Ενέργεια & Δίκαιο (Ενέργεια&Δίκαιο)


Ενέργεια & Δίκαιο, 37 (2023)

Όπως προαναγγέλθηκε κυκλοφορούµε συντοµότατα το παρόν 37ο τεύχος και εντός Απριλίου θα κυκλοφορήσει το 38o τεύχος και δη µε συνολικά ευρετήρια από το τεύχος 23/2015 (βλ. σελ. 193 επ. αυτού, σε αντίστιξη/αντιπαραβολή µε τεύχος 12/2009 σελ. 185 επ.).

Ειδικότερα στο ανά χείρας δηµοσιεύονται πέντε µελέτες, των οποίων επιµελήθηκε την παρουσίαση/εµφάνιση η εκ της Συντακτικής Επιτροπής Στ. Χατζηχριστοφή, Δικηγόρος ΑΔΜΗΕ, LLM, MSc, ήτοι µελέτες του Aν. Kαθηγητή και µέλους της ΡΑΑΕΥ Κ. Κόµνιου επί της πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) Aquind C-46/21 P (που επίσης δηµοσιεύεται στο ανά χείρας περιοδικό) µε θέµα «Συµβούλιο προσφυγών του ACER - Ένταση του ασκούµενου ελέγχου», του Επ. Καθηγητή Ν. Σηµαντήρα «Το συνταγµατικό δίκαιο ενώπιον των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής. Από την κλασική δογµατική των συγκρούσεων στις ερµηνευτικές υπερβάσεις», του Ι. Μπιµπλή «Τα καύσιµα του µέλλοντος», της Ά. Ντιώνια «Η διαδικασία αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών σταθµών µέγιστης ισχύος παραγωγής άνω του 1 MW κατά τους ν. 4685/2020 & ν. 4951/2022» και του Κ. Παναγούλια «Η ένταση του ελέγχου του διοικητικού δικαστή στις ενεργειακές διαφορές: µια αποτίµηση της οργάνωσης του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ» (του οποίου η πολύ ενδιαφέρουσα και συναφής µονογραφία «Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των Ανεξάρτητων Αρχών», εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2023, βιβλιοπαρουσιάστηκε στο προηγούµενό µας τεύχος 36/2022, σελ. 214-215 και τιµήθηκε από τον εκδοτικό µας οίκο µέσω επιστηµονικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2023, όπου και µίλησαν εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού νοµικού κόσµου).

Δικαστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται αρκετές, πλην όµως όχι του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες θα δηµοσιευτούν και δη πολλές στο επόµενο (38o) τεύχος. Αντιθέτως παρουσιάζονται πολλές (5) αποφάσεις του ΔΕΕ, µία πολυσήµαντη και για την ελληνική έννοµη τάξη απόφαση της γαλλικής Cour de Cassation, µία ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου 133/2023, που προβάλλει την ενωσιακή διάσταση των ενεργειακών διαφορών, τρεις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και µία απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Οµοίως και αποφάσεις πρωτοδικείων, µία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική µε αγωγή αποζηµίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας κατά του Ελλ. Δηµοσίου λόγω αναστολής σύναψης σύµβασης σύνδεσης του φωτοβολταϊκού του σταθµού στο Σύστηµα και µία (απόφαση) του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική µε προστασία καταναλωτών έναντι ρητρών αναπροσαρµογής που σχολιάζεται από τον γνωστό στο σχετικό αντικείµενο Ευαγ. Μαργαρίτη. Σηµειώνεται δε ότι στο επόµενο τεύχος (38ο) θα δηµοσιεύσουµε µία σχετική µακροσκελή µελέτη των Θ. Κλουκίνα & Ευ. Ζιάκα «Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Ρήτρα Αναπροσαρµογής στο δίκαιο της ενέργειας».

Στο τεύχος µας αυτό δεν περιλαµβάνεται νοµοθετικό δελτίο, το οποίο θα παρουσιαστεί συνολικά στο επόµενο τεύχος (38ο), λόγω και του µικρού διαστήµατος που κατά τα προαναφερθέντα διατρέχει χρονικά τα δύο αυτά τεύχη.

Τέλος δηµοσιεύονται δύο πολύ επίκαιρες αποφάσεις της Ρυθµιστικής µας Αρχής: η Ε-132/2023 επί καταγγελίας κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς στα Κορεσµένα Δίκτυα της Πελοποννήσου και της Κρήτης (η οποία απόφαση σίγουρα θα απασχολήσει στο κοντινό και απώτερο µέλλον τη δικαιοσύνη και δη τόσο την πολιτική όσο και τη διοικητική) και η Ε-160/2023 κατευθυντήρια απόφαση επί των όρων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες, καθώς και σε µη Οικιακούς Πελάτες µε ισχύ παροχής µέχρι 25kVA σε συνέχεια της λήξης των έκτακτων ρυθµίσεων του άρθρου 138 του ν. 4951/2022.

Βιβλιοπαρουσιάζεται επίσης η νέα µονογραφία του γνωστού και πολυγραφότατου Καθηγητή και πρώην Αντιπροέδρου της τότε ΡΑΕ Θεόδωρου Κ. Πανάγου «Ενέργεια και Κοινωνία», του εκδοτικού µας οίκου.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ενέργεια & Δίκαιο
ISSN
1109-9933
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 37, 2023
© Ιανουάριος 2023
Σελίδες: 220
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 100

Δικαστές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Σημείωμα της σύνταξης

7 Επίκαιρα

Άρθρα

11 Συμβούλιο προσφυγών του ACER- Ένταση του ασκούμενου ελέγχου (Με αφορμή την απόφαση ACER/Aquind του ΔΕΕ), Κ. Κόμνιος

15 Το συνταγματικό δίκαιο ενώπιον των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Από την κλασική δογματική των συγκρούσεων στις ερμηνευτικές υπερβάσεις, Ν. Σημαντήρας

30 Η ένταση του ελέγχου του διοικητικού δικαστή στις ενεργειακές διαφορές: μια αποτίμηση της οργάνωσης του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ, Κ. Παναγούλιας

52 Tα καύσιμα του μέλλοντος, Ι. Μπιμπλής

56 Η διαδικασία αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών σταθμών μέγιστης ισχύος παραγωγής άνω του 1 MW κατά τους ν. 4685/2020 & ν. 4951/2022, Ά. Ντιώνια

Νομολογία

• Εθνική

66 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (IΔ΄ Τμήμα) 983/2023: Αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί προδικαστικής προσφυγής επί διαγωνισμού της ΔΕΗ ΑΕ. - Η ΔΕΗ ΑΕ δεν αποτελεί αναθέτοντα φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, αλλά ιδιωτική επιχείρηση και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και του βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, ελλείψει της ιδιότητας του αναθέτοντος φορέα από τη ΔΕΗ ΑΕ, η ένδικη σύμβαση δεν έχει τον χαρακτήρα δημόσιας σύμβασης, αλλά σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, οι διαφορές από την οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, με περαιτέρω συνέπεια την έλλειψη αρμοδιότητας της ΕΑΔΗΣΥ να κρίνει την προδικαστική προσφυγή, η οποία χωρεί μόνον επί δημοσίων συμβάσεων και προϋποθέτει προσβολή πράξης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα. - Απορρίπτεται η αίτηση. Σχόλιο: Α. Κονδυλάτου

74 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (17ο Τμήμα) 1897/2023: Προσφυγή της ΔΕΔΑ κατά της ρητής απόρριψης από τη ΡΑΕ αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασής της περί λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα από 14.8.2015 έως 1.12.2016 καθώς και απόφασης της ίδιας Αρχής και περί έγκρισης επιστροφής ποσών από την προσφεύγουσα προς τους Επιλέγοντες Πελάτες της. - Με τον ν. 4336/2015 επιχειρήθηκε η μετάβαση της αγοράς φυσικού αερίου, διευρύνθηκε ο νομικός και λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός των εταιρειών προμήθειας και διανομής φυσικού αερίου και επεκτάθηκε σταδιακά η δυνατότητα επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου και η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα διανομής. Με τον ίδιο νόμο ορίστηκε, μέχρι της νομοθέτησης των αναγκαίων για τη λειτουργία της αγοράς αερίου σε καθεστώς πλέον διαχωρισμού μέτρων και της υλοποίησης των εν λόγω μέτρων, η τιμή για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους χρήστες από τις ΔΕΠΑ και ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας σε 4 ευρώ/ΜWh, η οποία ίσχυε από τη θέση σε ισχύ του εν λόγω νόμου (20.8.2015) και έως τον χρόνο θέσης σε ισχύ των εγκεκριμένων τιμολογίων. Η νομοθετικώς ορισθείσα τιμή των 4 ευρώ/ΜWh προβλέφθηκε εκ του νόμου ως περιορισμένης χρονικής ισχύος έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών θέσεως σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολόγησης και εγκρίσεως τιμολογίων βάσει του εν λόγω Κανονισμού. Ως εκ τούτου η φύση της εν λόγω ρύθμισης, αποκλίνουσα από τη διάταξη του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, με το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα έγκρισης των τιμολογίων διαθέτει η ΡΑΕ, έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς θα πάψει να εφαρμόζεται αυτομάτως με τη θέση σε ισχύ των εγκεκριμένων τιμολογίων. - Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου επιβάλλει στον εθνικό δικαστή, στον οποίον έχει ανατεθεί να εφαρμόζει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου, την υποχρέωση, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας, να διασφαλίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων του εν λόγω δικαίου στη διαφορά της οποίας έχει επιληφθεί, αποφασίζοντας αυτεπαγγέλτως να αφήσει εν ανάγκη ανεφάρμοστη κάθε εθνική ρύθμιση ή πρακτική, έστω και μεταγενέστερη, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη του ενωσιακού δικαίου που έχει άμεσο αποτέλεσμα, χωρίς να οφείλει να ζητήσει ή να αναμείνει την προηγούμενη εξαφάνιση της εθνικής ρύθμισης ή πρακτικής είτε διά της νομοθετικής οδού είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης συνταγματικής διαδικασίας. - Ενόψει της αρχής της υπεροχής και της πρακτικής αποτελεσματικότητας του ενωσιακού δικαίου, η ΡΑΕ νομίμως επέβαλε αντισταθμιστικά μέτρα, λόγω της απόκλισης της ­οριζοντίως επιβληθείσας τιμής των 4 ευρώ/MWh για τη δραστηριότητα διανομής από τον νομοθέτη, δυνάμει του άρθρου 8 της υποπαρ. Β.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και της τελικής τιμής, που ίσχυσε κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού Τιμολόγησης της Δραστηριότητας Διανομής, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή τιμή των 4 ευρώ ανά MWh δεν καθορίστηκε από την ίδια τη ΡΑΕ, αλλά νομοθετικά, σύμφωνα με τις αποδιδόμενες σε αυτήν από τον ενωσιακό νομοθέτη αρμοδιότητες. Εξάλλου, το χρονικό σημείο αναφοράς των αντισταθμιστικών μέτρων, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, εξ ορισμού ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη εφαρμογής των οριστικών τιμολογίων, χωρίς τούτο να συνιστά αναδρομική τιμολόγηση. - Απορρίπτεται η προσφυγή.

82 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (19ο Τμήμα) 1971/2023: Προσφυγή του ΑΔΜΗΕ κατά σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής κατά φόρου μεταβίβασης ακινήτου. - Φορολογικά προνόμια της δικαιοπαρόχου του προσφεύγοντος ΔΕΗ. - Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 1882/1990 προβλέφθηκε απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου, στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο και ΝΠΔΔ. Οι νεότερες αυτές διατάξεις, οι οποίες, ως θεσπίζουσες φορολογική απαλλαγή, είναι στενώς ερμηνευτέες, κατάργησαν το άρθρο 35 του από 28.1.1951 β.δ/τος που αφορά τη ΔΕΗ και καθόριζε την απαλλαγή της από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Επειδή η απαλλαγή που ίσχυε για τη ΔΕΗ, με βάση το άρθρο 35 του από 28.1.1951 β.δ/τος είχε καταργηθεί με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 1882/1990, η απαλλαγή αυτή δεν αναβίωσε με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 8 του ν. 2941/2001 και 98 παρ. 7 του ν. 4001/2011, ούτε με άλλη διάταξη. - Απορρίπτεται η προσφυγή.

84 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (28ο Τμήμα) 8759/2023: Αγωγή αποζημίωσης από εταιρεία παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας κατά του Ελληνικού Δημοσίου εξαιτίας της αναστολής, κατά το χρονικό διάστημα από 9.5.2013 έως 7.4.2014, της σύναψης σύμβασης σύνδεσης του φωτοβολταϊκού της σταθμού με το Σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013. - Βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη ουδόλως υποχρεούνται να θεσπίζουν καθεστώτα στήριξης, προκειμένου να προωθήσουν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, αλλά διαθέτουν διακριτική ευχέρεια να θεσπίζουν, να τροποποιούν ή να καταργούν καθεστώτα στήριξης, ιδίως υπό τον όρο ότι οι δεσμευτικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2009/28, σε συνδυασμό με το παράρτημα I αυτής, επιτυγχάνονται. - Η πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με εγγυημένη τιμή, μέσω του ειδικού λογαριασμού που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 40 του ν. 2773/2009, θεσπίστηκε προκειμένου να επιτευχθεί η διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο και η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης φιλικών προς αυτό πηγών ενέργειας, αλλά και χάριν της εθνικής οικονομίας, δηλαδή, για την εξυπηρέτηση γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς και η κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού συνιστά σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος που παρουσίασε ο ειδικός λογαριασμός υιοθετήθηκε κατά το έτος 2012 σειρά νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η αναστολή έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και προσφοράς σύνδεσης. - Ο νομοθέτης δεν κωλύεται από την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης να προβαίνει, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, στην εισαγωγή ρυθμίσεων διαφορετικών από αυτές που ίσχυσαν στο παρελθόν και προς τις οποίες έχουν προσαρμοσθεί και αποβλέψει οι διοικούμενοι, έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα αυτών, αρκεί η επιχειρούμενη ρύθμιση να χωρεί κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό. - Κατά πάγια ενωσιακή νομολογία, η δυνατότητα επίκλησης της αρχής της προστασίας της δικαιο­λογημένης εμπιστοσύνης παρέχεται σε όλους τους επιχειρηματίες, στους οποίους εθνική αρχή δημιούργησε βάσιμες προσδοκίες. Εντούτοις, όταν ένας συνετός και ενημερωμένος επιχειρηματίας είναι σε θέση να προβλέψει τη θέσπιση ενός μέτρου ικανού να θίξει τα συμφέροντά του δεν μπορεί να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή μετά τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου. Επιπροσθέτως, οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να τρέφουν δικαιολογημένα προσδοκίες ως προς τη διατήρηση μιας υφισταμένης κατάστασης, η οποία μπορεί να μεταβληθεί στο πλαίσιο της άσκησης της εξουσίας εκτίμησης που διαθέτουν οι εθνικές αρχές. - Απορρίπτεται η αγωγή.

94 Άρειος Πάγος (Α2 Τμήμα/Πολιτικό) 133/2023: Αίτηση αναίρεσης κατά της 3945/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που απέρριψε τελεσιδίκως αγωγή της αναιρεσείουσας, ανεξάρτητης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, κατά του αναιρεσιβαλλομένου ΑΔΜΗΕ. - Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας, ουσιώδες για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και καταλαμβάνεται από το προστατευτικό βεληνεκές του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Αποτελεί, επίσης, οικονομικό αγαθό με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, διότι σε αντίθεση με το χρήμα ή άλλα αγαθά δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε μεγάλες ποσότητες ικανές να καλύψουν τη μεταβαλλόμενη ζήτηση εντός της ημέρας, της εβδομάδας και του έτους, αλλά η παραγωγή και η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προσανατολίζεται στη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο θεμελιώδης φυσικός - τεχνικός περιορισμός έχει ως αποτέλεσμα ότι η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να παράγεται τη στιγμή που καταναλώνεται και αντιστρόφως. Η προσφορά και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να εξισορροπούνται αδιαλείπτως. - Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί από την παραγωγή στην κατανάλωση μέσω ενός συνδυασμού δικτύων ειδικών αγωγών υπερυψηλής, υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης. Για τη μεταφορά χρησιμοποιείται το Σύστημα Μεταφοράς, το οποίο λειτουργεί σε υπερυψηλή και υψηλή τάση, ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να μεταφέρεται με τη χαμηλότερη δυνατή αντίσταση και, επομένως, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Τις δε ανάγκες της διανομής εξυπηρετεί το Δίκτυο Διανομής, το οποίο, ύστερα από τον μετασχηματισμό της ενέργειας σε μέση και χαμηλή τάση, διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι του τελικού σημείου της κατανάλωσης. - Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ ως του κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. - Ο ΑΔΜΗΕ δεν παράγει, ούτε προμηθεύε­ται ηλεκτρική ενέργεια, αλλά είναι επιφορτισμένος με την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και δη, για την ομαλή λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Κατ' ακολουθίαν, η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος που καταρτίζεται με την εγγραφή του Συμμετέχοντος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, μεταξύ του εκάστοτε Συμμετέχοντος και του ΑΔΜΗΕ αποτελεί αμφιμερώς αναγκαστική σύμβαση, όχι μόνον ως προς την υποχρέωση κατάρτισης της συγκεκριμένης αυτής σύμβασης από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ως προς την αδυναμία διαμόρφωσης του περιεχομένου της. - Ο ΑΔΜΗΕ δεν ευθύνεται με ίδια κεφάλαιά του για τη διευθέτηση, εκπλήρωση και κάλυψη των οικονομικών συναλλαγών που διαχειρίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά προβαίνει σε καταβολές προς τους Παραγωγούς μόνο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που του έχουν καταβληθεί από τους Προμηθευτές και λοιπούς Εκπροσώπους ­Φορτίου, επιμερίζοντας αναλογικά, σε περίπτωση μερικής εκπλήρωσης εκ μέρους του Συμμετέχοντος οφειλέτη του συνόλου των υποχρεώσεών του, το εν λόγω ποσό (που κατέβαλε ο οφειλέτης) σε κάθε δανειστή για την ίδια χρονική περίοδο, διακριτά ανά λογαριασμό και ανά κατηγορία συναλλαγής, σε αντίθεση με περίπτωση αδυναμίας κάποιου Συμμετέχοντος να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε σύμμετρες καταβολές προς τους δικαιούχους, επίσης διακριτά ανά λογαριασμό και ανά κατηγορία συναλλαγής, μόνο σε σχέση με τα ποσά που έχουν εισπραχθεί μέσω των εγγυήσεων του υπερήμερου Συμμετέχοντος ή μέσω του Λογαριασμού Αποθεματικού ή μέσω της δικαστικής επιδίωξης της έντοκης είσπραξης των οφειλομένων. - Απορρίπτεται η αίτηση.

113 Τριμελές Εφετείο Αθηνών (14ο Τμήμα) 12022/2023: Έφεση κατά της 495/2019 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εν μέρει απέρριψε την αγωγή της εκκαλούσας, μικρής παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, ιδιοκτήτριας σταθερού φωτοβολταϊκού (Φ/Β) στέγης, κατά των ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ. - Αναστολή των δικονομικών προθεσμιών ένεκα της πανδημίας. - Οι ισχυρισμοί του ενάγοντος ή οι ενστάσεις του εναγόμενου που απορρίφθηκαν με την πρωτόδικη απόφαση επαναφέρονται παραδεκτά στο Εφετείο μόνο με λόγο της έφεσής τους κατά της απόφασης αυτής, αρχικό ή πρόσθετο, και όχι με τις προτάσεις κατά το άρθρο 240 ΚΠολΔ. - Ερμηνεία του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την τιμή αναφοράς για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα της εκκαλούσας-ενάγουσας. - Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ πληρώνονται με εγγυημένη τιμή μέσω του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού υιοθετήθηκε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων προβλέφθηκαν διαδοχικά μειώσεις στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, καθώς και αναστολή έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς και προσφοράς σύνδεσης. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν μεν σε σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, όχι όμως και στον πλήρη μηδενισμό του. Έτσι κρίθηκε επιβεβλημένος ο επανακαθορισμός των τιμών αποζημίωσης σε τιμές που θα συνδυάζουν τις εύλογες αποδόσεις για τους παραγωγούς ΑΠΕ και τη βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού. Οι νέες τιμές αποζημίωσης αν και συνεπάγονταν απώλεια εσόδων για τους παραγωγούς εξασφάλιζαν, κατά το δυνατόν, αποδόσεις που χαρακτηρίζονται από εσωτερικούς βαθμούς απόδοσης της τάξης του 13,5%, ήτοι αρκετά υψηλότερους από τους αντίστοιχους βαθμούς για ευρωπαϊκές χώρες. Ως αντιστάθμισμα των απωλειών εσόδων προβλέφθηκε η χρονική παράταση των συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας κατά επτά έτη και συνακόλουθα των οικείων αδειών παραγωγής και λειτουργίας. - Νομίμως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι για τον προσδιορισμό της τιμής αναφοράς στην επίδικη σύμβαση συμψηφισμού τυγχάνει εφαρμογής η ΚΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934/9.8.2012 (ΦΕΚ 2317/Β/10.8.2012), σύμφωνα με την οποία η τιμή αναφοράς ορίστηκε σε 0,250 ευρώ/KWh και όχι η ΚΥΑ 12323/2009 (ΦΕΚ Β' 1079/4.6.2009), σύμφωνα με την οποία η τιμή αναφοράς είχε οριστεί σε 0,47025 ευρώ/KWh, λόγω του αναγκαστικού χαρακτήρα των ως άνω ΚΥΑ σε συνδυασμό με τον χρόνο υπογραφής της επίδικης σύμβασης συμψηφισμού. - Απορρίπτεται η έφεση.

120 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) 5935/2022: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο την προσωρινή απαγόρευση διακοπής της ηλεκτροδότησης της αιτούσας παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών της και με ιστορική βάση τη γέννηση των εν λόγω οφειλών λόγω της μονομερούς επιβολής εκ μέρους του προμηθευτή της ρήτρας αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας. - Δεν τηρήθηκε η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 και 4 του ΚΠΗΕ ως προϋπόθεση προσφυγής σε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα, μεταξύ των οποίων και η υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. - Η αιτούσα, η οποία τυγχάνει νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και ασκεί εμπορική δραστηριότητα, δεν υπάγεται στην έννοια του καταναλωτή. Μόνον οι συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη ιδίων καταναλωτικών αναγκών ενός ατόμου σε ιδιωτικό επίπεδο εμπίπτουν στις διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή, ως θεωρούμενο οικονομικώς ασθενέστερο μέρος, ενώ όταν οι επιχειρούμενες από τους εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες ως άνω συναλλαγές συναρτώνται λειτουργικώς με την άσκηση του επαγγέλματός τους, ή είναι βοηθητικές της εμπορικής τους δραστηριότητας, δεν τίθεται θέμα προστασίας τους από τις διατάξεις του ν. 2251/1994. - Η ενημέρωση της αιτούσας σχετικά με την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η μονομερής εκ μέρους του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τροποποίηση των όρων μίας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές οι προϋποθέσεις προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΠΗΕ. - Απορρίπτεται η αίτηση. Σχόλιο: Ευ. Μαργαρίτης

• Ενωσιακή

134 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα) απόφαση της 22ας Ιουνίου 2023 στην υπόθεση C-833/21 [Endesa Generación SAU κατά Tribunal Económico Administrativo Central]: Αίτηση προδικαστικής απόφασης που υπέβαλε το Audiencia Nacional (ανώτερο ειδικό δικαστήριο, Ισπανία), σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβου­λίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 2003, L 283, σ. 51). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Endesa Generación SAU (στο εξής: Endesa) και του Tribunal Económico Administrativo Central (οργάνου εκδίκασης προσφυγών σε διοικητικές-οικονομικές διαφορές) (εφεξής: TEAC), με αντικείμενο απόφαση του τελευταίου σχετική με τη φορολόγηση του άνθρακα που καταναλώθηκε σε θερμοηλεκτρικό σταθμό της εταιρίας αυτής προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Κατ’ αρχήν, πρέπει να απαλλάσσονται από τη φορολογία τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της, προς αποφυγή της διπλής φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας. Το άρθρο 14, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/96 απαριθμεί περιοριστικώς τις υποχρεωτικές απαλλαγές που επιβάλλονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 2003/96 δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκην την ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ της χρήσης των εσόδων και του σκοπού της επίμαχης φορολόγησης. Ο φόρος που έχει επιβληθεί «για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής», σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 2003/96, υφίσταται όταν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της χρήσης των εσόδων και του σκοπού της επίμαχης φορολόγησης ή όταν ο φόρος δεν υπηρετεί αμιγώς δημοσιονομικό σκοπό και η δομή του έχει σχεδιαστεί, ιδίως από πλευράς της φορολογητέας ύλης ή του φορολογικού συντελεστή, έτσι ώστε να επηρεάζει τη συμπεριφορά των φορολογουμένων κατά τρόπο που να διασφαλίζει την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

138 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα) απόφαση της 9ης Μαρτίου 2023 στην υπόθεση C‑571/21 [RWE Power Aktiengesellschaft κατά Hauptzollamt Duisburg]: Αίτηση προδικαστικής απόφασης που υπέβαλε το Finanzgericht Ντίσελντορφ (δικαστήριο φορολογικών διαφορών Ντίσελντορφ, Γερμανία) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, και του άρθρου 21, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 2003, L 283, σ. 51). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της RWE Power Aktiengesellschaft και του Hauptzollamt Duisburg (κεντρικού τελωνείου Duisburg, Γερμανία), με αντικείμενο την άρνηση του δεύτερου να απαλλάξει από τον φόρο την ηλεκτρική ενέργεια την οποία χρησιμοποιούσε η πρώτη, κατά τα έτη 2003 και 2004, στις υπαί­θριες εξορυκτικές της εγκαταστάσεις και στους σταθμούς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το άρθρο 14 παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, πρώτη περίοδος, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 2003/96, έχει την έννοια ότι η εκεί προβλεπόμενη απαλλαγή της «ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» από τη φορολογία δεν καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εξόρυξης ενεργειακού προϊόντος, όπως ο λιγνίτης, σε υπαίθριο ορυχείο, δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια αυτή δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της τεχνολογικής διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για την παρασκευή ενός ενεργειακού προϊόντος. Ωσαύτως, το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 2003/96 έχει την έννοια ότι η εκεί προβλεπόμενη απαλλαγή της «ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» από τη φορολογία μπορεί να καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενεργειακού προϊόντος, όπως ο λιγνίτης, και μέσων χρησιμοποιούμενων για τη μεταφορά του προϊόντος αυτού, όταν οι σχετικές πράξεις πραγματοποιούνται εντός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίες και συμβάλλουν άμεσα στη διατήρηση της ικανότητας της τεχνολογικής διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στον βαθμό που απαιτούνται προς εξασφάλιση της διατήρησης της ικανότητας αδιάλειπτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

142 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα) απόφαση της 2ας Μαρτίου 2023 στην υπόθεση C‑394/21 [Bursa Română de Mărfuri SA κατά Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)]: Αίτηση προδικαστικής απόφασης που υπέβαλε το Curtea de Apel Bucureşti (εφετείο Βουκουρεστίου, Ρουμανία) σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 (ΕΕ 2019, L 158, σ. 54), και ιδίως την ερμηνεία του άρθρου 1, στοιχεία βʹ και γʹ, καθώς και του άρθρου 3 του κανονισμού αυτού, ερμηνευόμενου υπό το πρίσμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ 2019, L 158, σ. 125), και ιδίως του άρθρου 2, σημείο 9, της οδηγίας αυτής, καθώς και την ερμηνεία των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ και το άρθρο 106, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Ο κανονισμός 2019/943, και ειδικότερα το άρθρο 1, στοιχεία βʹ και γʹ, το άρθρο 2, σημείο 40, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, σε συνδυασμό με την οδηγία 2009/72, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους δυνάμει της οποίας διατηρείται εθνικό νόμιμο μονοπώλιο όσον αφορά τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης των προσφορών για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής στις ενδοημερήσιες αγορές και τις αγορές επόμενης ημέρας, εφόσον το μονοπώλιο αυτό υφίστατο ήδη στο κράτος μέλος κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του κανονισμού 2015/1222, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτού, ούτε όσον αφορά τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης των προσφορών για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην προθεσμιακή αγορά χονδρικής, η δε συμβατότητα μιας τέτοιας ρυθμίσεως με το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να εκτιμάται υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του πρωτογενούς δικαίου του Ένωσης.

148 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέμπτο τμήμα) απόφαση της 9ης Μαρτίου 2023 στην υπόθεση C-46/21 P [επί της Αίτησης Αναιρέσεως του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Νοεμβρίου 2020, Aquind κατά ACER, (T-735/18)]: Αίτηση αναιρέσεως του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Νοεμβρίου 2020, Aquind κατά ACER (T-735/18), σχετικά με τη δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 απόρριψη του αιτήματος απαλλαγής της ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης η οποία συνδέει το βρετανικό και το γαλλικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (στο εξής: απόφαση 05/2018). Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του κανονισμού 713/2009, σχετικά με τη σύνθεση, την οργάνωση και τις εξουσίες του συμβουλίου προσφυγών, δεν προκύπτει ρητώς ότι ο έλεγχός του επί των αποφάσεων του ACER που προϋποθέτουν εκτιμήσεις επί περίπλοκων οικονομικών και τεχνικών ζητημάτων περιορίζεται οπωσδήποτε στον έλεγχο περί υπάρξεως πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως. Ωσαύτως, με βάση το 19 δεν προκύπτει ότι η ασκηθείσα προσφυγή ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών υπόκειται σε περαιτέρω προϋποθέσεις παραδεκτού. Η σύνθεση και οι εξουσίες του συμβουλίου προσφυγών του ECHA είναι παρεμφερείς με εκείνες του συμβουλίου προσφυγών του ΑCER, δεδομένου ότι αμφότερα τα όργανα αυτά αποτελούνται από μέλη που διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να μπορούν να προβαίνουν τα ίδια σε εκτιμήσεις που αφορούν περίπλοκα πραγματικά στοιχεία επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής φύσεως. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης περί πλάνης περί το δίκαιο όσον αφορά την ένταση του ελέγχου τον οποίον πρέπει να ασκεί το συμβούλιο προσφυγών επί περίπλοκων εκτιμήσεων τεχνικής και οικονομικής φύσεως στις οποίες προέβη ο ACER κατά την εξέταση αιτήματος απαλλαγής βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 1, του κανονισμού 714/2009. Αλυσιτελής ο λόγος αναίρεσης περί πλάνης περί το δίκαιο όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 714/2009, αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του καθεστώτος απαλλαγής και του ρυθμιζόμενου καθεστώτος.

151 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2023 στη υπόθεση C-331/21 [EDP – Energias de Portugal SA, EDP Comercial – Comercialização de Energia SA, MC retail SGPS SA, πρώην Sonae MC SGPS SA, Modelo Continente Hipermercados SA κατά Autoridade da Concorrência]: Αίτηση προδικαστικής απόφασης που υπέβαλε το Tribunal da Relação de Lisboa (εφετείο Λισσαβώνας, Πορτογαλία) αναφορικά με την ερμηνεία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, σχετικά με την απαγόρευση των συμπράξεων και τη διάκριση μεταξύ κάθετης και οριζόντιας συμφωνίας αντίθετης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού. - Περιορισμός του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου ή ως εκ του αποτελέσματος. - Επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται δίκτυο εμπόρων λιανικής πωλήσεως προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πρέπει να θεωρηθεί, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ως δυνητικός ανταγωνιστής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. - Δεν εμπίπτει στις κατηγορίες των «κάθετων συμφωνιών» και των «συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας» η συμφωνία εμπορικής συνεργασίας. - Το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι η ρήτρα περί μη ανταγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας εμπορικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, απαγορεύει στο ένα συμβαλλόμενο μέρος να εισέλθει στην εθνική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι σημαντικός παράγοντας, τούτο δε κατά τα τελευταία στάδια της ελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς αποτελεί συμφωνία η οποία έχει ως αντικείμενο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ακόμη και αν οι καταναλωτές αποκομίζουν από την εν λόγω συμφωνία ορισμένα οφέλη και η ισχύς της ρήτρας περί μη ανταγωνισμού είναι χρονικά περιορισμένη. Σχόλιο: Χρ. Ζάτκα

• Νομολογία αλλοδαπών δικαστηρίων

170 Cour de cassation - Ανώτατο Γαλλικό Ακυρωτικό Εμπορικό Τμήμα, απόφαση της 22ας Μαρτίου 2023 αριθ. 210/2023 (ECLI:FR:CCASS:2023:CO00219): Από τις δημόσιας τάξης διατάξεις του Ενεργειακού Κώδικα και του Κώδικα Προμήθειας προκύπτει ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα στον διαχειριστή του δικτύου και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να έχουν ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα να αφήνουν τους προμηθευτές να υφίστανται τα κόστη που επωμίζονται για λογαριασμό του διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος δεν δύναται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αποφύγει τους περιορισμούς και τον κίνδυνο που ο ίδιος υπέχει, που είναι εγγενής στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που επιτελεί, ιδίως [τον κίνδυνο] του να πρέπει να επωμιστεί την αδυναμία πληρωμής από τους τελικούς καταναλωτές των χρεώσεων πρόσβασης στο δίκτυο.

• Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών

172 ΡΑΑΕΥ Ε-132/2023: Επί των υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339326/25.10.2022, Ι-341164/25.11.2022, Ι-341343/29.11.2022, Ι-343477/3.1.2023 και Ι-350246/11.5.2023 καταγγελιών και των υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339503/27.10.2022 και Ι-348132/27.3.2023 αναφορών σχετικά με τη διεξαγωγή από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ των από 21.10.2022 και 25.10.2022 διαδικασιών Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Κορεσμένα Δίκτυα της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αντιστοίχως.

200 ΡΑΑΕΥ Ε-160/2023: Επί των όρων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες, καθώς και σε μη Οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA σε συνέχεια της λήξης των έκτακτων ρυθμίσεων του άρθρου 138 του ν. 4951/2022.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

216 Θεόδωρος Κ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, από τον Α. Σίνη

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η ύλη του περιοδικού βασίζεται κυρίως σε 6 άξονες:
1. Ενέργεια και Απελευθέρωση σχετικών αγορών - 2. Ενέργεια, Περιβάλλον & Προστασία καταναλωτή - 3. Ενέργεια και Ανταγωνισμός - 4. Ενέργεια και Συμβάσεις - 5. Ενέργεια και Τεχνολογία - 6. Ενέργεια και Οικονομία / Χρηματοδοτικά• Περιλαμβάνει: 1. Νομολογία - 2. Νομοθεσία - 3. Μελέτες με επιστημονική εμβάθυνση - 4. Εξειδικευμένα άρθρα - 5. Βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση: Καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη, Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης
Σύνταξη: Χάρης Συνοδινός, Απόστολος Σίνης, Δημήτρης Λελοβίτης, Χριστόφορος Πέτρου
Επιστημονική Επιτροπή: Δημοσθένης Αγορής, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος ΤΕΕ - Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Αντιπρύτανης - Μιχ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ - Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ΕΜΠ - Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Δημήτρης Λάλας, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Δ. Λελοβίτης, Δικηγόρος, LLM - Μιχ.-Θ. Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ - Κωνσταντίνος Πανέτας, πρώην Γεν. Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ - Μιχ. Παπαδόπουλος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ - Χριστόφορος Πέτρου, Δικηγόρος, ΔΝ - Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας - Aπόστολος Σίνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου - Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Παν. Αθηνών - Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, ΔΝ - Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας - Βασίλης Χατζόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ, Επισκέπτης καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Ενέργεια & Δίκαιο', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος