Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 2 (2022)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2022:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Θ. Ξηρός: Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 στη νομολογία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σ. 177

Κ. Κόμνιος: Η άσκηση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για την ενέργεια στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας τους. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση C-718/18 του ΔΕΕ, σ. 231

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΔΕφΑθ 1237/2021: Διακοπή πιστοποίησης γιατρού από ΕΟΠΥΥ, σ. 253

-. ΔΕφΑθ 204/2021: Επιστροφή αχρεώστητων εισφορών, σ. 253

-. ΜΔΕφΑθ 237/2021: Αναστολή προθεσμιών λόγω ανώτερης βίας, σ. 256

-. ΑΕΔ 4/2021: Άρση σύγκρουσης δικαιοδοσίας ΕλΣυν και ΔΠρ, σ. 265

-. ΟλΣτΕ 909/2021: Απένταξη επιχείρησης από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και αναζήτηση δοθείσας επιχορήγησης, σ. 275

-. ΔΕφΑθ 2425/2020: Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για διαφορές από αμφισβήτηση πράξεων κατάταξης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (Σημ. Κ. Σαμαρτζή), σ. 279

-. ΟλΣτΕ 1367/2021: Έννομο συμφέρον για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, σ. 287

-. ΣτΕ 2319/2021 [7μ]: Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 291

-. ΔΕφΑθ 1369/2021: Επιστροφή ποσών φόρου εισοδήματος. Αίτηση προς αναρμόδιο όργανο. Ακύρωση απάντησης του αναρμόδιου οργάνου, σ. 306

-. ΣτΕ 869/2021: ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Σύνταξη αναπηρίας. Οι υγειονομικές επιτροπές του ΟΑΕΕ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφαίνονται για το ποσοστό της υγειονομικής και ασφαλιστικής αναπηρίας, σ. 313

-. ΟλΣτΕ 800/2021: Οι διατάξεις του άρθ. 105 ­ΕισΝΑΚ δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης από παράνομες πράξεις των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. (Παρατ. Ελ. Ζάχου), σ. 317

-. ΟλΣτΕ 1361/2021: Οι διατάξεις του άρθ. 105 ­ΕισΝΑΚ δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης από παράνομες πράξεις των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Παρατ. Αντ. Αργυρού), σ. 327

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2022
© Απρίλιος 2022
Σελίδες: IV + 192
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Θ. Ξηρός: Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 στη νομολογία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Κ. Κόμνιος: Η άσκηση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για την ενέργεια στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας τους. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση C-718/18 του ΔΕΕ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασματική Νμλγ ΣτΕ

Αποσπασματική Νμλγ ΔΕφΑθ

Αποσπασματική Νμλγ ΕλΣυν

Δικονομικά θέματα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977.

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Νομολογία Δικαιοδοτικών

Οργάνων ΕΕ

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Αποφάσεις ΑΕΔ

4/2021

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

729

1475

1802

2216,

2563

3021

Έτος

27

78

681

800 (Ολ) (Παρατ. Ε. Ζάχου)

869

909 (Ολ)

1361 (Ολ) (Παρατ. Α. Αργυρού)

1367 (Ολ)

1368

2319 (7μ) (Παρατ. Γρ. Μέντη)

Αποφάσεις ΕλΣυν

Έτος

1035

Έτος

241

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

2424(ακυρ)

2425(ακυρ) (Σημ. Κ. Σαμαρτζή)

2426(ακυρ)

2531 (ακυρ)

2567 (ακυρ)

2568 (ακυρ)

Έτος

10

12

79

93 (ακυρ)

101

115

204

210

223

236

237

1237

1369

Αποφάσεις Δικαιοδοτικών

Οργάνων ΕΕ

C-561/19

C-564/19

C-497/20

C-562/21

T-610/19

T-791/19

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος