Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5 (2022)

Στο παρόν τεύχος της ΕφηµΔΔ έχουµε την ιδιαίτερη τιµή να δηµοσιεύουµε µελέτες εξεχόντων Ελλήνων νοµικών: του Πρ. Παυλόπουλου, για τη συνταγµατική διάσταση του θεσµού της αστικής ευθύνης του Δηµοσίου (Επικαιρότητα, σ. 570), του Β. Σκουρή, για τις µορφές της έννοµης προστασίας κατά της κλιµατικής αλλαγής (Επικαιρότητα, σ. 589) και του Ν. Μπάρµπα, για την προϊούσα εξασθένηση της εξουσίας της λαϊκής αντιπροσωπείας επί του κρατικού προϋπολογισµού (Μελέτες-Απόψεις, σ. 643).

Επίσης, δηµοσιεύουµε µελέτες για τον θεσµό της διάλυσης της Βουλής στο Ηνωµένο Βασίλειο (Μελέτες-Απόψεις, σ. 661), για το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου σε περίπτωση «τυπικών» παραβάσεων εκ µέρους του (Μελέτες-Απόψεις, σ. 677), για τα συνοδευτικά κείµενα των νοµοσχεδίων στο πλαίσιο της καλής νοµοθέτησης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 688) και µια ανάλυση για τις εξελίξεις στη νοµολογία του ΔΕΕ σχετικά µε τη διαχείριση εµπιστευτικών πληροφοριών στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων (Χρονικό Νοµολογίας, σ. 599).

Τέλος, στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε ένα από τα ήσσονα κλασικά κείµενα του Hermann Heller, το οποίο αποτελεί µια θεµελιώδη εισφορά στον επιστηµονικό και πολιτικό αγώνα κατά των επελαυνόντων τότε (1929) δικτατορικών καθεστώτων (Κλασικοί του 20ου αιώνα, σ. 699). Η απόδοση του κειµένου στα ελληνικά έγινε από τη Δηµ. Μαρέτα στην οποία ανήκει και το εκτενές συνοδευτικό σχόλιο (σ. 711).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2022
© Οκτώβριος 2022
Σελίδες: VI + 146
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

569 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

570 Κανονιστικές διαστάσεις της συνταγµατικής κατοχύρωσης του θεσµού της αστικής ευθύνης του Δηµοσίου. Οι διακυµάνσεις του «διαλόγου» µεταξύ Θεωρίας και Νοµολογίας, του Πρ. Παυλόπουλου

589 Μορφές έννοµης προστασίας κατά της κλιµατικής αλλαγής, του Β. Σκουρή

Νοµοθεσία

597 Δελτίο Νοµοθεσίας

Χρονικό Νοµολογίας

599 Νοµολογιακές εξελίξεις του ΔΕΕ ως προς τη διαχείριση εµπιστευτικών πληροφοριών στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, της Κ. Γκράτζιου

Νοµολογία

616 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 2046/2022: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα και την ακαδηµαϊκή ελευθερία η σύσταση των ΟΠΠΙ στα ΑΕΙ, σ. 616 • ΣτΕ Ολ. 1681/2022: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα η 4ήµερη απαγόρευση δηµόσιων συναθροίσεων για λόγους δηµόσιας υγείας, σ. 623 • ΕλΣυν Ολ. Πρακτικά της 30.6.2022: Υποβολή ειδικού αιτήµατος για την παραδεκτή άσκηση αίτησης καταλογισµού, σ.

Μελέτες - Απόψεις

643 Κάµψη των προνοµίων του Κοινοβουλίου επί του Κρατικού Προϋπολογισµού (Διαχρονική εξέλιξη), του Ν. Μπάρµπα

661 Η διάλυση της Βουλής στο Ηνωµένο Βασίλειο. Συγκρι­τική επισκόπηση µε αφορµή την επαναφορά του εκτελεστικού προνοµίου διάλυσης, του Γ. Πινακίδη

677 Προηγούµενη ακρόαση του διοικουµένου επί «τυπικής παράβασης». Συνηγορία υπέρ του νοµολογιακού αναθεωρητισµού του Β΄ Τµήµατος του ΣτΕ, του Η. Κουβαρά

688 Τα συνοδευτικά κείµενα των νοµοσχεδίων στο πλαίσιο της καλής νοµοθέτησης, της Β. Γεωργοπούλου

Κλασικοί του 20ού αιώνα

699 Κράτος Δικαίου ή Δικτατορία; του Ηermann Heller (Μετάφραση Δ. Μαρέτα)

711 Hermann Heller: η σοσιαλδηµοκρατία απέναντι στον φασισµό, της Δ. Μαρέτα

Βιβλιοπαρουσιάσεις

720 Γ. Μάτσος: Η φορολογική ενηµερότητα, από Ν. Μπάρµπα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος