Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 2 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2022 • Απρίλιος - Ιούνιος

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επιστημονικού Διευθυντή ΕπΑκ, Καθηγητή Γεωργίου Διαμαντόπουλου, σ. 257

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. Αρβανίτης/Ε. Λανταβού/Δ.-Α. Μακρίδου, Blockchain: προσέγγιση της νέας τεχνολογίας και των νομικών προεκτάσεών της. Δυνατότητα εφαρμογής στο σύστημα δημοσιότητας του Κτηματολογίου, σ. 260
Μ. Τσιλιγγερίδου, Διόρθωση αρχικών εγγραφών ως προς τα ποσοστά συγκυριότητας οριζόντιων ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 §§ 2 και 3 ν. 2664/1998, σ. 269
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης του εγγραπτέου στο Κτηματολόγιο δικαιώματος, ως καθορίζων τη βασιμότητα της αγωγής διόρθωσης πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, όταν ο τίτλος κυριότητας είναι η χρησικτησία. Με αφορμή τις ΜΕφΘεσ 63/2022 και ΜΠρΘεσ 624/2021, σ. 276
Χ. Ζαβρακλής, Η διαιτησία στις τεχνικές διαφορές και η διαμεσολάβηση στις γεωμετρικές μεταβολές, σ. 287
Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Α. Κατσάμπουλας, Επενέργεια δικαστικής απόφασης (επερχόμενης επί ενδίκων βοηθημάτων του ν. 2664/1998) στην ταυτότητα ακινήτου με τη μεταβολή του ΚΑΕΚ, σ. 499
Α. Παφύλα, Έρευνα δυνατότητας αναγνώρισης κυριότητας έναντι του ελληνικού Δημοσίου δυνάμει του θεσμού της χρησικτησίας, σ. 510

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γ. Διαμαντόπουλος, Πότε το αμετακλήτως ακυρωθέν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα δεν διαταράσσει τη νομή του καθού το πρωτόκολλο. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες της αποδυνάμωσης εμπράγματου δικαιώματος στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 297
Γ. Διαμαντόπουλος, Επιτρεπτή η μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων κείμενων εκτός Αγίου Όρους στον ενυπόθηκο δανειστή προς απόσβεση χρέους ιεράς μονής, δίχως να τηρηθεί η διαδικασία δημοπρασίας τους, κατά τους ορισμούς του ν. 1198/1981, σ. 321

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΠρΘεσ 854/2022: Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαίωσης έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς και διεξαγωγής ΥΑΣΔ (Παρατ. Ε. Ποζίδου), σ. 445
ΜΠρΘεσ 10692/2021: Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής αντιγράφων από το κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου, όπως επίσης βεβαίωσης έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς (Παρατ. Μ. Καραφυΐζη), σ. 451
ΜΠρΘεσ 1818/2021: Έλλειψη καθορισμού ποσοστού συγκυριότητας οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου· επενέργειες· δυνατότητες επιγενόμενου καθορισμού (Παρατ. Δ. Τζόκα), σ. 354
ΜΠρΘεσ 4127/2020: Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής (Παρατ. Ι. Ελευθεριάδη), σ. 374
ΜΠρΘεσ 2333/2020: Ανεπίτρεπτη η κτηματολογική συνένωση αυτοτελών γεωτεμαχίων, όταν δεν προκύπτει τούτο από τους τίτλους κυριότητας (Παρατ. Στ. Καταπόδη), σ. 380
ΜΠρΘεσ 11291/2020: Ζητήματα νομιμοποίησης σε δίκη του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 με ενάγοντα ενυπόθηκο δανειστή (Παρατ. Μ.-Φ. Παπαντωνάκη), σ. 415

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 2, 2022
© June 2022
Pages: VIII + 270
Subscriptions

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Students: € 75

Companies: € 140

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ ●2 2022 • Απρίλιος- Ιούνιος • Έτος Δ΄

– ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –

257 Προλογικό Σημείωμα Επιστημονικού Διευθυντή ΕπΑκ Καθηγητή Γεωργίου Διαμαντόπουλου

ΜΕΛΕΤΕΣ

260 Απόστολος Αρβανίτης/Ειρήνη Λανταβού/Δέσποινα-Αναστασία Μακρίδου, Blockchain: προσέγγιση της νέας τεχνολογίας και των νομικών προεκτάσεών της. Δυνατότητα εφαρμογής στο σύστημα δημοσιότητας του Κτηματολογίου

269 Μαγδαληνή Τσιλιγγερίδου, Διόρθωση αρχικών εγγραφών ως προς τα ποσοστά συγκυριότητας οριζόντιων ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 §§ 2 και 3 ν. 2664/1998

276 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς, Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης του εγγραπτέου στο Κτηματολόγιο δικαιώματος, ως καθορίζων τη βασιμότητα της αγωγής διόρθωσης πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, όταν ο τίτλος κυριότητας είναι η χρησικτησία. Με αφορμή τις ΜΕφΘεσ 63/2022 και ΜΠρΘεσ 624/2021

287 Χρήστος Χ. Ζαβρακλής, Η διαιτησία στις τεχνικές διαφορές και η διαμεσολάβηση στις γεωμετρικές μεταβολές

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

297 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πότε το αμετακλήτως ακυρωθέν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα δεν διαταράσσει τη νομή του καθού το πρωτόκολλο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 4 ν. 3127/2003. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες της αποδυνάμωσης εμπράγματου δικαιώματος στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου

321 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Επιτρεπτή η μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων κείμενων εκτός Αγίου Όρους στον ενυπόθηκο δανειστή προς απόσβεση χρέους ιεράς μονής, δίχως να τηρηθεί η διαδικασία δημοπρασίας τους, κατά τους ορισμούς του ν. 1198/1981

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Κτηματολογικό δίκαιο. Ένδικη προστασία προς αποκατάσταση της ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών

Α. Διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών, κατ’ άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998

α. Με τίτλο κτήσης κυριότητας τη χρησικτησία

338 ΜΕφΘεσ 63/2022 (τακτική διαδικασία): Αντισυνταγματικότητα διάταξης του άρθρου 6 § 3 εδ. στ΄ ν. 2664/1998

339 ΜΕφΘεσ 1255/2021 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας

340 ΜΠρΘεσ 8738/2021 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της ειδικής χρησικτησίας του άρθρου 4 ν. 3127/2003

340 ΜΠρΘεσ 3899/2021 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας

341 ΜΠρΘεσ 2826/2021 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της χρησικτησίας επί συνεστημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας

341 ΜΠρΧίου 353/2021 (τακτική διαδικασία): Αντισυνταγματικότητα διάταξης του άρθρου 6 § 3 εδ. στ΄ ν. 2664/1998

342 ΜΠρΘεσ 624/2021 (τακτική διαδικασία): Αντισυνταγματικότητα διάταξης του άρθρου 6 § 3 εδ. στ΄ ν. 2664/1998

344 ΜΠρΧίου 148/2021 (τακτική διαδικασία): Μη συμπλήρωση του χρόνου τακτικής χρησικτησίας

345 ΜΠρΘεσ 2146/2020 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας

β. Προσκύρωση και πράξεις εφαρμογής

ως τίτλοι κτήσης κυριότητας

345 ΜΕφΘεσ 1271/2021 (τακτική διαδικασία): Όταν ο ενάγων δεν αναγράφεται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής, δεν μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών στο οικείο κτηματολογικό φύλλο στο όνομά του, επικαλούμενος μόνο τον τίτλο επί του βασικού ακινήτου

347 ΠΠρΘεσ 9120/2020 (τακτική διαδικασία): Αυθαίρετος προσδιορισμός του επίδικου τμήματος επενεργεί στο ορισμένο του εισαγωγικού δικογράφου. Ανεπίτρεπτο τροπής αρχικής εγγραφής σε μεταγενέστερη «αγνώστου ιδιοκτήτη»

348 ΜΠρΘεσ 4124/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής από «αγνώστου» στα στοιχεία του αιτούντος με τίτλο διορθωτική της πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου

349 ΜΠρΘεσ 4278/2019 (τακτική διαδικασία): Η παράλειψη μεταγραφής της διοικητικής πράξης δεν δικαιολογεί διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με τίτλο διοικητική πράξη, όπως η τακτοποίηση

γ. Η περίπτωση της επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας

350 ΜΠρΘεσ 8715/2020 (τακτική διαδικασία): Στην επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας πρόκειται για παράγωγη κτήση κυριότητας

350 ΜΠρΘεσ 4077/2020 (τακτική διαδικασία): Δεν απορρέει δεσμευτικό δεδικασμένο από την απόφαση επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας για το δικαστήριο που κρίνει ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής

δ. Κυριότητα σε κοινόχρηστο πράγμα

351 ΠΠρΘεσ 16231/2021 (τακτική διαδικασία): Η κτήση κυριότητας από Δήμο σε κοινόχρηστο χώρο (χώρο πρασίνου) επί ανταλλαξίμων δεν προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης στο ελληνικό Δημόσιο

352 ΜΠρΘεσ 1279/2021 (τακτική διαδικασία): Κοινόχρηστο ρέμα μετά από αναδασμό

353 ΜΠρΘεσ 2341/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής που εμφανίζει κοινόχρηστο ρέμα ως «άγνωστου ιδιοκτήτη»

353 ΜΠρΘεσ 2146/2020 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής από «αγνώστου» στα στοιχεία του αιτούντος με τίτλο διορθωτική της πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου

ε. Ζητήματα δικαίου οροφοκτησίας και ειδικού εμπράγματου δικαίου εν γένει

354 ΜΠρΘεσ 1818/2021 (τακτική διαδικασία): Έλλειψη καθορισμού ποσοστού συγκυριότητας οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου· επενέργειες· δυνατότητες επιγενόμενου καθορισμού (Παρατ. Δ. Τζόκα)

359 ΜΠρΘεσ 2641/2021 (τακτική διαδικασία): Η διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής για συστατικό κτίσματος (πατάρι) προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών-κτισμάτων

360 ΜΠρΘεσ 627/2021 (τακτική διαδικασία): Αδυναμία κτήσης κυριότητας στο επίδικο, αφού δεν προηγήθηκε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας

361 ΜΠρΧαλκιδ 74/2020 (τακτική διαδικασία): Για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία επί οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) θα πρέπει στη σχετική αγωγή να μνημονεύεται η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η μεταγραφή της

361 ΜΠρΘεσ 3054/2019 (τακτική διαδικασία): Αοριστία αγωγής (κτήσης κυριότητας με αιτία έκτακτη χρησικτησία) λόγω αντιφατικότητας, όταν ως πράξεις σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αναφέρονται ανακριβώς δύο συμβολαιογραφικές πράξεις

στ. Όταν το επίδικο αποτελεί δάσος

ή δασική έκταση

362 ΟλΑΠ 2/2022: Το δικαστήριο προσδιορίζει ελεύθερα την αξία απαλλοτριούμενης έκτασης που είναι δάσος ή δασική έκταση

365 ΜΠρΘεσ 13662/2021 (τακτική διαδικασία): Μη ανατροπή τεκμηρίου κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου επί δάσους

365 ΜΠρΘεσ 3720/2021 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις ανατροπής τεκμηρίου κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου επί δάσους

ζ. Κυριότητα σε δημόσια κτήματα

366 ΑΠ 1301/2021 (Γ' Πολιτικό Τμήμα): Επί των δασών της Επτανήσου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου

366 ΜΕφΑθ 135/2021 (τακτική διαδικασία): Μη περιέλευση στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου των ευρισκομένων στην Αττική οθωμανικών ιδιωτικών κτημάτων

367 ΜΕφΒορΑιγαίου 25/2021 (τακτική διαδικασία): Βάρος του ελληνικού Δημοσίου περί αποδείξεως ότι ακίνητο είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας ή ότι εξαιρείται αυτής

η. Ζητήματα στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου

369 ΜΠρΘεσ 408/2021 (τακτική διαδικασία): Τύχη άρνησης καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα δικαστικής απόφασης περί διανομής κοινών περιουσιακών στοιχείων, η οποία όμως όρισε για τη σύζυγο την καταβολή χρηματικού ποσού προκειμένου αυτή να αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας

Β. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών «αγνώστου» ιδιοκτήτη, κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998

369 ΑΠ 121/2022 (Γ' πολιτικό τμήμα): Κτήση κυριότητας με τα προσόντα της ειδικής χρησικτησίας του άρθρου 4 ν. 3127/2003

372 ΜΠρΠειρ 737/2021 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με αιτία την κτήση κυριότητας σε προσφυγική οικία με τα προσόντα της χρησικτησίας

374 ΜΠρΘεσ 4127/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής (Παρατ. Ι. Ελευθεριάδη)

380 ΜΠρΘεσ 2333/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Ανεπίτρεπτη η κτηματολογική συνένωση αυτοτελών γεωτεμαχίων, όταν δεν προκύπτει τούτο από τους τίτλους κυριότητας (Παρατ. Στ. Καταπόδη)

386 ΜΠρΘεσ 347/2020 (τακτική διαδικασία): Τύχη κύριας παρέμβασης σε δίκη αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 (Παρατ. Δ. Τζόκα)

394 ΜΠρΘεσ 2826/2021 (τακτική διαδικασία): Σχέση αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 και αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

394 ΜΠρΧίου 302/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 λόγω μη κοινοποίησης στο ελληνικό Δημόσιο

395 ΜΠρΧίου 230/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Αντικείμενο δίκης στην αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

Γ. Διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών,

κατ’ άρθρ. 19 § 2 ν. 2664/1998

395 ΜΠρΚερκ 960/2021 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης του άρθρου 19 § 2 ν. 2664/1998

395 ΜΠρΠατρ 100/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Απόρριψη αίτησης, όταν δεν αποτυπώνεται σε αυτήν η γεωμετρική μεταβολή που θα πραγματοποιηθεί με την αιτούμενη διόρθωση

396 ΜΠρΧαλκιδ 141/2020 (τακτική διαδικασία): Παράλειψη προσκόμισης τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών με τεχνικές προϋποθέσεις απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής

Δ. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων,

κατ’ άρθρ. 6 § 8, 18 ν. 2664/1998

396 ΑΠ 438/2021 (Δ΄ Πολιτικό Τμήμα): Εσφαλμένη διόρθωση δήθεν πρόδηλου σφάλματος μεταγενέστερης εγγραφής

397 ΜΠρΘεσ 1097/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Δίκη αντιρρήσεων επί αρνήσεων προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

399 ΜΠρΚοζ 68/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ως προς το ποσοστό συγκυριότητας και τους τίτλους κτήσης του αιτούντος

399 ΜΠρΘεσ 2344/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προς διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αφού δόθηκε συναίνεση όμορου ιδιοκτήτη (Παρατ. Ι. Ελευθεριάδη)

404 ΜΠρΘεσ 4379/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αρχικής κτηματολογικής εγγραφής ως προς το εμβαδόν του ακινήτου (Παρατ. Μ. Καραφυΐζη)

Ε. Αντιρρήσεις κατά αρνήσεων υποθηκοφυλάκων/προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων να καταχωρίσουν εγγραπτέες πράξεις

409 ΜΠρΘεσ 1680/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Αδικαιολόγητη άρνηση εγγραφής συμβολαιογραφικής δήλωσης αποδοχής κληρονομίας

410 ΜΠρΘεσ 121/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Η ουσιαστική βασιμότητα του εμπράγματου δικαιώματος και το νομότυπο ή μη της σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών δεν δικαιολογούν άρνηση υποθηκοφύλακα προς καταχώριση της σχετικής πράξης

410 ΜΠρΣπαρτ 163/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Δικαιολογημένη άρνηση εξάλειψης υποθήκης όταν δεν έχει εκδοθεί σχετικώς δικαστική απόφαση

411 ΜΠρΘεσ 8715/2020 (τακτική διαδικασία): Μη αναγκαίο αίτημα περί υποχρέωσης προϊσταμένου να καταχωρίσει πράξη την οποία οφείλει να καταχωρίσει εκ του νόμου

ΙΙ. Κτηματολογικό δίκαιο. Καίρια

δικονομικά ζητήματα

Α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

που αφορούν στο δικαστήριο

α. Λειτουργική αρμοδιότητα

412 ΜΠρΡοδ 27/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο εκδίκασης αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 από μη κτηματολογικό δικαστή

412 ΜΠρΡοδ 13/2021 (τακτική διαδικασία): Μη νόμιμη συγκρότηση δικαστηρίου προς εκδίκαση κτηματολογικού ενδίκου βοηθήματος όταν δεν συγκροτείται από κτηματολογικό δικαστή

413 ΜΠρΡοδ 12/2021 (τακτική διαδικασία): Παραπομπή προς εκδίκαση από κτηματολογικό δικαστή

Β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

που αφορούν στους διαδίκους

α. Ικανότητα διαδίκου

413 ΜΠρΚερκ 80/2022 (τακτική διαδικασία): Αποβίωση δικαιούχου δικαιώματος το οποίο προσβάλλεται ως ανακριβώς καταχωρηθέν στα κτηματολογικά φύλλα

β. Νομιμοποίηση

414 ΤρΕφΚρητ 10/2021 (τακτική διαδικασία): Νομιμοποίηση επί κτηματολογικής δίκης με αντικείμενο κληρονομική διαφορά

415 ΜΠρΘεσ 11291/2020 (τακτική διαδικασία): Ζητήματα νομιμοποίησης σε δίκη του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 με ενάγοντα ενυπόθηκο δανειστή (Παρατ. Μ.-Φ. Παπαντωνάκη)

418 ΜΠρΘεσ 2573/2020 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με πρωτοβουλία του εκ προσυμφώνου αγοραστή (Παρατ. Μ.-Α. Μαντζαφλέρη)

423 ΜΠρΧίου 240/2021 (τακτική διαδικασία): Νομιμοποιούμενα πρόσωπα στην αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

γ. Έννομο συμφέρον

425 ΜΠρΘεσ 8715/2020 (τακτική διαδικασία): Έλλειψη εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

Γ. Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση κτηματολογικού ενδίκου βοηθήματος

α. Ζητήματα αοριστίας

i. Στην περιγραφή του αντικειμένου της δίκης

425 ΜΠρΧαλκιδ 10/2022 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας στην περιγραφή του αντικειμένου της δίκης

426 ΜΠρΧαλκιδ 227/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας στην περιγραφή του αντικειμένου της δίκης

426 ΜΠρΧαλκιδ 111/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας στην περιγραφή του αντικειμένου της δίκης

428 MΠρΧαλκιδ 48/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας στην περιγραφή του αντικειμένου της δίκης

ii. Επί παράγωγης κτήσης κυριότητας

428 ΜΕφΠατρ 31/2022 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας στον τρόπο κτήσης κυριότητας εκ μέρους του ενάγοντος

iii. Επί πρωτότυπης κτήσης κυριότητας

και ιδίως επί χρησικτησίας

429 ΤρΕφΚρητ 10/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής συνεπεία έλλειψης εννόμου συμφέροντος και αοριστίας

429 ΜΕφΠειρ 193/2022 (τακτική διαδιακασία): Εσφαλμένη η πρωτοβάθμια απόφαση καθότι η κτηματολογική εγγραφή έπρεπε να διορθωθεί λόγω κτήσης κυριότητας εκ μέρους της ενάγουσας με αιτία την έκτακτη χρησικτησία

430 ΜΕφΠατρ 19/2022 (τακτική διαδικασία): Στοιχεία ορισμένου αγωγής διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

431 ΜΠρΧίου 353/2021 (τακτική διαδικασία): Δεν συνιστά στοιχείο του ορισμένου της αγωγής χρησικτησίας η ιδιότητα των ακινήτων ως δεκτικών χρησικτησίας

432 ΜΠρΧίου 240/2021 (τακτική διαδικασία): Στοιχεία ορισμένου αγωγής διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

iv. Η περίπτωση της επικύρωσης

ανώμαλης δικαιοπραξίας

432 ΜΠρΘεσ 2883/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας όταν η κτήση κυριότητας εκ μέρους του ενάγοντος εδράζεται σε επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας

v. Όταν ο ενάγων επικαλείται

ως τίτλο κτήσης πράξη εφαρμογής

432 ΠΠρΘεσ 7332/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο κτηματολογικής αγωγής λόγω αοριστίας όταν η κτήση κυριότητας εκ μέρους του ενάγοντος εδράζεται σε πράξη εφαρμογής

vi. Επί ενστάσεως καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

433 ΜΠρΘεσ 9954/2020 (τακτική διαδικασία): Αναγκαία στοιχεία για την πληρότητα ένστασης ΑΚ

β. Προθεσμία του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 και οριστικοποίηση κτηματολογικών εγγραφών

434 ΜΠρΛαμ 114/2021 (τακτική διαδικασία): Πότε οριστικοποιείται η εγγραφή επί της αιτήσεως του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

Δ. Ζήτημα επιτρεπτού αρνητικής

αναγνωριστικής αγωγής

434 ΜΠρΑθ 216/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Επιτρεπτό αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, προκειμένου να διαγραφεί το όνομα της αιτούσας ως συγκυρίας

434 ΜΠρΚερκ 80/2022 (τακτική διαδικασία): Ανεπίτρεπτο αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής για τη διόρθωση αρχικής κτηματολογικής εγγραφής

434 ΜΠρΘεσ 4451/2021 (τακτική διαδικασία): Επιτρεπτό αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, προκειμένου να αναγνωριστεί δικαίωμα συγκυριότητας του ενάγοντος

Ε. Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων (ΚΠολΔ 220)

435 ΜΠρΘεσ 739/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Πότε διαγραφή αγωγής ως προφανώς αβάσιμης

435 ΜΠρΡοδ 221/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Διαγραφή αγωγής λόγω της προφανούς αβασιμότητάς της

436 ΜΠρΡοδ 95/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Δεν κρίνεται ότι η παρέλευση 9ετίας από την άσκηση αγωγής την καθιστά διαγραπτέα λόγω προφανούς αβασιμότητας

436 ΜΠρΧαλκιδ 56/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Διαγραφή αγωγής λόγω της προφανούς αβασιμότητάς της

437 ΜΠρΡoδ 167/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Διαγραφή αγωγής λόγω της προφανούς αβασιμότητάς της

ΣΤ. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης κτηματολογικού ενδίκου βοηθήματος

α. Καταχώριση της αίτησης διόρθωσης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

437 ΜΠρΘεσ 573/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο συζητήσεως αιτήσεως άρθρ. 6 § 8 ν. 2664/1998, λόγω μη καταχώρισής της στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

438 ΜΠρΠατρ 173/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο συζητήσεως αιτήσεως άρθρ. 6 § 8 ν. 2664/1998, λόγω μη καταχώρισής της στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

438 ΜΠρΧαλκιδ 154/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Απαράδεκτο συζητήσεως αιτήσεως άρθρ. 6 § 8 ν. 2664/1998, λόγω μη καταχώρισής της στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

β. Προσκομιδή αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

438 ΜΠρΘεσ 3464/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομίσεως αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

γ. Προσκομιδή εισήγησης του Κτηματολογικού Γραφείου (άρθρ. 6 § 3ε ν. 2664/1998)

439 ΜΠρΘεσ 4374/2020 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομίσεως εισηγήσεως του Κτηματολογικού Γραφείου (Παρατ. Β. Κασάπη)

δ. Προσκομιδή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

444 ΜΠρΘεσ 3899/2021 (τακτική διαδικασία): Μη αναγκαία η προσκομιδή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

444 ΜΠρΧίου 353/2021 (τακτική διαδικασία): Ως εκ περισσού προσκομίζονται πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

444 ΜΠρΧίου 240/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Ως εκ περισσού προσκομίζονται πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

444 ΜΠρΧίου 148/2021 (τακτική διαδικασία): Ως εκ περισσού προσκομίζονται πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

445 ΜΠρΧαλκιδ 106/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

445 ΜΠρΧαλκιδ 51/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

ε. Έγγραφο ενημερωτικό περί διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς (άρθρ. 3 §

ν. 4640/2019) και διεξαγωγή ΥΑΣΔ (άρθρ.

ν. 4640/2019) ως όροι παραδεκτής συζήτησης

445 ΜΠρΘεσ 854/2022 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαίωσης έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς και διεξαγωγής ΥΑΣΔ (Παρατ. Ε. Ποζίδου)

451 ΜΠρΘεσ 10692/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής αντιγράφων από το κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου, όπως επίσης βεβαίωσης έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς (Παρατ. Μ. Καραφυΐζη)

464 ΜΠρΘεσ 10837/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαιώσεως περί έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, όπως και αντιγράφων από το κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου

464 ΜΠρΘεσ 10833/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαιώσεως περί έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, ακόμη και αν αντίδικο είναι το Δημόσιο

465 ΜΠρΘεσ 10691/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαιώσεως περί έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς

465 ΜΠρΘεσ 10689/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαιώσεως περί έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, ακόμη και αν αντίδικο είναι το Δημόσιο

466 ΜΠρΘεσ 8736/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο συζητήσεως κτηματολογικής αγωγής επί μη προσκομιδής βεβαιώσεως περί έγγραφης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς

466 ΜΠρΧίου 148/2021 (τακτική διαδικασία): Χρονικά πότε δεν υπόκειται η διαφορά στη διαδικασία διαμεσολάβησης

Ζ. Ζητήματα εκκρεμοδικίας

466 ΜΠρΠατρ 294/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Αγωγή άρθρ. 6 § 2 ν. 2664/1998 και αντιρρήσεις άρθρ. 16 § 5 ν. 2664/1998· δεν παρεμποδίζεται η παράλληλη πορεία τους λόγω εκκρεμοδικίας· ενδείκνυται η ΚΠολΔ

Η. Υποκειμενικά σύνθετες δίκες

α. Παρέμβαση

467 ΠΠρΘεσ 815/2022 (τακτική διαδικασία): Κύρια παρέμβαση ενυπόθηκης δανείστριας σε κτηματολογική δίκη

β. Προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου

467 ΜΠρΧίου 148/2021 (τακτική διαδικασία): Επί κοινής υποχρεωτικής νομιμοποίησης εκ του νόμου

468 ΜΠρΘεσ 8121/2019 (τακτική διαδικασία): Επί κοινής υποχρεωτικής νομιμοποίησης εκ του νόμου

468 ΜΠρΘεσ 6912/2019 (τακτική διαδικασία): Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων με διαταγή δικαστηρίου (ΚΠολΔ 90) (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

Θ. Ζητήματα απόδειξης

470 ΜΠρΧαλκιδ 234/2021 (τακτική διαδικασία): Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου και ζητήματα απόδειξης

471 ΜΠρΧίου 240/2021 (τακτική διαδικασία): Ζητήματα βάρους απόδειξης στην κτηματολογική δίκη

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση

471 ΜΠρΧαλκιδ 29/2022 (τακτική διαδικασία): Δημόσιο κτήμα που ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου

ΙΑ. Ποινές τάξης

472 ΜΠρΘεσ 8738/2021 (τακτική διαδικασία): Πότε φράσεις σε δικόγραφο κτηματολογικής δίκης δικαιολογούν την επιβολή ποινών τάξης

ΙΙΙ. Κτηματολογικός Κανονισμός

Δωδεκανήσου

473 ΔιοικΟλΑΠ 9/2022: Μη έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου

479 ΤρΕφΔωδ 160/2021 (τακτική διαδικασία): Τεκμήριο κτηματολογικής εγγραφής και κτήση κυριότητας ακινήτου από καλόπιστο τρίτο

486 ΤρΕφΔωδ 21/2020 (τακτική διαδικασία): Δίκη κυριότητας ακινήτων στη νήσο Κάλυμνο

490 ΤρΕφΔωδ 22/2020 (τακτική διαδικασία): Δικαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση και παραγραφή της

492 ΜΕφΔωδ 16/2020 (τακτική διαδικασία): Δεκαπενταετής κτητική παραγραφή Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

493 ΜΕφΔωδ 69/2021 (τακτική διαδικασία): Δορυάλωτα κτήματα και ζητήματα κυριότητάς τους. Διάκριση αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ακινήτων

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

499 Μάρθα-Αγγελική Μαντζαφλέρη/Αθανάσιος Κατσάμπουλας, Επενέργεια δικαστικής απόφασης (επερχόμενης επί ενδίκων βοηθημάτων του ν. 2664/1998) στην ταυτότητα ακινήτου με τη μεταβολή του ΚΑΕΚ

510 Αργυρώ Παφύλα, Έρευνα δυνατότητας αναγνώρισης κυριότητας έναντι του ελληνικού Δημοσίου δυνάμει του θεσμού της χρησικτησίας. Σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης κυριότητας ιδιώτη σε εδαφική λωρίδα που του περιήλθε από οθωμανό ιδιώτη στην περιοχή του Βόλου δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας (ταπί) βάσει του οθωμανικού δικαίου και εν συνεχεία χαρακτηρίστηκε ως δημόσιο κτήμα με το κτηματολογικό φύλλο να αναφέρει ως δικαιούχο το ελληνικό Δημόσιο

Editorial team   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue