Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 2 (2024)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2024:

Θ. Ξηρός: Τα δικαιώµατα οµαδικής δράσης στην εποχή των κρίσεων. Πρόσκαιρη οπισθοχώρηση στην προστασία τους ή περιοριστική αναοριοθέτησή της; σ. 177

Ν. Πενίδης: Άσκηση αστυνοµικών καθηκόντων από πρόσωπα που φέρουν δερµατοστιξία, στην Ελλάδα και τη Γερµανία: εκ νέου ανάγνωση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 780/2014, µε αφορµή την πρόσφατη γερµανική νοµολογία, σ. 186

Μ. Αλεξοπούλου: Επικοινωνία δικαστικών αρχών µε το κοινό: Μέσα µαζικής ενηµέρωσης και µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνοπτική συνδυαστική παρουσίαση των εισηγήσεων του σεµιναρίου του European Judicial Training Network “Leadreship in Communication”, σ. 198

Ι. Ζαχαράκη: Η αστική ευθύνη των δηµόσιων νοσοκοµείων µε νοµολογιακές αναφορές, σ. 201

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΔΕφΑθ 93/2023: Η κοινωνία των συγκληρονόµων δεν έχει την ικανότητα να είναι διάδικος (Παρατ. Ιω. Καστανά), σ. 242

-. ΜΔΕφΑθ 447/2023: Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δεν όφειλε κατά νόµον να προβεί αυτεπαγγέλτως στην µεταβολή της νοµικής βάσης της αγωγής, µε βάση την αρχή “jura novit curia” (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 247

-. ΔΠρΘεσ 18/2024: Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα. Υποβολή στο ΣτΕ προδικαστικών ερωτηµάτων (Σηµ. Επ. Τρουλινού), σ. 252

-. ΟλΣτΕ 1532/2023: Το άρθ. 146 ν. 4759/2020, που προβλέπει επέµβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις για την εγκατάσταση δοµών προσφύγων, δεν αντίκειται στο άρθ. 117 § 3 Συντ. (Παρατ. Αλ. Θεοφίλη), σ. 259

-. ΟλΣτΕ 1534/2023: Περιεχόµενο αίτησης για απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 267

-. ΔΕφΑθ 31/2024: Εισοδηµατικά κριτήρια για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (Σηµ. Αντ. Παπαδάκη), σ. 279

-. ΣτΕ 2018/2023: Στο πεδίο εφαρµογής του ΚΦΔ/σίας εµπίπτει και ο φόρος επί του ζύθου. Ανάκληση φορολογικής δήλωσης (Παρατ. Βασ. Μιχαλοπούλου), σ. 289

-. ΜΔΠρΧαλκ 130/2023: Επιβολή τέλους χαρτοσήµου για σύµβαση δανείου (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 296

-. ΜΔΕφΑθ 709/2023: Προσβολή πράξης διοικητικού προσδιορισµού ΕΝΦΙΑ, σ. 223

-. ΔΕφΑθ 723/2023: Τρόπος υπολογισµού µέγιστου ύψους των κτηρίων µε τον ΝΟΚ, σ. 229

-. ΜΔΕφΑθ 600/2023: Καθυστέρηση έκδοσης πράξης συνταξιοδότησης. Παραγραφή, σ. 220

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2024
© Απρίλιος 2024
Σελίδες: VI + 190
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Θ. Ξηρός: Τα δικαιώµατα οµαδικής δράσης στην εποχή των κρίσεων. Πρόσκαιρη οπισθοχώρηση στην προστασία τους ή περιοριστική αναοριοθέτησή της;

Ν. Πενίδης: Άσκηση αστυνοµικών καθηκόντων από πρόσωπα που φέρουν δερµατοστιξία, στην Ελλάδα και τη Γερµανία: εκ νέου ανάγνωση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 780/2014, µε αφορµή την πρόσφατη γερµανική νοµολογία

Μ. Αλεξοπούλου: Επικοινωνία δικαστικών αρχών µε το κοινό: Μέσα µαζικής ενηµέρωσης και µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνοπτική συνδυαστική παρουσίαση των εισηγήσεων του σεµιναρίου του European Judicial Training Network “Leadreship in Communication”

Ι. Ζαχαράκη: Η αστική ευθύνη των δηµόσιων νοσοκοµείων µε νοµολογιακές αναφορές

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΠρΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983.

Αποφάσεις ΔΕΕ

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος 2022.

710

2195

Έτος 2023.

614

700

1092

1417

1532 (Ολ) (Παρατ. Αλ. Θεοφίλη)

1534 (Ολ) (Παρατ. Ι. Κατρά)

1537 (Ολ)

1594

1787 (7µ)

2018 (Παρατ. Β. Μιχαλοπούλου)

2226

2476

Έτος 2024.

56

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος 2022.

760

1004

Έτος

47 (Μ)

93 (Παρατ. Ιω. Καστανά)

415 (Μ)

424

447 (Μ) (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή)

450 (Μ)

451 (Μ)

600 (Μ)

700 (Μ)

702 (Μ)

707 (Μ)

709 (Μ)

715 (ακυρ)

723 (ακυρ)

1239 (ακυρ)

1552

1701

Έτος

12 (Μ)

31 (Σηµ. Αντ. Παπαδάκη)

Αποφάσεις ΔΕφΠειρ

Έτος 2023.

175

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτος 2022.

14551 (Μ)

Έτος 2023.

3857 (Μ)

8252 (Μ)

13627

14020

Έτος 2024.

911

1253

Αποφάσεις ΔΠρΘεσ

Έτος 2023.

4917 (περιλ.)

4987 (περιλ.)

Έτος 2024.

18 (Σηµ. Επ. Τρουλινού)

Αποφάσεις ΔΠρΚαλαµ

Έτος 2023.

397

Αποφάσεις ΔΠρΧαλκ

Έτος 2023.

130 (Σηµ. Γρ. Μέντη)

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-341/22

C-752/22

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

72858/13

78873/13

3566/16

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Διοικητική Δίκη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος