθειες, η κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη και τυχόν νομική ή άλλη παιδεία.

1832 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1832 Εταιρικό Δίκαιο

1832 ΜονΕφΘεσ 1750/2019, Αρχή διατήρησης της επιχείρησης: αποκλεισμός εταίρου αντί λύση της ΟΕ.

1835 ΜονΠρΓιανν 265/2020, Απόλυτη ακυρότητα σύμβασης παροχής δανείου ανώνυμης εταιρείας προς μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής και απαίτηση επιστροφής του παρασχεθέντος ποσού βάσει των διατάξεων αδικαιολόγητου πλουτισμού.

1838 Πτωχευτικό Δίκαιο

1838 ΠολΠρΘεσ 3059/2019, Πτωχευτική ανάκληση. Δόλια βλάβη των πιστωτών (ΠτΚ 44).

1842 Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1842 ΜονΕφΘεσ 1790/2019, Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διασχηματισμός προϊόντος. Αντιγραφή φωτογραφικού διαφημιστικού υλικού.

1844 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: “Διάκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από τις συγγενείς συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου”

1844 ΜονΕφΘεσ 269/2019, Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (και όχι εξαρτημένης εργασίας) με αντικείμενο τη λειτουργική αναδιάρθωση της επιχείρησης.

1848 ΜονΕφΘεσ 1765/2019, Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (και όχι έργου) με αντικείμενο τη διερμηνεία μεταξύ κλινικής και αλλοδαπών ασθενών που νοσηλεύονταν σε αυτή.

1849 ΜονΕφΘεσ 2540/2019, Σύμβαση έργου (και όχι εξαρτημένης εργασίας) διανομέα φαγητού κατ’ οίκον, ο οποίος απασχολείτο ευκαιριακά και με δική του πρωτοβουλία.

1853 ΜονΕφΘεσ 2268/2019, Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (και όχι εξαρτημένης εργασίας) ελεγκτή οδοντιάτρου με ασφαλιστικό ταμείο.

1857 ΜονΕφΘεσ 2221/2019, Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (και όχι εξαρτημένης εργασίας) με αντικείμενο την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών έναντι ποσοστιαίας αμοιβής.

1862 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1862 ΜονΕφΘεσ 958/2020, Το άρθρο 216 ΚΠολΔ επιβάλλει, όταν ασκείται αγωγή που αποτελείται από περισσότερα επιμέρους κονδύλια, να προσδιορίζεται τόσο το ύψος του κάθε επιμέρους κονδυλίου όσο και ο νόμιμος λόγος που επιτρέπει την διεκδίκησή τους.

1866 ΜονΕφΘεσ 460/2020, Πριν διαταχθεί η κατ’ άρθρ. 246 ΚΠολΔ συνεκδίκαση δεν επιτρέπεται η κατάθεση κοινών προτάσεων, αλλά επιβάλλεται να κατατίθενται χωριστές προτάσεις για κάθε επιμέρους υπόθεση. Εάν, πάντως, παρά ταύτα, κατατεθούν κοινές προτάσεις, δεν ερημοδικάζονται απαραίτητα οι διάδικοι που κατέθεσαν κοινές προτάσεις, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.

1868 ΜονΠρΛαμ 259/2020, Η σύμβαση allotment είναι μικτή, με προέχον όμως το στοιχείο της μισθώσεως. Εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε αυτή η ειδική περιουσιακή διαδικασία για τις μισθωτικές διαφορές.

1871 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: “40 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών”

1871 ΕφΘεσ 314/2017, Αίτηση επιστροφής παράνομα κατακρατούμενων ανήλικων τέκνων.

1877 ΕφΘεσ 1905/2017, Αίτηση επιστροφής παράνομα κατακρατούμενου ανήλικου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου.

1883 ΕφΘεσ 733/2017, Διεθνής απαγωγή παιδιού. Δεν συντρέχει περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης του τέκνου, όταν μετακινήθηκε με τη συναίνεση του έτερου γονέα.

1889 ΜονΠρΘεσ 5777/2019, Αγωγή μεταρρύθμισης απόφασης περί ανάθεσης αποκλειστικής επιμέλειας λόγω μετακίνησης τέκνου στην αλλοδαπή.

1893 ΜονΠρΘεσ 7151/2019, Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας στέρησης δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο του.

1899 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1899 ΑΠ 264/2020, Παραχάραξη. Επιεικέστερος νόμος, Κατοχή παραχαραγμένου νομίσματος. Επιεικέστερος νόμος, Αναίρεση. Παραδεκτή η άσκηση δεύτερης αναίρεσης εντός της νόμιμης προθεσμίας, καθώς δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης.

1904 ΑΠ 373/2020, Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε ο κατηγορούμενος στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.

1906 ΑΠ 643/2020, H απόκτηση και αποθήκευση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, συνιστώσα κατοχή του δράστη για αποκλειστικά δική του χρήση, φέρει πλημμεληματικό χαρακτήρα, εφόσον δεν συνοδεύεται από επεξεργασία, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση ή περαιτέρω

διακίνηση του υλικού σε τρίτους, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Παραπομπή της αίτησης αναίρεσης στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λόγω μειοψηφίας δύο μελών.

1913 ΑΠ 568/2020, Επί συνεκδίκασης πλειόνων συναιτίων για την ίδια πράξη αρκεί προσκόμιση ενός παραβόλου για το παραδεκτό της παράστασης πολιτικής αγωγής [ήδη υποστήριξης της κατηγορίας]. Η διάταξη του άρθρου 224 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα είναι ευμενέστερη σε σχέση με την προϊσχύσασα ομόλογή της. Έλλειψη νόμιμης βάσης της καταδικαστικής απόφασης για το αδίκημα της απάτης στο δικαστήριο εξαιτίας μη αναφοράς των αναληθών ισχυρισμών των οποίων η απόδειξη επιχειρήθηκε με την ψευδή κατάθεση μάρτυρα.

1916 ΑΠ 597/2020, Ο κρατούμενος που έχει ασκήσει ένδικο μέσο πρέπει να κλητεύεται με βάση το άρθρο 159 ΚΠΔ έστω κι αν είχε δηλώσει διεύθυνση κατοικίας κατά την απολογία του. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης κρατουμένου, ο οποίος «κλητεύθηκε» με θυροκόλληση στην κατοικία που είχε δηλώσει κατά την προδικασία.

1918 ΣυμβΠλημΘεσ 253/2020, Υλική αρμοδιότητα Δικαστηρίων Ανηλίκων επί εγκλήματος βιασμού και τρόπος παραπομπής, Βιασμός από ανήλικο: Στοιχεία εγκλήματος, Τρόπος παραπομπής επί εγκλημάτων ανηλίκου.

1925 ΓνωμοδΕισΑΠ 6/2020, Υφ’ όρον απόλυση. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερος νόμος.

1927 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1927 ΣτΕ 305/2020, Tο «ανενεργό» της εξουσιοδοτικής νομοθετικής διάταξης ως όριο της κατά το ά. 43 παρ. 2 Σ κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης, με παρατηρ. Β. Καψάλη.

1933 ΣτΕ 1009/2020, Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ή τη ΣΛΕΕ η ανάθεση στον ΟΠΙ εξαιρετικών αρμοδιοτήτων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

1935 ΣτΕ 1223/2020, Αντισυνταγματική η μεταβίβαση ΕΥΔΑΠ ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

1940 ΤριμΔιοικΕφΑθ 1685/2020, Η ατομική ειδοποίηση προκατάσχεσης δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής.

1945 ΤριμΔιοικΠρΠύργου 219/2020, Συνολικά απαράδεκτη η υποψηφιότητα συνδυασμού στις δημοτικές εκλογές σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης του προτεινόμενου υποψηφίου δημάρχου σχετικά με τη συνδρομή των προσόντων εκλογιμότητας.

1954 ΜονΔιοικΠρΘεσ 4028/2020, Λυσιτέλεια προβαλλόμενου λόγου περί παραβίασης ακρόασης και σειρά εξέτασης των λόγων της προσφυγής όταν προβάλλεται λόγος περί παραβίασης ακρόασης.

1963 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1963 ΔΕΕ 17.9.2020, C-648/18, Hidroelectrica, Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

1967 ΔΕΕ 8.10.2020, C-602/19, kohlpharma, Παράλληλες εισαγωγές φαρμάκων.

1974 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1974 Θετικοποίηση των εναρμονισμένων τεχνικών προτύπων και δικαστικός έλεγχος (Παρατηρήσεις επί της απόφασης ΔΕΕ C-613/14, ‘James Elliot Construction

Limited v Irish Asphalt Limited’, της 27ης Οκτωβρίου

2016)

ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ, Δικηγόρος

1981 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1983 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ

1984 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account