Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Ιούνιος 2019
Σελίδες: 108
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2019)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 3/2019:

Μελέτες

Στ.-Σπ. Πανταζόπουλος, Δικονοµικά ζητήµατα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής (καν. 1896/2006), σ. 273

Δ. Τσικρικάς, Ζητήµατα από την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, σ. 281

Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Νοµιµοποίηση και έννοµο συµφέρον στις ανακοπές κατά του πίνακα επί τυχαίας κατάταξης, σ. 289

Δ. Λαδάς, Η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ως αναιτιώδης δικαιοπραξία. Δικονοµικές προεκτάσεις. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΑΠ 1512/2018, σ. 298

Νοµολογία

Εκούσια δικαιοδοσία· έννοια και λειτουργία του δεδικασµένου· δίκη δικαστικής συµπαράστασης µε στοιχείο αλλοδαπότητας· δικονοµικά-ουσιαστικά ζητήµατα, ΑΠ 1395/2018 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 313

Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός· εσφαλµένη πληκτρολόγηση ποσού προσφοράς· ζητήµατα. Ανακοπή υπερθεµατιστή κατά του πλειστηριασµού· απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νοµιµοποίησης, ΜΠρΑθ 7017/2018 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 338

Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωµής καίτοι η ανακοπή κατ’ αυτής έχει γίνει πρωτοδίκως δεκτή· ζητήµατα, ΜΠρΘεσ 14620/2018 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 343

Προληπτικά µέτρα άρθρου 10 ΠτωχΚ

Ορισµένο της αίτησης λήψης προληπτι-κών µέτρων (10 ΠτωχΚ) εν όψει της έναρξης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, ΜΠρΘεσ 2790/2019 (παρατ. Ιάκ. Βενιέρης), σ. 349

Προσήκουσα διαδικασία εκδίκασης του αιτήµατος χορήγησης προληπτικών µέ-τρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρο 70 § 3 ν. 4307/2014), ΜΠρΛαρ 315/2019 (παρατ. Α. Φλώρου), σ. 362

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Ιούνιος 2019
Σελίδες: 108
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

273 Στέφανος-Σπυρίδων Στ. Πανταζόπουλος, Δικονοµικά ζητήµατα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής (καν. 1896/2006)

281 Δηµήτριος Α. Τσικρικάς, Ζητήµατα από την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο

289 Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Νοµιµοποίηση και έννοµο συµφέρον στις ανακοπές κατά του πίνακα επί τυχαίας κατάταξης

298 Δηµήτριος Ν. Λαδάς, Η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ως αναιτιώδης δικαιοπραξία. Δικονοµικές προεκτάσεις. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΑΠ 1512/2018

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

304 ΑΠ 1355/2017 Τµ.Δ, Εκούσια δικαιοδοσία· εξουσίες αυτεπάγγελτης δράσης του δικαστηρίου στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήµατος και όρια αυτών, παρατ. Χρήστου Δ. Ευθυµίου

313 ΑΠ 1395/2018 Τµ.Δ, Εκούσια δικαιοδοσία· έννοια και λειτουργία του δεδικασµένου· δίκη δικαστικής συµπαράστασης µε στοιχείο αλλοδαπότητας· δικονοµικά-ουσιαστικά ζητήµατα, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

323 ΑΠ 1512/2018 Τµ.Β1, Στοιχεία ορισµένου αγωγής µε την οποία διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας καταγγελίας έννοµης σχέσης εργασίας ως καταχρηστικής

327 ΑΠ 196/2019 Τµ.Γ, Παραµόρφωση εγγράφου ως αναιρετικός λόγος· ζητήµατα, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

334 ΜΕφΘεσ 378/2017, Προϊσχύσαν δίκαιο. Η µη κατάθεση γραµµατίου προκαταβολής εισφορών δεν εµπίπτει στις τυπικές παραλείψεις οι οποίες συµπληρώνονται και µετά τη συζήτηση (227 ΚΠολΔ)· απαιτείται αυτή στη δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο ενδίκου µέσου, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

338 ΜΠρΑθ 7017/2018, Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός· εσφαλµένη πληκτρολόγηση ποσού προσφοράς· ζητήµατα. Ανακοπή υπερθεµατιστή κατά του πλειστηριασµού· απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νοµιµοποίησης, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

343 ΜΠρΘεσ 14620/2018, Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωµής καίτοι η ανακοπή κατ’ αυτής έχει γίνει πρωτοδίκως δεκτή· ζητήµατα, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Νοµολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

349 ΜΠρΘεσ 2790/2019, Ορισµένο της αίτησης λήψης προληπτικών µέτρων (10 ΠτωχΚ) εν όψει της έναρξης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, παρατ. Ιάκωβου Ε. Βενιέρη

362 ΜΠρΛαρ 315/2019, Προσήκουσα διαδικασία εκδίκασης του αιτήµατος χορήγησης προληπτικών µέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρο 70 § 3 ν. 4307/2014), παρατ. Αλεξίας Χ. Φλώρου

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού