Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 6 (2022)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 6, 2022
© June 2022
Pages: 186
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

Judges: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

889 Λογική και Δικαιοσύνη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Πρόεδρος Ε.ΝΟ.Β.Ε.

906 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

906 ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

906 Ενοχικό ∆ίκαιο

906 ΜονΕφΘεσ 1983/2020, Αποκλεισμός δικαιώματος αναγωγής του συγκαταθέτη επί κοινού λογαριασμού όταν η εσωτερική σχέση που συνδέει τους συγκαταθέτες είναι σύμβαση εντολής.

909 ΜονΕφΘεσ 1508/2021, Η παραγραφή της αξίωσης του αγοραστή για αποζημίωση λόγω πραγματικού ελαττώματος διακόπτεται όταν ο πωλητής αναγνωρίσει το ελάττωμα, επιχειρώντας να προβεί σε διόρθωση του πράγματος και εκκινεί νέα ισόχρονη παραγραφή.

909 ΜονΕφΘεσ 1508/2021, Η παραγραφή της αξίωσης του αγοραστή για αποζημίωση λόγω πραγματικού ελαττώματος διακόπτεται όταν ο πωλητής αναγνωρίσει το ελάτ-τωμα, επιχειρώντας να προβεί σε διόρθωση του πράγματος και εκκινεί νέα ισόχρονη παραγραφή.

914 ΜονΠρΘεσ 4062/2022, Αποζημίωση μισθωτή λόγω πραγματικού ελαττώματος και ορισμένου κονδυλίου διαφυγόντος κέρδους.

916 Kληρονομικό ∆ίκαιο

916 ΕφΘεσ 1884/2021, Επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση περιουσίας που καταλείφθηκε με διαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού.

919 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

919 Έμποροι – Εμπορικές πράξεις

919 ΜονΕφΘεσ 135/2021, Αναπροσαρμογή μισθώματος κατά την ΑΚ 288. Συνεργείο αυτοκινήτων.

923 Ασφαλιστικό ∆ίκαιο

923 ΜονΠρωτΑθ 1722/2021, Ομαδική ασφάλιση ζωής δανειολήπτη στεγαστικού δανείου. Ερμηνεία των συμβά-σεων. Διδάγματα τραπεζικών συναλλαγών.

926 Όνομα Χώρου (domain name)

926 ΠολΠρΘεσ 116/2021, Έλλειψη διακριτικής δύναμης ονόματος χώρου (domain name).

928 Τραπεζικό ∆ίκαιο

923 ΔΕΕ, 06.05.2021, C-551/19P και C-552/19P, ABLV Bank SA κ.λπ. κατά ΕΚΤ: Η εκτίμηση της ΕΚΤ κατά το άρθρο 18 παρ. 1 κανονισμού 806/2014 συνιστά προπαρασκευαστική πράξη μη δεκτική προσφυγής κατά το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.

938 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

938 ΜονΠρΛασιθίου 478/2019 και ΜονΠρΘεσ 8538/2020, Μαχητό τεκμήριο απόλυσης λόγω μη έγκαιρης αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου στο Π/Σ «Εργάνη».

947 ΕιρΘεσ 23/2022, Ηθική παρενόχληση (mobbing) σε βάρος εργαζόμενης μέσω εχθρικής και προσβλητικής συμπεριφοράς εκ μέρους του εργοδότη.

951 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ

951 ΤριμΕφΠειρ 106/2022, Χρόνος λήξης προθεσμίας για την κατάθεση έφεσης, επί κατάθεσης του εφετηρίου με ηλε-κτρονικά μέσα. Εφαρμοστέα και εν προκειμένω η ρύθ-μιση του άρθρου 144 § 1 ΚΠολΔ. Εκπρόθεσμο έφεσης που κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας μετά τις 19.00.

954 ΜονΠρΘεσ 5607/2022, Κήρυξης ως προσωρινά εκτελεστής της καταψηφιστικής διάταξης περί απόδοσης ανηλίκου τέκνου.

967 ΜονΠρΑθ 197/2021, Η αίτηση αφαίρεσης γονικής μέριμνας δικάζεται υπό το διαδικαστικό πλαίσιο της εκού -σιας δικαιοδοσίας, η δε επ’ αυτής απόφαση είναι διαπλα στική, με παρατηρ. Θ. Καλτσά

969 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ/∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ

969 ΜονΠρΘεσ 13175/2021, ΜονΠρΘεσ 503/2021, ΜονΠρΘεσ 4087/2021, ΜονΠρωτΧίου 226/2019, Αλλοδαπές αποφάσεις.

984 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

984 ΑΠ 598/2021, Η εκπρόθεσμη άσκηση της έφεσης συγχωρείται λόγω άγνοιας της επίδοσης της πρωτόδικης απόφασης εκ μέρους του εκκαλούντος.

986 ΑΠ 617/2021, Απόρριψη αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης παρά την επίκληση λόγου ανώτερης βίας.

987 ΑΠ 671/2021, Παραδεκτή, παρά το εκπρόθεσμο, άσκηση ενδίκου μέσου λόγω ανώτερης βίας που συνίστατο στην απώλεια της ιδιότητας του δικηγόρου από τον παραστά-ντα συνήγορο του κατηγορουμένου.

990 ΑΠ 766/2019, Αρνητικοί ισχυρισμοί κατηγορουμένου:

Απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί απόρριψής τους.

994 ΣυμβΕφΠειρ 127/2021, Μη στοιχειοθέτηση συνέργειας σε υπεξαίρεση ενόψει της απουσίας αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της (υποτιθέμενης) συμμετοχικής και της κύριας πράξης.

996 ΣυμβΠλημΑθ 2351/2021, Άρση κατάσχεσης οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορά ναρκωτικών και απόδοση στον ιδιοκτήμονα, που δεν διώκεται ως αυτουργός ή συνεργός στην πράξη που αποτελεί αντικείμενο της ποινικής δίωξης.

997 ΣυμβΠλημΘεσ 1327/2021, Απόλυτη ακυρότητα στην προδικασία, Μεταβολή κατηγορίας, Άσκηση νέας ποινικής δίωξης, Ορθός νομικός χαρακτηρισμός.

1002 ΣυμβΠλημΤρικ 302/2021, Απόρριψη αίτησης για χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης λόγω «έλλειψης σωφρονιστικής βελτίωσης και πραγματικής επιθυμίας για νομιμόφρονα διαβίωση» του κρατουμένου. Συνεκτίμηση ακόμη και διαγραφείσας πειθαρχικής ποινής ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης της διαγωγής.

1006 ΓνωμοδΕισΑΠ 1/2021, Εξέταση ανηλίκων θυμάτων.

1010 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1010 ΕλΣυν 771/2021 Ολομ., ΕλΣυν 2093/2020, Δημόσιος υπάλληλος, ανάκληση διορισμού, καταλογισμός, έλλειμα, δημόσιος υπόλογος, αρχή αναλογικότητας, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου.

1027 ΟλΣτΕ 377/2021, Προδικαστικό ερώτημα, έννομο συμφέρον, λαϊκή αγωγή.

1032 ΣτΕ 160/2021, Κοινωνική ασφάλιση, Διοικητική κύρωση, τυπική παράβαση, αντικειμενικά δεδομένα, αιτιολογία, αντικειμενική υπόσταση, υποβολή ΑΠΔ.

1039 ΤριμΔιοικΕφΑθ 4376/2020, Πληρεξουσιότητα, υπεύθυνη δήλωση, Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, θεώρηση γνησίου υπογραφής, ΚΔΔ.

1042 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1042 ΔΕΕ 10.3.2022, C-177/20, Grossmania: Συνέπειες προδικαστικής απόφασης.

1049 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1049 Χρόνος λήξης προθεσμίας για την κατάθεση έφεσης, επί κατάθεσης του εφετηρίου με ηλεκτρονικά μέσα. Εφαρμοστέα και εν προκειμένω η ρύθμιση του άρθρου 144 § 1 ΚΠολΔ. Εκπρόθεσμο έφεσης που κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας μετά τις 19.00.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθη-γητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

1056 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1056 Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του Ν. 4800/2021. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

1060 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 1063 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue