Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 4 (2023)

ΤΕΥΧΟΣ ● 4 2023 • Οκτώβριος - Δεκέμβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κλεάνθης Ρούσσος, Η µεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά το ν. 4354/2015, σ. 725

Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Υπερθεµατιστής και µη αντιταξιµότητα µεταγενέστερης της κατάσχεσης κτηµατολογικής εγγραφής διάθεσης του κατασχεθέντος ακινήτου, σ. 738

Μαγδαληνή Τσιλιγγερίδου, Οριστικοποίηση πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών µε την έκδοση και καταχώριση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης κατόπιν άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 και η σηµασία της τριτανακοπής (ΚΠολΔ 586) στην κτηµατολογική δίκη. Με αφορµή τις ΕφΘεσ 9/2023 και ΜΠρΚέρκυρας 820/2021, σ. 741

Ανδρέας Κανελλάκης, Παραχώρηση δρόµου σε κοινή χρήση, σ. 756

Χρήστος Χ. Ζαβρακλής, Οι ειδικές εκτάσεις στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σ. 767

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Έννοµο συµφέρον αυθαίρετου κατόχου (οµοδίκου του ανακριβώς αναγραφόµενου ως κυρίου στα κτηµατολογικά φύλλα) προς άσκηση ενδίκου µέσου κατά δικαστικής απόφασης διόρθωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής, σ. 772

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Αρχή της σύµµετρης ικανοποίησης των δανειστών επί ανεπάρκειας πλειστηριάσµατος που κατασχέθηκε εις χείρας τρίτου, σ. 781

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 107/2023: Μόνο συνεστηµένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαµερίσµατος είναι δυνατή η κτήση κυριότητας µε χρησικτησία (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 790

ΜΕφΠειρ 31/2023: Ακίνητα που ουδέποτε υπήρξαν δηµόσια κτήµατα είναι δεκτικά χρησικτησίας από ιδιώτες (Παρατ. Χ. Καρυπίδη), σ. 800

ΠΠρΧίου 11/2023: Άσκηση αγωγής διαζυγίου ως λόγος απώλειας κληρονοµικού δικαιώµατος του ενάγοντος στην περιουσία θανόντος. Η αντίστροφη (και µη καταλαµβανόµενη από το γράµµα του άρθρου 1822 ΑΚ) περίπτωση (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη), σ. 884

ΠΠρΧίου 16/2023: Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης· προϋποθέσεις παραδεκτού και νοµίµου αυτής· άµυνα εναγοµένου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 862

ΠΠρΧίου 1212023: Ανάκληση γονικής παροχής λόγω αχαριστίας· πότε η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 875

ΜΠρΔρ 44/2023: Μη νόµιµη αγωγή της ΚΠολΔ 70 επί ακινήτου ενταγµένου σε καθεστώς Εθνικού Κτηµατολογίου, όταν αυτή ασκείται ενώπιον του ειρηνοδικείου (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 804

ΜΠρΒολ 193/2023: Το ανεκκαθάριστο της απαίτησης ως λόγος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής και της επιταγής προς εκτέλεση, όταν υφίσταται µείζονα συνολική απαίτηση, η οποία περιορίζεται µε την εκδοθείσα διαταγή πληρωµής, µε ταυτόχρονη επιφύλαξη του αιτούντα δανειστή για µελλοντική διεκδίκηση του υπολοίπου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 917

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γ. Διαµαντόπουλος, Μαρία Περτσελάκη, Η διατάραξη της κυριότητας (2022), σ. 958

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 4, 2023
© December 2023
Pages: X + 264
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Table of contents   +

725 Κλεάνθης Ρούσσος, Η µεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά το ν. 4354/2015

738 Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Υπερθεµατιστής και µη αντιταξιµότητα µεταγενέστερης της κατάσχεσης κτηµατολογικής εγγραφής διάθεσης του κατασχεθέντος ακινήτου

741 Μαγδαληνή Χ. Τσιλιγγερίδου, Οριστικοποίηση πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών µε την έκδοση και καταχώριση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης κατόπιν άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 και η σηµασία της τριτανακοπής (ΚΠολΔ 586) στην κτηµατολογική δίκη. Με αφορµή τις ΕφΘεσ 9/2023 και ΜΠρΚέρκυρας 820/2021

756 Ανδρέας Κανελλάκης, Παραχώρηση δρόµου σε κοινή χρήση

767 Χρήστος Χ. Ζαβρακλής, Οι ειδικές εκτάσεις στο Εθνικό Κτηµατολόγιο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

772 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Έννοµο συµφέρον αυθαίρετου κατόχου (οµοδίκου του ανακριβώς αναγραφόµενου ως κυρίου στα κτηµατολογικά φύλλα) προς άσκηση ενδίκου µέσου κατά δικαστικής απόφασης διόρθωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής

781 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Αρχή της σύµµετρης ικανοποίησης των δανειστών επί ανεπάρκειας πλειστηριάσµατος, που κατασχέθηκε εις χείρας τρίτου

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

790 ΑΠ 107/2023 (Γ΄ τµήµα): Μόνο συνεστηµένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαµερίσµατος είναι δυνατή η κτήση κυριότητας µε χρησικτησία (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου)

796 ΜΕφΘεσ 9/2023 (τακτική διαδικασία): Οι πρώτες εγγραφές, των οποίων αµφισβητήθηκε µε αγωγή η ακρίβεια µέσα στην προβλεπόµενη στο νόµο προθεσµία, οριστικοποιούνται µόλις καταστεί αµετάκλητη η δικαστική απόφαση που κρίνει την αγωγή

800 ΜΕφΠειρ 31/2023 (τακτική διαδικασία): Ακίνητα που ουδέποτε υπήρξαν δηµόσια κτήµατα είναι δεκτικά χρησικτησίας από ιδιώτες (Παρατ. Χ. Καρυπίδη)

804 ΜΠρΔρ 44/2023 (τακτική διαδικασία): Μη νόµιµη αγωγή της ΚΠολΔ 70 επί ακινήτου ενταγµένου σε καθεστώς Εθνικού Κτηµατολογίου, όταν αυτή ασκείται ενώπιον του ειρηνοδικείου (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

814 ΜΠρΛαµ 2/2023 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος, µε εκτοπισµό προσώπων που φέρονταν ανακριβώς ως συνδικαιούχοι (Παρατ. Χ. Καρυπίδη)

819 ΜΠρΚερκ 820/2021 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση διορθωµένης ήδη εγγραφής µε την άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 δεν προβλέπεται στο νόµο, παρά µόνο για την περίπτωση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998, και άρα δεν µπορεί να ασκηθεί κατά οριστικοποιηµένης ήδη εγγραφής

825 ΜΠρΧίου 248/2021 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση κτηµατολογικών εγγραφών επειδή είναι ανακριβείς και προσβάλλουν το δικαίωµα της αποκλειστικής κυριότητας που είχαν οι δικαιοπάροχοι της ενάγουσας (Παρατ. Π. Χοτοµανίδου)

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

836 ΑΠ 655/2023 (A2΄ τµήµα): Ο νοµέας αλλότριου πράγµατος, αν ήταν κακόπιστος κατά το χρόνο που κατέλαβε το πράγµα ή αν έµαθε αργότερα ότι δεν έχει δικαίωµα νοµής, υπέχει από τότε, ως προς το πράγµα και τα ωφελήµατα του πράγµατος, την ίδια ευθύνη που έχει και για το χρόνο µετά την επίδοση της αγωγής, χωρίς ν’ αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη του από υπερηµερία

838 ΜΕφΑιγ 8/2022 (τακτική διαδικασία): Πότε η παρεµπόδιση διέλευσης των υπαλλήλων και των προστηθέντων της εναγοµένης από τον επίδικο χωµατόδροµο και της διενέργειας των εργασιών συντήρησης αυτού, όπως επίσης ο ισχυρισµός ότι µε τον τρόπο αυτό προασπίζεται το δικαίωµα επί της νοµής του ακινήτου που διαταράσσεται, συνιστούν καταφανώς καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος

843 ΜΠρΚω 28/2023 (τακτική διαδικασία): Όταν ο ενάγων επί αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής στηρίζει την κυριότητά του στην έκτακτη χρησικτησία πρέπει να επικαλείται συγκεκριµένες υλικές και εµφανείς πράξεις νοµής στο επίδικο ακίνητο, σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα από συγκεκριµένα πρόσωπα

846 ΕιρΚιλκ 39/2022 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας επί ακινήτου δυνάµει των προϋποθέσεων του άρθρ. 4 ν. 3127/2003

848 ΕιρΚιλκ 52/2022 (ασφαλιστικά µέτρα): Ο θόρυβος που εκπέµπεται από γυµναστήριο πρώτου ορόφου στο κάτωθεν αυτού ισόγειο κατάστηµα δεν είναι τέτοιας έντασης, ώστε να θεωρηθεί η ενόχληση σηµαντική

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

852 ΟλΑΠ 3/2023: Ο περιορισµός ή η πλήρης εξάλειψη της κύριας οφειλής φυσικού προσώπου, ως αποτέλεσµα δικαστικού συµβιβασµού, µεταξύ αυτού και των πιστωτών ή, σε περίπτωση αποτυχίας του, ως συνέπεια ρύθµισης µε δικαστική απόφαση, δεν επιφέρει περιορισµό ή εξάλειψη της εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού Δηµοσίου για την οφειλή αυτή έναντι των πιστωτών

856 ΤρΕφΔωδ 152/2023 (τακτική διαδικασία): Μη αισχροκερδής η δικαιοπραξία όταν δεν αποδεικνύεται η προφανής δυσαναλογία του πράγµατι καταβληθέντος τιµήµατος έναντι της αγοραίας αξίας του αγορασθέντος ιδανικού µεριδίου του επίδικου ακινήτου, ούτε η απειρία του πληρεξουσίου της αρχικής ενάγουσας, ούτε, κατά λογική συνέπεια, η εκµετάλλευση από τον εναγόµενο της γνωστής σε αυτόν απειρίας του πληρεξουσίου

860 ΜΕφΠειρ 351/2023 (τακτική διαδικασία): Αγωγή διαχειριστή πολυκατοικίας κατά της θυρωρού, η οποία υπεξαίρεσε το ποσό εισφορών ΙΚΑ

862 ΠΠρΧίου 16/2023 (τακτική διαδικασία): Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης· προϋποθέσεις παραδεκτού και νοµίµου αυτής· άµυνα εναγοµένου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

872 ΑΠ 58/2022 (Α1΄τµήµα): Ως αχαριστία, η οποία δικαιολογεί ανάκληση δωρεάς ακινήτων, θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας, οι οποίοι επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητά του, προσβάλλει δε άµεσα αγαθά του δωρητή

875 ΠΠρΧίου 21/2023 (τακτική διαδικασία): Ανάκληση γονικής παροχής λόγω αχαριστίας· πότε η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

882 ΜΕφΠειρ 352/2023 (τακτική διαδικασία): Μόνη η κατοχή του κοινού κληρονοµιαίου πράγµατος ή µόνη η διενέργεια διακατοχικών πράξεων επ’ αυτού από ένα συγκύριο/συγκληρονόµο δεν αρκεί για την απόκτηση ιδίας κυριότητας µε χρησικτησία

884 ΠΠρΧίου 11/2023 (τακτική διαδικασία): Άσκηση αγωγής διαζυγίου ως λόγος απώλειας κληρονοµικού δικαιώµατος του ενάγοντος στην περιουσία θανόντος. Η αντίστροφη (και µη καταλαµβανόµενη από το γράµµα του άρθρου 1822 ΑΚ) περίπτωση (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη)

891 ΠΠρΧίου 15/2023 (τακτική διαδικασία): Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης αυτής στα χρηστά ήθη, µε επικουρικές βάσεις την ακυρότητα της διαθήκης λόγω προσβολής της νόµιµης µοίρας και µέµψη άστοργης δωρεάς

897 ΠΠρΧίου 22/2023 (τακτική διαδικασία): Περιοριστική παράθεση των λόγων κληρονοµικής αναξιότητας στο άρθρο 1860 ΑΚ (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

903 ΑΠ 60/2023 (Β1΄ τµήµα): Νοµική φύση της σχέσης δικαστικού επιµελητή και παραγγέλοντος. Καθορισµός αµοιβών δικαστικών επιµελητών. Διαχρονικό δίκαιο (Παρατ. Α. Πούλιου)

909 ΑΠ 496/2023 (Α2΄ τµήµα): Η απόσβεση του δικαιώµατος του τρίτου προς άσκηση ανακοπής κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ προϋποθέτει όχι µόνο µεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, η οποία αποτελεί τον νόµιµο τίτλο δυνάµει του οποίου (από τη µεταγραφή) µεταβιβάζεται η κυριότητα του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεµατιστή, αλλά και εγκατάσταση του υπερθεµατιστή

910 MΠρΑθ 91/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Όταν ζητείται από τον αιτούντα την έκδοση της διαταγής πληρωµής η επιδίκαση µέρους µόνον της εκ δανείου απαίτησης, πρέπει να προσδιορίζεται σε ποια από τα επιµέρους κονδύλια του δανειακού λογαριασµού αφορά ο περιορισµός, ώστε να δύναται ο καθ’ ου η διαταγή πληρωµής να προβάλει συγκεκριµένες (ποιοτικά και ποσοτικά) αντιρρήσεις κατ’ αυτών

914 MΠρΚεφ 82/2023 (ασφαλιστικά µέτρα): Πότε επιτρεπτή η κατ’ εξαίρεση αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας

917 ΜΠρΒολ 193/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Το ανεκκαθάριστο της απαίτησης ως λόγος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής και της επιταγής προς εκτέλεση, όταν υφίσταται µείζονα συνολική απαίτηση, η οποία περιορίζεται µε την εκδοθείσα διαταγή πληρωµής, µε ταυτόχρονη επιφύλαξη του αιτούντα δανειστή για µελλοντική διεκδίκηση του υπολοίπου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

921 MΠρΧαλκ 337/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Λόγοι ανακοπής κατά άµεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, απορριπτέοι στην πλειοψηφία τους επειδή ο ανακόπτων δεν δικαιολογεί έννοµο συµφέρον

923 MΠρΑθ 1728/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Όταν ακυρώθηκε η δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού, άκυρος τυγχάνει και ο διενεργηθείς βάσει αυτής πλειστηριασµός

926 ΕιρΚιλκ 147/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Τριτανακοπή απόφασης επικύρωσης ανώµαλης δικαιοπραξίας. Ο ειρηνοδίκης, έχοντας τις δυνατότητες που του δίνει το ανακριτικό σύστηµα της εκούσιας δικαιοδοσίας, µπορεί να διατάζει κάθε πρόσφορο µέτρο για την εξακρίβωση των πραγµατικών γεγονότων, ακόµη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ

930 ΑΠ 92/2023 (Α1΄ τµήµα): Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου Προϊσταµένου Κτηµατικής Υπηρεσίας περί καθορισµού αποζηµιώσεως για αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος. Πότε µη επιτρεπτή η άσκηση αναίρεσης

931 ΜΕφΔωδ 128/2023 (τακτική διαδικασία): Πότε αδικαιολόγητος ο καταλογισµός και η βεβαίωση ποσών σε βάρος ξενοδοχειακής µονάδας ως αντάλλαγµα για τη χρήση τµήµατος αιγιαλού και παραλίας

936 ΠΠρΧίου 30/2023 (τακτική διαδικασία): Απόρριψη αγωγής µε αίτηµα την αναγνώριση κατασκευής ως αυθαίρετης και την αναγνώριση της ιδιότητας λωρίδας γης ως µη κοινόχρηστης/δηµόσιας

940 ΜΠρΧίου 141/2023 (ασφαλιστικά µέτρα): Έκδοση Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης λόγω βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού για αυθαίρετη χρήση γίνεται βάσει δέσµιας αρµοδιότητας της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Πότε θεωρείται κάποιος υπότροπος. Όταν η Πράξη οριστικοποιήθηκε είτε µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας άσκησης ανακοπής είτε µε την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθηµα, η ανακοπή απορρίπτεται

943 ΜΠρΧίου 145/2023 (ασφαλιστικά µέτρα): Ακύρωση πράξης άµεσης αποµάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών/πραγµάτων, διότι η ανακόπτουσα έχει εκπληρώσει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις από τη σύµβαση παραχώρησης απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

950 ΑΠ 44/2023 (Στ΄ τµήµα): Ρευµατοκλοπή. Έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής απόφασης

951 ΣυµβΕφΑιγ 19/2022: Απάτη κατ’ εξακολούθηση από κατηγορούµενο, ο οποίος, κατά την κατάρτιση συµβολαίων, µε τα οποία πώλησε στους εγκαλούντες ακίνητα, συνολικής πραγµατικής αξίας 145.000 ευρώ, εν γνώσει του παρέστησε ψευδώς στους εγκαλούντες ότι τα πωλούµενα ακίνητα είναι ελεύθερα από κάθε δικαίωµα τρίτου, νοµικό ελάττωµα και κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αµφισβήτηση και ότι δεν αποτελούν δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχονται από αγροτική αποκατάστασή της

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

958 Γ. Διαµαντόπουλος, Βιβλιοπαρουσίαση: Μαρία Περτσελάκη, Η διατάραξη της κυριότητας (2022)

965 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Editorial team   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Μαρία Μουλιανιτάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου· Δήµητρα Ζώη, Αρεοπαγίτης· Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Εφετών· Δήµητρα Σίσκου, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.· Ιωάννα Κουκουράκη, Εφέτης· Ολυµπία Κώστα, Εφέτης· Βασίλειος Μαλάµος, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρόεδρος Πωτοδικών· Παναγιώτα Μαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς Δούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Οµότιµη Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ηλίας Αρβανιτόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών· Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Στέλλα Βλαχάκη-Ελαία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δηµήτριος Κουρκουµέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Ειρήνη Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Λάρισας· Αναστασία Δρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Μίκα-Μαρία Αδρίµη, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Καβάλας· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Θεσσαλονίκης· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών.

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Επιθεώρηση Ακινήτων', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue