Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Αρμενόπουλος, 8 (2020)

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 8, 2020
© August 2020
Pages: 160
Subscriptions

Individuals: € 100

Students: € 75

Judges: € 70

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 8 (2020)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 8, 2020
© August 2020
Pages: 160
Subscriptions

Individuals: € 100

Students: € 75

Judges: € 70

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1273 ‣ Ευθύνη εξερχόμενου εταίρου για εταιρικά χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου - Δικηγόρος

1281 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1281 Αστικό Δίκαιο

‣ ΜονΕφΘεσ 986/2020, Βραχυχρόνια μίσθω- ση κατοικίας μέσω Airbnb κατά παράβαση του κανονισμού διοίκησης συγκροτήματος

‣ ΜονΕφΘεσ 55/2019, Αποζημίωση λόγω πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας σε φωτογράφο ηλικίας 43 ετών

1297 Εμπορικό Δίκαιο

‣ ΠολΠρΘεσ 4496/2019, Σύμβαση δικαιόχρη- σης. Μετασυμβατικήαπαγόρευσηανταγωνισμού

‣ ΜονΠρΘεσ 6875/2019, Αίτηση του Δημοσί- ου περί διορισμού προσωρινού δ.σ. α.ε. και κύ- ρια παρέμβαση προτεινόμενου μέλους προς απόρριψή της

‣ ΠολΠρΘεσ 9519/2019, Προπαρασκευαστι- κές πράξεις μελλοντικού ανταγωνισμού από εργαζόμενη λίγο από πριν την ίδρυση δικής της επιχείρησης

1312 Εργατικό Δίκαιο

‣ ΜονΕφΘεσ 1696/2019, Συμφωνία των με- ρών για συνυπολογισμό του χρόνου προϋπη- ρεσίας που διανύθηκε σε άλλον εργοδότη

‣ ΜονΕφΘεσ 1860/2019, Έλεγχος καταχρηστι- κότητας και αναλογικότητας των επιδικαζόμε- νων μισθών υπερημερίας επί άκυρης απόλυσης

‣ ΜονΠρΚαρδίτσας 24/2020, Εργολάβος ως συ- νεργοδότης των εργαζομένων που ο υπεργολά- βος είχε προσλάβει για την εκτέλεση του έργου

1324 Πολιτική Δικονομία

‣ ΠολΠρΔρ 3/2020, Η εξαιρετική αρμοδιότητα των ΚΠολΔ 15 & 16 λειτουργεί σε βάρος του πολυμελούς, ανεξάρτητα αν οι υπαγόμενες διαφορές είναι αποτιμητές σε χρήμα ή όχι

‣ ΜονΠρΘεσ 7606/2020, Αντικατάσταση πραγ- ματογνώμονα λόγω υπόνοιας μεροληψίας

1332 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

‣ ΕφΔωδ 274/2018, Εκκρεμοδικία και συνά- φεια στις διασυνοριακές γαμικές διαφορές

‣ ΜονΠρΣυρ 25/2019, Διεθνής δικαιοδοσία περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέ- σεις γονικής μέριμνας

‣ ΜονΠρΜυτ 214/2019, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διεθνή πώληση εμ- πορευμάτων

‣ ΜονΠρΘεσ 3257/2019, Ασφαλιστικά μέτρα. Γονική μέριμνα. Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη ΣΧάγης

1354 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

‣ ΣυμβΠλημΑθ 2165/2020, Αντισυνταγματι- κότητα των διατάξεων για κατ’ έγκληση δίωξη της απιστίας κατά τράπεζας και για συμπλή- ρωση της προθεσμίας προς υποβολή δήλωσης προόδου της διαδικασίας κατά παρέκκλιση της αναστολής προθεσμιών

‣ ΣυμβΠλημΛαρ 140/2020, Αρμόδιο όργανο να κρίνει την αίτηση του βλαπτόμενου ν.π. εναντίον της διάταξης του Προέδρου της Αρ- χής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματι- κές Δραστηριότητες περί δέσμευσης περιου- σιακών στοιχείων. Αρχή αναλογικότητας.

‣ ΕγκΕισΑΠ 8/2020, Προστασία ανηλίκων, ασυνόδευτων ή παραμελημένων ή θυμάτων ενδοοικογενειακή βίας

1378 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

‣ ΣτΕ 359/2020 Ολομ., Η αρχή ne bis in idem είναι εφαρμοστέα στο πολλαπλό τέλος της λα- θρεμπορίας, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου

‣ ΣτΕ 709/2020 Ολομ., Αντισυνταγματική η εξαγορά δημόσιων εκτάσεων από αυθαίρε- τους κατόχους

‣ ΣτΕ 400/2020, Η αρχή ne bis in idem μπορεί να προβληθεί το πρώτον κατ’αναίρεση, αν η αμε- τάκλητη ποινική απόφαση εκδόθηκε μετά τη δη- μοσίευση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης

‣ ΤρΔιοικΠρΒέροιας 322/2020, Διόρθωση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου

‣ ΜονΔιοικΠρΘεσ 3618/2020, Ταμειακή βε- βαίωση απαίτησης του Δήμου από πρόστιμο που επιβλήθηκε για παράβαση του ΚΟΚ. Τριε- τής αποσβεστική προθεσμία

1408 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

‣ ΔΕΕ 11.6.2020, C-581/18, TÜV Rheinland και Allianz IARD: Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας

‣ ΔΕΕ 9.7.2020, C-575/18 Ρ, Τσεχία κ. Επιτροπής: Πράξεις δεκτικές προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ

1419 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

‣ Κριτική της νομολογίας για τον υπολογι- σμό των δικονομικών προθεσμιών στην πε- ρίπτωση που η τελευταία ημέρα τους συμπί- πτει με αργία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Δικηγόρος, ΕΛΕΥ- ΘΕΡΙΑ ΣΤΟΪΚΟΥ, Ασκ. Δικηγόρος, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΗΤΡΑ, Νομικός - Δικαστική υπάλληλος

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account