Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 2 (2024)

ΤΕΥΧΟΣ ● 2 2024 • Απρίλιος-Ιούνιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δηµήτριος Μέλισσας, Ο δηµόσιος χώρος δεν µπορεί να διαµορφωθεί χωρίς σχεδιασµό. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 10 ΝΟΚ, σ. 249

Ιωάννης Χοροµίδης, Η αρχή της «ενιαίας δίκης» της απαλλοτρίωσης και τα διοικητικά δικαστήρια, σ. 256

Βασιλική Βλαδίκα, Η διόρθωση ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής µε αντίδικο ΟΤΑ, σ. 267

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Αιγιαλός σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου: διοικητικά πρωτόκολλα και λόγοι ανακοπής τους, σ. 275

Χρήστος Καρυπίδης, Οι αναγκαστικές µισθώσεις/«απαλλοτριώσεις» του Αγίου Όρους. Ιστορική προσέγγιση του µετοχιακού ζητήµατος στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο και στο πεδίο του Εθνικού Κτηµατολογίου, σ. 286

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Η ισχύς της ελληνικής έννοµης τάξης σε όλη την Επικράτεια: Το καθεστώς του Αιγιαλού και της Παρα­λίας και η εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Δωδεκάνησο, σ. 297

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Η κυρωθείσα µε τυπικό νόµο σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εκµετάλλευσης των χώρων της ζώνης λιµένος συνιστά πράξη καταχωριστέα στα κτηµατολογικά φύλλα. Επιτρεπτό άσκησης αγωγής διόρ­θωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής πλαγιαστικώς, σ. 323

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Κατασκευή επί του δώµατος πολυκατοικίας. Πότε δεν πρόκειται για «αυθαίρετη επέκταση», οπότε δεν απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υπαγωγή στους ν. 3843/2010 και 4178/2013, σ. 337

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟλΣτΕ 992/2023: Εκτός σχεδίου δόµηση και κίνδυνοι οικοπεδοποίησης: Μια «προορατική» ερµηνεία των νοµοθετικών διατάξεων υπό το πρίσµα του πολεοδοµικού κεκτηµένου (Παρατ. Ά. Παλουµπιώτη), σ. 450

ΟλΣτΕ 2559/2022: Οριοθέτηση µεταξύ δικαιοδοσίας διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων στις διαφορές από την αµφισβήτηση των διοικητικών πράξεων οριστικού καθορισµού του ποσού της επιστρεπτέας αποζηµίωσης σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Σηµ. Ε. Φερεντίνου), σ. 380

ΣτΕ 118/2024 και ΑΠ 1269/2023: Η υποχρέωση των (συν)ιδιοκτητών προς επισκευή βλαβών της πολυκατοικίας. Νοµολογιακές διαθλάσεις της κοινής ευθύνης (Παρατ. Α. Παυλόπουλου), σ. 476

ΤρΕφΒορΑιγ 35/2023: Δικαστική διανοµή διατηρητέου ακινήτου (Παρατ. Ε. Φερεντίνου), σ. 350

ΜΕφΠειρ 605/2023: Ζητήµατα ορισµένου αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, όταν στηρίζεται σε κτήση κυριότητας µε χρησικτησία (Παρατ. Μ. Διαµαντοπούλου), σ. 356

ΤρΔΕφΧαν 512/2023: Πράξη εφαρµογής· πότε απαλλαγή από εισφορά σε χρήµα (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 442

ΜΠρΒολ 27/2024: Η απαγόρευση διάθεσης επί δανείων του ΟΕΚ καταλαµβάνει όχι µόνον την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας, αλλά και την αποπεράτωση αυτής (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 372

ΜΠρΚεφ 114/2023: Δικονοµικές κυρώσεις επί οµοταγούς σώρευσης αντιφατικών αγωγικών βάσεων, όταν τοιουτοτρόπως καταστρατηγείται το καθήκον αλήθειας (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 365

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2024
© Απρίλιος 2024
Σελίδες: X + 248
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

249 Δηµήτριος Μέλισσας, Ο δηµόσιος χώρος δεν µπορεί να διαµορφωθεί χωρίς σχεδιασµό. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 10 ΝΟΚ

256 Ιωάννης Χοροµίδης, Η αρχή της «ενιαίας δίκης» της απαλλοτρίωσης και τα διοικητικά δικαστήρια

267 Βασιλική Βλαδίκα, Η διόρθωση ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής µε αντίδικο ΟΤΑ

275 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Αιγιαλός σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου: διοικητικά πρωτόκολλα και λόγοι ανακοπής τους

286 Χρήστος Καρυπίδης, Οι αναγκαστικές µισθώσεις/ «απαλλοτριώσεις» του Αγίου Όρους. Ιστορική προσέγγιση του µετοχιακού ζητήµατος στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο και στο πεδίο του Εθνικού Κτηµατολογίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

297 Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Η ισχύς της ελληνικής έννοµης τάξης σε όλη την Επικράτεια: Το καθεστώς του Αιγιαλού και της Παραλίας και η εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Δωδεκάνησο

Α. Γνωµοδότηση Ευάγγελου Βενιζέλου, Η αντίθεση του «Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου» και ιδίως των ρυθµίσεών του περί Αιγιαλού και Παραλίας προς το Σύνταγµα, την ΕΣΔΑ και το Δίκαιο της ΕΕ

Β. Γνωµοδότηση Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Νοµοθετική αποκατάσταση και ρυθµιστική εναρµόνιση του εθνικού καθεστώτος Αιγιαλού-Παραλίας και του Εθνικού Κτηµατολογίου επί του υπό Μετάπτωση ειδικού και τοπικού Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου

323 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Η κυρωθείσα µε τυπικό νόµο σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εκµετάλλευσης των χώρων της ζώνης λιµένος συνιστά πράξη καταχωριστέα στα κτηµατολογικά φύλλα. Επιτρεπτό άσκησης αγωγής διόρθωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής πλαγιαστικώς

337 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Κατασκευή επί του δώµατος πολυκατοικίας. Πότε δεν πρόκειται για «αυθαίρετη επέκταση», οπότε δεν απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υπαγωγή στους ν. 3843/2010 και 4178/2013. Εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει την 5ετία, η αρµόδια πολεοδοµική αρχή δεν µπορεί να διενεργήσει αναδροµικά και σε βάθος πλέον της 10ετίας έλεγχο νοµιµότητας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι. Νοµολογία πολιτικών δικαστηρίων

348 ΑΠ 1070/2023 (Γ΄ τµήµα): Στοιχεία ορισµένου αγωγής διόρθωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής, όταν ο δικαιούχος κυριότητας επικαλείται έκτακτη χρησικτησία

350 ΤρΕφΒορΑιγ 35/2023 (τακτική διαδικασία): Δικαστική διανοµή διατηρητέου ακινήτου, υπαχθέντος στο ειδικό καθεστώς προστασίας του ν. 1469/1950: η προϋπόθεση της έγκρισης του αρµόδιου υπουργού και η πώληση µε πλειστηριασµό ως ο µόνος επιτρεπτός τρόπος διανοµής (Παρατ. Ε. Φερεντίνου)

356 ΜΕφΠειρ 605/2023: Ζητήµατα ορισµένου αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, όταν στηρίζεται σε κυριότητα κτηθείσα µε χρησικτησία (Παρατ. Μ. Διαµαντοπούλου)

363 ΜΕφΑνΚρ 9/2024: Σε βάρος εκείνων που χωρίς συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµοσίων κτηµάτων ή κτηµάτων των οποίων τη νοµή ή κατοχή έχει µε οποιαδήποτε σχέση το Δηµόσιο, βεβαιώνεται αποζηµίωση µε πρωτόκολλο. Δυνατότητα άσκησης ανακοπής εντός µηνός από την κοινοποίηση. Απαγόρευση άσκησης ενδίκων µέσων (Σηµ. Ε. Φερεντίνου)

365 ΜΠρΚεφ 114/2023: Δικονοµικές κυρώσεις επί οµοταγούς σώρευσης αντιφατικών αγωγικών βάσεων, όταν τοιουτοτρόπως καταστρατηγείται το καθήκον αλήθειας (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου)

372 ΜΠρΒολ 27/2024 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Η απαγόρευση διάθεσης επί δανείων του ΟΕΚ καταλαµβάνει όχι µόνον την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας, αλλά και την αποπεράτωση αυτής (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

377 ΜΠρΠειρ 359/2024: Ανακοπή κατά ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ακινήτου. Κρίση για το παραδεκτό και νόµω βάσιµο λόγων ακύρωσης αυτού. Παράλειψη προσάρτησης φωτογραφιών του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται στην αναγγελία του πλειστηριασµού στο σύστηµα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

ΙΙ. Νοµολογία διοικητικών δικαστηρίων

380 ΟλΣτΕ 2559/2022: Οριοθέτηση µεταξύ δικαιοδοσίας διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων στις διαφορές από την αµφισβήτηση των διοικητικών πράξεων οριστικού καθορισµού του ποσού της επιστρεπτέας αποζηµίωσης σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Σηµ. Ε. Φερεντίνου)

386 ΣτΕ 605/2022 (Β΄ τµήµα): Πότε δικαιοδοσία πολιτικών και πότε διοικητικών δικαστηρίων σε διαφορές που αφορούν την καταχώριση υποθήκης επί ακίνητης περιουσίας οφειλέτη προς διασφάλιση απαίτησης του Δηµοσίου (Παρατ. Α. Τσεκµέζογλου)

394 ΣτΕ 1206/2023 (Ε΄ τµήµα) (απόσπασµα, σκέψεις 5, 10): Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης έφεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας

395 ΤρΔΕφΧαν 512/2023 (απόσπασµα α΄: σκέψεις αριθ. 2-4, 7-8): Εξηκονθήµερη προθεσµία άσκησης έφεσης στις διοικητικές διαφορές ουσίας· αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών για το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ, καθώς και τους ιδιώτες· αναστολή προθεσµιών κατά την πανδηµία Covid

ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

(ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ)

Ι. Νοµολογία πολιτικών δικαστηρίων

398 ΑΠ 1474/2023 (Α1΄ τµήµα): Με τη µεταγραφή της πράξης εφαρµογής επέρχεται άµεση απόσβεση κάθε εµπραγµάτου δικαιώµατος τρίτου στο τµήµα που αφαιρέθηκε ως εισφορά γης και αµέσως µετά την κύρωση της µεταγραφής της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης, ο ΟΤΑ, το Δηµόσιο ή τα ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος µπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα, που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής

401 ΑΠ 670/2023 (Α1΄ τµήµα): Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για τον καθορισµό του αιγιαλού και ζώνης παραλίας δεν αίρεται αυτοδίκαια, ούτε ανακαλείται η απαλλοτρίωση, λόγω παρέλευσης της τριετίας από την κήρυξή της (Παρατ. Χ. Καρυπίδη)

408 ΑΠ 1318/2023 (Β΄ τµήµα): Μαχητό τεκµήριο ωφελείας για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί διανοιγόµενων εθνικών οδών

410 ΤρΕφΑνΚρ 17/2023: Κριτήρια εκτίµησης της αξίας του απαλλοτριούµενου ακινήτου και έννοια πλήρους αποζηµίωσης

415 ΤρΕφΠειρ 245/2023: Αίτηση καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας για αναγκαστικά προσκυρωτέα εδαφική έκταση, φερόµενη ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Απαραδέκτως στρέφεται κατά του ελληνικού Δηµοσίου πριν την οριστικοποίηση των αρχικών πρώτων εγγραφών και/ή την ενδεχόµενη διόρθωση αυτών, εφόσον δεν έχει παραχθεί τεκµήριο κυριότητας υπέρ αυτού

416 ΜΕφΑνΚρ 10/2024: Ειδική αίτηση άρθρου 7Α ΚΑΑΑ, προκειµένου να επιτραπεί η πραγµατοποίηση έργων γενικότερης σηµασίας για την οικονοµία της χώρας, πριν από τον προσδιορισµό και την καταβολή της αποζηµίωσης

418 ΜΕφΑθ 776/2023: Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης. Αµέσως µετά την κύρωση και µεταγραφή των πράξεων εφαρµογής, ο οικείος ΟΤΑ µπορεί να καταλάβει τα νέα ακίνητα που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ’ αυτόν µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις για το έδαφος, ενώ δικαιώµατα επί του ακινήτου µετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζηµίωση

423 ΠΠρΧίου 33/2023: Ο αναγνωρισθείς δικαιούχος της αποζηµίωσης, η οποία καθορίσθηκε τελεσιδίκως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου του, µπορεί µε καταψηφιστική αγωγή του να ζητήσει από τον υπόχρεο την καταβολή της, καθώς και τους νόµιµους τόκους από την επίδοση της αγωγής. Ουσία βάσιµο ένστασης παραγραφής και απόρριψη αγωγής

425 ΜΠρΑµαλ 28/2024: Η τελεσίδικη περάτωση της κύριας δίκης (απαλλοτρίωσης) εµποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων

426 ΜΠρΘεσ 11441/2023: Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από την εισφορά γης διατίθενται κατά πρώτο για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα και ακολούθως για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό µεγαλύτερο από εκείνο µε το οποίο αυτά βαρύνονται µε εισφορά γης. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής

ΙΙ. Νοµολογία διοικητικών δικαστηρίων

429 ΣτΕ 32/2024 (Ε΄ τµήµα): Αιτιολογείται νοµίµως και επαρκώς η επίµαχη τροποποίηση του σχεδίου µε επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τµήµα της ιδιοκτησίας των αιτούντων

433 ΣτΕ 2376/2023 (Ε΄ τµήµα): Αίτηση για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτριώσεως επιτρεπτώς υποβάλλεται όχι µόνον στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (ήδη Περιβάλλοντος και Ενέργειας), αλλά και σε κάθε όργανο της κρατικής διοικήσεως, κεντρικής ή περιφερειακής ή της τοπικής αυτοδιοικήσεως, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες σε θέµατα εγκρίσεως και τροποποιήσεως πολεοδοµικών σχεδίων

435 ΣτΕ 356/2023 (Στ΄ τµήµα): Απαράδεκτος λόγος ακύρωσης που βάλλει κατά της προηγηθείσης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, το κύρος της οποίας, ως ατοµικής διοικητικής πράξης, δεν µπορεί να ελεγχθεί παρεµπιπτόντως. Η επίδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δηµοσίας ωφελείας, ήτοι για την κατασκευή επιβεβληµένης κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοίκησης οδικής παράκαµψης του οικισµού

440 ΣτΕ 713/2023 (Α΄ τµήµα): Απαλλοτρίωση ακινήτου για τη διάνοιξη, τη διαπλάτυνση ή τη βελτίωση εθνικής οδού. Επικαλούµενες πληµµέλειες κατά τη σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακα και του κτηµατολογικού διαγράµµατος

442 ΤρΔΕφΧαν 512/2023 (σκέψεις 5-6, 10-15): Πράξη εφαρµογής· απαλλαγή από εισφορά σε χρήµα –κατόπιν µετατροπής εισφοράς γης– λόγω του προορισµού του ακινήτου για τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ δικαιο

Ι. Δίκαιο δόµησης

Α. Νοµολογία διοικητικών δικαστηρίων

450 ΟλΣτΕ 992/2023: Εκτός σχεδίου δόµηση και κίνδυνοι οικοπεδοποίησης: Μια «προορατική» ερµηνεία των νοµοθετικών διατάξεων υπό το πρίσµα του πολεοδοµικού κεκτηµένου (Παρατ. Ά. Παλουµπιώτη)

462 ΣτΕ 1206/2023 (Ε΄ τµήµα) (σκέψεις 5-9, 11): Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόµηση µόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάµενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν µέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισµούς, προσαρµοσµένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής (Παρατ. Γ. Ρούµελη)

469 ΣτΕ 121/2024 (Ε΄ τµήµα): Η διακριτική ευχέρεια της διοικήσεως τρέπεται σε δέσµια αρµοδιότητα όταν η ανάκληση επιβάλλεται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως είναι η προστασία των αρχαίων µνηµείων

471 ΣτΕ 118/2024 (Ε΄ τµήµα): Η έκθεση χαρακτηρισµού οικοδοµής ως απλώς ή «επικινδύνως» ετοιµόρροπης, καθώς και η εκδιδόµενη κατόπιν ενστάσεως αναθεωρητική έκθεση πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς

Β. Νοµολογία πολιτικών δικαστηρίων

476 ΑΠ 1269/2023 (Γ΄ τµήµα): Η υποχρέωση των (συν)ιδιοκτητών προς επισκευή βλαβών της πολυκατοικίας. Νοµολογιακές διαθλάσεις της κοινής ευθύνης. Με αφορµή τις ΣτΕ 118/2024 και ΑΠ 1269/2023 (Παρατ. Α. Παυλόπουλου)

ΙΙ. Αυθαίρετες κατασκευές

483 ΣτΕ 91/2024 (Ε΄ τµήµα): Αντίθεση της διάταξης σχετικά µε την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής που καταλαµβάνει κοινόχρηστο χώρο στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο του ακινήτου, µέσω υποβολής δήλωσης από τον ενδιαφερόµενο, αρκούσης απλής πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών (Παρατ. Α. Παυλόπουλου)

489 ΣτΕ 1736/2023 (Ε΄ τµήµα): Προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 κατασκευών επί ακινήτου στο οποίο υφίσταται εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα

491 ΣτΕ 1218/2023 (Ε΄ τµήµα): Διοικητική προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου, δηλαδή κατά της συναγόµενης αποδοχής αυτής από τη διοίκηση· συνιστά ειδική διοικητική προσφυγή νοµιµότητας

494 ΣτΕ 728/2023 (Ε΄ τµήµα): Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου είτε στα κτίσµατα είτε στους κοινόχρηστους χώρους ενεργών οικισµών ή τµηµάτων τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του οικείου συµβουλίου

497 ΤρΕφΠειρ 486/2023: Η απαγόρευση διάθεσης ή σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος δεν εκτείνεται και στα οικοδοµήµατα εκείνα που έχουν ανεγερθεί νόµιµα, στη συνέχεια όµως έγιναν σε αυτά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονταν από την κατασκευή τους, µεταβολές, διαρρυθµίσεις ή προσθήκες χωρίς την απαιτούµενη οικοδοµική άδεια

499 ΜΕφΑιγ 29/2023: Αδικοπραξία λόγω πλαστής οικοδοµικής άδειας

501 ΠΠρΗρ 83/2023: Προϋποθέσεις για το ορισµένο της αγωγής διανοµής κοινού ακινήτου. Δυνατότητα ιδιοκτητών ακινήτων µε αυθαίρετες κατασκευές να θέσουν αυτές εντός συναλλαγής µέσω τακτοποίησης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα διατήρησής τους, συστήνοντας εµπράγµατα δικαιώµατα επ’ αυτών

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Μαρία Μουλιανιτάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου· Δήµητρα Ζώη, Αρεοπαγίτης· Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Εφετών· Δήµητρα Σίσκου, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.· Ιωάννα Κουκουράκη, Εφέτης· Ολυµπία Κώστα, Εφέτης· Βασίλειος Μαλάµος, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρόεδρος Πωτοδικών· Παναγιώτα Μαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς Δούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Οµότιµη Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ηλίας Αρβανιτόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών· Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Στέλλα Βλαχάκη-Ελαία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δηµήτριος Κουρκουµέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Ειρήνη Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Λάρισας· Αναστασία Δρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Μίκα-Μαρία Αδρίµη, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Καβάλας· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Θεσσαλονίκης· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών.

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Ακινήτων', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος