Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Αρμενόπουλος, 2 (2021)

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 2, 2021
© February 2021
Pages: 198
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Students: € 75

Individuals: € 100

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 2 (2021)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 2, 2021
© February 2021
Pages: 198
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Students: € 75

Individuals: € 100

Table of contents   +

185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΛΙΚΗΣ ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜΠΟΥ- ΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗ

187 Η προστασία του μικροεπενδυτή με βάση τις διατάξεις του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς.

ΕΛΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, Ομότ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

203 Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Οδηγίες 2000/35/ΕΚ και 2011/7/ΕΕ, ΠΔ 166/2003 και Ν. 4152/2013 παράγραφος Ζ΄) στα ελευθέρια επαγγέλματα, και ιδίως στους δικηγόρους, στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων (με αφορμή την ΑΠ 730/2015).

ΗΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος

212 Νομικά ζητήματα από την κατάρτιση συναλλαγών σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) (σκέψεις σχετικά με την 278/2019 ΠολΠρΑθ). ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

219 Οικονομικοπολιτικοί και κοινωνικοπολιτικοί στόχοι του δικαίου των εμπορικών εταιριών - τo πρόβλημα της εταιρικής «ιδιοκτησίας» και του ελέγχου στις «ανοικτές» κεφαλαιουχικές εταιρίες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

230 Υποχρεώσεις και ευθύνη τραπεζών από τη χορήγηση προϊόντων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. ΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

261 Νομικά ζητήματα από τις προσυμβατικές συμφωνίες

– Η επιστολή προθέσεων (Letter of Intent) και το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU).

ΒΕΡΒΕΣΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΣΕΡΔΑΡΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υποψ. Διδακτ. European University Institute (Florence), υπότροφος ΙΚΥ, Δικηγόρος

277 Eις ολόκληρον ευθύνη και αναγωγή σε περίπτωση συμβιβασμού του ζημιωθέντος με έναν από τους παραβά τες του Δικαίου Ανταγωνισμού.

ΕΦΗ Ι. ΚΙΝΙΝΗ, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

288 Εταιρικοί μετασχηματισμοί, παυλιανή αγωγή και πτωχευτική ανάκληση: με αφορμή την απόφαση I.G.I. του ΔικΕΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος, MJur (Oxford)

301 Σκέψεις για την έννοια «χρήστης», υπό το πρίσμα των Ν.2121/1993, 4481/2017, Οδηγίας 2006/115/ΕΕ και Οδηγίας 2001/29/ΕΕ (με αφορμή την ΜΠρΑθ 2439/2019). ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ, Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

308 Απαλλαγή του πτωχού και «δεύτερη ευκαιρία». ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος Νο μοπαρασκευαστικής Επιτροπής Πτωχευτικού Κώδικα

316 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

316 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

316 Ενοχικό Δίκαιο

316 ΠολΠρΛαμ 37/2020, Δάνειο και αφανής εταιρία. Η σύσταση και οι όροι λειτουργίας της αφανούς εταιρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως. Εφόσον δεν υπάρχει έγγραφο, τα αποτελέσματα μιας εμπορικής πράξης, όπως λ.χ. το δάνειο, δεσμεύουν μόνο τον συμβαλλόμενο σε αυτό και όχι τρίτα πρόσωπα. Αποκλείεται η απόδειξη των όρων της αφανούς εταιρίας με μάρτυρες ή δικαστικά τεκμήρια.

323 Οικογενειακό Δίκαιο

324 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

324 τραπεζικό Δίκαιο

324 ΠολΠρΑθ 278/2019, Kατάρτιση συναλλαγών σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ).

331 Εταιρικό Δίκαιο

331 ΕφΘεσ 448/2020, Δηλωτική δημοσιότητα της πράξης διορισμού ΔΣ ανώνυμης εταιρίας.

334 Δίκαιο συμβάσεων Διανομής

334 ΜονΕφΑθ 5704/2020, Ένσταση μη υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από τον προμηθευτή, κατόπιν καταγγελίας σύμβασης αποκλειστικής διανομής, λόγω υπαιτιότητας του διανομέα.

338 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

338 ΜονΕφΘεσ 223/2020, Διευθυντής εκπαίδευσης και υπεύθυνος λειτουργίας σχολής πιλότων, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της σχολής, απασχολείται με σύμβαση εξαρ τημένης εργασίας και όχι έργου.

342 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

342 ΜονΠρΛαμ 1/2021, Η πανδημία του κορωνοϊού επέβαλε την διεξαγωγή της δίκης στις ειδικές διαδικασίες και χωρίς μάρτυρες, εφόσον όμως προηγηθεί έγγραφη δήλωση αμφοτέρων των πλευρών· εάν η δήλωση δεν γίνει από τη μία πλευρά δεν αποσύρεται η υπόθεση αλλά κηρύ σεται απαράδεκτη η συζήτηση.

347 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

347 ΕφΘεσ 2532/2017, Διεθνής δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις εργασίας κατά τον Καν. Βρυξ Ι.

350 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

350 ΑΠ 40/2020, Η γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις

εποπτικές αρχές που προέβλεπε ο Ν. 2472/1997 έχει καταργηθεί μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4624/2019. Αντίστοιχα, έχει καταστεί ανέγκλητη (και αναδρομικά) η παράλειψη γνωστοποίησης της σύστασης και λειτουργίας αρχείου δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

352 ΑΠ 559/2020, Η διάταξη του άρθρου 465 ΠΚ δεν μπορεί να παραμερίσει την εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 2 ΠΚ, ο οποίος κατοχυρώνεται σε κείμενα αυξημένης τυπικής ισχύος. Αναιρείται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που εφάρμοσε την προϊσχύσασα (δυσμενέστερη) διάταξη του άρθρου 99 ΠΚ, κατά παράβαση της υπερνομοθετικής αξίωσης για εφαρμογή της lex mi- tior.

357 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

357 ΣτΕ 1819/2020 Ολομ., Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος διαγωνιζομένου από δημόσιο διαγωνισμό να αμφισβητήσει τη συμμετοχή έτερου οικονομικού φορέα, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου.

367 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

367 ΓΔΕΕ 23.11.2020, Τ-401/20 Ανθρακεύς κ. Επιτροπής, Προδήλως αβάσιμη προσφυγή κατά παραλείψεως.

369 ΔΕΕ 17.12.2020, C-710/19, G.M.A., Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

373 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

375 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ‑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account