Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: 120
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3 (2020)

Στο ογδοηκοστό έβδοµο τεύχος της, που εκδίδεται εν µέσω της συνεχιζόµενης εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, η ΕφηµΔΔ επικεντρώνεται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγειονοµική κρίση και τις επιπτώσεις της στη θεωρία και την πρακτική του δηµοσίου δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενούµε µια θεωρητικο-συνταγµατική ανάλυση για τη φύση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, µε ιδιαίτερη αναφορά στο δικαίωµα στην υγεία και στο δικαίωµα στη ζωή (Eπικαιρότητα, σ. 250), καθώς και δύο µελέτες που συµβάλλουν στον εκπαιδευτικό και συνταγµατικό διάλογο για τη χρήση της εξ αποστάσεως διδακτικής στη σχολική εκπαίδευση (Μελέτες-Απόψεις, σ. 288, σ. 292). Επιπλέον, στο παρόν τεύχος δηµοσιεύουµε µελέτες για τις µεθόδους της δικαστικής στάθµισης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 326), για τον όρκο του Προέδρου της Δηµοκρατίας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 338), για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εθνικά δηµοσιονοµικά πλαίσια (Μελέτες-Απόψεις, σ. 304), για το άρθρο 38 ΚΦΔ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 315) και για την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (Μελέτες-Απόψεις, σ. 345).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: 120
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

249 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

250 Η προστασία της ζωής ως συνταγµατικής αξίας (και ολίγα τινά περί των συνταγµατικών αξιών και των αβέβαιων σχέσεων Δικαίου και Ηθικής), του Αντ. Μανιτάκη

Νοµοθεσία

263 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Αλλοδαπά Δικαστήρια

265 Conseil d’État, Aπόφαση υπ’ αριθ. 434684 της 19ης Ιουνίου 2020 [Απαγόρευση cookie walls και άλλες πτυχές της συγκατάθεσης για τη χρήση cookies και άλλων ιχνηλατών (trackers)] (Σχόλιο: Β. Καρκατζούνης)

271 Δελτίο Νοµολογίας

• ΣτΕ Ολ. 1160/2020: Οικονοµική ελευθερία & νοµιµότητα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, σ. 271 • ΣτΕ 1009/2020 Τµ. Δ΄: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα η ανάθεση στον ΟΠΙ της διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, σ. 273 • ΣτΕ Ολ. 942/2020: Σύµφωνος µε το Σύνταγµα ο εκκλησιασµός και η πρωινή προσευχή στα δηµοτικά σχολεία· αντισυνταγµατική η µη πρόβλεψη δυνατότητας απαλλαγής, σ. 276 • ΣτΕ Ολ. 708/2020: Νόµιµη η δηµιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην περιοχή του Ελαιώνα, σ. 282 • ΣτΕ ΕΑ 49/2020: Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτέλεσης ΚΥΑ που επιβάλλει περιορισµούς στην άσκηση δηµόσιας λατρείας στο πλαίσιο µέτρων αντιµετώπισης του Covid-19, σ. 284 • ΜΔΕφΛαρ 2/2020: Όροι εφαρµογή της αρχής ne bis in idem σε τελωνειακής φύσεως υποθέσεις, σ.

Μελέτες - Απόψεις

288 Σκέψεις σχετικά µε την (αντι)συνταγµατικότητα του νοµικού πλαισίου για την απευθείας µετάδοση των µαθηµάτων µε τεχνολογικά µέσα, της Ι. Καµτσίδου

292 Ζητήµατα συνταγµατικότητας στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, της Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή

304 Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εθνικά δηµοσιονοµικά πλαίσια, της Κ. Σαββαϊδου

315 Ο ελληνικός γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας του άρθρου 38 ΚΦΔ µετά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας κατά της φοροαποφυγής, της Β. Αθανασάκη

326 Η «επιστηµονικότητα» των µεθόδων στάθµισης στο δικαιοδοτικό έργο. Κριτική και υπεράσπιση, του Η. Κουβαρά

338 Ο όρκος του Προέδρου της Δηµοκρατίας εξ επόψεως του Δικαίου της Εκκλησίας και της Πολιτείας, του Ι. Καστανά

345 Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο ελληνικό Δηµόσιο Δίκαιο: µία επαναξιολόγηση νοµικών βεβαιοτήτων;, των Έλ.-Κυρ. Αναστοπούλου και Π. Γαλάνη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

359 Θεόδωρος Γεωργίου: Ο Jürgen Habermas και το πνεύµα της εποχής µας, από Σ. Σταµπουλού

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού