Διαιτησία


Διαιτησία, 3 (2023)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2023:

Μελέτη

I. Φιλιώτης, Μη Δικαιούχοι και Μη Υπόχρεοι Διάδικοι στη Διαιτησία, σ. 249

Νομολογία

ΑΠ 805/2021 Τµ.Δ: Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά τη ΣΝΥόρκης1958 ως µη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, παρατ. Κ. Καλαβρού/Π. Γιαννόπουλου/Φ. Βαρέση, σ. 284

ΑΠ 1987/2022 Τµ.Α2: Αγωγή αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης για τον λόγο ότι εκδόθηκε επί αντικειµένου που δεν µπορούσε να υπαχθεί σε διαιτησία (παρανοµία πράξης επιβολής φόρου) και απόρριψη του σχετικού λόγου, παρατ. Αγγ. Ρουσάκη, σ. 344

ΑΠ 308/2023 Τµ.Α2: Η άρση της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας της συµβαλλόµενης στη διαιτητική συµφωνία θυγατρικής εταιρείας επεκτείνει την ισχύ της διαιτητικής συµφωνίας και έναντι της «ταυτιζόµενης» µε αυτή µητρικής της εταιρείας, παρατ. Κ. Καλαβρού, σ. 370

ΤρΕφΘεσ 313/2023: Η έννοια της δηµόσιας τάξης στο πλαίσιο του λόγου ακύρωσης του αριθ. 6 του άρθ. 897 ΚΠολΔ, παρατ. Ά. Πλεύρη, σ. 411

ΜΔιαιτΔΚαβ 1/2016: Ζητήµατα από ρήτρα διαιτησίας για τις µέλλουσες διαφορές των εταίρων οµόρρυθµης εταιρίας από την εταιρική σχέση, παρατ. Ά. Πλεύρη, σ. 428

Edition info

Journal
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Current issue
Issue number: 3, 2023
© December 2023
Pages: VI + 210
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Judges: € 80

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Μελέτη

249 I. Φιλιώτης, Μη Δικαιούχοι και Μη Υπόχρεοι Διάδικοι στη Διαιτησία

Νομολογία

284 ΑΠ 805/2021 Τµ.Δ: Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά τη ΣΝΥόρκης1958 ως µη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, παρατ. Κ. Καλαβρού/Π. Γιαννόπουλου/Φ. Βαρέση

344 ΑΠ 1987/2022 Τµ.Α2: Αγωγή αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης για τον λόγο ότι εκδόθηκε επί αντικειµένου που δεν µπορούσε να υπαχθεί σε διαιτησία (παρανοµία πράξης επιβολής φόρου) και απόρριψη του σχετικού λόγου, παρατ. Αγγ. Ρουσάκη

370 ΑΠ 308/2023 Τµ.Α2: Η άρση της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας της συµβαλλόµενης στη διαιτητική συµφωνία θυγατρικής εταιρείας επεκτείνει την ισχύ της διαιτητικής συµφωνίας και έναντι της «ταυτιζόµενης» µε αυτή µητρικής της εταιρείας, παρατ. Κ. Καλαβρού

411 ΤρΕφΘεσ 313/2023: Η έννοια της δηµόσιας τάξης στο πλαίσιο του λόγου ακύρωσης του αριθ. 6 του άρθ. 897 ΚΠολΔ, παρατ. Ά. Πλεύρη

428 ΜΔιαιτΔΚαβ 1/2016: Ζητήµατα από ρήτρα διαιτησίας για τις µέλλουσες διαφορές των εταίρων οµόρρυθµης εταιρίας από την εταιρική σχέση, παρατ. Ά. Πλεύρη

Editorial team   +

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας (ΕΕΔ)

(Πρόεδρος: Κ. Φ. Καλαβρός, Αντιπρόεδρος: Αθ. Καΐσης, Αντιπρόεδρος: Α. Τσαβδαρίδης, Γ. Γραµµατέας: Ά. Μαντάκου, Ταµίας: Γ. Σινανίδης, Ειδ. Γραµµατέας: Δ. Μπαµπινιώτης, Ειδ. Γραµµατέας: Γ. Πανόπουλος, Μέλος: Αντ. Δηµολίτσα, Μέλος: Ι. Βασαρδάνης)

Διεύθυνση

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός - Φίλιος, Κλουκίνας, Σταύρος Μπρεκουλάκης, Καθηγητής School of International Arbitration Queen Mary University of London, Μέλος Barristers Chambers 3 Verulam Buildings (Gray’s Inn), Χάρης Παµπούκης, Δικηγόρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠA, Διευθυντής του Iνστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Γεώργιος Πετρόχειλος KC, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Three Crowns, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστηµίων Fribourg και Βέρνης

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μέλη: Φαίδων Βαρέσης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Yiannopoulos & Kozi LLP, Σωτήρης Δεµπεγιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Αντωνιάς Δηµολίτσα, Διεθνής Διαιτητής, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, Δηµήτρης Μπαµπινιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζέπος & Γιαννόπουλος, Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών, MCIArb, Αντώνης Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. Κ. Ρόκας & Συνεργάτες

Επιστηµονική Επιτροπή

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, †Ευάγγελος Βασιλακάκης, Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ελένη Τροβά, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Κάρµου & Συνεργάτες, Δηµήτρης Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, ­Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες

Επιµέλεια Σύνταξης

Αγγελική Ρουσάκη, Δικηγόρος, LLM, Ελένη Σκούφη, Δικηγόρος, LLM (Queen Mary)

Τακτικοί Συνεργάτες
από την πρακτική της διαιτησίας

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Δεληκωστόπουλος-Σινανιώτης, Αλέξανδρος Δοβλές, Εταίρος της Α. Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης & Συνεργάτες, Ιωάννης Κυριακίδης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κυριακίδης-Γεωργόπουλος, Γρηγόριος Λογοθέτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη, Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, Διευ­θύνων Εταίρος της Μουσάς Δικηγορική Εταιρία, Ηλίας Μπαντέκας, Καθηγητής Διεθνούς Διαιτησίας Hamad bin Khalifa University, Ντόχα, Κατάρ, Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εται­ρίας Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι, Κωνσταντίνος Παπαδιαµάντης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής, Γρηγόριος Πελεκάνος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες, Γρηγόριος Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, Εταίρος της Τιµαγένης Δικηγορική Εταιρία, Αλέξανδρος Τσιρίγος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Καλλιµόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης (KLC), Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός - Φίλιος, Kλουκίνας, Βασιλική Ψάλτη, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Διαιτησία', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue