Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Μάϊος 2019
Σελίδες: 124
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Περί της βεβαιότητας του δικαίου

Πρόταση εμπιστοσύνης εναντίον ατομικής δυσπιστίας

Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα

Προβλήματα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Πολιτική και Διοίκηση στην Κύπρο

Επικαιρότητα

Δημοκρατία και Διοίκηση Μάνατζμεντ και Ελεγκτική του Δημοσίου Τομέα

Οι νομιμοποιητικές διατάξεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ 339/2019 Τμ. Δ΄ Επικύρωση προστίμου που επέβαλε η ΑΠΔΠΧ σε βάρος της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥπΟικ για διαρροή προσωπικών δεδομένων

ΣτΕ Ολ. 434/2019 Στερείται εκτελεστότητας πρακτικό του ΝΣΚ (εγκριθέν από τη Διοίκηση) περί της τηρητέας πορείας σε ορισμένες διοικητικές δίκες

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Μάϊος 2019
Σελίδες: 124
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

2 Η διάκριση πολιτικής εξουσίας και δηµόσιας διοίκησης στο Κυπριακό Δίκαιο, του Α. Αιµιλιανίδη

10 Ακαδηµαϊκός Έπαινος Δηµητρίου Κλέωνος Αργυριάδη, Οµότιµου καθηγητού Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης, της Στ. Κτιστάκη

14 Δηµοκρατία και Διοίκηση σ’ έναν Κόσµο που Αλλάζει, του Δ. Αργυριάδη

Νοµοθεσία

31 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

32 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 691/2019: Αντίθετη προς το Σύνταγµα η αναδροµική φορολόγηση επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών, σ. 32 • ΣτΕ Ολ. 434/2019: Στερείται εκτελεστότητας πρακτικό του ΝΣΚ (εγκριθέν από τη Διοίκηση) περί της τηρητέας πορείας σε ορισµένες διοικητικές δίκες, σ. 35 • ΣτΕ 339/2019 Τµ. Δ΄: Επικύρωση προστίµου που επέβαλε η ΑΠΔΠΧ σε βάρος της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΥπΟικ για διαρροή προσωπικών δεδοµένων, σ. 37 • ΣτΕ 89/2019 Τµ. Β΄: Πενταετής απαλλαγή από καταβολή τέλους επιτηδεύµατος για ελεύθερους επαγγελµατίες επί ενάρξεως εργασιών σε µη συναφές επάγγελµα, σ. 41 • ΣτΕ 61/2019 Τµ. Δ΄: Επαγγελµατική εκπαίδευση, προσόντα, δικαιώµατα & όροι πρόσβασης στο επάγγελµα του ξεναγού, σ. 44 • ΣτΕ 27/2019 Τµ. Β΄: Έννοιες δηµοσίου υπολόγου, ελλείµµατος και δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναντι των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σ. 47 • ΕλΣυν 277/2019 Τµ. ΙΙΙ: Προδικαστικό ερώτηµα προς επίλυση ζητηµάτων µείζονος σπουδαιότητας αναφορικά µε διατάξεις του συνταξιοδοτικού ν. 4387/2016, σ. 50 • ΕλΣυν 2076/2018 Τµ. ΙΙ: Μη νόµιµη απόρριψη αίτησης κανονισµού σύνταξης µε την αιτιολογία ότι ο αιτών (ανήλικος) προκάλεσε τον θάνατό της µητέρας του, σ. 57 • ΜΔΠρΑθ 2230/2019: Επιβολή προστίµου λόγω εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, σ. 64 • ΜΔΠρΑθ 391/2019: Αντισυνταγµατικότητα των περικοπών κυρίων συντάξεων δικαστικών λειτουργών, σ.

Μελέτες - Απόψεις

68 Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώµατα. Μια συγκρουσιακή σχέση, του Γ. Σταυρόπουλου

71 Η αινιγµατική βεβαιότητα για τους άλλους και ο ρόλος του δικαίου, του Γ. Τασόπουλου

75 Πρόταση εµπιστοσύνης εναντίον πρότασης ατοµικής δυσπιστίας, του Χ. Ανθόπουλου

79 Ο δικαστής, το δικαστικό σύστηµα και τρεις συνταγµατικές αρχές, του Μ. Πικραµένου

85 Η θετική έκβαση των ελέγχων υπό το φως του Μάνατζµεντ, της Ά. Λιγωµένου

91 Ο έλεγχος και η εφαρµογή των νοµιµοποιητικών διατάξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της Ευ.-Ε. Κουλουµπίνη

103 Η 2η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, της Κ. Σαββαΐδου

Γνωµοδότηση

119 Ζητήµατα εκλογής Κοσµήτορος σε περίπτωση ενός µόνον υποψηφίου. [Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 2 (παρ. 2 και 7) ν. 4485/2017], του Ν. Κλαµαρή

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού