Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: VI + 142
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2021)

Στο δηµόσιο δίκαιο της πανδηµίας είναι αφιερωµένο κατά µεγάλο µέρος και το ανά χείρας τεύχος της ΕφηµΔΔ, µε συµβολές µάλιστα που προέρχονται από νέους ερευνητές. Ειδικότερα, στο τεύχος αυτό ασχολούµαστε µε τα συνταγµατικά θεµέλια και τα όρια του δικαίου της ανάγκης, µε αναφορά και στην πανδηµική κρίση (Νέες και Νέοι Επιστήµονες, σ. 427), µε τη θεωρία και την πρακτική του triage από συνταγµατική σκοπιά, ένα θέµα που ελπίζουµε ότι θα παραµείνει αντικείµενο κυρίως φιλοσοφικού συνταγµατικού στοχασµού, χωρίς εφαρµογή (Νέες και Νέοι Επιστήµονες, σ. 436), και µε το ολοένα και πιο επίκαιρο θέµα του υποχρεωτικού εµβολιασµού (Νέες και Νέοι Επιστήµονες, σ. 443) γύρω από το οποίο µπορεί κανείς να αναζητήσει και να βρει ενδιαφέρουσες σκέψεις στην πρόσφατη απόφαση Vavřička του ΕΔΔΑ (Σχόλιο σε Νοµολογία ΕΔΔΑ, σ. 334).

Στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε επίσης µελέτες για την έννοια του δηµοσίου υπολόγου στη διαχείριση χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ, για την οποία υπάρχει διάσταση µεταξύ της νοµολογίας του ΣτΕ και του ΕλΣυν (Μελέτες-Απόψεις, σ. 379), για τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών και τον δικαστικό έλεγχο νοµιµότητάς της (Μελέτες-Απόψεις, σ. 390), για την προοπτική άρσης των περιορισµών στην τιµολόγηση και διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 410) και για την πολιτική συνύπαρξη ως ιδιαίτερο γνώρισµα του αντιπροσωπευτικού πολιτεύµατος (Μελέτες-Απόψεις, σ. 400).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: VI + 142
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

321 Εκδοτικό Σηµείωµα

Νοµοθεσία

322 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

324 ΣτΕ Ολ. 331/2021: Αντισυνταγµατικότητα άρθρου 382 του ν. 4700/2020 - Μη επιτρεπτή η επάνοδος επί ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων, χωρίς µεταβολή του νοµοθετικού καθεστώτος επί του οποίου είχε στηριχθεί η απόρριψη (Σχόλιο: Η. Κουβαρά)

ΕΔΔΑ

332 ΕΔΔΑ 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15 και 43883/15, 8.4.2021, Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δηµοκρατίας [Εθνική ρύθµιση περί υποχρεωτικού εµβολιασµού των παιδιών δεν παραβιάζει τα άρθρα 8 & 9 της ΕΣΔΑ] (Σχόλιο: Ε. Χρυσουλάκη)

345 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 909/2021: Αρµοδιότητα του ΣτΕ επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξης επιβολής δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε τελικό δικαιούχο χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ, σ. 345 • ΣτΕ Ολ. 902/2021: Έµµεση διάκριση σε βάρος γυναικών υποψηφίων για Σχολές Αξιωµατικών & Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ η καθιέρωση κοινού ελάχιστου αναστήµατος 1.70 µ, σ. 350 • ΣτΕ Ολ. 799/2021: Αστική ευθύνη του Δηµοσίου από ζηµιογόνο δράση δικαστικού οργάνου, σ. 354 • ΣτΕ Ολ. 797/2021: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δίκη-πιλότο ενώπιον του ΣτΕ είναι η µη συζήτηση της υπόθεσης στο διοικητικό δικαστήριο, σ. 358 • ΣτΕ Ολ. 666/2021: Απόρριψη αιτήσεων ακυρώσεως κατά πράξεων των δασικών αρχών που χαρακτήριζαν ως µη δασικά τµήµατα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού, σ. 360 • ΣτΕ 367/2021 Τµ. Γ΄: Κανονιστική φύση πράξης αναδιοργάνωσης πανεπιστηµιακών κλινικών & έννοµο συµφέρον προσβολής της, σ. 372 • ΣτΕ ΕΑ 250/2021: Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά της COVID-19 για το προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σ. 374 • ΣτΕ ΕΑ 133/2021: Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά της COVID-19 των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ, σ.

Μελέτες - Απόψεις

379 Η έννοια του δηµοσίου υπόλογου στη διαχείριση χρηµατοδότησης από πρόγραµµα ΕΣΠΑ. Σκέψεις µε αφορµή τις αποφάσεις ΣτΕ Ολ. 909 - 910/2021, των Δ. Σκιαδά και Ευ. Μπάλτα

390 Η κράτηση αλλοδαπών υπό το πρίσµα του διοικητικού δικαστή, του Τρ. Ζολώτα

400 Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ως «πολίτευµα της συνύπαρξης», του Π. Δουδωνή

410 Πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς προϊόντων: η περίπτωση των Μη Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ), της Γ. Καούρα

Νέες και Νέοι Επιστήµονες

427 Αναγκαίο ένα δίκαιο της ανάγκης; Μία ανασκόπηση από το χθες στο σήµερα…, των Δ. Βόσσου και Αι. Γανταδάκη

436 Ένα τραγικό δίληµµα: η διαλογή ασθενών (le triage médical), των Ι. Δεµερούκα και Ευ. Κουµπιάδη

443 Η δυνατότητα του υποχρεωτικού εµβολιασµού. Αναζητώντας τους όρους µιας δίκαιης συµβίωσης, του Ν. Σουρή

Βιβλιοπαρουσιάσεις

453 Natasa Mavronicola: Torture, Inhumanity and Degradation under Article 3 of the ECHR: Absolute Rights and Absolute Wrongs, από Γ. Τασόπουλο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού