Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων, 4 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Δεκέμβριος 2021
Σελίδες: VIII + 222
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 4 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2021 • Οκτώβριος - Δεκέμβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Ζητήματα από την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια, σ. 697

Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ, σ. 708

Τ. Κοσμίδης, Το φυσικό αέριο ως πράγμα κατά την έννοια της ΑΚ 947, σ. 717

Α. Θεοδοσιάδης, Αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου και τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών. Μήπως ο θεσμός του Κτηματολογίου έχει καταστήσει εν πολλοίς περιττή τη διαδικασία αναγνώρισης;, σ. 897

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Διαμαντόπουλος, Παραδεκτό και βάσιμο λόγου ανακοπής για ακυρότητα της επισπευδόμενης άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Τύχη αίτησης αναστολής εκτέλεσης (άρθρ. 937 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ), σ. 729

Γ. Διαμαντόπουλος, Νομιμότητα της αίτησης απευθείας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σ. 743

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΕ της 11.11.2020, C-433/19: Καθορισμός διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορές απορρέουσες από μονομερή μεταβολή χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά), σ. 816

ΑΠ 927/2021: Ζητήματα των κατ’ άρθ. 724 ΚΠολΔ «αυτοδύναμων» ασφαλιστικών μέτρων (Παρατ. Β. Χατζηϊωάννου), σ. 795

ΑΠ 1046/2020: Ο μισθωτής ακινήτου ως ενεργητικά νομιμοποιούμενο πρόσωπο σε άσκηση ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 880

ΑΠ 515/2020: Ο χρόνος έκτακτης χρησικτησίας επί δωρεάς ακινήτου αρχίζει να τρέχει από την εκτέλεση της δωρεάς και όχι από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά), σ. 846

ΜΕφΘεσ 10/2020: Η δεσμευτικότητα της συμφωνίας αναπροσαρμογής του μισθώματος κοινού ακινήτου για τον συνεκμισθωτή που δεν συμμετείχε στην κατάρτισή της (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 885

ΠΠρΘεσ 6457/2021: Δικαστική και εξωδικαστική, μέσω διαμεσολάβησης, άσκηση διαπλαστικών δικαιωμάτων (Παρατ. Α. Πλεύρη), σ. 832

ΠΠρΑθ 1546/2020: Η απαγόρευση συγκυρίου οικοδομής να μην προβαίνει σε αυθαίρετες κατασκευές δεν αίρεται από την κατά τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, σ. 891

MΠρΛαμ 160/2021: Το αμάχητο τεκμήριο κατ’ άρθρο 7 ν. 2664/1998 και η δυνατότητα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων (Παρατ. Ε. Ρίζου), σ. 785

ΜΠρΑθ 1010/2021: Τρίτη παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων με εναγόμενους αλλοδαπούς, σ. 828

ΕιρΧαν 148/2020: Αναστολή δίκης τριτανακοπής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αγωγής με το ίδιο αντικείμενο: αναγνώριση κυριότητας στην ίδια λωρίδα γης (Σημ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά), σ. 811

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Δεκέμβριος 2021
Σελίδες: VIII + 222
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

697 Γεώργιος Στ. Αποστολάκης, Ζητήματα από την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια

708 Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ

717 Τιμολέων Θ. Κοσμίδης, Το φυσικό αέριο ως πράγμα κατά την έννοια της ΑΚ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

729 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Παραδεκτό και βάσιμο λόγου ανακοπής για ακυρότητα της επισπευδόμενης άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Τύχη αίτησης αναστολής εκτέλεσης (άρθρ. 937 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ)

743 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Νομιμότητα της αίτησης απευθείας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δυνάμει του άρθρου 13 ν. 2971/2001 και της με αριθ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ· αδικαιολόγητη άρνηση του αιτήματος από την κτηματική υπηρεσία με την πρόφαση ότι στην υπό μίσθωση έκταση ενυπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, τη στιγμή που η ευρύτερη έκταση έχει χαρακτηριστεί από το έτος 2002 ως διατηρητέα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δίκαιο κτηματολογίου

750 ΑΠ 419/2020 (Γ’ Πολιτικό τμήμα): Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Απόρριψη ένστασης ελληνικού Δημοσίου περί ιδίας κυριότητας επί της δασικής έκτασης

758 ΜΕφΔωδ 2/2020 (τακτική διαδικασία): Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Κτήση κυριότητας τόσο με παράγωγο όσο και με πρωτότυπο τρόπο

760 ΜΠρΘεσ 1841/2019 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας με χρησικτησία επί συνεστημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Δεκτή η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, ακόμη κι αν ο ενάγων είχε την ευχέρεια άσκησης της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

763 ΜΠρΘεσ 5540/2019 (τακτική διαδικασία): Κτήση κυριότητας επί δημοσίου ακινήτου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 ν. 3127/2003

769 ΜΠρΘεσ 6708/2019 (τακτική διαδικασία): Ο περιορισμός της μη κατάτμησης δεν ισχύει επί οικοπεδικών κλήρων. Κτήση κυριότητας με χρησικτησία ακόμη και σε μη άρτιο οικόπεδο

773 ΜΠρΑθ 911/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Εσφαλμένη αναγραφή ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Πρόσθετη παρέμβαση ειδικού διαδόχου

775 MΠρΧίου 146/2021 (τακτική διαδικασία): Ένσταση περί ανεπιδέκτου χρησικτησίας. Απαράδεκτο αγωγής λόγω μη επισύναψης αποδεικτικού υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου

780 ΜΠρΧίου 147/2021 (τακτική διαδικασία): Δουλεία άντλησης και διοχέτευσης ύδατος από όμορο ακίνητο

785 MΠρΛαμ 160/2021 (τακτική διαδικασία): Το αμάχητο τεκμήριο κατ’ άρθρο 7 ν. 2664/1998 και η δυνατότητα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων (Παρατ. Ε. Ρίζου)

Δικονομικό δίκαιο

795 ΑΠ 927/2021 (Α2' πολιτικό τμήμα· ασφαλιστικά μέτρα): Ζητήματα των κατ’ άρθ. 724 ΚΠολΔ «αυτοδύναμων» ασφαλιστικών μέτρων (Παρατ. Β. Χατζηϊωάννου)

806 ΜΠρΧαλκ 11/2021 (διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν εξοπλίζονται με προνόμιο οι φόροι επί του εισοδήματος, τα έξοδα εκτέλεσης και τα κάθε είδους πρόστιμα

811 ΕιρΧαν 148/2020 (τακτική διαδικασία): Αναστολή δίκης τριτανακοπής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αγωγής με το ίδιο αντικείμενο: αναγνώριση κυριότητας στην ίδια λωρίδα γης (Σημ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά)

Διεθνές δικονομικό δίκαιο

816 ΔΕΕ της 11.11.2020, C-433/19, Ellmes Property Services Limited κατά SP: Καθορισμός διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορές απορρέουσες από μονομερή μεταβολή χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Με αφορμή τη ΔΕΕ C-433/19, Ellmes Property Services Limited κατά SP (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά)

824 ΜΠρΑθ 955/2021 (ασφαλιστικά μέτρα): Δεύτερη παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων με εναγόμενο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

828 ΜΠρΑθ 1010/2021 (ασφαλιστικά μέτρα): Τρίτη παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων με εναγόμενους αλλοδαπούς

Δίκαιο διαιτησίας/διαμεσολάβησης

829 ΜΕφΑθ 1618/2021 (τακτική διαδικασία): Εύρος ελέγχου που διενεργεί ελληνικό τακτικό δικαστήριο για διαφορά που επιλύθηκε από διαιτητικό δικαστήριο. Απόρριψη λόγων ακύρωσης

832 ΠΠρΘεσ 6457/2021 (τακτική διαδικασία): Δικαστική και εξωδικαστική, μέσω διαμεσολάβησης, άσκηση διαπλαστικών δικαιωμάτων (Παρατ. Ά. Πλεύρη)

Ενοχικό δίκαιο

846 ΑΠ 515/2020 (Α1' πολιτικό τμήμα): Ο χρόνος έκτακτης χρησικτησίας επί δωρεάς ακινήτου αρχίζει να τρέχει από την εκτέλεση της δωρεάς και όχι από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά)

850 ΤρΕφΘεσ 64/2020 (τακτική διαδικασία): Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης από εταιρεία διαχείρισης απαίτησης

853 ΤρΕφΘεσ 75/2020 (τακτική διαδικασία): Η μη καταβολή του τιμήματος στον πωλητή, κατά παράβαση της σύμβασης εντολής, δεν ασκεί επιρροή στο κύρος της καταρτισμένης σύμβασης πώλησης

856 ΤρΕφΑθ 6004/2020 (τακτική διαδικασία): Η σύμβαση συναλλαγών διαχειριστή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχής στον μεταβατικό μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του εκάστοτε συμμετέχοντος αποτελεί αμφιμερώς δεσμευτική σύμβαση. Πρόκειται για sui generis ενοχή, η οποία δεν υπάγεται, ούτε προσιδιάζει σε κάποια επώνυμη σύμβαση του ΑΚ

864 ΠΠρΘεσ 10418/2019 (τακτική διαδικασία): Πότε το χρόνιο ψυχικό νόσημα σε συνδυασμό με τη μεγάλη ηλικία του διαδίκου τον καθιστά ψυχικά ευάλωτο, κατά τους ορισμούς της ΑΚ 179, ώστε η μεταβιβαστική δικαιοπραξία να τυγχάνει άκυρη

867 ΠΠρΘεσ 5007/2020 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις ανάκλησης γονικής παροχής. Τα μηνύματα κινητού τηλεφώνου αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο, χωρίς να απαιτείται συναίνεση αυτού που τα απέστειλε ή η προηγούμενη έκδοση δικαστικής εισαγγελικής διάταξης

872 ΠΠρΘεσ 10050/2019 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις προσβολής μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς-καταπλεονεκτικής

875 ΜΠρΘεσ 5683/2020 (τακτική διαδικασία): Αγωγή εργολάβου για την καταβολή της αμοιβής του. Απόρριψη ένστασης μερικής παραγραφής. Διάκριση συμβατικής και πρόσθετης εργασίας

Δίκαιο μισθώσεων

και οριζόντιας ιδιοκτησίας

880 ΑΠ 1046/2020 (Δ' πολιτικό τμήμα): Ο μισθωτής ακινήτου ως ενεργητικά νομιμοποιούμενο πρόσωπο σε άσκηση ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

882 ΜΕφΠειρ 328/2021 (Γ' πολιτικό τμήμα): Κοινωνία δικαιώματος. Η μειοψηφία των μερίδων των συνεκμισθωτών δεν δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση

885 ΜΕφΘεσ 10/2020 (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών): Η δεσμευτικότητα της συμφωνίας αναπροσαρμογής του μισθώματος κοινού ακινήτου για τον συνεκμισθωτή που δεν συμμετείχε στην κατάρτισή της (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

886 ΠΠρΘεσ 5813/2019 (τακτική διαδικασία): Αναπροσαρμογή της εκ του καταρτισθέντος προσυμφώνου παροχής. Πότε η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές

891 ΠΠρΑθ 1546/2020 (τακτική διαδικασία): Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι νοητή οριζόντια ιδιοκτησία επί ανοικτού χώρου. Η απαγόρευση συγκυρίου οικοδομής να μην προβαίνει σε αυθαίρετες κατασκευές δεν αίρεται από την κατά τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών

893 ΜΠρΑθ 4346/2021 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων): Εξώδικη καταγγελία σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ξενοδοχειακής μονάδας με συγκοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση, την οποία όμως δεν υπογράφει νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο. Ακυρότητα εκτελεστικής διαδικασίας. Νομιμότητα παρέμβασης ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

897 Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου και τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών.

Μήπως ο θεσμός του Κτηματολογίου έχει καταστήσει εν πολλοίς περιττή τη διαδικασία αναγνώρισης;

901 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού