Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: IV + 264
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2021)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021

Μελέτες

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κάποιες σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΠρΑθ 2516/2021, σ. 484

Χαρά Πόνη, Η αναζήτηση εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως για τον κλάδο σύνταξης από τον π. ΟΑΕΕ, σ. 488

Θωμάς Ψήμμας, Ανάθεση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες: Κανονιστικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα, σ. 495

Θάνος Μπούρλος, Ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων εντός της ΕΕ και συμπληρωματικά συστήματα συνταξιοδότησης, σ. 511

Ολυμπία Παναγιωτοπούλου, Θέσπιση του μηχανισμού του ποσού επιστροφής (rebate) και του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και εξαιρέσεις εφαρμογής αυτού, σ. 540

Νικόλαος Μπακλαβάς, To μέτρο του Claw back και του Rebate στα νοσήλια στις ιδιωτικές κλινικές, σ. 551

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Κωνσταντίνος Δουκάκης, Αναζητώντας τα θεμέλια του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Όψεις κοινωνικής πρόνοιας στην επαναστατημένη Ελλάδα, σ. 678

Οδικός χάρτης για τις ασφαλιστικές εισφορές από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 692

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιούνιος – Αύγουστος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 698

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: IV + 264
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

481 Editorial

Μελέτες

484 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κάποιες σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΠρΑθ 2516/2021

488 Χαρά Πόνη, Η αναζήτηση εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως για τον κλάδο σύνταξης από τον π. ΟΑΕΕ

495 Θωμάς Ψήμμας, Ανάθεση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες: Κανονιστικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα

511 Θάνος Μπούρλος, Ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων εντός της ΕΕ και συμπληρωματικά συστήματα συνταξιοδότησης

540 Ολυμπία Παναγιωτοπούλου, Θέσπιση του μηχανισμού του ποσού επιστροφής (rebate) και του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και εξαιρέσεις εφαρμογής αυτού

551 Νικόλαος Μπακλαβάς, To μέτρο του Claw back και του Rebate στα νοσήλια στις ιδιωτικές κλινικές

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

577 ΟλΣτΕ 674/2021: Παύση αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για ασφαλιστικές οφειλές (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

590 ΟλΣτΕ 580/2021: Δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υγείας

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

605 ΕλΣυν 595/2021: Απομάκρυνση από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας

Νομολογία Αρείου Πάγου

610 ΑΠ 1238/2020: Λογαριασμός Επικούρησης του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) - Δημιουργία επιχειρησιακής συνήθειας (Παρατ. Ό. Αγγελοπούλου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

637 ΔΕφΘεσ Α598/2021: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (π. ΟΑΕΕ)

642 ΜΔΠρΚοζ 188/2021: Έναρξη παραγραφής - Οικοδομικά - τεχνικά έργα (Παρατ. Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου)

661 ΤρΔΠρΑθ 4838/2021: Ο χρόνος άσκησης της δικηγορίας είναι χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ υπό τον όρο της καταβολής των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών (Παρατ. Α. Κουτσόλαμπρου)

672 ΔΕφΑθ 493/2021: Έναρξη καταβολής σύνταξης γήρατος

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

678 Κωνσταντίνος Δουκάκης, Αφιέρωμα στο 1821: Αναζητώντας τα θεμέλια του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Όψεις κοινωνικής πρόνοιας στην επαναστατημένη Ελλάδα

Οδικός χάρτης

692 Ασφαλιστικές εισφορές, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

698 Ιούνιος - Αύγουστος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

737 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Παρουσίαση Ημερίδας

741 Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Πρακτικά ζητήματα της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού