Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 116
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2018)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 2/2018:

Μελέτες

Δ. Μανιώτης, „Actio ad exhibendum“. H φύση, οι δυσκολίες θεµελιώσεως και η σηµασία αυτής για την παράκαµψη των αποδεικτικών δυσχερειών, ιδίως στις υποθέσεις του αθέµιτου ανταγωνισµού, σ. 121

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η αρχή επιτάχυνσης της διαδικασίας ως θετική έκφανση της αρχής αποφυγής παρέλκυσης της διαδικασίας κατά το άρθρο 116 § 2 του ΚΠολΔ, σ. 128

Γνωµοδότηση

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η παθητική νοµιµοποίηση επί αγωγής του υπερθεµατιστή για αδικαιολόγητο πλουτισµό όταν ακυρώνεται ο πλειστηριασµός, σ. 135

Νοµολογία

  • Ακύρωση πλειστηριασµού· γεννά αξίωση του υπερθεµατιστή κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού στρεφόµενη µόνον κατά των δανειστών του οφειλέτη, ΟλοµΑΠ 5/2018 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 145
  • Μη λήψη υπ’ όψιν µείζονος σηµασίας αποδεικτικού µέσου (απόφασης ποινικού δικαστηρίου). Κριτήρια εφαρµογής του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ, ΑΠ 549/2018 (παρατ. Χ. Μιχαηλίδου), σ. 150
  • Αδικοπραξία µε στοιχεία αλλοδαπότητας· καθορισµός της κατά τόπον αρµοδιότητας µετά την κατάφαση της συνδροµής διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, ΜΕφΘεσ 129/2018 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 156
  • Έµµεση επίδοση σε ενήλικο σύνοικο· ζητήµατα κύρους αναφορικά µε την έννοια της συµµετοχής ή µη του συνοίκου στην κρίσιµη δίκη, ΜΠρΘεσ 2718/2016 (παρατ. Π. Κοντογεωργακόπουλος), σ. 159
  • Προθεσµία επίδοσης αγωγής (215 ΚΠολΔ) όταν ο εναγόµενος είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή· κρίσιµη η επίδοση στον εισαγγελέα προς περαιτέρω διαβίβαση, ΜΠρΘεσ 1855/2018 & ΜΠρΘεσ 14755/2017 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 168

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 116
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

121 Δηµήτρης Ν. Μανιώτης, „Actio ad exhibendum“. H φύση, οι δυσκολίες θεµελιώσεως και η σηµασία αυτής για την παράκαµψη των αποδεικτικών δυσχερειών, ιδίως στις υποθέσεις του αθέµιτου ανταγωνισµού

128 Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Η αρχή επιτάχυνσης της διαδικασίας ως θετική έκφανση της αρχής αποφυγής παρέλκυσης της διαδικασίας κατά το άρθρο 116 § 2 του ΚΠολΔ

Γνωµοδότηση

135 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Η παθητική νοµιµοποίηση επί αγωγής του υπερθεµατιστή για αδικαιολόγητο πλουτισµό όταν ακυρώνεται ο πλειστηριασµός

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

145 ΟλοµΑΠ 5/2018, Ακύρωση πλειστηριασµού· γεννά αξίωση του υπερθεµατιστή κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού στρεφόµενη µόνον κατά των δανειστών του οφειλέτη, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

150 ΑΠ 549/2018 Τµ.Δ, Μη λήψη υπ’ όψιν µείζονος σηµασίας αποδεικτικού µέσου (απόφασης ποινικού δικαστηρίου). Κριτήρια εφαρµογής του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ, παρατ. Χρυσούλας Μιχαηλίδου

156 ΜΕφΘεσ 129/2018, Αδικοπραξία µε στοιχεία αλλοδαπότητας· καθορισµός της κατά τόπον αρµοδιότητας µετά την κατάφαση της συνδροµής διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

159 ΜΠρΘεσ 2718/2016, Έµµεση επίδοση σε ενήλικο σύνοικο· ζητήµατα κύρους αναφορικά µε την έννοια της συµµετοχής ή µη του συνοίκου στην κρίσιµη δίκη, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

168 ΜΠρΘεσ 1855/2018 & ΜΠρΘεσ 14755/2017, Προθεσµία επίδοσης αγωγής (215 ΚΠολΔ) όταν ο εναγόµενος είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή· κρίσιµη η επίδοση στον εισαγγελέα προς περαιτέρω διαβίβαση, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Επισκόπηση νοµολογίας

Γενικό µέρος

179 ΜΠρΑθ 934/2017 & ΜΠρΑθ 11385/2017, Δίκη επιµέλειας - διατροφής ανηλίκου· ενηλικίωση του διαδίκου διαρκούσης της δίκης· πληρεξουσιότητα· δεδικασµένο από αλλοδαπή απόφαση που αφορά στην προσωπική κατάσταση, σηµ. Αν. Παπαδοπούλου

Τακτική διαδικασία

191 ΑΠ 572/2017 Τµ.Γ, Δικαστικό ένσηµο· η παράλειψη του δικαστή να ζητήσει την καταβολή του δεν θεµελιώνει λόγο αναίρεσης, σηµ. Ν. Κατηφόρη

192 ΑΠ 318/2018 Τµ.Α1, Ο καθορισµός των δικαστικών εξόδων δεν χωρεί παραδεκτά κατ’ αποδοχή αίτησης διόρθωσης της απόφασης, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ένδικα µέσα

193 ΑΠ 1283/2017 Τµ.Α1, Αναίρεση· διάκριση µεταξύ επάλληλων και πλεοναστικών κρίσεων, σηµ. Ν. Κατηφόρη

197 ΑΠ 674/2017 Τµ.Δ, Δεν χωρεί αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων σε περίπτωση απώλειας της καταχρηστικής προθεσµίας άσκησης ενδίκου µέσου, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Αναγκαστική εκτέλεση

198 ΑΠ 1441/2017 Τµ.Α1, Αναγκαστική εκτέλεση· απαράδεκτη η άσκηση αναγγελίας και η κατάθεση των οικείων αποδεικτικών εγγράφων κατά τον µήνα Αύγουστο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

201 ΑΠ 817/2017 Τµ.Α2, Συνταγµατικό το ουσιαστικό προνόµιο της ΑΤΕ για κατ’ εξαίρεση µονοµερούς εγγραφής υποθήκης µε βάση ιδιωτικό έγγραφο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Δίκαιο δικηγόρων

207 ΑΠ 407/2017 Τµ.B2, Επίσπευση συζήτησης αναίρεσης από δικηγόρο διορισµένο στο Εφετείο· άκυρη ανεξαρτήτως βλάβης η διαδικαστική πράξη, σηµ. Κ. Γιαννόπουλου

Νοµολογία Διεθνή/υπερκρατικά δικαστήρια

209 ΔΕΕ της 15.6.2017, C-249/16, Saale Kareda κατά Stefan Benko, Όταν ένα πιστωτικό ίδρυµα έχει χορηγήσει πίστωση σε δύο εις ολόκληρον ευθυνόµενους συνοφειλέτες, ο «τόπος του κράτους µέλους όπου, δυνάµει της σύµβασης, έγινε ή έπρεπε να γίνει η παροχή των υπηρεσιών», κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι, εφόσον δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, εκείνος όπου έχει την έδρα του το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα, παρατ. Χρήστου Τριανταφυλλίδη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

220 Loic Cadiet/Burkhard Hess/Marta Requejo Isidro (eds.), Approaches to Procedural Law. The Pluralism of Methods (Volume 9), από Απ. Άνθιµο

221 Gierl/Kohler/Krois/Wilsch (Hrsg.), Internationales Erbrecht, EuErbVO/IntErbRVG/DurchfVO, 2. Auflage, από Απ. Άνθιµο

222 Ευαγγελία Σ. Ασηµακοπούλου, Οι αγωγές αποζηµίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισµού, από Δ. Τριανταφύλλου

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iv Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού