Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 6 (2021)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 6/2021:

Μελέτες

Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Σκέψεις για κάποια Δικονοµικά (και διαχρονικού/δικονοµικού δικαίου) Ζητήµατα στη Δικαστηριακή τους Προβολή και στη Νοµολογιακή τους Διάσταση, σ. 625

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Δικαστικό ένσηµο: κριτήρια απαλλαγής νπιδ στα οποία συµµετέχει το Δηµόσιο, σ. 638

Βασιλική Αθανάσογλου/Μάριος Πετρόπουλος, Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαµεσολάβησης: αναφύοντα προβλήµατα και δογµατικά βιώσιµες λύσεις, υπό το πρίσµα του δικονοµικού δικαίου, σ. 642

Γεώργιος Δανιηλίδης, H ανάθεση της διαχείρισης απαίτησης σε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ν. 4354/2015) και η παύση της διαχειριστικής της εξουσίας κατά τη διάρκεια της δίκης, σ. 656

Γνωµοδοτήσεις

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Η δίκη διά την επιβολήν των ποινών του άρθρου 947 ΚΠολΔ ως δίκη περί την εκτέλεσιν και το διαδικαστικόν πλαίσιον αυτής εξ επόψεως διαχρονικού δικονοµικού δικαίου, σ. 662

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Χαρακτήρας της δίκης µε αντικείµενο τη βεβαίωση των ποινών του άρθρου 947 § 1 ΚΠολΔ ως δίκης περί την εκτέλεση και επιτρεπτό προσβολής της απόφασης του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου µε έκτακτα ένδικα µέσα, σ. 677

Νοµολογία

Αγωγή από διαδοχικές συµβάσεις πώλησης µε ενδιάµεσες καταβολές· προϋποθέσεις για το ορισµένο του αιτήµατος, ΑΠ 725/2021 (παρατ. Ε. Ασηµακοπούλου), σ. 690

Για το υποστατό της αγωγής κατ’ άρθ. 215 § 2 ΚΠολΔ αρκεί η πλασµατική της επίδοση κατ’ άρθ. 134 ΚΠολΔ, ΕφΘεσ 1814/2021 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 697

Συνταγµατική η ρύθµιση του άρθρου 72 ΚώδΔικ περί αµοιβής για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση, ΜΠρΣερ 7/2021 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 724

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2021
© Δεκέμβριος 2021
Σελίδες: VI + 156
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

625 Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Σκέψεις για κάποια Δικονοµικά (και διαχρονικού/δικονοµικού δικαίου) Ζητήµατα στη Δικαστηριακή τους Προβολή και στη Νοµολογιακή τους Διάσταση (µε αφορµή την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σύρου µε αριθµό 27ΕΙΔ/2021)

638 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Δικαστικό ένσηµο: κριτήρια απαλλαγής νπιδ στα οποία συµµετέχει το Δηµόσιο

642 Βασιλική Αθανάσογλου/Μάριος Πετρόπουλος, Υπο­χρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαµεσολάβησης: αναφύοντα προβλήµατα και δογµατικά βιώσιµες λύσεις, υπό το πρίσµα του δικονοµικού δικαίου

656 Γεώργιος Δανιηλίδης, H ανάθεση της διαχείρισης απαίτησης σε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ν. 4354/2015) και η παύση της διαχειριστικής της εξουσίας κατά τη διάρκεια της δίκης

Γνωµοδοτήσεις

662 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Η δίκη διά την επιβολήν των ποινών του άρθρου 947 ΚΠολΔ ως δίκη περί την εκτέλεσιν και το διαδικαστικόν πλαίσιον αυτής εξ επόψεως διαχρονικού δικονοµικού δικαίου

677 Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Χαρακτήρας της δίκης µε αντικείµενο τη βεβαίωση των ποινών του άρθρου 947 § 1 ΚΠολΔ ως δίκης περί την εκτέλεση και επιτρεπτό προσβολής της απόφασης του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου µε έκτακτα ένδικα µέσα

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

690 ΑΠ 725/2021 Τµ.Α1, Αγωγή από διαδοχικές συµβάσεις πώλησης µε ενδιάµεσες καταβολές· προϋποθέσεις για το ορισµένο του αιτήµατος, παρατ. Ευαγγελίας Ασηµακοπούλου

697 ΕφΘεσ 1814/2021, Για το υποστατό της αγωγής κατ’ άρθ. 215 § 2 ΚΠολΔ αρκεί η πλασµατική της επίδοση κατ’ άρθ. 134 ΚΠολΔ, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

707 ΜΠρΣυρ 27/2021, Μεταβίβαση του επίδικου αντικειµένου εκκρεµούσης της δίκης· ζητήµατα. Διαχρονικό δίκαιο προνοµίων· κρίσιµος ο χρόνος επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση

724 ΜΠρΣερ 7/2021, Συνταγµατική η ρύθµιση του άρθρου 72 ΚώδΔικ περί αµοιβής για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Επισκόπηση νοµολογίας

Απόδειξη

733 ΕφΠειρ 226/2021, Βάρος απόδειξης σε περίπτωση προσβολής ιδιόγραφης διαθήκης ως άκυρης και προσβολής αυτής ως πλαστής, σηµ. Α.-Μ. Ιωαννίδη

Ένδικα µέσα

738 ΑΠ 730/2021 Τµ.Α1, Απώλεια προθεσµίας άσκησης αναίρεσης και αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων· ζητήµατα, σηµ. Αν. Παπαδοπούλου

Ασφαλιστικά µέτρα

742 ΜΠρΑθ 1530/2022, Επιτρεπτά διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη µε µη οριστική απόφαση στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Αναγκαστική εκτέλεση

747 ΑΠ 55/2021 Τµ.Δ, Αναγκαστική εκτέλεση ­πλοίων· χωρεί κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ευρετήρια

iii Ευρετήριο συγγραφέων

viii Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

xvi Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

xviii Αριθµητικό ευρετήριο νοµολογίας

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος