Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Αρμενόπουλος, 7 (2021)

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 7, 2021
© July 2021
Pages: 202
Subscriptions

Students: € 75

International subscription: € 165

Judges: € 70

Companies: € 140

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 7 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 7, 2021
© July 2021
Pages: 202
Subscriptions

Students: € 75

International subscription: € 165

Judges: € 70

Companies: € 140

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμού στο πεδίο έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δικηγόρος, Δ.Ν., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Επισκέπτης Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου NEA­POLIS Πάφου.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικές Αρχές

ΜονΕφΘεσ 1807/2020, Προσβολή προσωπικότητας από ψευδή κατάθεση μάρτυρα σε πολιτική δίκη.

Ενοχικό Δίκαιο

ΤριμΕφΘεσ 110/2020, Καταδολίευση δανειστών. Ο δα­νειστής μπορεί να στραφεί με την αγωγή διάρρηξης και κατά του ειδικού διαδόχου του τρίτου που απέκτησε το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης με επαχθή αιτία, εφόσον αποδείξει ότι ο ειδικός διάδοχος γνώριζε θετικά τον δόλο του οφειλέτη. Η ανυπαρξία προηγούμενης γνωριμίας μεταξύ του τρίτου και των ειδικών διαδόχων αποκλείει την αναγκαία για την απαγγελία της διάρρηξης θετική γνώση.

ΜονΕφΘεσ 109/2020, Παράλειψη υποχρέωσης διαφώ­τισης εκ μέρους της τράπεζας.

ΜονΠρΘεσ 57/2021, Λειτουργία της «εγγύησης» στη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

Εμπράγματο Δίκαιο

ΜονΕφΘεσ 115/2020, Για τη διόρθωση ανακριβούς πρώ­της εγγραφής με αγωγή δεν χρειάζεται ειδικό αίτημα ενώ αρκεί αμετάκλητη αναγνωριστική απόφαση.

Κληρονομικό Δίκαιο

ΤριμΕφΘεσ 268/2020, Η τετράμηνη προθεσμία αποποί­ησης ισχύει και για τον ανήλικο κληρονόμο, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του οποίου θα πρέπει να αποποιηθούν για λογαριασμό του. Μετά την άπρακτη πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, ο ανήλικος αποδέχεται την κληρονομία πλασματικά ευθυνόμενος για τα χρέη της. Η εκ μέρους των νόμιμων αντιπροσώπων άγνοια της προθε­σμίας αποποίησης ή η εσφαλμένη γνώση τους ως προς τη διάρκειά της, που στηρίζεται σε παροχή εσφαλμένων νομικών συμβουλών δικηγόρου, καθιστούν την πλασμα­τική αποδοχή κληρονομίας ακυρώσιμη λόγω ουσιώδους πλάνης ως προς το δίκαιο.

1133 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1133 Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις

1133 ΠολΠρΘεσ 1621/2020, Αποκλεισμός αναλογικής εφαρ­μογής π.δ. 219/1991 για τον εμπορικό αντιπρόσωπο στη σύμβαση απλής διανομής.

1136 Εταιρικό Δίκαιο

1136 ΜονΕφΘεσ 23/2020, Ευθύνη εταίρων δικηγορικής εται­ρίας για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

1138 ΜονΕφΘεσ 565/2020, Δικαστική λύση ΟΕ. Συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ουσία αβάσιμη η ένταση καταχρη­στικής άσκησης του δικαιώματος.

1136 Εταιρικό Δίκαιο

1136 ΜονΕφΘεσ 23/2020, Ευθύνη εταίρων δικηγορικής εται­ρίας για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

1141 Πνευματική Ιδιοκτησία

1141 ΠολΠρΘεσ 3305/2020, Έργα εφαρμοσμένων τεχνών (κο­σμήματα γάμου και βάπτισης). Έλλειψη πρωτοτυπίας.

1144 Προστασία Καταναλωτή

1144 ΔΕΕ 10.06.2021 υποθ. C-609/19 και υποθ. C-776/19- 782/19, Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Προδικαστική παρα­πομπή.

Τραπεζικό Δίκαιο

ΤριμΕφΘεσ 243/2019, Αγωγή διάρρηξης: Έναρξη του υπολογισμού παραγραφής από τον χρόνο μεταγραφής της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας ακινήτου.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜονΕφΔωδ 15/2020, Ευθύνη του διάδοχου εργοδότη για οφειλές του παλαιού εργοδότη προς τους εργαζο­μένους, που αφορούν χρονικό διάστημα προ της μετα­βίβασης της επιχείρησης.

ΜονΕφΘεσ 170/2020, Στοιχεία του ορισμένου της αγω­γής επί μεταβίβασης επιχείρησης.

ΜονΕφΘεσ 828/2020, Σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων δανεισμού με παρένθετες εταιρείες ως μο­νομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

ΜονΕφΘεσ 1830/2020 Η αξιόλογη καθυστέρηση κατα­βολής δεδουλευμένων αποδοχών ως μονομερής βλα­πτική μεταβολή των όρων εργασίας μετά και το άρθρο 56 του ν. 4487/2017, που εφαρμόζεται αναδρομικά ως ερμηνευτική διάταξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜονΠρΑθ 1058/2020, Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης εξαιρετικά νομιμοποιούμενης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή, ήτοι με κατάθεση δικογράφου και εμπρόθεσμη επίδοση του σε όλους τους αρχικούς διαδίκους της κύριας δίκης, άλλως η παρέμβα­ση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη και καθίσταται απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει προδικασίας, οπότε η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα δεν αντιπροσω­πεύει στη δίκη την υπέρ ης η παρέμβαση τράπεζα που δεν παρίσταται και για τον λόγο αυτό δικάζεται ερήμην. ΜονΠρΣύρου 128/2020, Επανεγκατάσταση μισθωτή με­τά από ακύρωση εκτελέσεως διαταγής απόδοσης μισθί­ου, με παρατηρ. Ι. Ρεβολίδη.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕφΘεσ 50/2019, Ικανότητα αλλοδαπού νομικού προσώ­που με πραγματική έδρα στην Ελλάδα.

ΜονΠρΘεσ 2313/2019.

ΜονΠρΘεσ 5765/2018.

ΕφΘεσ 722/2020.

ΕφΘεσ 1979/2020.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠ 403/2020, Απάτη, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη από κρατούμενο, Επιει­κέστερος νόμος, Πλαστογραφία, Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου.

ΑΠ 746/2020, Αποδοχή εικονικών τιμολογίων, Αιτιολογία επί αποδοχής εικονικών τιμολογίων.

ΑΠ 1308/2020, Ευμενέστερες οι διατάξεις του νέου Ποι­νικού Κώδικα σε σχέση με την καταδολίευση δανειστών και τη συνέργεια.

1226 ΑΠ 14/2021, Επί απειλούμενης ποινής κάθειρξης που εν μέρει υπερβαίνει και εν μέρει υπολείπεται των δέκα ετών, η κατ’ άρθρο 83 ΠΚ μείωση της ποινής λαμβάνει χώρα με εφαρμογή της περίπτωσης β'.

1229 ΣυμβΠλημΧίου 27/2021, Υφ’ όρον απόλυση επί φυλάκι­σης εκτιόμενης λόγω μη καταβολής χρηματικής ποινής που είχε επιβληθεί σε ημερήσιες μονάδες.

  1. ΕγκΕισΑΠ 1/2021, Εισαγγελική αρμοδιότητα, ΕΣΔΑ, Ανή­λικοι, Δικαίωμα επικοινωνίας των συζύγων με τα τέκνα τους, Κοινωνική έρευνα ανηλίκου.
  2. ΕγκΕισΑΠ 2/2021, Η αυτόφωρη διαδικασία δεν εφαρμό­ζεται επί πλημμελήματος δικηγόρου. Εφόσον δικηγόρος συλληφθεί για αυτόφωρο πλημμέλημα, δεν κρατείται αλλά είτε αφήνεται ελεύθερος κατόπιν τηλεφωνικής επι­κοινωνίας με τον εισαγγελέα υπηρεσίας είτε οδηγείται αμέσως ενώπιον του τελευταίου, προκριμένου σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί η τακτική διαδικασία.

1237 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1237 ΣτΕ 33/2020 (ΕΑ), Ο χαρακτηρισμός ενός ΝΠΙΔ ως «αναθέτοντος φορέα» που εμπίπτει στο ν. 4412/2016 νοείται μόνο στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας από τις εθνικές αρχές, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου.

1247 ΤριμΔιοικΠρΘεσ 5515/2020, Αστική ευθύνη δημοσίου νοσοκομείου από παράνομες πράξεις και παραλείψεις ειδικευόμενου ιατρού - εσωτερική αιτιώδης συνάφεια, με παρατηρ. Α. Γρίβα.

  1. ΔιοικΠρΘεσ 6106/2020, Οι διαφορές από άρνηση τροπο­ποίησης ημερομηνίας παύσης εργασιών επιχείρησης εί­ναι ακυρωτικές και υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  2. ΔιοικΠρΘεσ 6585/2020, Η συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ για την κοινοποίηση φορολογικών πράξεων πρέπει να συνοδεύεται και από αποδεικτικό κοινοποίησης, άλλως η κοινοποίηση δεν είναι σύννομη.

1268 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1268 ΔΕΕ 11.2.2021, C-760/18, Μ.Β. κ.λπ., Καταχρηστική σύ­ναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

1275 ΔΕΕ 23.3.2021, C-28/20, Airhelp, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση απεργίας.

1282 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1282 Πρότερος σύννομος βίος και ανακύπτοντα νομικά ζη­τήματα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ.

1292 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1295 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗ­ΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account