Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: 188
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 120

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 4 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Άν. Λιγωµένου: Οι δηµόσιες συµβάσεις υπό το πρίσµα του ν. 4412/2016, σ. 529

Μ. Παπαδοπούλου: Η αυτονόµηση του δικαίου της εκτέλεσης των δηµοσίων έργων από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και από γενικές αρχές, σ. 534

Φρ. Γιαννακού: Η δυνατότητα επανόδου του κυρίου του έργου επί εγκριθέντων λογαριασµών κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σ. 539

Ιω. Λαµπρόπουλος: Σκέψεις για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων προσυµβατικού σταδίου - Διαρκής «γόνιµος διάλογος» ΑΕΠΠ και Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 545

Χρ. Δετσαρίδης: Η πιθανολόγηση της ευδοκίµησης της προδικαστικής προσφυγής κατά τη λήψη των µέτρων του άρθρου 366 ν. 4412/2016, σ. 552

Κλ. Καλλικάκη: Η εφαρµογή διατάξεων του Αστικού Δικαίου στις δηµόσιες συµβάσεις, σ. 561

Κυρ. Παπανικολάου: Οι αµυντικές δηµόσιες συµβάσεις υπό το άρθρο 346 ΣΛΕΕ µετά την Οδηγία 2009/81/ΕΚ, σ. 569

Σ. Κυβέλος: Η συµµόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής στις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των δικαστηρίων κατά το προσυµβατικό στάδιο, σ. 574

Β. Σκαρτσούνη: Δηµόσιες Συµβάσεις οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων φορέων (public in public), σ. 578

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 1685/2018: Πότε η παραβίαση της υποχρέωσης αναστολής σύναψης της σύµβασης που συνεπάγεται η προθεσµία και η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων συνιστά λόγο ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης (Παρατ. Μ.-Χρ. Βλάχου-Βλαχοπούλου), σ. 591

- ΣτΕ 1844/2018: Παραδεκτό αναίρεσης επί διαφορών από διοικητική σύµβαση µε τον ν. 3900/2010 (Παρατ. Μ. Κιτσάκη), σ. 612

- ΣτΕ 2036/2018: Πότε υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ενηµερώνει τον ανάδοχο για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (Παρατ. Χρ. Δετσαρίδη), σ. 619

- ΣτΕ 780/2019: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 635

- ΔΕφΑθ 30/2019: Έννοια και λειτουργία σύµβασης πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, σ. 665

- ΔΕφΑθ 49/2019: Αγωγή ΜΚΟ κατά του Δηµοσίου για καταβολή ποσού χρηµατοδότησης αναπτυξιακού προγράµµατος, σ. 668

- ΜΔΕφΑθ Ν133/2018: Έννοµο συµφέρον προς άσκηση αναστολής κατά της προκήρυξης διαγωνισµού (Παρατ. Α. Τσιρωνά), σ. 671

- ΜΔΕφΘεσ Ν126/2018: Ελευθερία Διοίκησης ως προς τη διαµόρφωση των όρων της προκήρυξης, σ. 680

- ΜΔΕφΘεσ 3/2019: Έννοια διατάξεων άρθ. 102 ν. 4412/2016, σ. 684

- ΜΔΕφΘεσ 37/2019: Παράβολο προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, σ. 691

- ΔΕφΛαρ 42/2018: Διαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού χειρουργείου. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, σ. 695

- ΔΕφΠειρ Ν44/2018: Προσβολή όρων διακήρυξης µε αιτιάσεις που ανάγονται σε ζητήµατα τεχνικής φύσεως, επί των οποίων η ΑΕΠΠ δεν µπορεί να επιληφθεί πρωτοτύπως, σ. 701

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: 188
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 120

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Πίνακας περιεχομένων   +

EΤΟΣ ΛA΄ 2019 ● ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ • ΤΕΥΧΟΣ 4 ● Τιµή: 25 € ● ISSN: 1109-2122 ● Αρ. Αδείας:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Άν. Λιγωµένου: Οι δηµόσιες συµβάσεις υπό το πρίσµα του ν. 4412/2016, σ.

Μ. Παπαδοπούλου: Η αυτονόµηση του δικαίου της εκτέλεσης των δηµοσίων έργων από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και από γενικές αρχές, σ.

Φρ. Γιαννακού: Η δυνατότητα επανόδου του κυρίου του έργου επί εγκριθέντων λογαριασµών κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σ.

Ιω. Λαµπρόπουλος: Σκέψεις για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων προσυµβατικού σταδίου - Διαρκής «γόνιµος διάλογος» ΑΕΠΠ και Διοικητικών Δικαστηρίων, σ.

Χρ. Δετσαρίδης: Η πιθανολόγηση της ευδοκίµησης της προδικαστικής προσφυγής κατά τη λήψη των µέτρων του άρθρου 366 ν. 4412/2016, σ.

Κλ. Καλλικάκη: Η εφαρµογή διατάξεων του Αστικού Δικαίου στις δηµόσιες συµβάσεις, σ.

Κυρ. Παπανικολάου: Οι αµυντικές δηµόσιες συµβάσεις υπό το άρθρο 346 ΣΛΕΕ µετά την Οδηγία 2009/81/ΕΚ, σ.

Σ. Κυβέλος: Η συµµόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής στις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των δικαστηρίων κατά το προσυµβατικό στάδιο, σ.

Β. Σκαρτσούνη: Δηµόσιες Συµβάσεις οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων φορέων (public in public), σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΣτΕ 1685/2018: Πότε η παραβίαση της υποχρέωσης αναστολής σύναψης της σύµβασης που συνεπάγεται η προθεσµία και η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων συνιστά λόγο ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης (Παρατ. Μ.-Χρ. Βλάχου-Βλαχοπούλου), σ.

-. ΣτΕ 1844/2018: Παραδεκτό αναίρεσης επί διαφορών από διοικητική σύµβαση µε τον ν. 3900/2010 (Παρατ. Μ. Κιτσάκη), σ.

-. ΣτΕ 2036/2018: Πότε υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ενηµερώνει τον ανάδοχο για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (Παρατ. Χρ. Δετσαρίδη), σ.

-. ΣτΕ 780/2019: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

-. ΔΕφΑθ 30/2019: Έννοια και λειτουργία σύµβασης πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, σ.

-. ΔΕφΑθ 49/2019: Αγωγή ΜΚΟ κατά του Δηµοσίου για καταβολή ποσού χρηµατοδότησης αναπτυξιακού προγράµµατος, σ.

-. ΜΔΕφΑθ Ν133/2018: Έννοµο συµφέρον προς άσκηση αναστολής κατά της προκήρυξης διαγωνισµού (Παρατ. Α. Τσιρωνά), σ.

-. ΜΔΕφΘεσ Ν126/2018: Ελευθερία Διοίκησης ως προς τη διαµόρφωση των όρων της προκήρυξης, σ.

-. ΜΔΕφΘεσ 3/2019: Έννοια διατάξεων άρθ. 102 ν. 4412/2016, σ.

-. ΜΔΕφΘεσ 37/2019: Παράβολο προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, σ.

-. ΔΕφΛαρ 42/2018: Διαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού χειρουργείου. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, σ.

- ΔΕφΠειρ Ν44/2018: Προσβολή όρων διακήρυξης µε αιτιάσεις που ανάγονται σε ζητήµατα τεχνικής φύσεως, επί των οποίων η ΑΕΠΠ δεν µπορεί να επιληφθεί πρωτοτύπως, σ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού