Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Αύγουστος 2021
Σελίδες: VI + 126
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2021)

Κατά την περίοδο που διανύουµε εµφανίζονται ολοένα και πιο συχνά νοµολογιακές συγκρούσεις µεταξύ των Συνταγµατικών ή Ανωτάτων Δικαστηρίων των Κρατών µελών της ΕΕ και του ΔΕΕ σχετικά µε το ζήτηµα της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού συνταγµατικού δικαίου. Στο παρόν τεύχος της ΕφηµΔΔ παρουσιάζεται η ιδιαίτερα σηµαντική απόφαση 1377/2021 του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία επιχειρείται η διαλεκτική σύζευξη µεταξύ της εθνικής έννοµης τάξης και της έννοµης τάξης της ΕΕ (Ελληνικά Δικαστήρια, Σχόλιο, σ. 473), καθώς και η απόφαση της 21ης Απριλίου 2021 του Conseil d’État, η οποία αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο ελέγχου συνταγµατικότητας του δικαίου της ΕΕ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 569), χωρίς, όµως, να υιοθετεί τον επιθετικό τόνο του Bundesverfassungsgericht στην υπόθεση για το PSPP της ΕΚΤ (βλ. σχετικά το αφιέρωµα της ΕφηµΔΔ, 2/2020).

Στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε, επίσης µελέτες για την αξία της ασφάλειας δικαίου στο διοικητικό δίκαιο και την υποχρέωση του διοικητικού δικαστή να τη διασφαλίζει (Μελέτες-Απόψεις, σ. 512), για την επιρροή των ψηφιακών πλατφορµών στην ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο (Μελέτες-Απόψεις, σ. 522), για την απαγόρευση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού (Μελέτες-Απόψεις, σ. 533), για τις διορθωτικές εξουσίες των ανεξάρτητων Αρχών Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων κατά το άρθρο 58 παρ. 2 GDPR (Μελέτες-Απόψεις, σ. 549), και για τη θεωρία των κυβερνητικών πράξεων στο παράδειγµα της Συµφωνίας των Πρεσπών (Μελέτες-Απόψεις, σ. 561).

Τέλος, στο πλαίσιο του πολιτικο-συνταγµατικού αναστοχασµού για το επετειακό έτος 2021, δηµοσιεύουµε εισήγηση σε ηµερίδα της Ακαδηµίας Αθηνών του Οµότιµου Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αντ. Παντελή για τη σπουδαιότητα που έχει η ναυµαχία του Ναβαρίνου στην κατανόηση της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 509).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Αύγουστος 2021
Σελίδες: VI + 126
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

457 Εκδοτικό Σηµείωµα

Νοµοθεσία

458 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

460 ΕλΣυν Ολ. 1377/2021: Δηµοσιονοµική Διόρθωση - Σχέση δικαιου ΕΕ µε εθνικό δίκαιο - δέσµευση ή όχι από προσυµβατικό έλεγχο (Σχόλιο: Δ. Σκιαδάς)

478 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 1363/2021: Αντισυνταγµατικότητα του προβλεπόµενου ορίου ύψους για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό κατάταξης Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, σ. 478 • ΣτΕ Ολ. 1362/2021: Αντισυνταγµατικότητα των αποφάσεων περί απαλλαγής από το µάθηµα των Θρησκευτικών λόγω παράβασης του άρθρου 43 § 2 εδ. β΄ Συντ., σ. 484 • ΣτΕ 1222/2021 Τµ. Α΄: Αρµόδια τα ΤΔΔ επί υποθέσεων σχετικών µε συντάξεις δικαστικών λειτουργών - περικοπές & επανυπολογισµός των συντάξεων µε τον ν. 4387/2016, σ. 487 • ΣτΕ 1078/2021 Τµ. ΣΤ΄: Δήµοι & προϋποθέσεις κήρυξης απαλλοτρίωσης για διάνοιξη οδού - αιτιολογία της πράξης ως προς την ύπαρξη δηµόσιας ωφέλειας, σ. 493 • ΕλΣυν Ολ. 1386/2021: Δηµοσιονοµική Διόρθωση-προστασία διοικουµένου-δέσµευση ή όχι από προσυµβατικό έλεγχο, σ. 498 • ΔΠρΛαµ 364/2021: Επιστροφή φόρου δικαστικού λειτουργού-αποδοχές εκπαιδευόµενων της ΕΣΔΙ δεν εµπίπτουν στην έννοια αποδοχών από άσκηση δικαστικού λειτουργήµατος, σ.

Μελέτες - Απόψεις

509 Το υπόβαθρο της συνταγµατικής µας ιστορίας: το πνεύµα του Ναβαρίνου, τότε και µετέπειτα, του Α. Παντελή

512 Κράτος δικαίου και ασφάλεια δικαίου. Μια δύσκολη συνάρτηση για τον διοικητικό δικαστή, του Ι. Συµεωνίδη

522 Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση. Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι, του Π. Μαντζούφα

533 Ο κατ’ εφαρµογή του άρθρου 102 ΣυνθΛΕΕ έλεγχος µιας επιχειρηµατικής συµπεριφοράς υπό το φως της πλέον πρόσφατης ενωσιακής νοµολογίας, του Ο. Σπηλιόπουλου

549 Oι διορθωτικές εξουσίες της εποπτικής αρχής κατά τον ΓΚΠΔ. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ, του K. Κόµνιου

561 Η Συµφωνία των Πρεσπών και η θεωρία των κυβερνητικών πράξεων. Σκέψεις µε αφορµή τις ΣτΕ Ολ. 2615 - 2616/2018 και ΕΑ 199/2018, του Α. Μπουζιά

569 French Data Network et autres: µία απόφαση πέρα και πάνω από τη λογική ultra vires, της Χ. Καυκά

Εκδήλωση

575 Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρώπη: η ΕΣΔΑ (Δευτέρα 1 Νοεµβρίου 2021)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού