Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 4 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 188
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 4 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2018:

Ευ. Πρεβεδούρου: Σχέση προδικαστικής παραπομπής και ελέγχου συνταγματικότητας εθνικών διατάξεων, σ. 529

Ν. Σοϊλεντάκης: Η εύλογη χρηματική ικανοποίηση στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, σ. 534

Διον. Φιλίππου: Ο θεσμικός ρόλος της δικαστικής λειτουργίας την εποχή των μνημονίων. Το παράδειγμα της σχετι-κής «μνημονιακής νομολογίας» του Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 543

Κλ. Καλλικάκη: Προσέγγιση τεχνικών ζητημάτων μέσω πραγματογνωμοσύνης, σ. 551

Ηλ. Κουβαράς: Στρεβλώσεις & ελλείμματα στην προσωρινή δικαστική προστασία: Η πρόδηλη βασιμότητα του κύ-ριου ενδίκου βοηθήματος ως λόγος αναστολής σε περιβάλλον διαρκών νομοθετικών μεταβολών, σ. 559

Ά. Θεοχάρη: Διοικητικές κυρώσεις. Η φύση και η συνταγματικότητα επιβολής τους από τα διοικητικά όργανα, σ. 567

Μ. Σαμπατακάκη: Οργάνωση του συστήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε τρία ευρωπαϊκά κράτη. Εναλλακτι-κές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών και κριτήρια χωροταξικού σχεδιασμού: Συγκριτική ανάλυση με την Ελλάδα και χρήσιμα συμπεράσματα, σ. 582

Αστ. Μπουζιάς: Η προσωρινή δικαστική προστασία στις υπαλληλικές διαφορές. Η περίπτωση των διπλωματικών υπαλλήλων, σ. 596

Γρ. Αυδίκος: Η δήλωση του άρθρου 133 ΚΔΔ στις συμπληγάδες της αναποτελεσματικότητας και της αντιπαραγωγι-κότητας και μια πρόταση τροποποίησης, σ. 602

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 1357/2018 (7μ): Αναπροσαρμογή τιμών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων για επιβολή ΕΝΦΙΑ (Παρατ. Δ. Φινοκαλιώτη), σ. 613

- ΜΔΕφΑθ 3002/2017: Αντισυνταγματικότητα άρθ. 22 § 3 ν. 3900/2010 για καταβολή του 50% του φόρου, για άσκη-ση έφεσης (Παρατ. Σπ. Βλαχόπουλου), σ. 627

- ΔΕφΘεσ 614/2017: Επιβολή, με άρθ. 2 ν. 2808/2009, έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 634

- ΜΔΕφΘεσ 334/2017: Φορολογία κατοίκων εξωτερικού (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 640

- ΔΠρΝαυπλ 399/2017: Παροχή ασφαλιστικών παροχών ασθενείας στους ασφαλισμένους μόνο έναντι καταβο-λής ασφαλιστικών εισφορών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 665

- ΔΠρΠειρ 8389/2017: Ο νομοθέτης δεν κωλύεται να μεταβάλλει για το μέλλον το σύστημα συνταξιοδότησης. Ε-πέλευση ασφαλιστικού κίνδυνου επί συντάξεως γήρατος (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 671

- ΜΔΠρΠειρ 8721/2017: Ρύπανση θάλασσας. Αρχή ne bis in idem. (Παρατ. Εμμ. Γιαννακάκι), σ. 681

- ΔΕφΘεσ 81/2018: Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτη· δεκτή αίτηση αναστολής λόγω πρόδηλης βασιμότητας (Σημ. Ν. Παπαθανασίου), σ. 693

- ΔΕφΠατρ 54/2017: Διαγωνισμός· κρίση ότι λόγος ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμος (Παρατ. Κ. Σαμαρτζή), σ. 699

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 188
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

EΤΟΣ Λ΄ 2018 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ευ. Πρεβεδούρου: Σχέση προδικαστικής παραπομπής και ελέγχου συνταγματικότητας εθνικών διατάξεων

Ν. Σοϊλεντάκης: Η εύλογη χρηματική ικανοποίηση στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας

Διον. Φιλίππου: Ο θεσμικός ρόλος της δικαστικής λειτουργίας την εποχή των μνημονίων. Το παράδειγμα της σχετικής «μνημονιακής νομολογίας» του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κλ. Καλλικάκη: Προσέγγιση τεχνικών ζητημάτων μέσω πραγματογνωμοσύνης

Ηλ. Κουβαράς: Στρεβλώσεις & ελλείμματα στην προσωρινή δικαστική προστασία: Η πρόδηλη βασιμότητα του κύριου ενδίκου βοηθήματος ως λόγος αναστολής σε περιβάλλον διαρκών νομοθετικών μεταβολών

Ά. Θεοχάρη: Διοικητικές κυρώσεις. Η φύση και η συνταγματικότητα επιβολής τους από τα διοικητικά όργανα

Μ. Σαμπατακάκη: Οργάνωση του συστήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε τρία ευρωπαϊκά κράτη. Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών και κριτήρια χωροταξικού σχεδιασμού: Συγκριτική ανάλυση με την Ελλάδα και χρήσιμα συμπεράσματα

Αστ. Μπουζιάς: Η προσωρινή δικαστική προστασία στις υπαλληλικές διαφορές. Η περίπτωση των διπλωματικών υπαλλήλων

Γρ. Αυδίκος: Η δήλωση του άρθρου 133 ΚΔΔ στις συμπληγάδες της αναποτελεσματικότητας και της αντιπαραγωγικότητας και μια πρόταση τροποποίησης

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προδικαστικά ερωτήματα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/

Προσωρινή δικαστική προστασία

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους

3412 (7μ)

Έτους

686 (Ολ)

874 (Ολ)

1357 (7μ) (Παρατ. Δ. Φινοκαλιώτη)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτους

734

Έτους

695 (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου)

1522

3002 (Μ) (Παρατ. Σ. Βλαχόπουλου).

Έτους

169

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

334/2017 (Μ) (Παρατ. Γρ. Μέντη)……640

614/2017 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

81/2018 (Σημ. Ν. Παπαθανασίου)……693

Αποφάσεις ΔΕφΠατρ

54/2017 (Παρατ. Κ. Σαμαρτζή)

Αποφάσεις ΔΕφΠειρ

24/2018

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

11741/2017

1491/2018 (Μ)

3249/2018

3469/2018

Αποφάσεις ΔΠρΜυτ

208/2016

Αποφάσεις ΔΠρΝαυπλ

399/2017 (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου)

505/2017 (Μ)

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

7989/2017

8389/2017 (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου)

8721/2017 (Μ) (Παρατ. Ε. Γιαννακάκι)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού