Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 1 (2023)

ΤΕΥΧΟΣ 1 2023 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Οι πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτηµατολογίου, σ. 1
Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Η λειτουργική αναρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου για την εκδίκαση εµπράγµατων διαφορών σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηµατολογίου, σ. 13
Μαγδαληνή Τσιλιγγερίδου, Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής όταν αυτή αφορά δικαίωµα «οιονεί αγνώστου ιδιοκτήτη» ή όταν πρόκειται για δικαίωµα το οποίο έχει καταχωριστεί µερικά υπέρ αγνώστου και µερικά υπέρ τρίτου προσώπου. Με επίκεντρο τις ΜΠρΘεσ 10577/2022 και ΜΕφΑιγ 106/2021, σ. 22
Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Εξωδικαστική διόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής µε την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» µε τη διαδικασία του προδήλου, σ. 28

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Τύχη αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής του δήµου Ικαρίας σε βάρος κατόχου, έλκοντος δικαίωµα από µισθωτική σύµβαση µε εκµισθωτή το ελληνικό Δηµόσιο, ως προδικαστικό ζήτηµα ενοχικών αξιώσεων του δήµου Ικαρίας. Το ιδιόµορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς της νήσου Ικαρίας, σ. 40
Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Απαλλαγή του ΟΣΕ από την καταβολή του δικαστικού ενσήµου, σ. 63

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΟλΑΠ 9/2022: Η διάταξη του άρθρου 12 § 5 του ν. 1337/1983, η οποία προβλέπει την ακυρότητα δικαιοπραξίας εν ζωή σε περίπτωση µη επισύναψης του πιστοποιητικού περί υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που µεταβιβάζεται, είναι ανίσχυρη, σ. 69
ΤρΕφΘεσ 671/2022: Αγωγή ακύρωσης πλασµατικής αποδοχής κληρονοµιάς λόγω πλάνης ως προς την προθεσµία αποποίησης, ιδίως επί ανηλίκων κληρονόµων (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 234
ΜΕφΛαρ 279/2022: Αναγκαστική οµοδικία µεταξύ εναγοµένων κτηµατολογικής δίκης, όταν φέρονται ως δικαιούχοι περισσότερα άτοµα για την ίδια µερίδα και όχι όταν πρόκειται για διαφορετικές µερίδες που αναφέρονται σε ξεχωριστά τµήµατα ακινήτου (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 80
ΠΠρΗρακλ 43/2022: Υποχρέωση του εναγοµένου να παραλείπει στο µέλλον την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος, λειτουργώντας την επιχείρησή του σύννοµα και στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας της, αναφορικά µε την εκποµπή θορύβου από την µουσική (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 121
ΜΠρΠατρ 99/2022: Μη νόµιµο το αίτηµα για διόρθωση του εµβαδού ακινήτου που έχει αναγραφεί στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο, όταν ζητείται η καταχώριση µεγαλύτερου εµβαδού από το ήδη αναγραφόµενο (Παρατ. Α. Πόγκα), σ. 94
ΜΠρΗρακλ 231/2020: Εµβέλεια του δεδικασµένου από την τακτική περί νοµής δίκη στη δικαστική διάγνωση της κυριότητας (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 140
ΜΠρΛαρ 15/2023: Πότε ο προσδιορισµός της έκτασης ενός ακινήτου έχει την έννοια εγγυηµένης ιδότητάς του (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 170

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2023
© Μάρτιος 2023
Σελίδες: X + 244
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Οι πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτηµατολογίου

13 Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Η λειτουργική αναρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου για την εκδίκαση εµπράγµατων διαφορών σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηµατολογίου

22 Μαγδαληνή Τσιλιγγερίδου, Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής όταν αυτή αφορά δικαίωµα «οιονεί αγνώστου ιδιοκτήτη» ή όταν πρόκειται για δικαίωµα το οποίο έχει καταχωριστεί µερικά υπέρ αγνώστου και µερικά υπέρ τρίτου προσώπου. Με επίκεντρο τις ΜΠρΘεσ 10577/2022 και ΜΕφΑιγ 106/2021

28 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Εξωδικαστική διόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής µε την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» µε τη διαδικασία του προδήλου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

40 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Τύχη αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής του δήµου Ικαρίας σε βάρος κατόχου, έλκοντος δικαίωµα από µισθωτική σύµβαση µε εκµισθωτή το ελληνικό Δηµόσιο, ως προδικαστικό ζήτηµα ενοχικών αξιώσεων του δήµου Ικαρίας. Το ιδιόµορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς της νήσου Ικαρίας

63 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Απαλλαγή του ΟΣΕ από την καταβολή του δικαστικού ενσήµου

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙoy

69 ΟλΑΠ 9/2022 (Α΄ τακτική ολοµέλεια): Η διάταξη του άρθρου 12 § 5 του ν. 1337/1983, η οποία προβλέπει την ακυρότητα δικαιοπραξίας εν ζωή σε περίπτωση µη επισύναψης του πιστοποιητικού περί υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που µεταβιβάζεται, είναι ανίσχυρη

73 ΑΠ 139/2022 (Α2 τµήµα): Δυνατότητα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος να εγγράφει υποθήκη σε ακίνητα οφειλετών της µε µονοµερή δήλωση

75 ΑΠ 768/2022 (Γ΄ τµήµα): Αναιρετέα απόφαση δικαστηρίου ουσίας επειδή δεν περιλαµβάνεται στις παραδοχές της συγκεκριµένος νόµιµος τρόπος κτήσεως κυριότητας, ώστε να ερευνηθεί η συνδροµή του χαρακτήρα του επίδικου ακινήτου ως εγκαταλελειµµένου ή µη

78 ΜΕφΑιγ 106/2021 (εκούσια δικαιοδοσία): Αρχική κτηµατολογική εγγραφή εµφανίζουσα ως δικαιούχο εν µέρει άγνωστο ιδιοκτήτη και εν µέρει τρίτο πρόσωπο. Η διόρθωσή της δύναται να επιδιωχθεί µόνο µε την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία

80 ΜΕφΛαρ 279/2022 (τακτική διαδικασία): Αναγκαστική οµοδικία µεταξύ εναγοµένων κτηµατολογικής δίκης, όταν φέρονται ως δικαιούχοι περισσότερα άτοµα για την ίδια µερίδα και όχι όταν πρόκειται για διαφορετικές µερίδες που αναφέρονται σε ξεχωριστά τµήµατα ακινήτου, όπου έκαστος των εναγοµένων φέρεται ως δικαιούχος ξεχωριστού τµήµατος, οπότε απλή η οµοδικία µεταξύ τους. Αν όµως στην αγωγή περιλαµβάνεται και αίτηµα περί διόρθωσης ανακριβών πρώτων εγγραφών, ώστε να αποκοπούν από γεωτεµάχια που έχουν λάβει ξεχωριστό ΚΑΕΚ συγκεκριµένα τµήµατα αυτών, τα οποία ακολούθως να συνενωθούν και να αποτυπωθούν ενιαίως ως ένα αυτοτελές γεωτεµάχιο µε απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ, τότε η οµοδικία είναι αναγκαστική (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου)

86 ΜΕφΠειρ 449/2022 (τακτική διαδικασία): Ειδική χρησικτησία άρθρου 4 ν. 3127/2003. Μόνος ο καθορισµός του ορίου του αιγιαλού ή του παλαιού αιγιαλού µε απόφαση της αρµόδιας διοικητικής επιτροπής δεν είναι ικανός να προσδώσει την ιδιότητα του αιγιαλού ή του παλαιού αιγιαλού σε τµήµα γης, το οποίο δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά

92 ΜΕφΑθ 1748/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Στις περιοχές όπου λειτουργεί κτηµατολογικό γραφείο, για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης προσδιορισµού της αποζηµίωσης, θα πρέπει να προσαχθούν από το αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσµατα από το κτηµατολογικό φύλλο του απαλλοτριούµενου ακινήτου, από τα οποία θα εµφαίνονται η ιδιοκτησία, τα βάρη και οι κατασχέσεις, καθώς και τυχόν εγγραφές που αφορούν διεκδικήσεις επί του ακινήτου αυτού. Η προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών µόνο από το υποθηκοφυλακείο δεν αρκεί

94 ΜΠρΠατρ 99/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Μη νόµιµο το αίτηµα για διόρθωση του εµβαδού ακινήτου που έχει αναγραφεί στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο, όταν ζητείται η καταχώριση µεγαλύτερου εµβαδού από το ήδη αναγραφόµενο και κατά λογική ακολουθία το ελλείπον τµήµα έχει ενσωµατωθεί σε µία ή περισσότερες όµορες ιδιοκτησίες· συνεπώς µε το αίτηµα αυτό θα επέλθει χωρική µεταβολή και θίγονται, κατά παράβαση των οριζόµενων στην § 8 του άρθρ. 6 ΕθνΚτηµ τόσο τα όρια όµορων ιδιοκτησιών, όσο και τα δικαιώµατα τρίτων, οι οποίοι δε συµµετέχουν στην παρούσα δίκη (Παρατ. Αλ. Πόγκα)

101 ΜΠρΘεσ 10577/2022 (διαδικασία εκούσιας διαδικασίας): Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής όταν αυτή αφορά δικαίωµα «οιονεί αγνώστου ιδιοκτήτη»

103 ΕιρΧαν 456/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Αίτηση προκειµένου να προβεί η καθής στη συνυπογραφή της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος (αφορόντος στοιχεία βαρών κατασχεµένου ακινήτου) που αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ απαραδέκτως εισάγεται στο ειρηνοδικείο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

106 ΑΠ 727/2022 (Γ΄ τµήµα): Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας µε χρησικτησία υπό τους όρους του άρθρου 4 ν. 3127/2003. Δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης η επιφάνεια του ακινήτου να είναι µέχρι 2.000 τ.µ., καθ’ όλη τη διάρκεια της τριακονταετούς αδιατάρακτης νοµής

108 ΜΕφΔωδ 291/2022 (τακτική διαδικασία): Αγωγή αναγνώρισης κυριότητας και ανταγωγή αναγνώρισης συµπλήρωσης χρόνου χρησικτησίας του αντενάγοντος. Ένσταση χρησικτησίας µε βάση το άρθρο 63 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου

111 ΠΠρΚαλαβρ 2/2022 (τακτική διαδικασία): Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων µεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώµατος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων µε την εγκατάσταση των πυλώνων στις περιγραφόµενες θέσεις στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου της Ιεράς Μονής

121 ΠΠρΗρακλ 43/2022 (τακτική διαδικασία): Υποχρέωση του εναγοµένου να παραλείπει στο µέλλον την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος, λειτουργώντας την επιχείρησή του, σύννοµα και στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας της, αναφορικά µε την εκποµπή θορύβου από την µουσική (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

131 ΠΠρΗρακλ 76/2022 (τακτική διαδικασία): Η διάκριση µεταξύ αιτιολογηµένης άρνησης και ένστασης έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς το βάρος απόδειξης. Αναγκαία στοιχεία της αναγνωριστικής και της αρνητικής περί κυριότητας ακινήτου αγωγής

137 ΠΠρΗρακλ 84/2022 (τακτική διαδικασία): Αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας συµβολαίου αγοραπωλησίας λόγω εικονικότητας. Προϋποθέσεις ορισµένου

140 MΠρΗρακλ 231/2020 (τακτική διαδικασία): Εµβέλεια του δεδικασµένου από την τακτική περί νοµής δίκη στη δικαστική διάγνωση της κυριότητας (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητράς)

145 ΜΠρΧαλκιδ 14/2022 (τακτική διαδικασία): Η νοµή επί συστατικού µέρους ακινήτου δεν δύναται να οδηγήσει σε κτήση χωριστής κυριότητας µε χρησικτησία επί του συστατικού αυτού µέρους του ακινήτου· πλην όµως, αν είναι ανεπίληπτη, προστατεύεται από το δίκαιο

147 MΠρΗρακλ 200/2022 (τακτική διαδικασία): Υλική αναρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου για υπόθεση που αφορά αποζηµίωση για ζηµίες που προκλήθηκαν σε κλήµατα, οφειλόµενες σε υπαιτιότητα των εναγοµένων

148 ΜΠρΚοζ 285/2022 (τακτική διαδικασία): Απαραδέκτως σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο αφενός διεκδικητική της κυριότητας αγωγή, αφετέρου αρνητική αγωγή, λόγω αντίφασης µεταξύ τους

154 MΠρΗρακλ 326/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας): Διαγραφή ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ από τα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου, ως προφανώς αβάσιµης, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 220 § 2 ΚΠολΔ

156 ΕιρΣπαρτ 13/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Κίνδυνος συγκρούσεως και διαπληκτισµών µεταξύ των διαδίκων δύο αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επίδικων ακινήτων που ανήκουν στον αποβιώσαντα. Ουδεµία βλάβη θα επιφέρει η εκδοθησόµενη απόφαση στα επίδικα ακίνητα ή στο αξιούµενο επ’ αυτών δικαίωµα νοµής των αιτούντων

158 ΕιρΔραµ 89/2022 (τακτική διαδικασία): Η αναγνώριση του δικαιώµατος της ενάγουσας και η αµφισβήτηση κτηµατολογικής εγγραφής θα πρέπει να εισαχθούν µε όχηµα την αγωγή του άρθρου 13 § 2 του ν. 2664/1998 ενώπιον του κτηµατολογικού δικαστή και µε την τήρηση των όρων που το κτηµατολογικό νοµοθέτηµα επιτάσσει, και όχι µε την αγωγή του άρθρου 70 ΚΠολΔ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

161 ΑΠ 84/2020 (Α2 τµήµα): Κρίσιµος χρόνος για την αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα ενός ακινήτου είναι ο χρόνος σύναψης της σύµβασης και παράδοσης του πωληθέντος

167 ΜΠρΗρακλ 225/2021 (τακτική διαδικασία): Αδικαιολόγητο αρνήσεως οριστικοποίησης προσυµφώνου όταν το τίµηµα είναι ολοσχερώς εξοφληµένο

170 ΜΠρΛαρ 15/2023 (τακτική διαδικασία): Πότε ο προσδιορισµός της έκτασης ενός ακινήτου έχει την έννοια εγγυηµένης ιδότητάς του (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

δικαιο οριζοντιασ ιδιοκτησιασ

176 ΑΠ 1158/2022 (Δ΄ τµήµα): Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών έχει αρµοδιότητα να αποφασίσει για την εκµίσθωση τµηµάτων της πρασιάς πολυκατοικίας και οι σχετικές αποφάσεις είναι απολύτως άκυρες και ως εκ τούτου δεν παραχωρείται νόµιµα µ’ αυτές η χρήση των κοινόχρηστων µερών της οικοδοµής, όταν δεν προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης

179 ΜΕφΠειρ 161/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Διαµεσολάβηση· η έγγραφη ενηµέρωση του άρθρου 3 ν. 4640/2019 µπορεί να λάβει χώρα και µετά την άσκηση της αγωγής χωρίς να τίθεται ζήτηµα απαραδέκτου της συζήτησης

183 ΜΕφΑθ 5840/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Προϋποθέσεις κατάρτισης κανονισµού µε απόφαση δικαστηρίου

189 ΠΠρΗρακλ 42/2022 (τακτική διαδικασία): Ζητήµατα υλικής αρµοδιότητας επί αγωγής διανοµής ακινήτου

190 ΠΠρΗρακλ 79/2021 (τακτική διαδικασία): Η άκυρη ως συστατική στο χώρο της πιλοτής διαιρεµένης ιδιοκτησίας δικαιοπραξία µπορεί να ισχύει κατά µετατροπή, υπό όρους, ως δικαιοπραξία σύστασης δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης του χώρου της πιλοτής

195 MΠρΧίου 105/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Η από πολεοδοµική άποψη νοµιµοποίηση ή µη της αυθαίρετης κατασκευής δεν ασκεί έννοµη επιρροή στις αστικές αξιώσεις συνιδιοκτητών, οι οποίοι παραδεκτώς επιδιώκουν την κατεδάφισή της

201 ΕιρΧαν 359/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Μόνη η αµφισβήτηση της νοµής δεν δικαιολογεί την άµεση και έκτακτη ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία η εξουσίαση του επιδίκου από τον αιτούντα

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

203 ΔΕΕ της 22.12.2022, C-83/21 (δεύτερο τµήµα): Βραχυχρόνιες µισθώσεις (Airbnb). H υποχρέωση των παρόχων κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στη φορολογική αρχή τα στοιχεία συµβάσεων µισθώσεως, καθώς και να προβαίνουν στην παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των πραγµατοποιούµενων πληρωµών, δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

214 ΤρΕφΑθ 636/2023 (τµήµα 16ο): Πότε η σύµβαση ανάθεσης της διαχείρισης σε πρόσωπο, όταν έγινε από µη δικαιούµενο σε απόκτηση τέτοιων δανειακών συµβάσεων πρόσωπο, δεν προσδίδει σ’ αυτό νοµιµοποιητική εξουσία, διότι πηγή της κατ’ εξαίρεση νοµιµοποίησης αποτελεί µόνον ο νόµος και όχι κάποιο δικαιοπρακτικό θεµέλιο. Κατά συνέπεια, η εκκαλούσα δεν νοµιµοποιείται ενεργητικά προς άσκηση της ένδικης αίτησης και, ως εκ τούτου, η τελευταία τυγχάνει απορριπτέα ως ουσία αβάσιµη

218 ΜΠρΗρακλ 275/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Η κατά τόπον αρµοδιότητα για όλες τις διαφορές που αφορούν την ξενοδοχειακή µονάδα, στις ξενοδοχειακές συµβάσεις, προσδιορίζεται από το άρθρο 29 ΚΠολΔ

219 ΜΠρΗρακλ 196/2022 (τακτική διαδικασία): Σύµβαση έργου µε αντικείµενο την εκτέλεση αναγκαίων έργων διαµόρφωσης των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακής µονάδας. Παράλειψη καταβολής αναλογούντος ΦΠΑ

221 ΜΠρΗρακλ 304/2022 (τακτική διαδικασία): Σύµβαση ξενοδοχειακής µίσθωσης (allotment). Ένδικη προστασία επί µη εξόφλησης οφειλών

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

225 ΑΠ 971/2022 (Δ΄ τµήµα): Η προβλεπόµενη στο νόµο τρίµηνη προθεσµία καταγγελίας εφαρµόζεται στην περίπτωση που, µετά την λήξη της νόµιµης τριετούς διάρκειας της µίσθωσης και την παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο, η µίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου. Το άρθρο 43 π.δ. 34/1995 για την καταγγελία µεταµέλειας του µισθωτή δεν έχει εφαρµογή στις νέες εµπορικές µισθώσεις που συνάπτονται µετά την ισχύ του ν. 4242/2014

227 MΠρΧίου 210/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών: Στην προστασία του π.δ. 34/1995 υπάγονται και οι µισθώσεις ακινήτων µε εκµισθωτή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ΟΤΑ, τα οποία εκµισθώνονται, κατά κανόνα µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, ύστερα από απόφαση του διοικούντος αυτά οργάνου

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

233 ΑΠ 885/2022 (Γ΄ τµήµα): Η αγωγή για την ακύρωση της αποδοχής της κληρονοµιάς λόγω πλάνης, σύµφωνα µε τη διασταλτική ερµηνεία του άρθρου 155 του ΑΚ, στρέφεται κατά του αµέσως έλκοντος έννοµο κληρονοµικό συµφέρον από την έκπτωση αυτού που ακυρωσίµως (δηλαδή συνεπεία πλάνης) αποδέχθηκε και που στη συνέχεια θα αποποιηθεί

234 ΤρΕφΘεσ 671/2022 (τακτική διαδικασία): Αγωγή ακύρωσης πλασµατικής αποδοχής κληρονοµιάς λόγω πλάνης ως προς την προθεσµία αποποίησης, ιδίως επί ανηλίκων κληρονόµων (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

241 TρΕφΔωδ 315/2022 (τακτική διαδικασία): Διαχείριση, από τον ΟΠΑΙΕ, κληρονοµιών ισραηλιτών ελλήνων υπηκόων απολεσθέντων κατά τη διάρκεια του πολέµου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου· Δήµητρα Ζώη, Αρεοπαγίτης· Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Εφετών· Δήµητρα Σίσκου, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.· Ιωάννα Κουκουράκη, Εφέτης· Ολυµπία Κώστα, Εφέτης· Βασίλειος Μαλάµος, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρόεδρος Πωτοδικών· Παναγιώτα Μαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς Δούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Οµότιµη Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ηλίας Αρβανιτόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών· Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Στέλλα Βλαχάκη-Ελαία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δηµήτριος Κουρκουµέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Ειρήνη Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Λάρισας· Αναστασία Δρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Μίκα-Μαρία Αδρίµη, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Καβάλας· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Θεσσαλονίκης· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών.

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Ακινήτων', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος