Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2023)

Εστιασµένο σε θέµατα και ζητήµατα διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονοµίας είναι το παρόν τεύχος της ΕφηµΔΔ.

Ασχολούµαστε, ειδικότερα, µε την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας από το ΣτΕ στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 429), µε τις τάσεις της νοµολογίας του ΣτΕ κατά τον έλεγχο των ανυπόστατων κανονιστικών πράξεων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 440), µε την πρόσφατη εναρµόνιση της διαδικασίας κοινοποιήσεων στο ΣτΕ προς εκείνη των Τακτικών Διοικητικών ­Δικαστηρίων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 446) και µε τις πρόσφατες νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις στο θέµα των χρήσεων γης (Χρονικό Νοµολο­γίας, σ. 390)

Επιπλέον, δηµοσιεύουµε µελέτες για τις συνταγµατικές ρυθµίσεις για τον πόλεµο (Νέες και Νέοι Επιστήµονες, σ. 465), για την προστασία του δικαιώµατος στην υγεία στο περιβάλλον εργασίας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 455) και για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στον ΧΘΔΕΕ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 460).

Τέλος, µε ιδιαίτερη χαρά και τιµή δηµοσιεύου­µε µια µελέτη του Πρ. Παυλόπουλου για τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοηµοσύνης στο πεδίο των νοµικών επιστηµών (Επικαιρότητα, σ. 378).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2023
© Αύγουστος 2023
Σελίδες: VI + 104
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

377 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

378 «Διλήµµατα» της Νοµικής Επιστήµης στο πλαίσιο των προκλήσεων της Τεχνητής Νοηµοσύνης, του Πρ. Παυλοπούλου

Νοµοθεσία

389 Δελτίο Νοµοθεσίας

Χρονικό Νοµολογίας

390 Χρήσεις γης: πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις και νοµολογιακές παραδοχές, του Π. Γαλάνη

Νοµολογία

407 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 1534/2023: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα, την ΕΣΔΑ & τον ΓΚΠΔ η διαδικασία απαλλαγής µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το µάθηµα των Θρησκευτικών, σ. 407 • ΣτΕ 1078/2023 Τµ. Γ΄: Πειθαρχική δίωξη µέλους ΝΣΚ λόγω αµέλειας, άρνησης & ατελούς εκπλήρωσης καθηκόντων & αναρµοδιότητα επιβολής πειθαρχικής ποινής, σ. 411 • ΣτΕ 1071/2023 Τµ. Γ΄: Παράλληλη απασχόληση µέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης & µη νοµίµως αιτιολογηµένη απόφαση επιβολής ποινής οριστικής παύσης, σ. 412 • ΣτΕ 950/2023 Τµ. Δ΄: Αρµόδιο το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο και όχι το Δηµοτικό Συµβούλιο για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, σ. 414 • ΣτΕ 922/2023 Τµ. Γ΄: Συνταγµατική η αναγνώριση ισοτιµίας τίτλων Ανώτερων Σπουδών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως τις 10.6.2003 µε πτυχίο ΤΕΙ, σ. 416 • ΤρΔΕφΑθ 1589/2023: Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε βάρος υπαξιωµατικού λόγω ανάρτησης επικριτικών σχολίων για τον θεσµό των ΕΔ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, σ. 422 • ΤρΔΠρΘεσ 979/2023 Τµ. Ζ΄: Προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζηµίωσης ένεκα αστικής ευθύνης του Δηµοσίου η απόδειξη συγκεκριµένης ζηµίας εκ µέρους του ζηµιωθέντος, σ.

Μελέτες - Απόψεις

429 Ο έλεγχος της αναλογικότητας κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων µέσα από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, της Π. Ξυλάκη

440 Νοµολογιακές διαδροµές στην ακύρωση ανυπόστατων κανονιστικών πράξεων: όταν η δογµατική συνέπεια υποχωρεί, της Αικ. Γανίδη

446 Το νέο άρθρο 40 ΠΔ 18/1989: µία άτολµη τροποποίηση που περιπλέκει την προοπτική ενοποίησης της Διοικητικής Δικονοµίας, του Ι. Καστανά

455 Για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας στην πράξη…, του Γ. Βλασσόπουλου

460 Η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων υπό το πρίσµα του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), της Ε. Ζαχαράκη

Νέες & Νέοι Επιστήµονες

465 Οι συνταγµατικές χρονικότητες του πολέµου, του Β. Χριστοδούλου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος