Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 11 (2022)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Edition info

Journal
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Current issue
Issue number: 11, 2022
© November 2022
Pages: 203
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Judges: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1721 Αστική ευθύνη και ολική υπεγγυότητα περιουσίας – Προβληματισμοί.

ΙΩΑΝΝΗΣ. Σ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1729 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1729 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1729 Γενικές Αρχές

1729 ΑΠ 148/2022, Για την αγωγή κήρυξης ακυρότητας απόφασης συνέλευσης λόγω παράβασης νόμου ή καταστατικού δεν αρκεί για το ορισμένο της αγωγής η αναφορά σε έλλειψη απαρτίας, αλλά απαιτείται να εκτίθεται ότι, με την πρόθεση όσων μελών δεν ψήφισαν, θα επερχόταν διαφορετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία.

1732 Εμπράγματο Δίκαιο

1732 ΜονΠρΑθ 197/2022, Επιτρεπτή η βραχυχρόνια μίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αν ο κανονισμός δεν απαγορεύει ρητά τη χρήση κατοικίας.

1740 κληρονομικό Δίκαιο

1740 ΠολΠρωτΘεσ 4312/2022, Αποκλεισμός εξ αδιαθέτου κληρονομικού του επιζώντος συζύγου αν ο κληρονομούμενος άσκησε σε βάρος του αγωγή με βάσιμο λόγο διαζυγίου. Έννομο συμφέρον για την άσκηση αγωγής αναγνώρισης της βασιμότητας του λόγου διαζυγίου έχουν, πέρα από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος συζύγου, και οι κληρονομικοί δανειστές που διατηρούν απαίτηση κατά της κληρονομίας.

1744 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1744 Δίκαιο Εξυγίανσης

1744 ΠολΠρΑθ 321/2022, Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

με διακατηγοριακή παράκαμψη των διαφωνιών.

1749 Τραπεζικό Δίκαιο

1749 ΔΕΕ, 05.05.2022, C-410/2022, Banco Santander SA κατά

J.A.C. και M.C.P.R., Κατά τη διαδικασία εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπερέχει της προστασίας των επενδυτών.

1755 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1755 ΜονΕφΘεσ 749/2021, Δεδικασμένο επί άκυρης απόλυσης λόγω μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση της αθωωτικής απόφασης στον εργοδότη.

1760 ΜονΕφΘεσ 1173/2020, Εις ολόκληρον ευθύνη του διαδόχου εργοδότη επί μεταβίβασης επιχείρησης για χρέη του αρχικού εργοδότη έναντι των εργαζομένων σε αυτόν που απολύθηκαν ακύρως.

1763 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1763 ΜονΠρΘεσ 6220/2022, Μη υποχρέωση ενημέρωσης και διεξαγωγής ΥΑΣΔ, επί αγωγής για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας, λόγω υπόθεσης με στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας.

1773 ΜονΠρΘεσ 12322/2022, Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου επί σώρευσης αγωγής διαζυγίου, επιδίκασης διατροφής, ρύθμισης της γονικής μέριμνας και αγωγής με αίτημα την παράλειψη στο μέλλον της προσβολή της προσωπικότητας του αναίτιου συζύγου επί διαφοράς με στοιχείο αλλοδαπότητας, με παρατηρ. Ά. Πλεύρη.

1785 ΕιρΑχαρνών 773/2022, σελ. Δημόσιες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτυώσεως ως αποδεικτικά μέσα, με παρατηρ. Ι. Ρεβολίδη.

1795 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1795 ΜονΠρΠειρ 1559/2021, ΜονΠρΘεσ 5423/2022, ΜονΠρΘεσ 2644/2022, ΜονΠρΘεσ 12816/2021, Ζητήματα από την εφαρμογή της σύμβασης της Νέας Υόρκης“περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων” στην Ελλάδα.

1815 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1815 ΑΠ 576/2021, Αποδοχή εικονικών τιμολογίων, Επιμέτρηση ποινής επί αποδοχής εικονικών τιμολογίων.

1816 ΑΠ 645/2021, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Έμπρακτη μετάνοια, Αυτοτελείς ισχυρισμοί, Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

1820 ΑΠ 589/2022, Αμετάκλητη καταδίκη για λαθρεμπορία δεν παράγει δεδικασμένο ενόψει δίωξης του ίδιου προσώπου για μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

1822 ΜονΠλημΑθ 842/2021, Κήρυξη απαράδεκτης ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ενόψει προγενέστερης (αμετάκλητης) καταδίκης του ίδιου προσώπου για το αδίκημα της λαθρεμπορίας με βάση την ίδια καταλογιστική πράξη.

1828 ΣυμβΠλημΣυρ 9/2022, Δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης.

1834 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1834 ΟλΣτΕ 1478/2022, Απαλλαγή μαθητών/τριών από το μάθημα των θρησκευτικών, με παρατηρ. Γ. Γιαννούλη.

1843 ΟλΣτΕ 1284/2022, Οι πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις ανάκλησης και μη χορήγησης άδειας θήρας πλέον του προστίμου, σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης

μετακίνησης λόγω των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19, είναι αντίθετες στην αρχή της αναλογικότητας.

1856 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1856 ΔΕΕ 20.10.2022, C-306/21, Koalitsia «Demokratichna Bulgaria – Obedinenie», Εφαρμογή του GDPR στις εκλογικές διαδικασίες.

1860 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1860 Το ύψος της συμπληρωματικής αποζημίωσης του Α.Ν. 513/1968 στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους από ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΕΕΕ) – (Αποζημίωση απόλυσης και εφάπαξ βοήθημα).

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

1873 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1873 Πώληση και επαναγορά ακινήτου μέσω μακροχρόνιας ανταποδοτικής μίσθωσης (Sale and lease back) – Μια προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης των διατάξεων … για την προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΟΥ- ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, MLE, ΜΔΕ

1902 Ζητήματα από την εφαρμογή της σύμβασης της Νέας Υόρκης "περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων" στην Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος

1907 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1911 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Editorial team   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Αρμενόπουλος', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue