Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Αύγουστος 2020
Σελίδες: IV + 126
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2020)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 4/2020:

Μελέτες

Δ. Τίτσιας, Ζητήµατα από τον Κανονισµό 1111/2019 (Βρυξέλλες ΙΙβ ή ter), σ. 321

Στ. Κουταλιανός, Οι σχέσεις της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης µε την αναγκαστική οµοδικία και την προσεπίκληση, σ. 355

Γνωµοδοτήσεις

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Νοµική φύση της χρηµατικής ποινής ως µέσου εκτελέσεως των αξιώσεων παραλείψεως κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ – Αδυναµία εφαρµογής του άρθρου 937 ΑΚ για την παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία, σ. 375

Στ. Καραµέρος, Συµφωνία εξυγιάνσεως υπερχρεωµένης επιχειρήσεως ως είδος αναγκαστικού συµβιβασµού – Αξίωση αποζηµιώσεως από άδικη εκτέλεση επί κατασχέσεως τραπεζικών λογαριασµών – Προσωρινή δικαστική προστασία, σ. 385

Νοµολογία

Πεδίο εφαρµογής συµφωνίας παρέκτασης δικαιοδοσίας σε σχέση προς µη συµβατικές αξιώσεις· ζητήµατα αναγνώρισης και εκτέλεσης κατά τον καν. 44/2001, ΕφΠειρ 89/2020 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 395

Ζητήµατα από την επίδοση της αγωγής στην αλλοδαπή µετά τον 4335/2015, ΠΠρΑµαλ 6/2019 (παρατ. Α.-Μ. Ιωαννίδη), σ. 414

Ζητήµατα από το επεκτατικό αποτέλεσµα της έφεσης µεταξύ απλών οµοδίκων, ΜΠρΑθ 434/2020 (παρατ. Ι.-Δ. Φιλιώτης), σ. 424

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων· άκυρες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούν άνευ συγκοινοποιήσεως ολόκληρων των νοµιµοποιητικών εγγράφων· συγκοινοποίηση αποσπάσµατος αυτών δεν αρκεί, ΜΠρΝαξ 57/2020 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 432

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Αύγουστος 2020
Σελίδες: IV + 126
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

321 Δηµήτριος Τίτσιας, Ζητήµατα από τον Κανονισµό 1111/2019 (Βρυξέλλες ΙΙβ ή ter)

355 Σταύρος Αν. Κουταλιανός, Οι σχέσεις της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης µε την αναγκαστική οµοδικία και την προσεπίκληση

Γνωµοδοτήσεις

375 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Νοµική φύση της χρηµατικής ποινής ως µέσου εκτελέσεως των αξιώσεων παραλείψεως κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ – Αδυναµία εφαρµογής του άρθρου 937 ΑΚ για την παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία

385 Στέφανος Κ. Καραµέρος, Συµφωνία εξυγιάνσεως υπερχρεωµένης επιχειρήσεως ως είδος αναγκαστικού συµβιβασµού – Αξίωση αποζηµιώσεως από άδικη εκτέλεση επί κατασχέσεως τραπεζικών λογαριασµών – Προσωρινή δικαστική προστασία

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

395 ΕφΠειρ 89/2020, Πεδίο εφαρµογής συµφωνίας παρέκτασης δικαιοδοσίας σε σχέση προς µη συµβατικές αξιώσεις· ζητήµατα αναγνώρισης και εκτέλεσης κατά τον καν. 44/2001, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

414 ΠΠρΑµαλ 6/2019, Ζητήµατα από την επίδοση της αγωγής στην αλλοδαπή µετά τον 4335/2015, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

424 ΜΠρΑθ 434/2020, Ζητήµατα από το επεκτατικό αποτέλεσµα της έφεσης µεταξύ απλών οµοδίκων, παρατ. Ιωάννη-Διονυσίου Φιλιώτη

432 ΜΠρΝαξ 57/2020, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων· άκυρες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούν άνευ συγκοινοποιήσεως ολόκληρων των νοµιµοποιητικών εγγράφων· συγκοινοποίηση αποσπάσµατος αυτών δεν αρκεί, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

436 Burkhard Hess/Ana Koprivica Harvey (eds.), Open Justice. The Role of Courts in a Democratic Society, από Απ. Άνθιµο

437 Fernando Gascón Inchausti/Burkhard Hess (eds.), The Future of the European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation?, από Απ. Άνθιµο

438 Seibel/Fechter/Fischer/Harbeck/Kawell/Mroß/Salten/Wiedemann, Zwangsvollstreckungsrecht aktuell Elektronischer Rechtsverkehr | Formulare GVFV | EuKoPfVoDG | GVGA | Grenzüberschreitende Zwangsvollstreckung | Aktuelle Rechtsprechung 4. Auflage, από Απ. Άνθιµο

Ανακοινώσεις

440 Ανακοίνωση Ένωσης Ελλήνων Δικονοµολόγων

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

ii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού