Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2022)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2022:

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆. Ράικος: Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 υπό το πρίσµα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δηµοσίων συµβάσεων στην post Covid-19 εποχή, σ. 353

Κ. Γώγος: Οι νοµικές υπηρεσίες ως αντικείµενο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, σ. 369

Ευ. Πρεβεδούρου: Το νέο «υβριδικό» ένδικο βοήθηµα του νόµου 4782/2021, σ. 375

Ηλ. Κοκκίνης: Η εισαγωγή του «νέου» ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης ακύρωσης µε αίτηµα προσωρινής διαταγής στις προσυµβατικές διαφορές – αξιολόγηση, εφαρµογή και προοπτικές, σ. 384

Ιω. Κίτσος: Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήµατος επίλυσης διαφορών εκ συµβάσεων εκτέλεσης δηµοσίων έργων, σ. 393

Μ. Αλεξοπούλου: Το έννοµο συµφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόµενου να επιδιώξει τον αποκλεισµό ανταγωνιστών του σε στάδιο πριν από την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης: νοµολογιακές και νοµοθετικές εξελίξεις, σ. 403

Ιω. Ζαχαράκη: Οι λόγοι προσφυγής ανάκλησης στο στάδιο του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, σ. 410

Ιω. Κονδύλη: Η ∆ικαιοσύνη ως υπέρτατη σολωµική αρετή, σ. 524

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 147/2022: Επίκαιρο παροχής δικαστικής προστασίας. ∆ιατάξεις νόµων, µε τις οποίες καθορίζονται για τον δικαστή συγκεκριµένες προθεσµίες προς ενέργεια. Παραποµπή στην Ολοµέλεια, σ. 423

- ΣτΕ 677/2021: ∆ιαζευκτική και επικουρική εναγωγή (Σηµ. Ι. Κατρά), σ. 460

- Μ∆ΕφΑθ 311/2021: Αποδεικτική ισχύς έκθεσης ιδιωτικής αυτοψίας - πραγµατογνωµοσύνης (Σηµ. Μ. Κιτσάκη), σ. 468

- ΣτΕ 97/2021 (7µ): Πράξη συγκρότησης του Ελληνικού Τµήµατος της Μεικτής ∆ιεπιστηµονικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων (Μ∆ΕΕ) Ελλάδας - πΓ∆Μ. Έχει κυβερνητικό χαρακτήρα, µη υποκείµενη σε ακυρωτικό έλεγχο (Παρατ. Χ. Τσιλιώτη), σ. 471

- ΣτΕ 1999/2021: Ο Ειδικός Περιφερειακός ∆ιαβαθµιδικός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων αποτελεί νοµικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 478

- ΑρχΠροσφ 364000/2021: Παραδεκτή η αίτηση διεθνούς προστασίας αν η ασφαλής τρίτη χώρα (Τουρκία) δεν πρόκειται να δεχθεί τον πρόσφυγα στο έδαφός της (Σηµ. Σπ. Κουλοχέρη), σ. 482

- ΣτΕ 675/2021: Ευθύνη νοσοκοµείου, ως ΝΠ∆∆. Αποδεικτικά µέσα. Αναιρετικός έλεγχος (Σηµ. Μ.-Ω. Κουτσουπιά), σ. 507

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2022
© Ιούνιος 2022
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 70

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

∆. Ράικος: Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 υπό το πρίσµα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δηµοσίων συµβάσεων στην post Covid-19 εποχή

Κ. Γώγος: Οι νοµικές υπηρεσίες ως αντικείµενο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων

Ευ. Πρεβεδούρου: Το νέο «υβριδικό» ένδικο βοήθηµα του νόµου 4782/2021

Ηλ. Κοκκίνης: Η εισαγωγή του «νέου» ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης ακύρωσης µε αίτηµα προσωρινής διαταγής στις προσυµβατικές διαφορές – αξιολόγηση, εφαρµογή και προοπτικές

Ιω. Κίτσος: Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήµατος επίλυσης διαφορών εκ συµβάσεων εκτέλεσης δηµοσίων έργων

Μ. Αλεξοπούλου: Το έννοµο συµφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόµενου να επιδιώξει τον αποκλεισµό ανταγωνιστών του σε στάδιο πριν από την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης: νοµολογιακές και νοµοθετικές εξελίξεις

Ιω. Ζαχαράκη: Οι λόγοι προσφυγής ανάκλησης στο στάδιο του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο

Ιω. Κονδύλη: Η ∆ικαιοσύνη ως υπέρτατη σολωµική αρετή

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος