Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2018:

  • Υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ και Εθνική-Συνταγματική Ταυτότητα
  • Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ως δικαστής ουσίας
  • Η σχέση εθνικού Συντάγματος και Δικαίου της ΕΕ στην Ελλάδα
  • Υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ
  • Δικαστικός έλεγχος των κυρώσεων των Ανεξάρτητων Αρχών
  • Διάλογος των δικαστών και πολυγλωσσικό καθεστώς του ΔΕΕ
  • Κυβερνήσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμφωνίες: η ελληνική εμπειρία
  • Ο λαός, η πολιτική αντιπροσώπευση και η «ατομική» δημοκρατία

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄ Προσωπικά δεδομένα και ΑΜΚΑ

ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄ Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο

ΕλΣυν Ολ. 424/2018 Συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

241 Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

242 Υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ και «Εθνική-Συνταγματική» Ταυτότητα. Προς μία Νέα Συνύπαρξη, του Μ. Βηλαρά

253 Πέραν του ελέγχου νομιμότητας: το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δικαστής ουσίας, του Δ. Γρατσία

263 Η ελληνική εμπειρία των σχέσεων Συντάγματος - Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευ. Αντωνόπουλου

270 Υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατες εξελίξεις, του Β. Γκέρτσου

277 Ο δικαστικός έλεγχος των κυρώσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, της Χ. Ευαγγελίου

286 Ο διάλογος των δικαστών υπό το πρίσμα του πολυγλωσσικού καθεστώτος του ΔEE, του Ν. Σορτίκου

Νομοθεσία

292 Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

293 Δελτίο Νομολογίας

(επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ 1609/2018 Τμ. Γ΄: Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις προαγωγής στον βαθμό του Πρέσβεως, σ. 293 • ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄: Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο, σ. 294 • ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄: Προσφορότητα τρόπου κατάρτισης ΑΜΚΑ και προστασία προσωπικών δεδομένων, σ. 295 • ΣτΕ 281/2018 Τμ. Β΄: Οι συντελεστές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται βάσει όχι της χρήσης αλλά της έκτασης των χώρων, σ. 298 • ΣτΕ Ολ. ΕΑ 199/2018: Αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, σ. 300 • ΕλΣυν Ολ. 716/2018: Δυνατή η απευθείας ανάθεση για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο ανάθεσης προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ, σ. 302 • ΕλΣυν Ολ. 424/2018: Συντάξιμη υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα, που εξήλθε από τη ρύθμιση, σ. 304 • ΔΠρΑθ 13722 /2018: Μη νόμιμη πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κηρυχθέντος ως ανυποτάκτου εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, σ.

Μελέτες - Απόψεις

310 Κυβερνήσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμφωνίες στην Ελλάδα: σε αναζήτηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της πολιτικής βιωσιμότητας των κυβερνήσεων συνεργασίας, της Χ. Ακριβοπούλου

347 Ο λαός, η αντιπροσώπευση και η «ατομική» δημοκρατία, της Β. Χρήστου

Βιβλιοπαρουσίαση

370 Ξενοφών Ι. Κοντιάδης: Πώς γράφεται το Σύνταγμα; Συνταγματικός σχεδιασμός και διαβουλευτική δημοκρατία, από Ιω. Σαρμά

372 Γιώργος Δελλής: Δήμος και αγορά. Το δημόσιο δίκαιο «αλλιώς», με το βλέμμα της οικονομικής ανάλυσης, από Ν. Αλιβιζάτο

375 Anastasia Poulou: Soziale Grundrechte und europäische Finanzhilfe. Anwendbarkeit, Gerichtsschutz, Legitimation, από Σπ. Βλαχόπουλο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού