Ελληνικά English
| | | |

Journals


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2020)

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 1, 2020
© January 2020
Pages: IV + 256
Subscriptions

Judges: € 88

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 110

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Students: € 90

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2020)

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες
Γ. Ι. Συλίκος, Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου και μάλιστα σε περίπτωση κατηγορουμένου δικηγόρου και γενικώς προσώπου ιδιάζουσας δωσιδικίας, σ. 218
Γ. Ι. Συλίκος, Ερμηνεία και πράξη σε καίρια πεδία των νέων Ποινικών Κωδίκων, σ. 221

Εφαρμογή των Νέων ΠΚ από τη νομολογία
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας - Εφαρμογή νέου ΚΠΔ, ΑΠ 1996/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 7
Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, υπό τον νέο ΠΚ, ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 113
Πλαστογραφία και χρήση πλαστού - Πλαστογραφία Πιστοποιητικών - Εφαρμογή νέας διάταξης άρθρου 217 παρ. 3 του νέου ΠΚ, ΑΠ 1942/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 62
Υπεξαίρεση και Κλοπή υπό τον νέο ΠΚ, ΑΠ 2034/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 123, ΑΠ 2056/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 130, ΑΠ 1676/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 126
Χρέη προς το Δημόσιο - Εφαρμογή άρθρου 469 του νέου ΠΚ, ΑΠ 1856/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 170,
ΑΠ 1934/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 177
Περάτωση ανάκρισης στα εγκλήματα του Ν. 4022/2011 υπό τον νέο ΚΠΔ, ΣυμβΑΠ 1544/2019
(Τμ. ΣΤ΄), σ. 37

Νομολογία
Έγκληση - Παράβολο - Αναγκαία η καταβολή ξεχωριστού παραβόλου από κάθε έναν εγκαλούντα ακόμη και όταν οι συνεγκαλούντες υποβάλλουν κοινή έγκληση με κοινό δικόγραφο - Απαράδεκτο έγκλησης, ΑΠ 1468/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 1
Προσωπικά Δεδομένα - Εφαρμογή νέου Νόμου 4624/2019, ΑΠ 1840/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 191

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 1, 2020
© January 2020
Pages: IV + 256
Subscriptions

Judges: € 88

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 110

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Students: € 90

Table of contents   +

Ι. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΕΓΚΛΗΣΗ

Δικαίωμα έγκλησης / Παράβολο για την υποβολή έγκλησης / Απαράδεκτο της έγκλησης

ΑΠ 1468/2019 (Τμ. Ζ΄)

IΙ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ / ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΑΠ 105/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

IΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Εφαρμογή του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΑΠ 1996/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 1754/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 605/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 23/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Μάρτυρες

ΑΠ 105/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 251/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 8/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄)

iii. Αυτοψία

ΑΠ 1370/2019 (Τμ. Ε΄)

iv. Πρακτικά της ποινικής δίκης

ΑΠ 1347/2019 (Τμ. Ε΄)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 1509/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μεταβολή της κατηγορίας

ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου/Δικηγόρος κατηγορούμενος

ΑΠ 708/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ii.Έγκληση

ΑΠ 1509/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 315/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

iii. Αναφορά

ΑΠ 1456/2019 (Τμ. Ε΄)

iv. Δεδικασμένο

ΑΠ 609/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4022/2011 ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΔ

ΑΠ 1544/2019 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

V. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΦΕΣΗ

Δίκη στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο

ΑΠ 1987/2019 (Τμ. Ε΄)

Μάρτυρες στη δίκη στο Εφετείο

ΑΠ 1456/2019 (Τμ. Ε΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1804/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΠ 1996/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άμυνα / Βρασμός ψυχικής ορμής

ΑΠ 251/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Πλάνη

ΑΠ 849/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου

ΑΠ 1942/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1855/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 667/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Υπεξαγωγή εγγράφων

ΑΠ 169/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη και συνέργεια σε απάτη

ΑΠ 2030/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1921/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1996/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 2060/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

ΑΠ 2055/2019 (Τμ. Ζ΄)

Σωματική βλάβη από αμέλεια

ΑΠ 1594/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 2034/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Κλοπή

ΑΠ 1676/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 2056/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής κατάθεση

ΑΠ 1887/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δωροδοκία

ΑΠ 1692/2019 (Τμ. Ε΄)

Παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 1796/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία με πρόθεση

ΑΠ 1851/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Βιασμός / Αποπλάνηση παιδιών

ΑΠ 1949/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΑΠ 1856/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1934/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1771/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1909/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1373/2019 (Τμ. Ε΄)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΠ 1840/2019 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 1893/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1879/2019 (Τμ. Ε΄)

ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΠ 849/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρεοκοπία

ΑΠ 1910/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠ 2058/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Γεώργιος Συλίκος, Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου και μάλιστα σε περίπτωση κατηγορουμένου δικηγόρου και γενικώς προσώπου ιδιάζουσας δωσιδικίας

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Γεώργιος Συλίκος, Ερμηνεία και Πράξη σε καίρια πεδία των νέων Ποινικών Κωδίκων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2020

Λημματικό Ευρετήριο

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account