Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 4 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Αύγουστος 2020
Σελίδες: ΙΙΙ + 182
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Φοιτητές: € 70

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 4 (2020)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Αύγουστος 2020
Σελίδες: ΙΙΙ + 182
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Φοιτητές: € 70

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆. Εµµανουηλίδης: Ειδικές περιπτώσεις αποζηµιωτικής ευθύνης ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων,

Στ. Καλογήρου: Η αστική ευθύνη του ∆ηµοσίου από µη νόµιµες πράξεις, όταν η παρανοµία έγκειται σε παραβίαση των κανόνων που αφορούν: α) την αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου, β) τον ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και γ) την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων,

Ευ. Παυλίδου: Η έκταση του δικαστικού ελέγχου των βάσεων της ευθείας και αποζηµιωτικής αγωγής από νόµιµες πολεοδοµικές δεσµεύσεις, σε σχέση µε το άρθρο 4 § 5 του Συντ.,

Σ. Ρέτσα: Ο αιτιώδης σύνδεσµος ως προϋπόθεση εφαρµογής των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, σε περίπτωση παράνοµων, για τυπικούς λόγους, πράξεων των οργάνων του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού,

Χρ. Κεϊµαλής: Η προσωρινή δικαστική προστασία και οι διαχρονικές περιπέτειές της,

Β. Μπουκουβάλα: Η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ευνοϊκότερης κύρωσης στο πεδίο του φορολογικού δικαίου,

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΟλΣτΕ 209/2020: ∆ικαστικό πληρεξούσιο και στοιχεία νοµιµοποίησης ΑΕ (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά),

- ΑΠ 714/2019: ∆ικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων για εκδίκαση διαφορών από την εκτέλεση αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων σε βάρος του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ κ.λπ.,

- Πρδρ∆ΠρΙωαν 72/2018: Ευεργέτηµα πενίας (276 Κ∆∆). Τέλος απογράφου,

- ΟλΣτΕ 944/2020: Αναγνώριση από Εκκλησία Ελλάδος του δικαιώµατος του Οικουµενικού Πατριάρχη για παραχώρηση αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας (Παρατ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά/Ελ. Παλιούρα),

- ΣτΕ 1223/2020 (7µ): Μεταβίβαση µετοχών του ∆ηµοσίου στην ΕΥ∆ΑΠ σε ιδιώτες. Ο έλεγχος της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥ∆ΑΠ από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Παρατ. Ελ. Λάππα),

- Μ∆ΕφΑθ 4138/2019: Επιβολή προστίµου σε τράπεζα για παράνοµη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού,

- Μ∆ΕφΑθ 5214/2019: Συµµόρφωση προς ακυρωτική απόφαση για διορισµό υποψηφίου. Αξίωση αποζηµίωσης του υποψηφίου (Σηµ. Ι. Κατρά),

- Μ∆ΠρΑθ 16608/2018: Υποχρεώσεις των οργάνων της ΕΛΑΣ επί παραβίασης των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς,

- Πρδρ∆ΠρΙωαν 19/2019: Η επιβολή των κυρώσεων του άρθ. 13Α ν. 2523/1997 είναι ανεξάρτητη από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 ή άλλων διατάξεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις,

- ΣτΕ 303/2020 (7µ): Ονοµαστικοποίηση µετοχών ΑΕ που συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς (Σηµ. Ν. Οικονοµίδη),

- ΕπΑνΣτΕ 12/2020: ∆ηµόσια σύµβαση. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή),

EΤΟΣ ΛΒ΄ 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

∆. Εµµανουηλίδης: Ειδικές περιπτώσεις αποζηµιωτικής ευθύνης ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.

Στ. Καλογήρου: Η αστική ευθύνη του ∆ηµοσίου από µη νόµιµες πράξεις, όταν η παρανοµία έγκειται σε παραβίαση των κανόνων που αφορούν: α) την αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου, β) τον ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και γ) την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων

Ευ. Παυλίδου: Η έκταση του δικαστικού ελέγχου των βάσεων της ευθείας και αποζηµιωτικής αγωγής από νόµιµες πολεοδοµικές δεσµεύσεις, σε σχέση µε το άρθρο 4 § 5 του Συντ

Σ. Ρέτσα: Ο αιτιώδης σύνδεσµος ως προϋπόθεση εφαρµογής των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, σε περίπτωση παράνοµων, για τυπικούς λόγους, πράξεων των οργάνων του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού

Χρ. Κεϊµαλής: Η προσωρινή δικαστική προστασία και οι διαχρονικές περιπέτειές της

Β. Μπουκουβάλα: Η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ευνοϊκότερης κύρωσης στο πεδίο του φορολογικού δικαίου.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού