Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ενέργεια & Δίκαιο, 27 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ενέργεια & Δίκαιο
ISSN
1109-9933
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 27, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 152
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 100

Ενέργεια & Δίκαιο (Ενέργεια&Δίκαιο)


Ενέργεια & Δίκαιο, 27 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α’ 2018:

  • Ενέργεια και επενδύσεις στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας
  • Ελληνική χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Μετάβαση στο νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος (Target Model)
  • Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε σχέση µε τις διακυβερνητικές συµφωνίες µε τρίτα κράτη στον τοµέα της ενέργειας
  • Η διακυβέρνηση ως ακρογωνιαίος λίθος της Ενεργειακής Ένωσης
  • Για τον νέο µηχανισµό στήριξης της αιολικής ενέργειας µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές (ΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ενέργεια & Δίκαιο
ISSN
1109-9933
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 27, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 152
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

6 Επίκαιρα

Άρθρα

17 Ενέργεια και επενδύσεις στη νομολογία του Συμβουλίου της ­Επικρατείας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

25 Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Μετάβαση στο νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος (Target Model), Ασημίνα Βλάχου

46 Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτα κράτη στον τομέα της ενέργειας, Ιωάννης Αψούρης

54 Η διακυβέρνηση ως ακρογωνιαίος λίθος της Ενεργειακής Ένωσης, Ιωάννα Μπαλτά

59 Για τον νέο μηχανισμό στήριξης της αιολικής ενέργειας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές (ΚΓ) για τις κρα-τικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 2014-2020, Παναγιώτης Παπασταματίου

70 Νομοθετικό δελτίο

Νομολογία

• Εθνική

72 ΣτΕ (Ε΄ Τμ.) 47/2018: Συνεκδικαζόμενες αιτήσεις ακύρωσης ΑΕΠΟ και αδειών εγκατάστασης οκτώ ΑΣΠΗΕ

94 ΣτΕ (Ε΄ Τμ.- 7μ.) 674/2018: Αίτηση ακύρωσης ΑΕΠΟ κατόπιν της 1112/2017 παραπεμπτικής απόφασης του ΣτΕ -

104 ΕφΑθ 1909/2015: Έφεση της ΑΔΜΗΕ κατά πρωτόδικης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε αγωγή της κατά προμηθεύτριας ηλεκτρικής ενέργειας να της καταβάλει το Τίμημα στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος 111 ΜΠρΗρ 195/2017 (ασφαλιστικά μέτρα): Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να υποχρεωθεί η καθ' ης η αίτηση προμηθεύτρια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας να συνεχίσει να ηλεκτροδοτεί το ακίνητο της αιτούσας

114 ΜΠρΑθ 1757/2017: Αγωγή αποζημίωσης κατά της ΔΕΗ λόγω του ότι η στάθμη των ταμιευτήρων υδροηλεκτρικών σταθμών της εναγόμενης πλημμύρισαν

118 ΠΠρΖακυνθ 23/2016 (ασφαλιστικά μέτρα): Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων με την οποία διατασσόταν η προσωρινή αναστολή της αιτούσας ΔΕΗ να διακόπτει την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της καθ' ης η αίτηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

121 ΠΠρΖακύνθ 39/2017 : Αναγνωριστική αγωγή κατά της ΔΕΗ προκειμένου να κριθεί παράνομη η ενεργοποίηση του δικαιώματός της για τη μη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της ενάγουσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 124 ΜΠρΗρ 165/1445/2016 (ασφαλιστικά μέτρα): Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης προσωρινά στην καθ’ ης η αίτηση ΔΕΗ της επαπειλούμενης περιοδικής επίσχεσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις της απούσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

133 ΠΠρΗρ 42/2017: Αναγνωριστική αγωγή κατά της ΔΕΗ προκειμένου να κριθεί παράνομη η ενεργοποίηση του δικαιώματός της για τη μη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της ενάγουσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) - 143 ΕιρΚαρπ 10/2017: Αγωγή αποζημίωσης λόγω της προσωρινής διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς ξενοδοχείο • Ενωσιακή

146 ΔEE (πρώτο τμήμα) - απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 215/16, C 216/16, C 220/16 και C 221/16: Αίτηση προδικαστικής απόφασης αναφορικά με την ερμηνεία των οδηγιών 2003/96/ΕΚ περί αναδιάρθρωσης του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Βιβλιοπαρουσίαση

152 Κλεονίκη Πουϊκλή, Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο δίκαιο περιβάλλοντος υπό το φως της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (Πρόλογος: Κωνσταντίνος Μενουδάκος), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2017, από Απόστολο Σίνη

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η ύλη του περιοδικού βασίζεται κυρίως σε 6 άξονες:
1. Ενέργεια και Απελευθέρωση σχετικών αγορών - 2. Ενέργεια, Περιβάλλον & Προστασία καταναλωτή - 3. Ενέργεια και Ανταγωνισμός - 4. Ενέργεια και Συμβάσεις - 5. Ενέργεια και Τεχνολογία - 6. Ενέργεια και Οικονομία / Χρηματοδοτικά• Περιλαμβάνει: 1. Νομολογία - 2. Νομοθεσία - 3. Μελέτες με επιστημονική εμβάθυνση - 4. Εξειδικευμένα άρθρα - 5. Βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση: Καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη, Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης
Σύνταξη: Χάρης Συνοδινός, Απόστολος Σίνης, Δημήτρης Λελοβίτης, Χριστόφορος Πέτρου
Επιστημονική Επιτροπή: Δημοσθένης Αγορής, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος ΤΕΕ - Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Αντιπρύτανης - Μιχ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ - Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ΕΜΠ - Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Δημήτρης Λάλας, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Δ. Λελοβίτης, Δικηγόρος, LLM - Μιχ.-Θ. Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ - Κωνσταντίνος Πανέτας, πρώην Γεν. Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ - Μιχ. Παπαδόπουλος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ - Χριστόφορος Πέτρου, Δικηγόρος, ΔΝ - Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας - Aπόστολος Σίνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου - Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Παν. Αθηνών - Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, ΔΝ - Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας - Βασίλης Χατζόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ, Επισκέπτης καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού