Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 1 (2024)

ΤΕΥΧΟΣ ● 1 2024 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Καλλιρρόη Παντελίδου, H κατάσταση διεκδικήσεως και η ένσταση της δικαιωµατικής νοµής (ΑΚ 1095), σ. 1

Ολυµπία Κώστα, Τεχνητή Νοηµοσύνη στη Δικαιοσύνη: Χρήσιµο εργαλείο ή απειλή στην απονοµή της, σ. 9

Αναστάσιος Παυλόπουλος, Νοµικές πτυχές της φορολογίας ακινήτων, σ. 22

Παναγής Χριστοδούλου, Η δίκη αντιρρήσεων µε αφορµή την άρνηση Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου να προβεί σε διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων, σ. 28

Ευγενία Φερεντίνου, Ζητήµατα της ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων κατά το ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» –µε αφορµή την ΑΠ 1343/2022, σ. 38

Χρήστος Ζαβρακλής, Η γεωµετρική συµβατότητα των γεωτεµαχίων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ως παράγοντας αποτύπωσης, σ. 58

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Άρνηση προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου να καταχωρίσει στα κτηµατολογικά φύλλα µεταβιβαστικό συµβόλαιο λόγω ασυµφωνίας µε τις αρχικές εγγραφές, κατόπιν απόρριψης αίτησης προδήλου· αξιολογήσεις και υπό τον πρόσφατο ν. 5076/2023. Απαράδεκτη, λόγω µη καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα, η ασκηθείσα κύρια παρέµβαση, σ. 70

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Αναγκαίο περιεχόµενο των κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ νοµιµοποιητικών εγγράφων επί ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 ή κατόπιν τιτλοποίησης απαιτήσεων του ν. 3156/2003, σ. 89

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 167/2023: Κύρος της διάθεσης µε διαθήκη του νέου ακινήτου που θα προκύψει από αγροτικό αναδασµό και του οποίου η νοµή έχει ήδη παραδοθεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κύρωση του αναδασµού µέχρι και την επαγωγή της κληρονοµιάς (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη), σ. 178

ΑΠ 243/2023: Απελευθέρωση εγγυητή συνεπεία απαλλαγής του πρωτοφειλέτη-δανειολήπτη, κατόπιν επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης της µόνιµης και ολικής ανικανότητας ή θανάτου του (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 217

ΑΠ 1149/2023: Δωρεά αιτία θανάτου ως εσωτερική σχέση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασµό. Δικαιώµατα νόµιµου µεριδούχου (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη), σ. 187

ΑΠ 1498/2023: Δυνατότητα διαζευκτικής εκπροσώπησης του ελληνικού Δηµοσίου και αντιστοίχως επίδοσης του δικογράφου της αγωγής είτε στον Υπουργό των Οικονοµικών είτε στον Διοικητή της ΑΑΔΕ (Σηµ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 111

ΜΕφΔωδ 291/2022: Οι συνέπειες του θανάτου του χρησάµενου στην σύµβαση χρησιδανείου ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 199

ΠΠρΤριπ 2/2023: Συζήτηση αγωγής εκδικαζόµενης κατά την τακτική διαδικασία κατόπιν αναστολής της δίκης, κατ’ άρθρ. 249 ΚΠολΔ (Παρατ. Ε. Φερεντίνου), σ. 119

ΜΠρΘεσ 10251/2023: Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώµατος επί υπέρβασης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 169

ΕιρΒολ 82/2023: Κεντρικές δικονοµικές ρυθµίσεις της διαδικασίας των µικροδιαφορών, ιδίως στο ζήτηµα της ερηµοδικίας διαδίκου, µετά τις τροποποιήσεις του ν. 4842/2021 (Παρατ. Ε. Φερεντίνου), σ. 125

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 1, 2024
© March 2024
Pages: X + 248
Subscriptions

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Students: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Καλλιρρόη Παντελίδου, H κατάσταση διεκδικήσεως και η ένσταση της δικαιωµατικής νοµής (ΑΚ 1095)

9 Ολυµπία Κώστα, Τεχνητή Νοηµοσύνη στη Δικαιοσύνη: Χρήσιµο εργαλείο ή απειλή στην απονοµή της;

22 Αναστάσιος Παυλόπουλος, Νοµικές πτυχές της φορολογίας ακινήτων

28 Παναγής Χριστοδούλου, Η δίκη αντιρρήσεων µε αφορµή την άρνηση Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου να προβεί σε διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων

38 Ευγενία Φερεντίνου, Ζητήµατα της ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων κατά το ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών»· µε αφορµή την ΑΠ 1343/2022

58 Χρήστος Ζαβρακλής, Η γεωµετρική συµβατότητα των γεωτεµαχίων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ως παράγοντας αποτύπωσης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

70 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Άρνηση προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου να καταχωρίσει στα κτηµατολογικά φύλλα µεταβιβαστικό συµβόλαιο λόγω ασυµφωνίας µε τις αρχικές εγγραφές, κατόπιν απόρριψης αίτησης προδήλου· αξιολογήσεις και υπό τον πρόσφατο ν. 5076/2023. Απαράδεκτη, λόγω µη καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα, η ασκηθείσα κύρια παρέµβαση σε δίκη αντιρρήσεων

89 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Αναγκαίο περιεχόµενο των κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ νοµιµοποιητικών εγγράφων επί ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 ή κατόπιν τιτλοποίησης απαιτήσεων του ν. 3156/2003

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

111 ΑΠ 1498/2023 (Γ΄ τµήµα): Στην περίπτωση της αγωγής περί αναγνώρισης ακυρότητας πλασµατικής αποδοχής κληρονοµίας και της αναγνώρισης της εγκυρότητας της γενοµένης εκ των υστέρων δήλωσης αποποίησης κληρονοµίας, υπάρχει η δυνατότητα διαζευκτικής εκπροσώπησης του ελληνικού Δηµοσίου και αντιστοίχως επίδοσης του δικογράφου της αγωγής είτε στον Υπουργό των Οικονοµικών, είτε στον Διοικητή της ΑΑΔΕ (Σηµ. Γ. Διαµαντόπουλου)

115 ΑΠ 1343/2022 (Α2΄ τµήµα): Αναγκαστική εκτέλεση κατά το ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών» επί ενυπόθηκου ακινήτου

117 ΜΕφΑθ 982/2023: Λειτουργική αναρµοδιότητα κτηµατολογικού δικαστηρίου· έννοµες συνέπειες

119 ΠΠρΤριπ 2/2023: Συζήτηση αγωγής εκδικαζόµενης κατά την τακτική διαδικασία κατόπιν αναστολής της δίκης, κατ’ άρθρ. 249 ΚΠολΔ (Παρατ. Ε. Φερεντίνου)

122 ΜΠρΠειρ 3171/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινήτου· η σχετική διαδικασία υπόκειται στις διατάξεις περί αναγκαστικού πλειστηριασµού, αναλογικά εφαρµοζόµενες

125 ΕιρΒολ 82/2023: Κεντρικές δικονοµικές ρυθµίσεις της διαδικασίας των µικροδιαφορών, ιδίως στο ζήτηµα της ερηµοδικίας διαδίκου, µετά τις τροποποιήσεις του ν. 4842/2021 (Παρατ. Ε. Φερεντίνου)

131 ΕιρΑθ 625/2023 (ασφαλιστικά µέτρα): Ανατροπή κατάσχεσης κατ’ άρθρ. 1019 ΚΠολΔ· δεν συνυπολογίζονται «νεκρά» χρονικά διαστήµατα απροσδιόριστης διάρκειας, που παρεµποδίζουν ή ακινητοποιούν κατά νόµο την εκκρεµή διαδικασία του πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, και στα οποία ο δανειστής αδυνατεί για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

139 ΕιρΠειρ 113/2022 (ασφαλιστικά µέτρα): Ασφαλιστικά µέτρα νοµής ή κατοχής· επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η προβολή του δικαιώµατος επίσχεσης

142 ΕιρΑθ 1420/2022 (ασφαλιστικά µέτρα): Ρήτρα παρέκτασης της κατά τόπον αρµοδιότητας λήψης ασφαλιστικών µέτρων νοµής επί αυτοκινήτου που αποτελεί περιεχόµενο ΓΟΣ σε δανειακή τραπεζική σύµβαση· η ρήτρα ελέγχεται ως προς την καταχρηστικότητά της, ακόµη και αυτεπαγγέλτως

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

145 ΑΠ 1109/2023 (Γ΄ τµήµα): Η ιδιότητα του αιγιαλού ή του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από φυσικά και µόνο φαινόµενα και δεν δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας· συνεπώς, τµήµα γης που συµπεριλήφθηκε στα όρια του αιγιαλού χωρίς να είναι πράγµατι δεν αποχαρακτηρίζεται µεν ως αιγιαλός, όµως, λογίζεται ότι κηρύχθηκε αναγκαστικά απαλλοτριωτέο υπέρ του Δηµοσίου (Παρατ. Χ. Καρυπίδη)

157 ΜΕφΔωδ 129/2023 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις ειδικής χρησικτησίας άρθρου 4 ν. 3127/2003

160 ΜΠρΑθ 9449/2023 (τακτική διαδικασία-κτηµατολόγιο): Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής µε την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»· για το παραδεκτό της συζήτησής της δεν απαιτείται προσκόµιση έγγραφης ενηµέρωσης για τη δυνατότητα διαµεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, διότι διάδικος είναι το ελληνικό Δηµόσιο, ούτε του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α ν. 4174/2013

163 ΜΠρΑθ 3528/2023 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»· αντικείµενο της δίκης είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώµατος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύµφωνα µε αυτήν τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αµφισβητούµενου δικαιώµατος

164 ΜΠρΒολ 112/2023 (τακτική διαδικασία): Ζητήµατα δικονοµικού δικαίου επί αγωγής διόρθωσης εσφαλµένης πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής ακινήτου εµφαινόµενου εν µέρει ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου, εν µέρει ως αγνώστου ιδιοκτήτη και εν µέρει ως ιδιωτική ιδιοκτησία (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

169 ΜΠρΘεσ 10251/2023 (τακτική διαδικασία): Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώµατος επί υπέρβασης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

175 ΤρΠειθΣυµβΧίου 1/2023: Πειθαρχική αγωγή κατά προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου· πότε τυγχάνει απορριπτέα ως µη νόµιµη

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

178 ΑΠ 167/2023 (Γ΄ τµήµα): Κύρος της διάθεσης µε διαθήκη του νέου ακινήτου που θα προκύψει από αγροτικό αναδασµό και του οποίου η νοµή έχει ήδη παραδοθεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κύρωση του αναδασµού µέχρι και την επαγωγή της κληρονοµιάς (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη)

187 ΑΠ 1149/2023 (Γ΄ τµήµα): Δωρεά αιτία θανάτου ως εσωτερική σχέση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασµό. Δικαιώµατα νόµιµου µεριδούχου (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη)

196 ΤρΕφΠατρ 160/2023 (τακτική διαδικασία): Αδικοπρακτική ευθύνη αποζηµίωσης έναντι του κυρίου ακινήτου λόγω παράνοµης και υπαίτιας εξόρυξης και αφαίρεσης από αυτό αδρανών υλικών. Περιπτώσεις κληρονοµητού της αξίωσης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

199 ΜΕφΔωδ 291/2022 (τακτική διαδικασία): Οι συνέπειες του θανάτου του χρησάµενου στην σύµβαση χρησιδανείου ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

203 ΠΠρΧίου 31/2023 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις εγκυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης. Αρνητική αναγνωστική αγωγή µε αντικείµενο την ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης· συνιστά µη αποτιµητή σε χρήµα διαφορά και δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου· πρόσωπα στα οποία συντρέχει άµεσο έννοµο συµφέρον άσκησής της· για το παραδεκτό της δεν απαιτείται εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων, εφόσον δεν σωρεύεται σε αυτή αίτηµα αναγνώρισης κληρονοµικού δικαιώµατος

206 ΠΠρΧίου 32/2023 (τακτική διαδικασία): Αντικείµενο, στοιχεία και αίτηµα περί κλήρου αγωγής

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

208 ΑΠ 1498/2022 (Δ΄ τµήµα): Παραχώρηση χρήσης µισθίου. Ο παραχωρησιούχος δεν υπεισέρχεται στην κύρια µίσθωση

209 ΜΕφΔωδ 37/2023 (τακτική διαδικασία): Η συµβατική µεταβίβαση ολόκληρης της µισθωτικής σύµβασης σε τρίτο πρόσωπο από τον εκµισθωτή ή/και από τον µισθωτή. Έννοια, προϋποθέσεις και αποτελέσµατα (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

215 ΕιρΠειρ 80/2022 (ασφαλιστικά µέτρα): Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης µε αίτηµα την απόδοση της κατοχής διαµερίσµατος, που είχε παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγµατος στους καθ’ ων µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισής τους ως προσφύγων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

217 ΑΠ 243/2023 (Α1' τµήµα): Απελευθέρωση εγγυητή συνεπεία απαλλαγής του πρωτοφειλέτη-δανειολήπτη, κατόπιν επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης της µόνιµης και ολικής ανικανότητας ή θανάτου του (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

222 ΑΠ 1298/2023 (Α2΄ τµήµα): Συµβατικός όρος σε ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων που ορίζει χρόνο παραγραφής όλων των απαιτήσεων κατά του ασφαλιστή έξι µηνών από την ηµέρα γνωστοποίησης της άρνησής του για πληρωµή της ζηµίας, κατόπιν επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

226 ΣτΕ 1312/2023 (Β΄ τµήµα, 7µελής): Οι κατ’ αρχήν υπόχρεοι στην καταβολή του ειδικού φόρου ακινήτων δύνανται να επιλέγουν είτε να απαλλαγούν από τον φόρο, υπαγόµενοι σε µια από τις προβλεπόµενες στον νόµο (ευρύτατες µάλιστα) εξαιρέσεις είτε να πληρώσουν τον φόρο, συνεχίζοντας να απολαύουν τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η ανωνυµία των πραγµατικών ιδιοκτητών των ακινήτων

234 ΣτΕ 1620/2023 (Β΄ τµήµα): Ακίνητο που έχει απαλλοτριωθεί λόγω ρυµοτοµίας χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και ως εκ τούτου έχει καταστεί αδύνατη η κατά προορισµό χρήση και εκµετάλλευσή του για τον ιδιοκτήτη του υπάγεται σε φόρο ακίνητης περιουσίας

239 ΤρΔΕφΑθ 2975/2023 (απόσπασµα): Οι διατάξεις του

ν. 4223/2013 καθιστούν αντικείµενο του επίδικου φόρου την κατοχή ακίνητης περιουσίας που απορρέει, κατ’ αρχήν, από εµπράγµατα δικαιώµατα, εξαιρετικώς δε από δικαιώµατα νοµής, οιονεί νοµής και κατοχής

240 ΤρΔΕφΑθ 3072/2023 (απόσπασµα): Στην περίπτωση που εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση παραλάβει οικειοθελώς το επιδιδόµενο έγγραφο, υπογράφοντας ανεπιφύλακτα την έκθεση επίδοσης, η παράλειψη της µνείας της ηµέρας και ώρας επίδοσης στην έκθεση αυτή δεν συνεπάγεται ακυρότητα της επίδοσης

241 ΜΔΕφΑθ 14/2024 (απόσπασµα): Η καθιέρωση στο άρθρο 5 του ΚΦΔ τεκµηρίου κοινοποίησης της πράξης της φορολογικής αρχής µετά την παρέλευση 15 ηµερών από την ηµέρα αποστολής της µε συστηµένη επιστολή (όταν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα), µετά την οποία συνάγεται η πλήρης γνώση του περιεχοµένου της ατοµικής ειδοποίησης, πρέπει να ερµηνευθεί στο πλαίσιο των άρθρων 20 § 1 του Συντάγµατος και 6 της ΕΣΔΑ ως καθιέρωση µαχητού τεκµηρίου

242 ΜΔΕφΑθ 3761/2023: Ο φορολογούµενος δύναται µε δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρµογή του αντικειµενικού τρόπου προσδιορισµού της αγοραίας αξίας, ζητώντας από το δικαστήριο τον εκ µέρους του προσδιορισµό της

Editorial team   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Μαρία Μουλιανιτάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου· Δήµητρα Ζώη, Αρεοπαγίτης· Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Εφετών· Δήµητρα Σίσκου, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.· Ιωάννα Κουκουράκη, Εφέτης· Ολυµπία Κώστα, Εφέτης· Βασίλειος Μαλάµος, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρόεδρος Πωτοδικών· Παναγιώτα Μαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς Δούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Οµότιµη Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ηλίας Αρβανιτόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών· Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Στέλλα Βλαχάκη-Ελαία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δηµήτριος Κουρκουµέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Ειρήνη Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Λάρισας· Αναστασία Δρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Μίκα-Μαρία Αδρίµη, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Καβάλας· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Θεσσαλονίκης· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών.

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση Ακινήτων', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue