Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2022)

Eντοπισµένο κυρίως στο νοµολογιακό δίκαιο, είναι το τεύχος της ΕφηµΔΔ, το πρώτο για το 2022.

Στο επίπεδο του ευρωπαϊκού δηµοσίου δικαίου, συνεχίζουµε να παρακολουθούµε προσεκτικά τη νοµολογία του γερµανικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου και τα εµπόδια που βάζει ή προαναγγέλλει στην εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αυτήν τη φορά µε αφορµή τη δηµιουργία του Ταµείου Ανάκαµψης (Νοµολογία-Αλλοδαπά Δικαστήρια, σ. 45).

Στο εθνικό επίπεδο, εξετάζουµε την πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ για την αντισυνταγµατικότητα της µεταβίβασης των µετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην ΕΕΣΥΠ (Νοµολογία-Ελληνικά Δικαστήρια, σ. 29), για το καθεστώς της αστικής ευθύνης του Δηµοσίου από πράξεις των δικαστικών οργάνων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 87), για το παραδεκτό της ασκήσεως δεύτερης προσφυγής κατά το άρθρο 70 ΚΔΔ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 118), καθώς και για τον τρόπο υπολογισµού του χρόνου προϋπηρεσίας για την εκλογή µέλους ΔΕΠ (Νοµολογία-Ελληνικά Δικαστήρια, σ. 37).

Δηµοσιεύουµε, επίσης, µελέτες για τη χρηµατοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 107), καθώς και για την κριτική του Hermann Heller στις απόψεις του Carl Schmitt για τη σχέση µεταξύ Κράτους και οικονοµίας, υπό το φως της οικονοµικής κρίσης του 2008 (Μελέτες-Απόψεις, σ. 123).

Τέλος, σε αυτό το τεύχος, έχουµε την τιµή να δηµοσιεύουµε µία µελέτη του Οµότιµου Καθηγητή και Προέδρου (2003 - 2015) του ΔΕΕ, Β. Σκουρή, σχετικά µε τη συνεργασία των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων µε το ΔΕΕ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 82), καθώς και την οµιλία του Οµότιµου Καθηγητή Αντ. Μανιτάκη για τους συµβολισµούς του Προεδρικού Θεσµού, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης δύο χρόνων από την εκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου ως Προέδρου της Δηµοκρατίας (Επικαιρότητα, σ. 2).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2022
© Φεβρουάριος 2022
Σελίδες: VI + 136
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

2 Οι συµβολισµοί του Προεδρικού θεσµού, του Α. Μανιτάκη

Νοµοθεσία

5 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

7 ΣτΕ Ολ. 191/2022: Αντίθετη µε το Σύνταγµα η µεταβίβαση της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ (Σχόλιο: Π. Μαντζούφας, Ε. Λάππα)

34 ΤρΔΕφΘεσ 395/2021: Τριετία από τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος ως ελάχιστο προαπαιτούµενο για κάθε αξιολόγηση προς επιλογή µέλους ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθµίδας (Σχόλιο: Κ. Γκράτζιου)

Αλλοδαπά Δικαστήρια

45 Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τµήµα), 2 BvR 547/21, 15.4.2021 [Απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων περί µη έκδοσης από τον Οµοσπονδιακό Πρόεδρο του γερµανικού νόµου περί κύρωσης της από 14.12.2020 απόφασης του Συµβουλίου για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] (Σχόλιο: Α. Πούλου)

68 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ 760/2022 Τµ. Γ΄: Αντισυνταγµατικότητα µεταβολής της συγκρότησης δηµοτικών επιτροπών & ΔΣ δηµοτικών ν.π. µετά τις δηµοτικές εκλογές - Παραποµπή στην Ολοµέλεια, σ. 68 • ΣτΕ 561/2022 Τµ. Δ΄: Εξέταση καταγγελίας από την ΑΠΔΠΧ για παράνοµη επεξεργασία προσ. δεδοµένων & παράλληλη άσκηση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια, σ. 73 • ΣτΕ Ολ. 443/2022: Απαράδεκτη η προσβολή Υπουργικής Απόφασης εφόσον αυτή αποτελεί στο σύνολό της ερµηνευτική εγκύκλιο, σ. 76 • ΣτΕ Ολ. 430/2022: Αντίθετη προς το Σύνταγµα η κατάργηση του ειδικού τιµολογίου ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης στους πολύτεκνους, σ.

Μελέτες - Απόψεις

82 Η συνεργασία των διοικητικών δικαστηρίων µε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 40 χρόνια της ευρωπαϊκής µας πορείας, του Β. Σκουρή

87 Η µερική αναθεώρηση του καθεστώτος της αστικής ευθύνης του Δηµοσίου από πράξεις των δικαστικών οργάνων: µία προβλέψιµη(;) νοµολογιακή µεταστροφή. Σχόλιο σε ΣτΕ Ολ. 799/2021 και ΣτΕ Ολ. 800/2021, της Π. Μουζουράκη

107 Το νέο ενωσιακό δίκαιο της βιώσιµης χρηµατοδότησης (sustainable finance): µία πρώτη παρουσίαση, του Κ. Βουλγαράκη

118 Το παραδεκτό της ασκήσεως δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 ΚΔΔ υπό το φως της βούλησης του νοµοθέτη και της νοµολογίας, της Αικ. Γανίδη

123 Κράτος και οικονοµία από τη Δηµοκρατία της Βαϊµάρης στην ευρωπαϊκή κρίση του 2010, της Δ. Μαρέτα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος