Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2023)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 4/2023:

Μελέτες

Ο. Κώστα, Η συμβολή της διενέργειας δικαστι-κής πραγματογνωμοσύνης στην αξιολόγηση ενδοοικογενειακών διαφορών και ο ρόλος των δικαστών και των πραγματογνωμόνων, σ. 377

Ι. Κουφής, Η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης στις μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, σ. 384

Γνωμοδότηση
Δ. Τσικρικάς, Αίτηση τρίτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για τη διαγραφή επωνυμίας ανώνυμης εταιρείας που έχει εγγρα-φεί στο ΓΕΜΗ, σ. 390

Νομολογία
Ορισμένη η εργατική αγωγή στην οποία ανα-φέρονται συνολικές μόνο καταβολές έναντι των σωρευόμενων αγωγικών αξιώσεων, χωρίς επιμερισμό των καταβολών, ΑΠ 274/2023 (πα-ρατ. Κ. Μακρίδου), σ. 396

Διαχρονικό δίκαιο και άσκηση ενδίκων μέ-σων επί απόφασης σε δίκη ανακοπής άρθ. 933 ΚΠολΔ κατά το άρθ. 937 ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015, ΑΠ 1739/2022 (παρατ. Ν. Κατηφό-ρης), σ. 402

Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε διαφορά από ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του κανονισμού 1215/2012 όταν η παροχή εργασίας γίνεται διασυνοριακά, ΑΠ 1752/2022 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 406

Αναίρεση για υπέρβαση δικαιοδοσίας επί πα-ρεμπίπτουσας αγωγής κατ’ άρθρο 559 αρ. 4 ΚΠολΔ λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας των πο-λιτικών δικαστηρίων, ΑΠ 86/2023 (παρατ. Χρ. Ευθυμίου), σ. 424

Η κατάταξη περισσότερων δανειστών στο ίδιο ποσό μετά την αποβολή ενός δανειστή κατόπιν έκδοσης περισσότερων αποφάσεων επί ανακο-πών κατά του πίνακα κατάταξης θεραπεύεται με άσκηση τριτανακοπής, ΑΠ 589/2023 (παρατ. Γ. Κόντης), σ. 430

Υποχρέωση διαδίκου, υπέρ του οποίου έγινε προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, προς άσκη-ση αγωγής κατ’ άρθρο 729 § 5 ΚΠολΔ, ΜΠρΑθ 4189/2023 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 437

Η επίδοση δικογράφου με θυροκόλληση στην κατοικία του διαδίκου και όχι στον διορισμέ-νο αντίκλητό του δεν αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας αυτού, ΠΠρΘεσ 2400/2023 (παρατ. Χρ. Ζωτιάδης), σ. 440

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2023
© Αύγουστος 2023
Σελίδες: VI + 104
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

377 Ολυμπία Κώστα, Η συμβολή της διενέργειας δι- καστικής πραγματογνωμοσύνης στην αξιολόγηση ενδοοικογενειακών διαφορών και ο ρόλος των δικαστών και των πραγματογνωμόνων

384 Ιερόθεος Π. Κουφής, Η εφαρμογή των διατάξεων

του ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης στις μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

Γνωμοδότηση

390 Δημήτριος Α. Τσικρικάς, Αίτηση τρίτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για τη δια- γραφή επωνυμίας ανώνυμης εταιρείας που έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ

Νομολογία ελληνικά δικαστήρια

396 ΑΠ 274/2023 Τμ.Β2, Ορισμένη η εργατική αγω- γή στην οποία αναφέρονται συνολικές μόνο κατα- βολές έναντι των σωρευόμενων αγωγικών αξιώ- σεων, χωρίς επιμερισμό των καταβολών, παρατ. Καλλιόπης Θ. Μακρίδου

402 ΑΠ 1739/2022 Τμ.Α2, Διαχρονικό δίκαιο και

άσκηση ενδίκων μέσων επί απόφασης σε δίκη ανακοπής άρθ. 933 ΚΠολΔ κατά το άρθ. 937 ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

406 ΑΠ 1752/2022 Τμ.B2, Διεθνής δικαιοδοσία ελ-

ληνικών δικαστηρίων σε διαφορά από ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του κανονισμού 1215/2012 όταν η παροχή εργασίας γίνεται δια- συνοριακά, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

424 ΑΠ 86/2023 Τμ.Α2, Αναίρεση για υπέρβαση δι-

καιοδοσίας επί παρεμπίπτουσας αγωγής κατ’ άρ- θρο 559 αρ. 4 ΚΠολΔ λόγω έλλειψης δικαιοδο- σίας των πολιτικών δικαστηρίων, παρατ. Χρήστου Ευθυμίου

430 ΑΠ 589/2023 Τμ.Α1, Η κατάταξη περισσότε- ρων δανειστών στο ίδιο ποσό μετά την αποβολή ενός δανειστή κατόπιν έκδοσης περισσότερων αποφάσεων επί ανακοπών κατά του πίνακα κα- τάταξης θεραπεύεται με άσκηση τριτανακοπής, παρατ. Γεωργίου Κόντη

437 ΜΠρΑθ 4189/2023, Υποχρέωση διαδίκου, υπέρ

του οποίου έγινε προσωρινή επιδίκαση απαιτή- σεων, προς άσκηση αγωγής κατ’ άρθρο 729 § 5 ΚΠολΔ, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

440 ΠΠρΘεσ 2400/2023, Η επίδοση δικογράφου με

θυροκόλληση στην κατοικία του διαδίκου και όχι στον διορισμένο αντίκλητό του δεν αποτελεί προ- σβολή της προσωπικότητας αυτού, παρατ. Χρή- στου Ζωτιάδη

453 ΜΠρΘεσ 537/2022, Προνομιακή κατάταξη ερ-

γατικής απαίτησης από καταγγελία σύμβασης εργασίας που αποτέλεσε το θεμέλιο μεταγενέ- στερης σύμβασης αναγνώρισης χρέους, παρατ. Ιωάννας Ξυντάρα

Επισκόπηση νομολογίας

Γενικό μέρος

457 ΑΠ 68/2023 Τμ.Α1, Μη νόμιμη επίδοση με θυ- ροκόλληση λόγω μη υπογραφής της έκθεσης επίδοσης από τον μάρτυρα που κατονομάζεται σε αυτή, σημ. Απ. Άνθιμου

Τακτική διαδικασία

459 ΑΠ 71/2023 Τμ.Α1, Δυνατότητα και συνέπειες παραίτησης του ενάγοντα και του εναγομένου από την υλική πράξη της κατάθεσης των προτάσεών τους, που έχουν ήδη κατατεθεί, σημ. Ν. Κατηφόρη

Απόδειξη

463 ΑΠ 1337/2022 Τμ.Α1, Αναίρεση λόγω παράβα- σης ως προς τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων κατ’ άρθρο 559 αρ. 12 ΚΠολΔ, σημ. Α.-Μ. Ιωαν- νίδη

Ένδικα μέσα

469 ΑΠ 386/2022 Τμ.Α1, Συνέπειες ερημοδικίας εκ- καλούντος στη δίκη μετά την αναίρεση, σημ. Α.- Μ. Ιωαννίδη

472 ΑΠ 430/2023 Τμ.Α2, Επανάληψη συζήτησης

αναίρεσης προκειμένου να προσκομισθεί πιστο- ποιητικό τελεσιδικίας, σημ. Α.-Μ. Ιωαννίδη

474 ΑΠ 1/2023 Τμ.Γ, Διακοπή και επανάληψη της συ-

ζήτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου σε περίπτω- ση θανάτου αναιρεσείοντος απλού ομοδίκου σε διεκδικητική αγωγή κυριότητας ακινήτων, σημ. Ε. Ζιάκα

Βιβλιοπαρουσιάσεις

480 Christian Klausegger/Peter Klein/Florian Krems- lehner/Alexander Petsche/Nikolaus Pitkowitz/ Irene Welser/Gerold Zeiler (eds.), Austrian Year- book on International Arbitration 2023, από Απ. Άνθιμο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

iv Ευρετήριο νομοθετημάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

 • Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις
 • Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες
 • Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα
 • Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου
 • Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Ιδρυτές-Διευθυντές

 • Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Νικόλαος Θ. Νίκας, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Επιστηµονική Επιτροπή

 • Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Γεώργιος Ν. Διαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Εύη Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρεοπαγίτης
 • Παναγιώτης Κολοτούρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
 • Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Γεώργιος Ορφανίδης, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεοπαγίτης
 • Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Ευαγγελία Ποδηµατά, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Στέλιος Σταµατόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Αρεοπαγίτης
 • Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Δηµήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διεύθυνση Έκδοσης

 • Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη ύλης)
 • Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Δηµήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιτροπή Σύνταξης

 • Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ιωάννης Σ. Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Επ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Δηµήτρης Γ. Μπαµπινιώτης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Τακτική Επιστηµονική Συνεργασία

 • Απόστολος Άνθιµος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Χρήστος Ευθυµίου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αναστασία-Μαρία Φρ. Ιωαννίδη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Στέφανος Καραµέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αθανάσιος Καστανίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Παναγιώτης Γ. Κοντογεωργακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Νικόλαος Κωνσταντινάκος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Διονυσία Μουζάκη, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Ιωάννα Ξυντάρα, Δρ. Νοµικής
 • Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
 • Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας
 • Παντελεήµων Ρεντούλης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αλεξία Φλώρου, Δ.Ν., Σπουδάστρια ΕΣΔι
 • Παναγιώτης Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Επιστηµονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώµα

 • Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαµίδας, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωµύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτροµάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος, Πρό-εδρος του ΑΠ ε.τ., Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Παναγιώτης Πικραµµένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ, Κωνσταντίνος Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος του ΕΣ, Ιωάν-νης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
 • Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Mίµης Γραµµατικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθα-νάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανασία Τσαµπάση, Αντιπρόε-δρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ.
 • Χαράλαµπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Μιχαήλ Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεράσιµος Σιµόπου-λος, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
 • Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.
 • Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστηµίων

 • Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Δηµήτριος Δηµητρίου, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.), Λάµπρος Κιτσαράς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ­Δηµήτριος Μανιώτης, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Αφ.), Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.)
 • Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.), Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αφ.), Βασίλειος Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ιωάννης Μαντζουράνης, Επ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστη-µίου Θεσσαλονίκης, Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλµπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δικηγόροι, Δ.Ν.

 • Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εµµανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Νικόλαος Δαβράδος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Μαρία Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικη-γόρος, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιµος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Δηµήτριος Μηχιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταµαµίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος