Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: 7 + 104
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2019)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 4/2019:

Μελέτες

Ν. Ρόκας, Οι συµφωνίες διαιτησίας στο εταιρικό δίκαιο, σ. 369

Δ. Κράνης, Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης κατά το άρθ. 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4335/2015, σ. 383

Β. Κυριακίδη, Προβληµατισµοί µε αφορµή τις νέες διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, σ. 389

Νοµολογία

Ζητήµατα από την εφαρµογή της ειδικής προϋπόθεσης του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, ΑΠ 1634/2017 (παρατ. Π. Κοντογεωργακόπουλος), σ. 407

Ζητήµατα δεδικασµένου από την εφαρµογή του άρθρου 1033 ΑΚ, ΑΠ 99/2019 (σηµ. Κ. Χριστακάκου-Φωτιάδη), σ. 417

Προϋποθέσεις ορισµένου του λόγου ανακοπής περί παράνοµου ανατοκισµού της εισφοράς του ν. 128/1975, ΑΠ 368/2019 (παρατ. Αθ. Καστανίδης), σ. 423

Μόνιµη διαιτησία του ΤΕΕ· υπαγωγή σε αυτήν µη τεχνικών διαφορών έχει ως συνέπεια το ακυρώσιµο της διαιτητικής απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί λόγω υπέρβασης εξουσίας, ΕφΘεσ 244/2018 (παρατ. Ν. Κλαµαρής), σ. 429

Ζητήµατα από την εφαρµογή του Κανονισµού 44/2001 και τη δηµόσια τάξη επί αποφάσεων που κάνουν δεκτές «οιονεί» αντιαγωγικές αγωγές, ΜΕφΠειρ 371/2019 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 438

Η κατ’ αναίρεση εξαφάνιση της απόφασης ως οψιγενής λόγος ανακοπής στην εκτέλεση εισαγόµενος µετά την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας µε αίτηση επαναφοράς (152 ΚΠολΔ), ΜΠρΑθ 245/2019 (παρατ. Αν. Παπαδοπούλου), σ. 451

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: 7 + 104
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

369 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Οι συµφωνίες διαιτησίας στο εταιρικό δίκαιο

383 Δηµήτριος Κράνης, Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης κατά το άρθ. 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4335/2015

389 Βασιλική Κυριακίδη, Προβληµατισµοί µε αφορµή τις νέες διατάξεις για την άσκηση της αγωγής

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

402 ΑΠ 1382/2017 Τµ.Α2, Μη οριστική απόφαση που διατάσσει επανάληψη· οι οριστικές της διατάξεις αποτελούν και διατάξεις και της οριστικής απόφασης που εκδίδεται και δεν απαιτείται έτσι να προσβληθούν αυτοτελώς µε αναίρεση, παρατ. Χρήστου Δ. Ευθυµίου

407 ΑΠ 1634/2017 Τµ.Β1, Ζητήµατα από την εφαρµογή της ειδικής προϋπόθεσης του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

417 ΑΠ 99/2019 Τµ.Γ, Ζητήµατα δεδικασµένου από την εφαρµογή του άρθρου 1033 ΑΚ, σηµ. Καλλιόπης Χριστακάκου-Φωτιάδη

423 ΑΠ 368/2019 Τµ.Α2, Προϋποθέσεις ορισµένου του λόγου ανακοπής περί παράνοµου ανατοκισµού της εισφοράς του ν. 128/1975, παρατ. Αθανασίου Θ. Καστανίδη

429 ΕφΘεσ 244/2018, Μόνιµη διαιτησία του ΤΕΕ· υπαγωγή σε αυτήν µη τεχνικών διαφορών έχει ως συνέπεια το ακυρώσιµο της διαιτητικής απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί λόγω υπέρβασης εξουσίας, παρατ. Νικολάου Καν. Κλαµαρή

438 ΜΕφΠειρ 371/2019, Ζητήµατα από την εφαρµογή του Κανονισµού 44/2001 και τη δηµόσια τάξη επί αποφάσεων που κάνουν δεκτές «οιονεί» αντιαγωγικές αγωγές, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

446 ΜΠρΑθ 2795/2017, Αφαίρεση γονικής µέριµνας· δικονοµικά ζητήµατα, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

451 ΜΠρΑθ 245/2019, Η κατ’ αναίρεση εξαφάνιση της απόφασης ως οψιγενής λόγος ανακοπής στην εκτέλεση εισαγόµενος µετά την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας µε αίτηση επαναφοράς (152 ΚΠολΔ), παρατ. Αναστασίας Λ. Παπαδοπούλου

Επισκόπηση νοµολογίας

Τακτική διαδικασία

462 ΑΠ 56/2019 Τµ.Α2, Από την ερµηνευτική απόφαση παράγεται δεδικασµένο ανεξάρτητα από την ορθότητα ή µη αυτής, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ένδικα µέσα

465 ΑΠ 1056/2018 Τµ.A2, Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγου αναίρεσης µετά από πρόταση του εισηγητή κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

469 ΑΠ 626/2018 Τµ.Α2, Η απόρριψη της ανακοπής ως αόριστης είναι επωφελέστερη για τον ανακόπτοντα από την απόρριψή της λόγω ελλείψεως παθητικής νοµιµοποιήσεως του καθ’ ου η ανακοπή, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Βιβλιοπαρουσίαση

472 Anne Paschke, Digitale Gerichtsöffentlichkeit, Informationstechnische Maßnahmen, rechtliche Grenzen und gesellschaftliche Aspekte der Öffentlichkeitsgewähr in der Justiz, από Απόστολο Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού