Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 6 (2022)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2022:

Δ. Ράικος: Ο ρόλος του ΟΗΕ στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, σ. 881

Οδ. Σπαχής: Η έννοια του κοινωνικού κράτους δικαίου και η Διοικητική Δικαιοσύνη κατά το κρίσιµο δηµοσιονοµικά χρονικό διάστηµα, σ. 898

Ηλ. Κουβαράς: Τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του δικαστικού ελέγχου τήρησης της αρχής της αναλογικότητας: µεταξύ νοµικής µεθόδου και αισθητηρίου του δικαστή, σ. 904

Σ. Μητσιοπούλου: Επανεξετάζοντας την αστική ευθύνη από νόµιµες πράξεις του Δηµοσίου. Η κατανοµή του βάρους απόδειξης ως κριτήριο διάκρισης της ευθύνης από παράνοµες και από νόµιµες πράξεις, σ. 915

Θ. Μπογόρδος: Σχέση του περιεχοµένου της ενδικοφανούς προσφυγής µε αυτό της δικαστικής προσφυγής στη φορολογική δίκη (νοµολογιακές εξελίξεις), σ. 922

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΔΕφΑθ 4/2022: Υποχρέωση του κράτους να διατηρεί τα κάθε φύσης υδρορεύµατα στη φυσική τους κατάσταση, σ. 939

- ΔΕφΑθ 20/2022: Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε στρατιωτικό για ανάρµοστες αναρτήσεις στο Facebook, σ. 941

- ΣτΕ 451/2022 (7µ): Είσπραξη δηµόσιων εσόδων επί πτώχευσης, σ. 945

- ΜΔΕφΑθ 212/2022: Επίκληση και προσαγωγή στην κατ’ έφεση δίκη νέων αποδεικτικών µέσων (Παρατ. Μ. Κιτσάκη), σ. 948

- ΣτΕ 2288/2021: Άρθ. 6 στοιχ. γ΄ και 82 § 2 ν. 4251/2016. Ανανέωση άδειας διαµονής σε αλλοδαπό, σύζυγο Ελληνίδας (Παρατ. Ελ. Παλιούρα/Μ. Μανιατάκου), σ. 951

- ΣτΕ 1800/2022: Προσβολή απόφασης ΕΑΔΗΣΥ. Παραδεκτό άσκησης προδικαστικής προσφυγής (Παρατ. Ν. Γκούµα/Χ. Σιµόπουλου), σ. 954

- ΔΕφΑθ 1/2022: Έννοµο συµφέρον σωµατείου για την προσβολή διοικητικής πράξης µε αίτηση ακυρώσεως, σ. 963

- ΔΕφΑθ 56/2022: Σιωπηρή απόρριψη αίτησης αστικής-µη κερδοσκοπικής εταιρείας για χορήγηση αναλυτικού καταλόγου σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ (Παρατ. Μ.-Ω. Κουτσουπιά), σ. 966

- ΣτΕ 721/2021: Επιβολή ειδικού φόρου επί ακινήτων µε τα άρθ. 15 επ. ν. 3091/2002. Σε ποια νοµικά πρόσωπα επιβάλλεται. Εξαιρέσεις (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 972

- ΣτΕ 1500/2022: Αστική ευθύνη Δηµοσίου για µη απέλαση αλλοδαπού ο οποίος στη συνέχεια διέπραξε αξιόποινες πράξεις (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 987

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2022
© Δεκέμβριος 2022
Σελίδες: Χ + 186
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Ράικος: Ο ρόλος του ΟΗΕ στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη

Οδ. Σπαχής: Η έννοια του κοινωνικού κράτους δικαίου και η Διοικητική Δικαιοσύνη κατά το κρίσιµο δηµοσιονοµικά χρονικό διάστηµα

Ηλ. Κουβαράς: Τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του δικαστικού ελέγχου τήρησης της αρχής της αναλογικότητας: µεταξύ νοµικής µεθόδου και αισθητηρίου του δικαστή

Σ. Μητσιοπούλου: Επανεξετάζοντας την αστική ευθύνη από νόµιµες πράξεις του Δηµοσίου. Η κατανοµή του βάρους απόδειξης ως κριτήριο διάκρισης της ευθύνης από παράνοµες και από νόµιµες πράξεις

Θ. Μπογόρδος: Σχέση του περιεχοµένου της ενδικοφανούς προσφυγής µε αυτό της δικαστικής προσφυγής στη φορολογική δίκη (νοµολογιακές εξελίξεις)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977.

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

721 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

1706

1771

2288 (Παρατ. Ε. Παλιούρα/Μ. Μανιατάκου)

2322

Έτος

72

451 (7µ)

1106

1192

1500 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

1528

1685

1800 (Παρατ. Ν. Γκούµα/Χ. Σιµόπουλου)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

1 (ακυρ)

4 (ακυρ)

5 (ακυρ)

12 (Μ)

20 (ακυρ)

31 (Μ)

33 (ακυρ)

56 (ακυρ) (Παρατ. Μ.-Ω. Κουτσουπιά).

69 (ακυρ)

101 (Μ)

102

126 (Μ)

191 (Μ)

212 (Μ) (Παρατ. Μ. Κιτσάκη)

1003 (Μ)

3285 (Μ)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Διοικητική Δίκη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος