Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 5 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2021
© Οκτώβριος 2021
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Φοιτητές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Εταιρείες: € 120

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 5 (2021)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2021:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιφ. Καµτσίδου: Οι αόριστες νοµικές έννοιες ως όχηµα πραγµάτωσης των θεµελιωδών αρχών και αξιών του πολιτεύµατος, σ. 705

Οδ. Σπαχής: Ζητήµατα εκ της ανάκλησης της παράνοµης (ατοµικής) διοικητικής πράξης από το αρµόδιο διοικητικό όργανο, σ. 712

Ηλ. Κουβαράς: Οι προοπτικές των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, σ. 718

Μ. Αλεξοπούλου: Λυσιτέλεια των λόγων ακυρώσεως: τα κριτήρια κατά τη νοµολογία και το θετικό δίκαιο, ιδίως στο φορολογικό δίκαιο, σ. 725

Ισ. Σαρίδης: ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και ανωτέρα βία (Πανδηµία Covid-19 και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων), σ. 739

Ιω. Ζαχαράκη: Ο Θεσµός «∆άνεια εµπειρία», σ. 761

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΣτΕ 338/2021: Το άρθ. 1505 ΑΚ δεν εµποδίζει τη µεταβολή του επωνύµου του τέκνου κατά το ν.δ. 2573/1953, σ. 768

-. ΣτΕ 636/2021 (7µ): Απαγόρευση ne bis in idem. Αίτηση αναθεώρησης (Σηµ. Μ. Κιτσάκη), σ. 783

-. ∆ΕφΑθ 209/2020: Έννοµο συµφέρον για αµφισβήτηση της ύπαρξης και της έκτασης φορολογικής οφειλής (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 788

-. ΣτΕ 2125/2020: Έννοµο συµφέρον σωµατείων ιατρών να λάβουν γνώση των αιτηθέντων εγγράφων (Παρατ. Ν. Σκιαθίτη), σ. 796

-. ∆ΕφΑθ 813/2020: Ενδεικτικές οι προθεσµίες που τάσσονται στη ∆ιοίκηση (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 818

-. ∆ΠρΑθ 2021/2021: Απόδειξη φορολογικής κατοικίας, σ. 824

-. ΣτΕ 604/2021 (7µ): Έλεγχος Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης στην Κοινωνική Ασφάλιση, σ. 831

-. Μ∆ΠρΑθ 18656/2020: Αναζήτηση αχρεώστητης σύνταξης από τους κληρονόµους του συνταξιούχου, σ. 845

-. ∆ΕφΑθ 2755/2019: Αγωγή του ∆ηµοσίου σε βάρος του προµηθευτή από διοικητική σύµβαση. Η υπαναχώρηση του ∆ηµο σίου ρυθµίζεται από τον ΑΚ (Σηµ. Ι. Κατρά), σ. 847

-. Μ∆ΕφΑθ 512/2021: Εκτέλεση κατά εξ απογραφής κληρονόµου, σ. 858

-. Μ∆ΠρΘεσ 616/2021: Έκδοση ατοµικής ειδοποίησης κατά τον ΚΦ∆ιαδ. Παράλειψη κοινοποίησης ατοµικής ειδοποίησης στον οφειλέτη. Κατάσχεση εις χείρας τρίτων, σ. 861

-. ΕπΑνΣτΕ 53/2021: ∆ικαιοδοσία ποινικών δικαστηρίων για πράξεις που αφορούν την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών, σ. 865

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2021
© Οκτώβριος 2021
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Φοιτητές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιφ. Καµτσίδου: Οι αόριστες νοµικές έννοιες ως όχηµα πραγµάτωσης των θεµελιωδών αρχών και αξιών του πολιτεύµατος

Οδ. Σπαχής: Ζητήµατα εκ της ανάκλησης της παράνοµης (ατοµικής) διοικητικής πράξης από το αρµόδιο διοικητικό όργανο

Ηλ. Κουβαράς: Οι προοπτικές των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων

Μ. Αλεξοπούλου: Λυσιτέλεια των λόγων ακυρώσεως: τα κριτήρια κατά τη νοµολογία και το θετικό δίκαιο, ιδίως στο φορολογικό δίκαιο

Ισ. Σαρίδης: ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και ανωτέρα βία (Πανδηµία Covid-19 και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων)

Ιω. Ζαχαράκη: Ο Θεσµός «∆άνεια εµπειρία»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ -779

∆ικονοµικά θέµατα -794

Ακυρωτικές διαφορές -809

Φορολογικές διαφορές

∆ιαφορές άρθ. 7 ν. 702/

∆ιαφορές άρθ. 1 ν. 1406/

Προσωρινή δικαστική προστασία

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους

415

1281

1289

1838

1915

2030

2125 (Παρατ. Ν. Σκιαθίτη)

2135

2204 (7µ)

2403

2761

Έτους

53 (ΕπΑν)

57 (ΕπΑν)

90 (ΕπΑν)

104

108 (ΕπΑν)

148

219 (Ολ)

227

288

299

300

319

338

604 (7µ)

636 (7µ) (Σηµ. Μ. Κιτσάκη)

Αποφάσεις ∆ΕφΑθ

Έτους

2755 (Σηµ. Ι. Κατρά)

Έτους

209 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

221 (Μ)

846 (Μ)

850 (Μ)

613

634 (Μ)

664

813 (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή)

Έτους

512 (Μ)

Αποφάσεις ∆ΕφΘεσ

Έτους

304 (Μ)

Αποφάσεις ∆ΠρΑθ

Έτους

18656 (Μ)

Έτους

2021 (Ακυρ)

Αποφάσεις ∆ΠρΘεσ

Έτους

616 (Μ)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού