Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 1 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 1 2022 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ. Σταθόπουλος, Ζητήµατα ευθύνης της Προνοµιούχου Ανώνυµης Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος, σ. 1

Κ. Παπαγεωργίου, Η υπόθεση του κτήµατος «Προµπονά» Αθηνών. Συµβολή στο δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας, σ. 12

Ά. Πλεύρη, Περί της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήµου σε χρηµατικά αποτιµητές αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου µετά το ν. 4640/2019, σ. 20

Ν. Ζαπριάνος, Ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο και εθνικά πιστοποιητικά κληρονοµικών δικαιωµάτων: Πλειονότητα τίτλων και καταχώρισή τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σ. 39

Ι. Παπαδόπουλος, Νόµιµες εκχερσώσεις µη δηµοσίων δασών µε σκοπό τη µόνιµη γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η περίπτωση στις «Καβουρότρυπες» Σάρτης Χαλκιδικής, σ. 238

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Η συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονοµίας δεν συνιστά αιτία σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 20 §§ 4 και 5 ν. 3889/2010, σ. 53

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Σφάλµα πλειοδοσίας το οποίο επενεργεί στο κύρος ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασµού. Προϋποθέσεις ανακοπής του πλειστηριασµού και συνέπειες ακύρωσής του, σ. 66

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 383/2021: Αντισυνταγµατικότητα διάταξης, δυνάµει της οποίας αξιώνεται προσκόµιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, ως προϋπόθεση παραδεκτού συζήτησης εµπράγµατης αγωγής (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 212

ΑΠ 598/2021: Νοµιµοποίηση απορροφώσας εταιρείας στις δίκες ενδίκων µέσων της απορροφώµενης, µε αφετηρία την ηµεροµηνία καταχώρισης της σύµβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 220

Εφ∆ωδ 261/2021: Χρησιδάνειο ακινήτου (έννοια, τύπος, λήξη, δικονοµικά), (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 118

ΤρΕφΑθ 3242/2021: Συνέπειες από την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής της ορισθείσας αποζηµίωσης (Παρατ. Μ. Βλάχου), σ. 126

ΜΠρΘεσ 9350/2020: Σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης ακινήτου, το οποίο αποκτήθηκε µε στεγαστικό δάνειο, αυτός που δεν κάνει χρήση του δικαιούται να απαιτήσει από τον άλλο την αξία της χρήσης του κοινού (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 109

MΠρΒόλ 158/2021: Η υποχρέωση ενηµέρωσης για τη δυνατότητα διαµεσολαβητικής διευθέτησης του συνόλου ή µέρους της διαφοράς από τον πληρεξούσιο δικηγόρο σύµφωνα µε το ν. 4640/2019 (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 235

ΜΠρΧαλκιδ 9/2022: Μη σύννοµη επίδοση δικογράφου, όταν επιδίδεται στην αλλοδαπή δίχως να έχει µεταφραστεί στην επίσηµη γλώσσα του κράτους παραλαβής, σ. 231

ΕιρΘεσ 25/2022: Αναστολή διαταγής απόδοσης µισθίου, διότι η καθυστέρηση καταβολής των µισθωµάτων οφείλεται στην πρόσκαιρη οικονοµική δυσχέρεια του µισθωτή, λόγω της πανδηµίας του covid-19, σ. 178

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2022
© Μάρτιος 2022
Σελίδες: VIII + 266
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Μιχαήλ Σταθόπουλος, Ζητήµατα ευθύνης της Προνοµιούχου Ανώνυµης Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος

12 Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, Η υπόθεση του κτήµατος «Προµπονά» Αθηνών. Συµβολή στο δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας

20 Άννα Πλεύρη, Περί της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήµου σε χρηµατικά αποτιµητές αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου µετά το ν. 4640/2019

39 Νικόλαος Ζαπριάνος, Ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο και εθνικά πιστοποιητικά κληρονοµικών δικαιωµάτων: Πλειονότητα τίτλων και καταχώρισή τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

53 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Η συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονοµίας δεν συστήνει, αλλά οριστικοποιεί το ήδη κτηθέν δια της επαγωγής εµπράγµατο δικαίωµα, επιβεβαιώνοντας είτε την µαταίωση της ex lege διαλυτικής αίρεσης περί αποποίησης της κληρονοµίας, είτε την επέλευση της πλασµατικής αποδοχής. ∆εν συνιστά, συνεπώς, αιτία σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος και ως εκ τούτου δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 20 §§ 4 και 5 ν. 3889/2010

66 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Σφάλµα πλειοδοσίας το οποίο επενεργεί στο κύρος ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασµού. Προϋποθέσεις ανακοπής του πλειστηριασµού και συνέπειες ακύρωσής του

ΝοΜΟΛΟΓΙΑ

∆ίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

90 ΑΠ 911/2021 (Α2 πολιτικό τµήµα): Άκυρη επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλόµενη ποινική ρήτρα από προσύµφωνο, όταν δεν υφίσταται η εκτελούµενη απαίτηση

96 ΜΕφΠειρ 36/2022 (ασφαλιστικά µέτρα): Κατά τον προσδιορισµό του υποχρεωτικού επταµήνου για τον ορισµό της ηµέρας του πλειστηριασµού δεν προσµετράται ο Αύγουστος

97 ΜΕφΠειρ 503/2021 (ασφαλιστικά µέτρα): Κατά τον προσδιορισµό του υποχρεωτικού επταµήνου για τον ορισµό της ηµέρας του πλειστηριασµού προσµετράται ο Αύγουστος

100 ΜΠρΑθ 715/2019 (ειδικκή διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Ακυρότητα έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης όταν από παραδροµή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δόθηκε 10πλασια προσφορά

101 ∆ΠρΠειρ 46/2020 (διαδικασία αναστολών): Ακυρότητα έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης όταν από παραδροµή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δόθηκε 10πλασια προσφορά

Τραπεζικό δίκαιο

103 ΤρΕφΘεσ 155/2020 (τακτική διαδικασία): Σύµβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας συµβατικού γενικού όρου συναλλαγών

109 ΜΠρΘεσ 9350/2020 (τακτική διαδικασία): Σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης ακινήτου, το οποίο αποκτήθηκε µε στεγαστικό δάνειο, αυτός που δεν κάνει χρήση του δικαιούται να απαιτήσει από τον άλλο την αξία της χρήσης του κοινού (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

Οικογενειακό δίκαιο

118 Εφ∆ωδ 261/2021 (τακτική διαδικασία): Χρησιδάνειο ακινήτου (έννοια, τύπος, λήξη, δικονοµικά), (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

122 ΜΠρΘεσ 11534/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Άρνηση καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα απόφασης της ΑΚ

ΕΜπράγΜατο δίκαιο

126 ΤρΕφΑθ 3242/2021 (τµήµα 2ο ∆ηµόσιο): Συνέπειες από την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής της ορισθείσας αποζηµίωσης (Παρατ. Μ. Βλάχου)

137 ΤρΕφΑιγ 56/2021 (τακτική διαδικασία): Ειδική χρησικτησία άρθρ. 4 ν. 3127/2003 σε ακίνητο στις Κυκλάδες

144 ΜΠρΧαλκιδ 63/2021 (τακτική διαδικασία): ∆ικαιώµατα κύριου ακινήτου κάτω από το οποίο βρίσκονται υπόγεια νερά

146 ΜΠρΧαλκιδ 55/2021 (τακτική διαδικασία): ∆ιεκδικητική και αρνητική αγωγή· µη παραδεκτή η αντικειµενική σώρευσή τους, επειδή φέρει το στίγµα της αντίφασης

148 ΜΠρΧαλκιδ 22/2021 (τακτική διαδικασία): Κύρος ενόρκων βεβαιώσεων µε αντιστροφή των στοιχείων των µαρτύρων. Τρόποι σύστασης ιδιωτικής ή κοινόχρηστης οδού

150 ΜΠρΟρεστ 8/2021 (τακτική διαδικασία): Ευθύνη ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης για ζηµία που προκαλεί η λειτουργία των εγκαταστάσεών της

155 ΕιρΘεσ 46/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Ασφαλιστικά µέτρα νοµής, λόγω διατάραξης από την παράλειψη περιποίησης και κλαδέµατος πεύκων

∆ίκαιο Μισθώσεων

158 ΜΕφΘεσ 4806/2021 (Ζ΄ τµήµα): Προϋποθέσεις µείωσης µισθώµατος· συνέπειες παράλειψης καταβολής του οφειλόµενου µισθώµατος

161 ΜΕφΚρ 83/2020 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Χονδρική µίσθωση ξενοδοχειακών κλινών. Συµφωνία ότι η µη καταβολή του µισθώµατος θα συνεπάγεται την άµεση διακοπή της συνεργασίας

164 ΜΠρΘεσ 551/2022 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Η υγειονοµική κρίση (πανδηµία covid-19) δεν συνιστά πραγµατικό ελάττωµα, ώστε να δικαιολογεί τη µη καταβολή µισθώµατος

171 ΜΠρΘεσ 11556/2021 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Σώρευση αγωγής διορισµού διαχειριστή πολυκατοικίας και καταβολής του αναλογούντος ποσοστού της οριζόντιας ιδιοκτησίας του εναγοµένου επί των κοινών βαρών στο ακίνητο

176 ΕιρΘεσ 3/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Αναστολή διαταγής απόδοσης µισθίου, διότι υπήρξε αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και συνεπώς δεν µπορούσε η καθής να ασκήσει το επάγγελµα της δικηγόρου

178 ΕιρΘεσ 25/2022 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Αναστολή διαταγής απόδοσης µισθίου, διότι η καθυστέρηση καταβολής των µισθωµάτων οφείλεται στην πρόσκαιρη οικονοµική δυσχέρεια του µισθωτή, λόγω της πανδηµίας του covid

∆ίκαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας

181 ΑΠ 461/2021 (Α2΄ πολιτικό τµήµα): Ορθή η απόρριψη αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας της µεταβίβασης οριζόντιων επί καθέτου ιδιοκτησιών. Συνθήκες και περιστάσεις που δικαιολογούν την απόρριψη

186 ΑΠ 566/2020 (Γ' πολιτικό τµήµα): Θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων και πιλοτή· δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας

189 ΜΕφΠειρ 599/2021 (Γ΄ πολιτικό τµήµα): ∆ικαστική εκπροσώπηση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας

192 ΜΠρΘεσ 8710/2021 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Η επανειληµµένη και συστηµατική παραβίαση των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων εκποµπής ήχου του υποµισθωτή καταστήµατος συνιστά παράβαση των διατάξεων του επίδικου κανονισµού πολυκατοικίας

200 ΜΠρΘεσ 10816/2021 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Η χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας ως κατοικίας για βραχυχρόνια µίσθωση δεν συνιστά παράβαση του επίδικου κανονισµού πολυκατοικίας

∆ίκαιο προσωπικών δεδοΜένων

204 ΜΠρΘεσ 179/2021 (τακτική διαδικασία): Νόµιµη η εγκατάσταση κάµερας παρακολούθησης σε παράθυρο του ισόγειου ορόφου της κατοικίας της εναγοµένης

208 ∆ιάταξη ΕισΕφ∆υτΣτΕλλ 5/2021: ∆εν είναι ποινικά κολάσιµη πράξη η λήψη συµβολαίου ιδιοκτησίας τρίτου χωρίς τη συναίνεσή του, αλλά πρόκειται για ενέργεια που συνιστά άσκηση δικαιώµατος που αναγνωρίζει η έννοµη τάξη

∆ικονοΜικό δίκαιο

212 ΑΠ 383/2021 (Γ΄ πολιτικό τµήµα): Αντισυνταγµατικότητα διάταξης, δυνάµει της οποίας αξιώνεται προσκόµιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, ως προϋπόθεση παραδεκτού συζήτησης εµπράγµατης αγωγής (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

220 ΑΠ 598/2021 (Α1΄ πολιτικό τµήµα): Νοµιµοποίηση απορροφώσας εταιρείας στις δίκες ενδίκων µέσων της απορροφώµενης, µε αφετηρία την ηµεροµηνία καταχώρισης της σύµβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 18 § 1 ν. 4601/2019, 92 εδ. 1 περ. α΄ ν. 4635/2019 και 13 ν. 4845/2018) (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

227 ΜΠρΠρεβ 21/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Περιστατικά σύννοµης επίδοσης εισαγωγικού της δίκης δικογράφου σε κάτοικο της ΕΕ

231 ΜΠρΧαλκιδ 9/2022 (τακτική διαδικασία): Μη σύννοµη επίδοση δικογράφου, όταν επιδίδεται στην αλλοδαπή δίχως να έχει µεταφραστεί στην επίσηµη γλώσσα του κράτους παραλαβής

233 ΜΠρΗλείας 2/2022 (εκούσια δικαιοδοσία): Οι εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τη διασπώµενη εταιρεία συνεχίζονται αυτοδικαίως από την επωφελούµενη, ως οιονεί καθολική διαδόχου αυτής

235 ΜΠρΒόλ 158/2021 (τακτική διαδικασία): Η υποχρέωση ενηµέρωσης για τη δυνατότητα διαµεσολαβητικής διευθέτησης του συνόλου ή µέρους της διαφοράς από τον πληρεξούσιο δικηγόρο σύµφωνα µε το ν. 4640/2019 (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

238 Ιάκωβος Παπαδόπουλος, Νόµιµες εκχερσώσεις µη δηµοσίων δασών µε σκοπό τη µόνιµη γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η περίπτωση στις «Καβουρότρυπες» Σάρτης Χαλκιδικής

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος