Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Αύγουστος 2019
Σελίδες: 108
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2019:

Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων και η ΔΠρΘεσ 3017/2018

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των Ανεξάρτητων Αρχών ΣτΕ και ΕΣΡ

Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών

Αλλοδαπά δικαστήρια

Conseil constitutionnel

Ο δικαστικός έλεγχος των δημοψηφισμάτων

Περιβαλλοντική αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Έλεγχος του «πόθεν έσχες»

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ Ολ. 1320/2019: Η επιλογή ασφαλιστικού φορέα ως υποχρεωτικού δεν ισχύει για ασφαλισμένους ΟΓΑ

ΣτΕ Ολ. 1304/2019: Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων

ΣτΕ 2374/2018 Τμ. Γ΄: Συνταγματική η διαδικασία ανάδειξης σημαιοφόρων μαθητικών παρελάσεων με κλήρωση

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Αύγουστος 2019
Σελίδες: 108
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

281 Εκδοτικό Σηµείωµα

Νοµοθεσία

282 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

ΔΕΕ

283 ΔΕΕ 7.5.2019, C-431/17, Μοναχός Ειρηναίος κατά Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών [Αντίθετη στο δίκαιο της ΕΕ εθνική ρύθµιση που απαγορεύει την εγγραφή µοναχού ως δικηγόρου στα µητρώα του οικείου συλλόγου] (Σχόλιο: Ι. Καστανά)

Αλλοδαπά Δικαστήρια

290 Conseil constitutionnel, Απόφαση No 2019-1 RIP της 9ης Μαΐου 2019 [Διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος διαµοιρασµένης πρωτοβουλίας] (Σχόλιο: Απ. Βλαχογιάννης)

304 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 1320/2019: Η επιλογή ασφαλιστικού φορέα ως υποχρεωτικού δεν ισχύει για ασφαλισµένους του ΟΓΑ. Παραποµπή στο ΑΕΔ λόγω αντίθετης νοµολογίας του ΑΠ, σ. 304 • ΣτΕ Ολ. 1304/2019: Διαδικασία επιλογής σε θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, σ. 305 • ΣτΕ 732/2019 Τµ. Β΄: 5ετής παραγραφή της εξουσίας του Δηµοσίου προς επιβολή φόρου & παραγραφή δικαιώµατος κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, σ. 308 • ΣτΕ 623/2019 Τµ. Α΄: Προϋποθέσεις υποβολής προδικαστικού ερωτήµατος του ν. 3900/2010, σ. 311 • ΣτΕ 589/2019 Τµ. Β΄: Δικαίωµα δικαστικής προστασίας & παύση ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης ακύρωσης, σ. 312 • ΣτΕ 2374/2018 Τµ. Γ΄: Συνταγµατική η διαδικασία ανάδειξης σηµαιοφόρων µαθητικών παρελάσεων ανεξαρτήτως βαθµολογίας των συµµετεχόντων στην κλήρωση, σ. 313 • ΤρΔΕφΑθ 11/2019: Πληµµελής αιτιολογία πράξης κήρυξης αναδάσωσης, σ. 316 • ΔΕφΠειρ Ν15/2019: Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης λόγω κινδύνου δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης, ήτοι διακινδύνευσης βιοπορισµού του εκκαλούντος, σ. 317 • ΤρΔΠρΑθ 7484/2019: Επί φορολογικών υποθέσεων επιτρέπεται µόνο το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής, σ. 318 • ΤρΔΠρΑθ 572/2019: Απόρριψη αδείας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους (µακρά απουσία από τη Χώρα & διακοπή δεσµών µε αυτή προ της υποβολής της αίτησης), σ. 319 • ΔΠρΑθ 1620/2018: Μερική αναστολή προσωρινού αποκλεισµού παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΠΥ, συντρεχόντων λόγων δηµοσίου συµφέροντος, σ.

Μελέτες - Απόψεις

323 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης κεραιών βάσης (άρθρο 8 του ν. 4014/2011), του Γ. Μπάλια

337 Οι αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης µέσα από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας: τοµείς βασικών αποκλίσεων, του Γ. Αναγνωσταρά

348 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, του Στ. Πετροπουλάκου

356 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξαρτήτων αρχών: τα πεπραγµένα της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, του Γ. Νικολόπουλου

365 Επισκόπηση της τηρητέας διαδικασίας ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων «πόθεν έσχες»: από τον ν. 4351/1964 έως τον ν. 4571/2018, της Α. Τσινασλανίδου

372 Ο συγκεκριµένος έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων και της συµβατότητάς τους µε την ΕΣΔΑ ως έλεγχος της εφαρµογής του νόµου. Σκέψεις µε αφορµή την ΔΠρΘεσ 3037/2018, του Κ. Βατάλη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

382 Χρυσούλα Μουκίου: Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιµότητα στις Δηµόσιες Συµβάσεις. Η σταδιακή αφοµοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δηµοσίων Συµβάσεων, από Κ. Στεφάνου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού