Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διαιτησία, 1 (2019)

Edition info

Journal
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Current issue
Issue number: 1, 2019
© November 2019
Pages: 112
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Judges: € 80

Individuals: € 100

Διαιτησία


Διαιτησία, 1 (2019)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Μελέτη

Κ. Βουλγαράκης, Προϋποθέσεις θεµελίωσης ευθύνης προς αποζηµίωση λόγω άσκησης αγωγής ενώπιον κρατικού δικαστηρίου κατά παράβαση διαιτητικής συµφωνίας, σ. 1

Γνωμοδότηση

Π. Κολοτούρος, Πρόσκλησις προς αναγκαστικήν παρέµβασιν εις διαιτητικήν ­δίκην. Αντικειµενικά όρια του δεδικασµένου διαιτητικής αποφάσεως, σ. 27

Νομολογία

ΕφΑθ 9834/2018: Επί απορριπτικής διαιτητικής απόφασης η αντίθεσή της στη δηµόσια τάξη κρίνεται βάσει του δεδικασµένου που παράγει. Συµβατική ποινική ρήτρα πρέπει να κατατείνει στην πραγµάτωση επιταγών δηµόσιας τάξης ώστε η µη επιδίκασή της να γεννά ζήτηµα αντίθεσης προς αυτές, σ. 66

ΠΠρΑθ 2315/2019: Προϋποθέσεις κύρους και πεδίο εφαρµογής της διαιτητικής συµφωνίας, παρατ. Ά. Πλεύρη, σ. 76

ΠΠρΠειρ 1053/2018: Κύρος διαιτητικής συµφωνίας· εφαρµοστέο δίκαιο· σύµβαση Νέας Υόρκης· αρχή ευνοϊκότερου δικαίου, σ. 101

Edition info

Journal
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Current issue
Issue number: 1, 2019
© November 2019
Pages: 112
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Judges: € 80

Individuals: € 100

Table of contents   +

¢ Μελέτη

1 Κ. Βουλγαράκης, Προϋποθέσεις θεµελίωσης ευθύνης προς αποζηµίωση λόγω άσκησης αγωγής ενώπιον κρατικού δικαστηρίου κατά παράβαση διαιτητικής συµφωνίας

¢ Γνωμοδότηση

27 Π. Κολοτούρος, Πρόσκλησις προς αναγκαστικήν παρέµβασιν εις διαιτητικήν δίκην. Αντικειµενικά όρια του δεδικασµένου διαιτητικής αποφάσεως

¢ Νομολογία

66 ΕφΑθ 9834/2018: Επί απορριπτικής διαιτητικής απόφασης η αντίθεσή της στη δηµόσια τάξη κρίνεται βάσει του δεδικασµένου που παράγει. Συµβατική ποινική ρήτρα πρέπει να κατατείνει στην πραγµάτωση επιταγών δηµόσιας τάξης ώστε η µη επιδίκασή της να γεννά ζήτηµα αντίθεσης προς αυτές

76 ΠΠρΑθ 2315/2019: Προϋποθέσεις κύρους και πεδίο εφαρµογής της διαιτητικής συµφωνίας, παρατ. Ά. Πλεύρη

101 ΠΠρΠειρ 1053/2018: Κύρος διαιτητικής συµφωνίας· εφαρµοστέο δίκαιο· σύµβαση Νέας Υόρκης· αρχή ευνοϊκότερου δικαίου

Editorial team   +

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας (ΕΕΔ)

(Πρόεδρος: Κ. Φ. Καλαβρός, Αντιπρόεδρος: Αθ. Καΐσης, Αντιπρόεδρος: Α. Τσαβδαρίδης, Γ. Γραµµατέας:

Α. Μαντάκου, Ταµίας: Γ. Σινανίδης, Ειδ. Γραµµατέας: Δ. Μπαµπινιώτης, Ειδ. Γραµµατέας: Γ. Πανόπουλος,

Μέλος: Αντ. Δηµολίτσα, Μέλος: Ι. Βασαρδάνης)

Διεύθυνση

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ, Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μέλη: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Michael Kyprianou & Co LLC, Δηµήτρης Μπαµπινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Ειδ. Γραµµατέας του Δ.Σ. της ΕΕΔ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδ. Γραµµατέας του Δ.Σ. της ΕΕΔ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών, MCIArb

Επιστηµονική Επιτροπή

Αθανάσιος Κουτροµάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., ­Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Αντωνιάς Δηµολίτσα, Δ.Ν., Δικηγόρος, Καλλιόπη ­Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολή ΑΠΘ, Δηµήτρης Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ελένη Τροβά, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Οικονόµου Κάρµου & Συνεργάτες, Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος

Τακτικοί Συνεργάτες από την πρακτική της διαιτησίας

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Δεληκωστόπουλος-Σινανιώτης, Αλέξανδρος Δοβλές, Εταίρος της Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης και Συνεργάτες, Ιωάννης Κυριακίδης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κυριακίδης - Γεωργόπουλος, Γρηγόριος Λογοθέτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη, Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, Εταίρος της Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία, Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπαχάς, Γραµµατίδης και Συνεταίροι, Παναγιώτης Οικονόµου, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Οικονόµου, Κάρµου & Συνεργάτες, Κωνσταντίνος Παπαδιαµάντης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής, Γρηγόριος Πελεκάνος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες, Γρηγόριος Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, Εταίρος της Τιµαγένης Δικηγορική Εταιρία, Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ρόκας, Αλέξανδρος Τσιρίγος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Καλλιµόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης (KLC), Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής του ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Βασιλική Ψάλτη, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account