Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 75 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 75, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 264
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 75 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2018:

Τεύχος θεματικό: Η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Η μη έκδοση των Τούρκων αξιωματικών

Ι. Μελέτες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ, Το ίδιον της δέουσας διαδικασίας. Η αναζήτηση εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Η υπόδειξη ειδικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, Ζητήματα προστασίας της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία υπό το φως της πρακτικής και νομολογίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ, Η διαχρονικά εξελισσόμενη προβληματική περί των μειονοτήτων και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία υπό νομική θέαση. Σύγχρονες προκλήσεις και η δυναμική του ζητήματος των μειονοτήτων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά σε εμπόλεμες συνθήκες και περιόδους κοινωνικοπολιτικών αναταραχών.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η μη έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών από την Ελλάδα. Κριτικές σκέψεις για το πολιτικό άσυλο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Παρουσίαση των αποφάσεων ΟλΣΕ 2347 και 2348/ 2017 για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του ανθρώπου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 39 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ, Εφαρμογή της Charia και περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων. Σχόλια στις ΑΠ 1862/2013 και 2138/2013.

ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ, Οι περιπέτειες του Ελληνικού Χρυσού. Η νομολογία του ΣτΕ σχετικά με τα μεταλλεία στις Σκουριές Χαλκιδικής.

ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ, Η αρχή της αναλογικότητας στη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σχόλιο στην ΑΠ 9/2015.

ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ, Παράλειψη του κράτους να αναπροσαρμόσει την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Σχόλια στην ΣΕ 4446/2015.

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αναστολή επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετη δόμηση – αντισυνταγματικότητα. ΟλΣΕ 1118/2014.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 75, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 264
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Μελέτες

9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ Το ίδιον της δέουσας διαδικασίας. Η αναζήτηση εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

17 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Η υπόδειξη ειδικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

Ζητήματα προστασίας της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία υπό το φως της πρακτικής και νομολογίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

61 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Η διαχρονικά εξελισσόμενη προβληματική περί των μειο-νοτήτων και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία υπό νομική θέαση. Σύγχρονες προκλήσεις και η δυναμική του ζητήματος των μειονοτήτων.

89 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά σε εμπόλεμες συνθήκες και περιόδους κοινωνικοπολιτικών αναταραχών.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

111 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η μη έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών από την Ελλάδα. Κριτικές σκέψεις για το πολιτικό άσυλο.

137 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παρουσίαση των αποφάσεων ΟλΣΕ 2347 και 2348/ 2017 για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας.

143 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Για την επίδραση των συ¬νε¬χιζόμενων μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του αν¬θρώπου.

175 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 39 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Αν¬θρώπου.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

179 ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ Εφαρμογή της Charia και περιορισμός των ατομικών δι-καιωμάτων. Σχόλια στις ΑΠ 1862/2013 και 2138/2013.

185 ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ Οι περιπέτειες του Ελληνικού Χρυσού. Η νομολογία του ΣτΕ σχετικά με τα μεταλλεία στις Σκουριές Χαλκιδικής.

190 ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ Η αρχή της αναλογικότητας στη χρηματική ικανο¬ποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σχόλιο στην ΑΠ 9/2015.

192 ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ Παράλειψη του κράτους να αναπροσαρμόσει την αντικει-μενική αξία των ακινήτων. Σχόλια στην ΣΕ 4446/2015.

195 ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αναστολή επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετη δόμηση – αντισυνταγματικότητα. ΟλΣΕ 1118/2014.

ΙV. Varia

197 A΄ Miettes Scientifiques ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ, Φιλελευθερισμός και Ρομαντισμός.

199 Β΄ Bloc-notes Thierry de Montbrial - Dany-Robert Dufour - Bertrand Badie.

200 Γ΄ Τρίτη Γνώμη Σιμόν Βέιλ - Harold Bloom - Timothy Snyder

V. Βιβλιογραφία

203 Α΄ Κριτικά Σημειώματα -Recensions ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η πολιτική στον «Πολιτικό» του Πλάτωνα. Μηδέποτε μηδέν ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων (Αντώνης Μακρυδημήτρης).

MICHEL BLAY/ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (επιστ. επιμέλεια), Η Ευρώπη των Επιστημών. Η συγκρότηση ενός επιστημονικού χώρου (Θηρεσία Παραμυθιώτη).

Κ. Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ, Αντιλήψεις αρχαίων Ελλήνων για τη δικαιοσύνη (Πέτρος Ι. Παραράς).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΡΩΝΑΣ, Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Πέτρος Ι. Παραράς).

210 Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού