Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Φεβρουάριος 2021
Σελίδες: IV + 152
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2021)

Το ανά χείρας πρώτο τεύχος της ΕφηµΔΔ για το 2021 ξεκινά µε κείµενο του ­Βασιλείου Σκουρή, Οµότιµου Καθηγητή ΑΠΘ και Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003 - 2015), το οποίο αφορά στην εξέλιξη του διοικητικού δικαίου και της επιστήµης του κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα µέχρι τη συµπλήρωση της πρώτης εικοσαετίας του 21ου αιώνα (Επικαιρότητα, σ. 2).

Επίσης, στο παρόν τεύχος αναδεικνύονται τα σύγχρονα προβλήµατα και διλήµµατα της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης στην εποχή της κυριαρχίας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε ειδικό αφιέρωµα (Αφιέρωµα, σ. 9 - 33), το οποίο ανοίγει µε συµβολή του ο Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και Επίτιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Η ύλη του τεύχους συµπληρώνεται µε µελέτες για τις επιπτώσεις της πανδηµίας στη θεωρία και την πράξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 100), για τα θέµατα απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 86), για τον δικαστικό έλεγχο της παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 116), για τους άτυπους µετασχηµατισµούς του Ρωσικού Συντάγµατος (Μελέτες-Απόψεις, σ. 127), καθώς και µε γνωµοδότηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού (Γνωµοδοτήσεις, σ. 134).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Φεβρουάριος 2021
Σελίδες: IV + 152
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

2 Σταθµοί στη διαµόρφωση του σύγχρονου διοικητικού δικαίου, του Β. Σκουρή

Αφιέρωµα

ΤΑ ΜΕσα ΚοινωνικΗς ΔικτΥωσης

µεταξΥ ρΥθµισης και αυτορρΥθµισης

9 Νεοπαγείς κανόνες ελέγχου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένα φαινόµενο ρυθµιστικής παρέµβασης της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης, του Πρ. Παυλοπούλου

19 Ψηφιακές πλατφόρµες και έλεγχος των περιεχοµένων της πληροφόρησης online, του Χ. Ανθόπουλου

27 Η κρυφή γοητεία του ιδιωτικού ψηφιακού συνταγµατισµού. Σκέψεις µε αφορµή την ίδρυση και τη λειτουργία του «Ανώτατου Δικαστηρίου» του Facebook, του Κ. Γιαννακόπουλου

Νοµοθεσία

34 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

36 ΣτΕ Ολ. 705/2020: Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών εντός του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών (Σχόλιο: Π. Γαλάνης)

ΔΕΕ

48 ΔΕΕ 2.4.2020, C-715/17, C-718/17 και C-719/17: Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δηµοκρατίας της Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δηµοκρατίας [Διαπίστωση παράβασης από Κράτη Μέλη των υποχρεώσεών τους βάσει του προσωρινού µηχανισµού µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ)] (Σχόλιο: Κ. Δεληκωστόπουλος)

ΕΔΔΑ

61 ΕΔΔΑ 73087/17, 5.11.2020, Μπαλάσκας κατά Ελλάδας [Ελευθερία της έκφρασης & ποινική καταδίκη δηµοσιογράφου λόγω επικριτικού άρθρου κατά γυµνασιάρ­χη] (Σχόλιο: Ε. Χρυσουλάκη)

72 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 219/2021: Ερµηνεία του άρθρου 2 ν. 3900/2010 για την κατ’ εξαίρεση θεµελίωση του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως, σ. 72 • ΣτΕ 194/2021 Τµ. Δ΄: Νόµιµη η αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας εφόσον αποβλέπει στην εκπλήρωση σαφών και θεµιτών σκοπών, σ. 73 • ΣτΕ Ολ. 51/2021: Καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων αναγνωρισµένων ειδικοτήτων διπλωµατούχου Μηχανικού, σ. 76 • ΔΕφΑθ 898/2021: Ζητήµατα συνταγµατικότητας των περικοπών στις συντάξεις δυνάµει των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, σ. 80 • ΤρΔΠρΘεσ 9075/2020: Αγωγή αποζηµίωσης λόγω ατυχήµατος µαθητή στη σχολική µονάδα, όπου φοιτούσε, σ.

Μελέτες - Απόψεις

86 Τα εννοιολογικά «σχήµατα» της απάτης στο πλαίσιο της νοµικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δ. Σκιαδά

100 Πανδηµία και µεθοδολογία: µια πραγµατολογική ανάγνωση των συνταγµατικών δικαιωµάτων, του Γ. Καραβοκύρη

116 Περί των ορίων του παρεµπίπτοντος ελέγχου επί παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης µε αφορµή τις ΣτΕ 769/2020 και ΣτΕ Ολ 689-690/2019, του Η. Κουβαρά

127 Η ανάπτυξη του Συντάγµατος στη Ρωσική Οµοσπονδία: επίκαιρα προβλήµατα, του Σ. Βαλέριου

Γνωµοδοτήσεις

134 Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας σε ραδιοφωνικό σταθµό, του Ξ. Κοντιάδη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

142 Ξ. Κοντιάδης: Η περιπετειώδης ιστορία των Επαναστατικών Συνταγµάτων του 1821 – Η θεµελιωτική στιγµή της Ελληνικής Πολιτείας, από Γ. Τασόπουλο

149 Χριστίνα Θ. Δηµολιού: Η Προσφυγή στη Δηµόσια Διοίκηση, από Ι. Κριάρη

151 Δηµήτριος Σωτηρόπουλος/Βασιλική Νταλάκου (επιµ.): «Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστηµα στην Ελλάδα», από Σ. Μακρίδη

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού