Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 2 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 2 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2020:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χρ. ∆ετσαρίδης: Η κατ’ άρθρο 89 § 2 Συντ. άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας (Με αφορµή την ΟλΣτΕ 1237/2017), σ. 177

Μ. Παπακωνσταντής: Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 188

Β. Μπουκουβάλα: Ο προσωρινός µηχανισµός της µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνούς προστασίας, σ. 209

Ηλ. Κουβαράς: Αποκλεισµός από το καθεστώς πρόσφυγα, σ. 213

Μ.-Α. Σίµου: Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία υπό το φως της πρόσφατης νοµολογίας, σ. 220

Γ. Μασουρίδου: Η «∆ήλωση ΕΕ - Τουρκίας» και οι συνακόλουθες διαδικασίες ασύλου στα νησιά του Αιγαίου. Είναι η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα για τους Σύρους πρόσφυγες σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο;, σ. 227

Σπ. Κουλοχέρης: Προσδιορισµός κράτους µέλους υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας µε βάση τον Κανονισµό 604/2013/ΕΕ (∆ουβλίνο ΙΙΙ). Το στοιχείο των συστηµικών ελλείψεων του υπεύθυνου κράτους και της ευαλωτότητας του προσώπου στον ακυρωτικό έλεγχο αποφάσεων. H περίπτωση της Βουλγαρίας, σ. 235

Ελ. Κάγιου/Χ. Κατσίγιαννη: Το ζήτηµα της απόδοσης άδειας διαµονής σε µέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας (ν. 4636/2019), σ. 243

Κλ. Προύντζου: Ο χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο και ανάληψης ευθύνης από το κράτος υποδοχής, σ. 249

Χ.-Ισ. Παπαγεωργίου: Προκλήσεις και κίνδυνοι για τις Σύρες γυναίκες στην Τουρκία – Μια προβληµατική εφαρµογή της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, σ. 257

Ευ. Κυπριώτη: Ζητήµατα απόδειξης στη διαδικασία χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σ. 265

Κ.-Β. Γριβάκου: Βασικές πτυχές του «ασφαλούς» και «εύλογου» χαρακτήρα της «εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας» κατά την εξέταση αιτηµάτων ασύλου, σ. 272

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. Ε∆∆Α προσφ. 8675/2015 & 8697/2015: Η Ισπανία δεν παραβίασε τη Σύµβαση µε την επιστροφή µεταναστών στο Μαρόκο, οι οποίοι επιχείρησαν να διέλθουν τους φράχτες του (συνοριακού) θύλακα της Μελίγια (Παρατ. Χρ. Ανδρεάδου/Γ. Γεωργόπουλου), σ. 278

-. ∆ΕΕ C-564/18: Πολιτική ασύλου. Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση διεθνούς προστασίας. Οδηγία 2013/32/ΕΕ. Αίτηση διεθνούς προστασίας, σ. 289

-. ∆∆ικΜονάχου 17.7.2019: Αίτηση αναστολής κατά της απόφασης της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας στην οποία εµπεριέχεται διαταγή απέλασης, σ. 295

-. ∆ΕφΘεσ Ν 159/2019: ∆εκτή η αίτηση αναστολής, προκειµένου να αποφευχθεί η βίαιη διακοπή της σχολικής φοίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου (Σηµ. Αγ. Χουζουράκη), σ. 314

-. ∆ΠρΘεσ Α∆ 18/2019: Πότε µπορεί να εκδοθεί απαγόρευση εισόδου αλλοδαπού στη χώρα. Πότε αλλοδαπός εγγράφεται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 326

-. Πρ∆ΠρΠειρ ΑΡ 414/2019: Κράτηση αιτούσας διεθνή προστασία. Προσπάθεια διαφυγής της στη Γερµανία. Αντιρρήσεις κατά της κράτησης (Παρατ. Β. Παπαδόπουλου), σ. 332

- ΕπΠροσ 189693/2020: Καθεστώς προστασίας σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Ασφαλής τρίτη χώρα. Έννοια δίωξης,

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χρ. ∆ετσαρίδης: Η κατ’ άρθρο 89 § 2 Συντ. άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας (Με αφορµή την ΟλΣτΕ 1237/2017), σ.

Μ. Παπακωνσταντής: Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ.

Β. Μπουκουβάλα: Ο προσωρινός µηχανισµός της µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνούς προστασίας, σ.

Ηλ. Κουβαράς: Αποκλεισµός από το καθεστώς πρόσφυγα, σ.

Μ.-Α. Σίµου: Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία υπό το φως της πρόσφατης νοµολογίας, σ.

Γ. Μασουρίδου: Η «∆ήλωση ΕΕ - Τουρκίας» και οι συνακόλουθες διαδικασίες ασύλου στα νησιά του Αιγαίου. Είναι η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα για τους Σύρους πρόσφυγες σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο;, σ.

Σπ. Κουλοχέρης: Προσδιορισµός κράτους µέλους υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας µε βάση τον Κανονισµό 604/2013/ΕΕ (∆ουβλίνο ΙΙΙ). Το στοιχείο των συστηµικών ελλείψεων του υπεύθυνου κράτους και της ευαλωτότητας του προσώπου στον ακυρωτικό έλεγχο αποφάσεων. H περίπτωση της Βουλγαρίας, σ.

Ελ. Κάγιου/Χ. Κατσίγιαννη: Το ζήτηµα της απόδοσης άδειας διαµονής σε µέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας (ν. 4636/2019), σ.

Κλ. Προύντζου: Ο χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο και ανάληψης ευθύνης από το κράτος υποδοχής, σ.

Χ.-Ισ. Παπαγεωργίου: Προκλήσεις και κίνδυνοι για τις Σύρες γυναίκες στην Τουρκία – Μια προβληµατική εφαρµογή της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, σ.

Ευ. Κυπριώτη: Ζητήµατα απόδειξης στη διαδικασία χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σ.

Κ.-Β. Γριβάκου: Βασικές πτυχές του «ασφαλούς» και «εύλογου» χαρακτήρα της «εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας» κατά την εξέταση αιτηµάτων ασύλου, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. Ε∆∆Α προσφ. 8675/2015 & 8697/2015: Η Ισπανία δεν παραβίασε τη Σύµβαση µε την επιστροφή µεταναστών στο Μαρόκο, οι οποίοι επιχείρησαν να διέλθουν τους φράχτες του (συνοριακού) θύλακα της Μελίγια (Παρατ. Χρ. Ανδρεάδου/Γ. Γεωργόπουλου), σ.

-. ∆ΕΕ C-564/18: Πολιτική ασύλου. Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση διεθνούς προστασίας. Οδηγία 2013/32/ΕΕ. Αίτηση διεθνούς προστασίας, σ.

-. ∆∆ικΜονάχου 17.7.2019: Αίτηση αναστολής κατά της απόφασης της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας στην οποία εµπεριέχεται διαταγή απέλασης, σ.

-. ∆ΕφΘεσ Ν 159/2019: ∆εκτή η αίτηση αναστολής, προκειµένου να αποφευχθεί η βίαιη διακοπή της σχολικής φοίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου (Σηµ. Αγ. Χουζουράκη), σ.

-. ∆ΠρΘεσ Α∆ 18/2019: Πότε µπορεί να εκδοθεί απαγόρευση εισόδου αλλοδαπού στη χώρα. Πότε αλλοδαπός εγγράφεται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

-. Πρ∆ΠρΠειρ ΑΡ 414/2019: Κράτηση αιτούσας διεθνή προστασία. Προσπάθεια διαφυγής της στη Γερµανία. Αντιρρήσεις κατά της κράτησης (Παρατ. Β. Παπαδόπουλου), σ.

- ΕπΠροσ 189693/2020: Καθεστώς προστασίας σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Ασφαλής τρίτη χώρα. Έννοια δίωξης,

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού