Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2023)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2023

Μελέτες

Βαγγέλης Κουμαριανός, Αλληλεγγύη και κοινωνική ασφάλιση: Παραλλαγές σε μία σχέση, σ. 503

Άγγελος Στεργίου, Διασυνοριακές υγειονομικές υπηρεσίες στην ΕΕ, σ. 520

Χρήστος Βασιλείου, Άσκηση διοικητικού έργου από ιδιώτες στα δημόσια συνταξιο­δοτικά συστήματα (με αφορμή τις ΟλΣτΕ 750­753/2023 για την ανάθεση της απο­νομής συνταξιοδοτικών παροχών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες), σ. 554

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 591

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 658

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό
Δημήτριος Σταμούλης, Η ενεργειακή ένδεια ως νέος κίνδυνος για τη συνοχή της ελληνικής οικογένειας, σ. 739

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης
Ιούλιος ­ Σεπτέμβριος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 751

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Σεπτέμβριος 2023
Σελίδες: IV + 296
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

497 Editorial

Μελέτες

503 Βαγγέλης Κουμαριανός, Αλληλεγγύη και κοινωνική ασφάλιση: Παραλλαγές σε μία σχέση

520 Άγγελος Στεργίου, Διασυνοριακές υγειονομικές υπηρεσίες στην ΕΕ (EU cross-border health care)

554 Χρήστος Βασιλείου, Άσκηση διοικητικού έργου από ιδιώτες στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα (με αφορμή τις ΟλΣτΕ 750-753/2023 για την ανάθεση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες)

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου

591 ΟλΣτΕ 750/2023: Απονομή συντάξεων από πιστοποιημένους επαγγελματίες – Συνταγματικότητα (μειοψ.)

617 ΣτΕ Α2038-9/2023 (περίληψη): Εξωιδρυματικό επίδομα – Πότε οι εγγονοί θεωρούνται μέλη της οικογένειας συνταξιούχου ΟΑΕΕ

619 ΣτΕ Α1096/2023: Εισφορές πρόνοιας των έμμισθων δικηγόρων παλαιών ασφαλισμένων

641 ΕλΣυν Ολ. 1330/2023: Δικαιοδοσία παρακολουθηματικού χαρακτήρα – Το Ειδικό κατ’ άρθρο 88 παρ. 2 του Σ. Δικαστήριο έκρινε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Β΄ υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012, των άρθρων

8 και 14 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 120 του ν. 4623/2019, κατά το μέρος που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, αντισυνταγματικές

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

658 ΔΕφΘεσ 1416/2023: Αχρεώστητες παροχές – Μεσολάβηση μικρού χρονικού διαστήματος – Πότε είναι δυνατή η αναζήτησή τους – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

ΔτΚΑ 3/2023 [I]

664 ΔΠρΘεσ 4423/2023: Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

681 ΔΠρΘεσ 4465/2023: Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς κατηγορίες προσώπων

699 ΔΠρΑθ Α15445/2023: Εθνική σύνταξη – Απαίτηση μόνιμης διαμονής

710 ΔΠρΑθ Α15893/2023: ΕΟΠΥΥ – Παραβάσεις της «προκλητής ζήτησης», της «κατευθυνόμενης συνταγογράφησης» και της «κατευθυνόμενης εκτέλεσης παραπεμπτικού»

721 ΔΠρΑθ 7659/2021: Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ

729 Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 173959/53260/2013

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

739 Δημήτριος Σταμούλης, Η ενεργειακή ένδεια ως νέος κίνδυνος για τη συνοχή της ελληνικής οικογένειας

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

751 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

789 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος