Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2021)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 4/2021:

Επικήδειος αποχαιρετισµός στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κεραµέα, σ. 370

Μελέτες

Ν. Κατηφόρης, Άρθρο 43 εδ. α΄ και β΄ του ν. 4715/2020: Ένας (ακόµη) ψευδοερµηνευτικός κανόνας δικαίου;, σ. 372

Αθ. Πανταζόπουλος, Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός: Συγκριτική και δογµατική προσέγγιση ενός νέου θεσµού, σ. 378

Αντ. Διακονής, Σκέψεις περί του οριστικού ή µη χαρακτήρα της παραπεµπτικής λόγω αναρµοδιότητας αποφάσεως, σ. 412

Δ. Ρούσσης, Η διεύρυνση των υποκειµενικών ορίων του δεδικασµένου ως µοχλός εξυπηρέτησης της αρχής της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, σ. 422

Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η υπόνοια µεροληψίας ως λόγος εξαιρέσεως δικαστή, σ. 429

Γνωµοδοτήσεις

Γ. Διαµαντόπουλος, Διεθνής εµπορική διαιτησία. Ακυρωτικός έλεγχος διαιτητικής κρίσης περί άρσης της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως αιτίας επέκτασης των υποκειµενικών ορίων της διαιτητικής συµφωνίας υπέρ της µη υπογράψασας τη διαιτητική συµφωνία µητρικής εταιρείας και στοιχειοθέτησης της παθητικής νοµιµοποίησής της, όπως επίσης εγκαθίδρυσης της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου, σ. 437

Π. Κολοτούρος, Τύχη συντηρητικής κατασχέσεως απαιτήσεως εις χείρας τρίτου, επιβληθείσης µετά την χορήγησιν αναστολής εκτελέσεως τελεσιδίκου αποφάσεως, προσβληθείσης δι’ αναιρέσεως [άρθρα 565 ΙΙ, 724 Ι και 722 ΙΙ ΚΠολΔ], σ. 462

Νοµολογία

Δικαίωµα επικοινωνίας µε τέκνο· δεν εµπίπτει στην εξουσία διάθεσης των µερών· µη έγκυρος ο οικείος συµβιβασµός και αν ακόµη ενσωµατωθεί σε πρακτικό συνεδρίασης δικαστηρίου, ΜΕφΘεσ 75/2021 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 468

Έγκυρη η προφορική στο ακροατήριο παραίτηση από το δικόγραφο αίτησης ασφαλιστικών µέτρων παρά τη µη τήρηση πρακτικών, ΜΠρΚαβ 256/2021 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 472

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Αύγουστος 2021
Σελίδες: VI + 126
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

370 Επικήδειος αποχαιρετισµός στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κεραµέα, από Νικόλαο Θ. Νίκα

Μελέτες

372 Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Άρθρο 43 εδ. α΄ και β΄ του ν. 4715/2020: Ένας (ακόµη) ψευδοερµηνευτικός κανόνας δικαίου;

378 Αθανάσιος Π. Πανταζόπουλος, Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός: Συγκριτική και δογµατική προσέγγιση ενός νέου θεσµού

412 Αντώνιος Β. Διακονής, Σκέψεις περί του οριστικού ή µη χαρακτήρα της παραπεµπτικής λόγω αναρµοδιότητας αποφάσεως

422 Δηµήτριος Κ. Ρούσσης, Η διεύρυνση των υποκειµενικών ορίων του δεδικασµένου ως µοχλός εξυπηρέτησης της αρχής της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. Με αφορµή την απόφαση ΔΕΕ της 29.4.2021, C-504/19

429 Αναστασία-Μαρία Φρ. Ιωαννίδη, Η υπόνοια µεροληψίας ως λόγος εξαιρέσεως δικαστή (Με αφορµή την ΑΠ 144/2020)

Γνωµοδοτήσεις

437 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Διεθνής εµπορική διαιτησία. Ακυρωτικός έλεγχος διαιτητικής κρίσης περί άρσης της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως αιτίας επέκτασης των υποκειµενικών ορίων της διαιτητικής συµφωνίας υπέρ της µη υπογράψασας τη διαιτητική συµφωνία µητρικής εταιρείας και στοιχειοθέτησης της παθητικής νοµιµοποίησής της, όπως επίσης εγκαθίδρυσης της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

462 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Τύχη συντηρητικής κατασχέσεως απαιτήσεως εις χείρας τρίτου, επιβληθείσης µετά την χορήγησιν αναστολής εκτελέσεως τελεσιδίκου αποφάσεως, προσβληθείσης δι’ αναιρέσεως [άρθρα 565 ΙΙ, 724 Ι και 722 ΙΙ ΚΠολΔ]

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

467 ΑΠ 144/2020 Τµ.Β2, Αίτηση εξαίρεσης δικαστή ενώπιον του Αρείου Πάγου· διαδικασία και ουσιαστικές προϋποθέσεις βασιµότητας

468 ΜΕφΘεσ 75/2021, Δικαίωµα επικοινωνίας µε τέκνο· δεν εµπίπτει στην εξουσία διάθεσης των µερών· µη έγκυρος ο οικείος συµβιβασµός και αν ακόµη ενσωµατωθεί σε πρακτικό συνεδρίασης δικαστηρίου, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

472 ΜΠρΚαβ 256/2021, Έγκυρη η προφορική στο ακροατήριο παραίτηση από το δικόγραφο αίτησης ασφαλιστικών µέτρων παρά τη µη τήρηση πρακτικών, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

478 ΔΕΕ της 29.4.2021, C‑504/19, Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España κατά VR, Παράλληλες διαδικασίες εξυγίανσης· ζητήµατα

Βιβλιοπαρουσιάσεις

488 Christian Philipp Kalusa, Grundsätze im methodischen Umgang mit der Dynamik des Europäi­schen Prozessualen Sekundärrechts – Untersucht am Beispiel des Wohnsitzgerichtsstands des Geschädigten nach Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 lit. b EuGVO, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος