Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 3 (2023)

ΤΕΥΧΟΣ 3 2023 • Ιούλιος - Σεπτέμβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Οι προπαρασκευαστικές προθεσµίες των άρθρων 954 § 2 περ. ε´ και 993 § 2 ΚΠολΔ και ο συνυπολογισµός τους ή µη στην προθεσµία ανατροπής της κατασχέσεως, κατά το άρθρο 1019 ΚΠολΔ, σ. 545

Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Ανοικτή θέση στάθµευσης στην πιλοτή πριν και µετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 46 του ν. 5005/2022, σ. 549

Άλκηστις Πόγκα, Πράξη εφαρµογής, αστικός αναδασµός και µεταφορά συντελεστή δόµησης ως µηχανισµοί εφαρµογής πολεοδοµικού σχεδιασµού: επενέργεια στις εµπράγµατες σχέσεις και στις κτηµατολογικές εγγραφές, σ. 555

Ελένη Οικονοµίδου, Ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου ζητήµατα κτηµατολογικής δίκης µεταξύ ελληνικού Δηµοσίου και ΟΤΑ. Με αφορµή την απόφαση ΜΠρΘεσ 8562/2020, σ. 575

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Επιτρεπτό κατάτµησης οικοπέδου µε χρησικτησία. Nόµιµος ή νοµιζόµενος τίτλος ως θεµέλιο τακτικής χρησικτησίας, σ. 590

Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Περιορισµοί δόµησης συνεπεία χαρακτηρισµού έκτασης ως natura· επενέργειές τους στην οριστικοποίηση προσυµφώνου ανταλλαγής ακινήτων, σ. 601

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΕ της 9.3.2023: Το ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο ως καταχωριστέα πράξη στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ζητήµατα από τη συνδυαστική εφαρµογή ΑΚ, ΕθνΚτηµ και Καν. 650/2012 (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου), σ. 631

ΟλΣτΕ 176/2023: Πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόµο ως conditio sine qua non για την εκτός σχεδίου δόµηση (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 699

ΟλΑΠ 10/2022: Τα ανήκοντα στο ελληνικό Δηµόσιο κοινόχρηστα, εκτός συναλλαγής και εξυπηρετούντα κρατικούς σκοπούς ακίνητα δεν χρησιδεσπόζονται, κατά τους ορισµούς του άρθρ. 4 ν. 3127/2003 (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 644

ΑΠ 33/2023: Δεσµός της οµοδικίας των εναγοµένων σε αγωγή ακύρωσης πλασµατικής αποδοχής κληρονοµίας. Προς την παραδοχή αναγκαστικής οµοδικίας για λόγους ασφάλειας δικαίου (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη), σ. 616

ΑΠ 619/2022: Η αυτούσια διανοµή κοινού οικοπέδου επί του οποίου υπάρχει µια µόνο οικοδοµή µπορεί να γίνει µε τη σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών σε διακεκριµένα µέρη του ακινήτου, εφόσον είναι τούτο εφικτό και δεν αντιβαίνει στο συµφέρον όλων των συγκυρίων και υπό την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων (Σηµ. Χ. Καρυπίδη), σ. 673

ΠΠρΘεσ 9140/2022: Αοριστία αγωγής κτήσης κυριότητας ακινήτων µε χρησικτησία, όταν στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο δεν εκτίθεται η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η µεταγραφή της (Παρατ. Σ. Ελαία-Βλαχάκη), σ. 659

ΜΠρΚεφ 29/2023: Όταν τµήµατα του επιδίκου έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά, επιτρεπτώς κτάται κυριότητα επί αυτών, καθότι στα Επτάνησα δεν ισχύει το τεκµήριο κυριότητας του ελληνικού Δηµοσίου επί των δασών (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 665

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Σεπτέμβριος 2023
Σελίδες: VI + 724
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

545 Χαρούλα Απαλαγάκη, Οι προπαρασκευαστικές προθεσµίες των άρθρων 954 § 2 περ. ε΄ και 993 § 2 ΚΠολΔ και ο συνυπολογισµός τους ή µη στην προθεσµία ανατροπής της κατασχέσεως, κατά το άρθρο 1019 ΚΠολΔ

549 Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Ανοικτή θέση στάθµευσης στην πιλοτή πριν και µετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 46 του ν. 5005/2022

555 Άλκηστις Πόγκα, Πράξη εφαρµογής, αστικός αναδασµός και µεταφορά συντελεστή δόµησης ως µηχανισµοί εφαρµογής πολεοδοµικού σχεδιασµού: επενέργεια στις εµπράγµατες σχέσεις και στις κτηµατολογικές εγγραφές

575 Ελένη Οικονοµίδου, Ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου ζητήµατα κτηµατολογικής δίκης µεταξύ ελληνικού Δηµοσίου και ΟΤΑ. Με αφορµή την απόφαση ΜΠρΘεσ 8562/2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

590 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Επιτρεπτό κατάτµησης οικοπέδου µε χρησικτησία. Nόµιµος ή νοµιζόµενος τίτλος ως θεµέλιο τακτικής χρησικτησίας

601 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Περιορισµοί δόµησης συνεπεία χαρακτηρισµού έκτασης ως natura· επενέργειές τους στην οριστικοποίηση προσυµφώνου ανταλλαγής ακινήτων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

616 ΑΠ 33/2023 (Γ΄ τµήµα): Δεσµός της οµοδικίας των εναγοµένων σε αγωγή ακύρωσης πλασµατικής αποδοχής κληρονοµίας. Προς την παραδοχή αναγκαστικής οµοδικίας για λόγους ασφάλειας δικαίου (Παρατ. Ε. Μαργαρίτη)

622 ΤρΕφΔωδ 94/2023 (τακτική διαδικασία): Ακίνητο ανεπίδεκτο χρησικτησίας κατά τον ΚτΚανΔ. Ο πιο πρόσφορος τρόπος διοίκησης κοινών πραγµάτων και συγχρόνως ο πιο επωφελής για όλους είναι η εκ περιτροπής χρήση τους

625 ΠΠρΗρακλ 58/2022 (τακτική διαδικασία): Αγωγή ακύρωσης δηµοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης, διότι δεν έχει γραφεί και δεν φέρει την υπογραφή του διαθέτη

627 MΠρΗρακλ 341/2021 (τακτική διαδικασία): Αγωγή αποζηµίωσης συγκοινωνού πράγµατος· στοιχεία ορισµένου αυτής

629 ΕιρΑθ 49/2023 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Εξάλειψη προσηµείωσης από τον κληρονόµο της οφειλής. Η ανάµιξη αυτού στοιχειοθετεί σιωπηρή αποδοχή κληρονοµίας

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

631 ΔΕΕ της 9.3.2023, C-354/21 – Registrų centras (πέµπτο τµήµα): Το ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο ως καταχωριστέα πράξη στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ζητήµατα από τη συνδυαστική εφαρµογή ΑΚ, ΕθνΚτηµ και Καν. 650/2012 (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου)

644 ΟλΑΠ 10/2022 (Α΄ τακτική ολοµέλεια): Τα ανήκοντα στο ελληνικό Δηµόσιο κοινόχρηστα, εκτός συναλλαγής και εξυπηρετούντα κρατικούς σκοπούς ακίνητα δεν χρησιδεσπόζονται, κατά τους ορισµούς του άρθρ. 4 ν. 3127/2003 (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου)

651 ΑΠ 1954/2022 (Γ΄ τµήµα): Αναιρετέ́α η κρίση του Εφετείου Δωδεκανήσου ότι το επίδικο δεν είναι δηµόσιο κτήµα, διότι αποτελούσε καθαρά ιδιοκτησία «γαία µουλκ» ανήκουσα κατά κυριότητα στην Ιερά Μονή της Πάτµου, στην οποία ανήκε ολόκληρο το νησί (Αρκιοί) και εποµένως δεν απετέλεσε αντικείµενο διαδοχής από το Οθωµανικό Δηµόσιο στο Ιταλικό και από το τελευταίο στο Ελληνικό

655 ΤρΕφΔωδ 97/2023 (τακτική διαδικασία): Αοριστία αγωγής στην οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για τη φύση, τη µορφή και το χαρακτήρα του επίδικου ακινήτου, ώστε να κριθεί αν αποτελούσε δηµόσια γαία. Απαράδεκτο αγωγής διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής

659 ΠΠρΘεσ 9140/2022 (τακτική διαδικασία): Αοριστία αγωγής κτήσης κυριότητας ακινήτων µε χρησικτησία, όταν στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο δεν εκτίθεται η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η µεταγραφή της (Παρατ. Σ. Ελαία-Βλαχάκη)

665 ΜΠρΚεφ 29/2023 (τακτική διαδικασία): Όταν τµήµατα του επιδίκου έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά, επιτρεπτώς κτάται κυριότητα επί αυτών, καθότι στα Επτάνησα δεν ισχύει το τεκµήριο κυριότητας του ελληνικού Δηµοσίου επί των δασών (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

670 ΜΠρΘεσ 8562/2020 (τακτική διαδικασία): Διόρθωση ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής (κατ’ άρθρ. 6 § 2 ν. 2664/1998) όταν το ακίνητο έχει χαρακτήρα κοινόχρηστου πράγµατος

ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ

673 ΑΠ 619/2022 (Γ΄ τµήµα): Η αυτούσια διανοµή κοινού οικοπέδου επί του οποίου υπάρχει µια µόνο οικοδοµή µπορεί να γίνει µε τη σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών σε διακεκριµένα µέρη του ακινήτου, εφόσον είναι τούτο εφικτό, δεν αντιβαίνει στο συµφέρον όλων των συγκυρίων και υπό την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων. Επιδίκαση αποζηµίωσης σε συγκύριο για την εξίσωση άνισων µερών της διανοµής (Σηµ. Χ. Καρυπίδη)

676 ΜΕφΠειρ 161/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Δικαιώµατα συνιδιοκτητών επί των κοινόχρηστων µερών της οικοδοµής. Διαµεσολάβηση στις σχετικές διαφορές (Σηµ. Χ. Καρυπίδη)

684 ΠΠρΧίου 5/2023 (τακτική διαδικασία): Στοιχεία ορισµένου της αγωγής διανοµής κοινού ακινήτου. Εκούσιος πλειστηριασµός· δεν είναι αναγκαίος ο καθορισµός της αξίας του κοινού ακινήτου, µε τη διατάσσουσα τον πλειστηριασµό απόφαση να χρησιµεύσει ως τιµή πρώτης προσφοράς, αφού γίνεται εκτίµηση από το δικαστικό επιµελητή ή τον πραγµατογνώµονα. Ανάκληση προδικαστικής απόφασης που έκρινε παραδεκτή και νόµιµη την ένσταση συµψηφισµού των συγκυρίων για δαπάνες τους· κρίση ότι αυτή τυγχάνει αόριστη και συνεπώς απαράδεκτη

688 MΠρΑθ 2911/2023 (τακτική διαδικασία): Το δικαίωµα υψούν µπορεί να αποτελέσει µεν χωριστή ιδιοκτησία, δεν µπορεί όµως να αποτελέσει αντικείµενο αγωγής διανοµής, διότι δεν υπάρχει ενσώµατο διανεµητέο αντικείµενο

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

690 ΑΠ 88/2023 (Α1΄ τµήµα): Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Η γονική παροχή συνιστά επίδοση από ελευθεριότητα και συνεπώς η σχετική δικαιοπραξία είναι χαριστική

692 MΠρΗρακλ 65/2022 (τακτική διαδικασία): Καταγγελία σύµβασης χρησιδανείου διαµερίσµατος. Συνθήκες που δεν καθιστούν καταχρηστική την καταγγελία

694 MΠρΗρακλ 287/2022 (τακτική διαδικασία): Ρευµατοκλοπή. Η τοποθέτηση µονωτικού υλικού εντάσσεται στην κατηγορία των διαπιστωµένων ρευµατοκλοπών· στην ένδικη διαφορά είχε τοποθετηθεί κόλλα στα ελάσµατα (λαµάκια) έντασης των φάσεων Β και Γ του κιβωτίου δοκιµών του µετρητή. Η αγωγή, λόγω του καταψηφιστικού της χαρακτήρα, υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήµου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

699 ΟλΣτΕ 176/2023 (Α΄ τακτική ολοµέλεια): Πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόµο ως conditio sine qua non για την εκτός σχεδίου δόµηση (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

708 ΤρΔΕφΑθ 2028/2022 (ακυρωτική διαδικασία· τµήµα Α΄): Παρόνοµη η κατασκευή του έκτου ορόφου στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο µε τους υφιστάµενους ορόφους σε περιοχή της πόλης των Αθηνών όπου αυτό απαγορεύεται

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ

713 ΑΠ 1531/2022 (Α2΄ τµήµα): Άκυρη η επισπευδόµενη εκτέλεση, όταν η ταµειακή βεβαίωση αφορά ποσά για τα οποία δεν είχε παρέλθει ο συµφωνηµένος χρόνος καταβολής τους

717 ΜΕφΛαρ 121/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Για το επιτρεπτό της αναγγελίας σε εκτελεστική διαδικασία του ΚΕΔΕ είναι αδιάφορο αν ο δανειστής διαθέτει ή όχι εκτελεστό τίτλο για την απαίτησή του, αν επέδωσε ή όχι επιταγή προς πληρωµή καθώς και αν επέδωσε ή όχι ατοµική ειδοποίηση του άρθρου 4 § 1 ΚΕΔΕ

720 ΜΠρΕδεσ 400/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Η απαίτηση του Δήµου, απορρέουσα από σύµβαση µίσθωσης, η ικανοποίηση της οποίας επιδιώκεται µε την προσβαλλόµενη πράξη εκτέλεσης, δεν υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς αποτελεί ιδιωτικής φύσεως διαφορά. Απαράδεκτη η ανακοπή κατά το µέρος που βάλλει κατά της ατοµικής ειδοποίησης καταβολής, δοθέντος ότι οι ατοµικές ειδοποιήσεις δεν εξοµοιώνονται µε επιταγή προς πληρωµή ούτε έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν καθαρά µέτρο διοικητικής πρόνοιας και έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Μαρία Μουλιανιτάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου· Δήµητρα Ζώη, Αρεοπαγίτης· Παρθένα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Εφετών· Δήµητρα Σίσκου, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.· Ιωάννα Κουκουράκη, Εφέτης· Ολυµπία Κώστα, Εφέτης· Βασίλειος Μαλάµος, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρόεδρος Πωτοδικών· Παναγιώτα Μαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Ιωάννης-Χαρίλαος Χατζηδηµητρίου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς Δούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Οµότιµη Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ηλίας Αρβανιτόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών· Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Στέλλα Βλαχάκη-Ελαία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δηµήτριος Κουρκουµέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Ειρήνη Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Λάρισας· Αναστασία Δρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Μίκα-Μαρία Αδρίµη, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Καβάλας· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός Θεσσαλονίκης· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών.

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Ακινήτων', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος