Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 182
Συνδρομές

Φοιτητές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2021)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021:

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆ιον. Φιλίππου: Ερµηνευτικά ζητήµατα της απαγόρευσης των υπαίθριων συναθροίσεων (Άρθρο 11 Συντ.), σ. 353
Ν. Σοϊλεντάκης: Το ευεργέτηµα πενίας κατά τον Κ∆∆, σ. 360
Ηλ. Κουβαράς: Αρκεί για µια αιτιολογηµένη απόφαση ο τυπικός υπαγωγικός συλλογισµός; Προς µια εξωστρεφή θεώρηση της νοµικής επιχειρηµατολογίας, σ. 366
Κυρ. Παπανικολάου: Ο φορολογικός χαρακτήρας των διαφορών περί επιβολής εισφοράς σε χρήµα λόγω πολεοδόµησης, σ. 377
Π. Σοϊλεντάκης: Τόκοι υπερηµερίας και τόκοι επιδικίας στη διοικητική δίκη, σ. 379
Αικ. Μικάλεφ: Οι προκλήσεις στη σχέση ποινικής και διοικητικής δικαιοδοσίας µε τη θέσπιση των ν. 4745/2020, 4764/2020 για τα φορολογικά αδικήµατα και τη λαθρεµπορία. Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, σ. 388

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Π. Λαζαράτος: Αρµοδιότητα ΕΣΡ στο ∆ιαδίκτυο, σ. 397
Ελ. Θεοχαροπούλου: Φορολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την ενδεχόµενη αµοιβή των συµβολαιογράφων σε σχέση µε την υποβολή εκ µέρους τους στην Εφορία δηλώσεων φόρου των πελατών τους, σ. 401

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣτΕ 138/2021: Άρθ. 1 § 5 ν. 861/1979. Αναθεώρηση των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισµών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 422
- Μ∆ΕφΑθ 18/2020 & Μ∆ΠρΠειρ 2437/2020: Επίδοση αγωγής (Παρατ. Επ. Τρουλινού), σ. 431
- ΣτΕ 723/2020: Επιβολή του επιτιµίου της ακοινωνησίας (Παρατ. Ελ. Παλιούρα/Γ. Γαλανόπουλου), σ. 436
- ΣτΕ 2347/2020: Ενιαίο δηµοτικό τέλος άρθ. 25 § 12 ν. 1828/1989 (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 441
- ΟλΣτΕ 44/2021: Εισαγωγή µε τυπικό νόµο ρυθµίσεων ατοµικού χαρακτήρα. Αντισυνταγµατικότητα των άρθ. 6 επ. ν. 4499/2017 για µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας (Σηµ. Ιω. Καστανά), σ. 447
- ΣτΕ 87/2020: Κεφάλαια εξωτερικού (ν.δ. 2687/1953). Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά άρθ. 2 ν. 3808/2009 (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 453
- ΣτΕ 803/2020: Αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη από τυχερά παίγνια και του ειδικού ετήσιου τέλους του ν. 2206/1994 (Παρατ. Εµµ. Γιαννακάκι), σ. 463
- ΣτΕ 2855/2020 (7µ): Παθητική νοµιµοποίηση σε διοικητική σύµβαση επί µεταβολής του συµβαλλοµένου δηµόσιου προσώπου (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά), σ. 488
- Μ∆ΕφΑθ 27/2020: Πρόστιµο για παράβαση του ν. 2518/1997 και της ΚΥΑ 1016/109/121-θ/17.7.2009 (Παρατ. Π. Γιαννακάκη), σ. 494
- ∆ΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη ∆ηµοσίου για αποζηµίωση λόγω παράνοµων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέργειας διαγωνισµού για τη σύναψη διοικητικής σύµβασης (Σηµ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά), σ. 509
- ΕπΑνΣτΕ 56/2020: Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής (Παρατ. Χρ. ∆ετσαρίδη), σ. 517

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 182
Συνδρομές

Φοιτητές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

∆ιον. Φιλίππου: Ερµηνευτικά ζητήµατα της απαγόρευσης των υπαίθριων συναθροίσεων (Άρθρο 11 Συντ.), σ.

Ν. Σοϊλεντάκης: Το ευεργέτηµα πενίας κατά τον Κ∆∆, σ.

Ηλ. Κουβαράς: Αρκεί για µια αιτιολογηµένη απόφαση ο τυπικός υπαγωγικός συλλογισµός; Προς µια εξωστρεφή θεώρηση της νοµικής επιχειρηµατολογίας, σ.

Κυρ. Παπανικολάου: Ο φορολογικός χαρακτήρας των διαφορών περί επιβολής εισφοράς σε χρήµα λόγω πολεοδόµησης, σ.

Π. Σοϊλεντάκης: Τόκοι υπερηµερίας και τόκοι επιδικίας στη διοικητική δίκη, σ.

Αικ. Μικάλεφ: Οι προκλήσεις στη σχέση ποινικής και διοικητικής δικαιοδοσίας µε τη θέσπιση των ν. 4745/2020, 4764/2020 για τα φορολογικά αδικήµατα και τη λαθρεµπορία. Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, σ.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Π. Λαζαράτος: Αρµοδιότητα ΕΣΡ στο ∆ιαδίκτυο, σ.

Ελ. Θεοχαροπούλου: Φορολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την ενδεχόµενη αµοιβή των συµβολαιογράφων σε σχέση µε την υποβολή εκ µέρους τους στην Εφορία δηλώσεων φόρου των πελατών τους, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ΣτΕ 138/2021: Άρθ. 1 § 5 ν. 861/1979. Αναθεώρηση των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισµών (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 18/2020 & Μ∆ΠρΠειρ 2437/2020: Επίδοση αγωγής (Παρατ. Επ. Τρουλινού), σ.

- ΣτΕ 723/2020: Επιβολή του επιτιµίου της ακοινωνησίας (Παρατ. Ελ. Παλιούρα/Γ. Γαλανόπουλου), σ.

- ΣτΕ 2347/2020: Ενιαίο δηµοτικό τέλος άρθ. 25 § 12 ν. 1828/1989 (Σηµ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

- ΟλΣτΕ 44/2021: Εισαγωγή µε τυπικό νόµο ρυθµίσεων ατοµικού χαρακτήρα. Αντισυνταγµατικότητα των άρθ. 6 επ. ν. 4499/2017 για µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας (Σηµ. Ιω. Καστανά), σ.

- ΣτΕ 87/2020: Κεφάλαια εξωτερικού (ν.δ. 2687/1953). Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά άρθ. 2 ν. 3808/2009 (Παρατ. Γρ. Μέ-ντη), σ.

- ΣτΕ 803/2020: Αυξήσεις του ποσοστού συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη από τυχερά παίγνια και του ειδικού ετήσιου τέλους του ν. 2206/1994 (Παρατ. Εµµ. Γιαννακάκι), σ.

- ΣτΕ 2855/2020 (7µ): Παθητική νοµιµοποίηση σε διοικητική σύµβαση επί µεταβολής του συµβαλλοµένου δηµόσιου προσώπου (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 27/2020: Πρόστιµο για παράβαση του ν. 2518/1997 και της ΚΥΑ 1016/109/121-θ/17.7.2009 (Παρατ. Π. Γιαννακάκη), σ.

- ∆ΠρΑθ 8303/2020: Ευθύνη ∆ηµοσίου για αποζηµίωση λόγω παράνοµων πράξεων κατά τη διαδικασία της διενέρ-γειας διαγωνισµού για τη σύναψη διοικητικής σύµβασης (Σηµ. Μ.-Ωρ. Κουτσουπιά), σ.

- ΕπΑνΣτΕ 56/2020: Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής (Παρατ. Χρ. ∆ετσαρίδη), σ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού