Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 4 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2022 • Οκτώβριος - Δεκέμβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Θεοδοσιάδης, Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής: ουσιαστικά και δικονοµικά ζητήµατα. Έµφαση στην έννοια της αναµφισβήτητης κατοχής του Δηµοσίου σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου και δασικού χάρτη, σ. 773
Ά. Πόγκα, H χρησικτησία κατά την διαδικασία της κτηµατογράφησης, σ. 784
Κ. Φτεργιώτη, Ο θεσµός της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas), σ. 798
Α. Πούλιος, Η υποχρέωση καταβολής εύλογης και ενιαίας αµοιβής σε ενιαίο ΟΣΔ για την χρήση µουσικών έργων σε επιχειρήσεις, σ. 969

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γ. Διαµαντόπουλος, Εσφαλµένος προσδιορισµός της αντικειµενικής αξίας εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στη δήλωση φόρου µεταβίβασης δεν δικαιολογεί αγωγή κακοδικίας εις βάρος του συµβολαιογράφου που διενήργησε τον αναγκαστικό πλειστηριασµό, σ. 811
Γ. Διαµαντόπουλος, Το εκλυθέν δεδικασµένο από προηγούµενη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ δεν κωλύει την ευδοκίµηση αιτήµατος επανακαθορισµού αιγιαλού, κατ’ άρθρ. 5 ν. 2971/2001, εφόσον το αίτηµα στηρίζεται σε νέα στοιχεία, σ. 829

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 1549/2022: Όταν ο τίτλος κτήσης του δικαιώµατος για το οποίο ζητείται η διόρθωση (κατ’ άρθρ. 6 § 3 ν. 2664/1998) είναι η χρησικτησία, η συµπλήρωση της νοµής υπολογίζεται κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης και όχι κατά την ηµεροµηνία έναρξης του κτηµατολογίου στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 837
ΑΠ 121/2022: Εάν τα περιστατικά που προβάλλονται µε τους λόγους αναίρεσης δεν αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από το δικαστήριο της ουσίας ή αν αυτά διατυπώθηκαν ως εκ περισσού ως παραδοχές της απόφασης, τότε οι λόγοι αναίρεσης απορρίπτονται ως αβάσιµοι (Παρατ. Χ. Καρυπίδη), σ. 842
ΑΠ 1258/2021: Η αποζηµιωτική ευθύνη του εργολάβου για τα ελαττώµατα και τις ελλείψεις του έργου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 883
ΔΕφΑθ 917/2022: Φόρος ακίνητης περιουσίας επί ακινήτων που τελούν υπό ειδικές συνθήκες από άποψη ρυµοτοµικών βαρών και περιορισµών, σ. 962
ΜΠρΘεσ 6247/2022: Δεν απαιτείται η προσκόµιση έγγραφης ενηµέρωσης κατ’ άρθρ. 3 § 2 ν. 4640/2019 για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς µε διαµεσολάβηση, ούτε η διενέργεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, όταν διάδικος είναι το Δηµόσιο (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 859
ΜΠρΑθ 349/2022: Αίτηση φορέα συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωµάτων δηµιουργών για προσωρινό καθορισµό εύλογης αµοιβής επί δηµόσιας αναπαραγωγής πνευµατικών έργων στα καταστήµατα επιχείρησης εµπορίου ηλεκτρικών ειδών, σ. 932
ΜΠρΗρακλ 123/2022: Το ποσό της εγγυοδοσίας είναι επιστρεπτέο στον µισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, έναντι του εκµισθωτή, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 920

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 4, 2022
© December 2022
Pages: V + 240
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

773 Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής: ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα. Έμφαση στην έννοια της αναμφισβήτητης κατοχής του Δημοσίου σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου και δασικού χάρτη

784 Άλκηστις Πόγκα, H χρησικτησία κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης

798 Κλεοπάτρα Φτεργιώτη, Ο θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

811 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Εσφαλμένος προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στη δήλωση φόρου μεταβίβασης δεν δικαιολογεί αγωγή κακοδικίας εις βάρος του συμβολαιογράφου που διενήργησε τον αναγκαστικό πλειστηριασμό

829 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Το εκλυθέν δεδικασμένο από προηγούμενη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ δεν κωλύει την ευδοκίμηση αιτήματος επανακαθορισμού αιγιαλού, κατ’ άρθρ. 5 ν. 2971/2001, εφόσον το αίτημα στηρίζεται σε νέα στοιχεία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙoy

837 ΑΠ 1549/2022 (Γ΄ πολιτικό τμήμα): Όταν ο τίτλος κτήσης του δικαιώματος για το οποίο ζητείται η διόρθωση (κατ’ άρθρ. 6 § 3 ν. 2664/1998) είναι η χρησικτησία, η συμπλήρωση της νομής υπολογίζεται κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης και όχι κατά την ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή όπου κείται το ακίνητο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου)

842 ΑΠ 121/2022 (Γ΄ πολιτικό τμήμα): Εάν τα περιστατικά που προβάλλονται με τους λόγους αναίρεσης δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από το δικαστήριο της ουσίας ή αν αυτά διατυπώθηκαν ως εκ περισσού ως παραδοχές της απόφασης, τότε οι λόγοι αναίρεσης απορρίπτονται ως αβάσιμοι (Παρατ. Χ. Καρυπίδη)

850 ΣτΕ 1225/2022 (Δ΄ τμήμα): Από την αμφισβήτηση της προβλεπόμενης στην περ. ε΄ της § 1 του άρθρου 18 ν. 2664/1998 πράξης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, ήδη, μετά την § 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019, του Διοικητικού Συμβουλίου του καθ’ ου Φορέα, δημιουργείται ή όχι ιδιωτική διαφορά για την εκδίκαση της οποίας αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια (παραπομπή στην 7μελή σύνθεση)

855 ΜΕφΘρ 270/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης του άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998

856 ΠΠρΘεσ 4561/2022 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής λόγω μη προσκόμισης του έγγραφου ενημερωτικού του άρθρου 3 § 2 ν. 4640/2019

858 ΜΠρΘεσ 39/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Διόρθωση πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, ώστε να καταχωρισθεί σε ξεχωριστή ενότητα-πεδίο υπό την ένδειξη «Πρόσθετες Πληροφορίες-Λοιποί χώροι (για τους οποίους δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία)» το υφιστάμενο επί του επιδίκου κτίσμα

859 ΜΠρΘεσ 6247/2022 (τακτική διαδικασία): Δεν απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ενημέρωσης κατ’ άρθρο 3 § 2 ν. 4640/2019 για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, ούτε η διενέργεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, όταν διάδικος είναι το Δημόσιο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου)

Editorial team   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση Ακινήτων', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue