Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2023)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2023:

Δ. Ράικος: Δίκαιη Δίκη και αποτελεσµατική δικαστική προστασία. Η προβληµατική της «µυστικής απόδειξης» στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, σ. 353

Χ. Δετσαρίδης: Η παράλειψη άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας από τη Διοίκηση. Σύγχρονες νοµολογιακές παραδοχές, σ. 373

Ν. Μαρκόπουλος: Πολιτικές και πρακτικές εξωεδαφικής ή εξωχώριας επεξεργασίας αιτηµάτων ασύλου υπό το πρίσµα του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, σ. 379

Κ. Παπανικολάου: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 15 του ν. 2523/1997 επί φορολογικών παραβάσεων και διάκριση των λειτουργιών, σ. 390

Γ. Τσάκνη: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας, σ. 394

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΣτΕ 152/2023 (7µ): Αµφισβήτηση αντικειµενικής αξίας των κληρονοµιαίων ακινήτων, σ. 410

-. ΔΕφΑθ 2641/2022: Αποζηµίωση για στέρηση χρήσης ακινήτου. Παραγραφή, σ. 415

-. ΔΕφΑθ 2511/2022: Υπόχρεος καταβολής κράτησης άρθ. 22 π.δ. 422/1981 έναντι του ΜΤΠΥ, σ. 418

-. ΣτΕ 416/2022 (7µ): Πτώχευση και άσκηση προσφυγής από τον πτωχεύσαντα και δεύτερης προσφυγής από τον σύνδικο (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 427

-. ΣτΕ 727/2022 (7µ): Εξετάσεις Δικηγόρων. Δυνατότητα συµµετοχής ενδιαφεροµένου έως 3 φορές στο ίδιο µάθηµα, σ. 442

-. ΟλΣτΕ 1191/2022: Η κατ’ άρθ. 129 § 1 περ. δ΄ ν. 4662/2020 συγκρότηση του Δευτεροβάθµιου Ανώτατου Συµβουλίου του ΠΣ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθ. 103 § 4 Συντ, σ. 445

-. ΣτΕ 157/2023 (7µ): Παραγραφή αξίωσης του Δηµοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου ή κύρωσης. Ηλεκτρονική κοινοποίηση της πράξης, σ. 457

-. ΣτΕ 1446/2022: Χορήγηση πρόωρης σύνταξης γήρατος και στον ασφαλισµένο πατέρα τέκνου µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σ. 471

-. ΣτΕ 905/2022 (7µ): Ζηµία από παράνοµες πράξεις ή και παραλείψεις των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας δεν µπορεί να αποκατασταθεί (Σηµ. Ιω. Καστανά, Μ. Κιτσάκη), σ. 483

-. ΕπΑνΣτΕ 6/2022: Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης έγκρισης µελέτης προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης αρχαιοτήτων στο µετρό Θεσσαλονίκης, σ. 495

-. ΕΔΔΑ 3.2.2022: (προσφ. 1469/20): Το τµήµα του Πολωνικού Ακυρωτικού που επιλήφθηκε της υπόθεσης δεν ήταν ούτε «νοµίµως λειτουργούν» ούτε ανεξάρτητο ούτε αµερόληπτο, σ. 518

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2023
© Ιούνιος 2023
Σελίδες: VI + 188
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Εταιρείες: € 120

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Φοιτητές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Ράικος: Δίκαιη Δίκη και αποτελεσµατική δικαστική προστασία. Η προβληµατική της «µυστικής απόδειξης» στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

Χ. Δετσαρίδης: Η παράλειψη άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας από τη Διοίκηση. Σύγχρονες νοµολογιακές παραδοχές

Ν. Μαρκόπουλος: Πολιτικές και πρακτικές εξωεδαφικής ή εξωχώριας επεξεργασίας αιτηµάτων ασύλου υπό το πρίσµα του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

Κ. Παπανικολάου: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 15 του ν. 2523/1997 επί φορολογικών παραβάσεων και διάκριση των λειτουργιών

Γ. Τσάκνη: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983.

Προσωρινή δικαστική προστασία.

Νοµολογία ΔΕΕ

Νοµολογία ΕΔΔΑ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

6 (ΕπΑν)

400

404

409

411

416 (7µ) (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

616

727 (7µ)

751

793

868

905 (7µ) (Σηµ. Ι. Καστανά, Μ. Κιτσάκη).

1005

1097

1191 (Ολ)

1446

Έτος

5

152 (7µ)

157 (7µ)

326

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

61 (Μ)

200 (ακυρ)

212 (ακυρ)

316 (ακυρ)

701 (Μ)

1100 (Μ)

1109

1252 (ακυρ)

1500 (ακυρ)

1503 (ακυρ)

1509 (ακυρ)

2095

2500 (Μ)

2511

2641

3855

Έτος

250 (Μ)

Αποφάσεις ΔΠρΚαλ

Έτος

92

144 (Μ)

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-338/21

C-9/22

C-293/22

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

9157/08

39378/15

48444/18

23077/19

1469/20

52208/22

55140/22

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Διοικητική Δίκη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος