Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2023)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2023

Μελέτες

Άννα Τσέτουρα, Η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη υπό το πρίσμα του Κανονισμού της ΕΕ για τον συντονισμό των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων, σ. 5

Ιωάννης Αγγέλου, Οι παραγραφές στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, σ. 49

Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ζητήματα διακοπής της παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών, σ. 71

Περικλής Κουτράκος, Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, σ. 81

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 108

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 114

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στην Γαλλία. Μια πολλαπλή κρίση νομιμοποίησης, σ. 171

Η γωνία του πρακτικού

Ιωσήφ-Λάζαρος Χατζητιμοθέου, Αναγνώριση πλασματικών χρόνων, σ. 195

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιανουάριος - Μάρτιος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 200

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2023
© Μάρτιος 2023
Σελίδες: IV + 232
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Editorial

Μελέτες

5 Άννα Τσέτουρα, Η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη υπό το πρίσμα του Κανονισμού της ΕΕ για τον συντονισμό των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων

49 Ιωάννης Αγγέλου, Οι παραγραφές στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης. Ιστορική αναδρομή, διαχρονικά ζητήματα και επίκαιροι προβληματισμοί, ιδίως μετά από τη ΣτΕ (Ολ.) 1833/2021

71 Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ζητήματα διακοπής της παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών

81 Περικλής Κουτράκος, Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

108 ΟλΣτΕ 750/2023: Η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

114 ΔΕφΘεσ Α239/2023: Η προσαύξηση σύνταξης χορηγείται και στον συνταξιούχο του e-EΦΚΑ ο οποίος έχει τέκνο που σπουδάζει σε Κολέγιο (ν. 3696/2008)

124 ΔΕφΘεσ 243/2023: Πότε είναι δυνατή η ανάκληση νόμιμης ατομικής διοικητικής πράξης – Οι παράνομες διοικητικές πράξεις μπορούν να ανακληθούν εντός ευλόγου χρόνου

131 ΔΠρΑθ 4476/2023: Η συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ των μηχανικών που απασχολούνταν στη ΔΕΗ, αποκλειστικώς με τη βούληση των εργαζομένων αυτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν την επιθυμούν, έχει, επί της ουσίας, προαιρετικό χαρακτήρα (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

150 ΔΠρΑθ 1599/2023: Δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών (άρθρο 1 παρ. 5 ν. 861/1979)

160 ΔΕφΧανίων 48/2023: Ιπτάμενοι μηχανικοί Ολυμπιακής Αεροπορίας – Αρχή της ισότητας (Παρατ. Χρ. Βασιλείου)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

171 Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στην Γαλλία. Μια πολλαπλή κρίση νομιμοποίησης

Η γωνία του πρακτικού

195 Ιωσήφ-Λάζαρος Χατζητιμοθέου, Ανάγκη για παροχή της δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικών χρόνων σε ασφαλισμένους, για πρώτη φορά πριν την 31η.12.1982, στο π. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

200 Ιανουάριος - Μάρτιος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

231 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος