Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: VI + 142
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2020)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 5/2020:

Μελέτες

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η διάσταση νοµολογίας και θεωρίας ως προς τον αναιρετικό έλεγχο της εικονικότητας, σ. 441

Κ. Μακρίδου, Διεθνής δικαιοδοσία επί περιουσιακών διαφορών µεταξύ συζύγων κατά τον Κανονισµό (ΕΕ) 1103/2016, σ. 477

Γνωµοδότηση

Π. Κολοτούρος, Εκχώρησις απαιτήσεως, εκκρεµούσης της παυλιανής αγωγής, σ. 495

Νοµολογία

Παραίτηση µε κοινή δήλωση περί µη έκδοσης απόφασης µετά τη συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, ΑΠ 781/2020 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 501

Προσφυγή άρθ. 43 καν. 44/2001· καθ’ ύλην αρµόδιο το Τριµελές Εφετείο, ΜΕφΠειρ 455/2018 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 506

Η αποδοχή της ένστασης δίζησης του εγγυητή άγει σε προσωρινή απόρριψη της αγωγής χωρίς προηγούµενη εξέταση της ουσιαστικής βασιµότητας της αξίωσης του δανειστή, ΠΠρΑθ 2051/2019 (παρατ. Φ. Ρόδης), σ. 518

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: VI + 142
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

441 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Η διάσταση νοµολογίας και θεωρίας ως προς τον αναιρετικό έλεγχο της εικονικότητας –Με αφορµή την ΑΠ 1340/2017–

450 Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Η στην Ελληνική Έννοµη Τάξη Νοµοθετική Εξελικτική Πορεία της Διαµεσολαβήσεως ως διά νόµου διαρθρωµένης διαδικασίας και διά νόµου θεσπιζοµένου, µε τη δοµή της διαρθρωµένης διαδικασίας, τρόπου επιλύσεως των διαφορών

477 Καλλιόπη Θ. Μακρίδου, Διεθνής δικαιοδοσία επί περιουσιακών διαφορών µεταξύ συζύγων κατά τον Κανονισµό (ΕΕ) 1103/2016 –Με αφορµή την αγωγή συµµετοχής στα αποκτήµατα (ΑΚ 1400)–

484 Νικόλαος Ε. Κωνσταντινάκος, Το «νέο» δίκαιο της διαµεσολάβησης – Ο ν. 4640/2019 (άρθ. 1 - 31, 33 και 44)

Γνωµοδοτήσεις

495 Π. Κολοτούρος, Εκχώρησις απαιτήσεως, εκκρεµούσης της παυλιανής αγωγής. Εξακολούθησις της δίκης υπό του εκχωρητού, νοµιµοποιουµένου υπό την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου. Αναγκαία η εκ µέρους του µεταβολή του αγωγικού αιτήµατος προς έκδοσιν δικαστικής αποφάσεως περί του δικαιώµατος του εκδοχέως

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

501 ΑΠ 781/2020 Τµ.Α1, Παραίτηση µε κοινή δήλωση περί µη έκδοσης απόφασης µετά τη συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

506 ΜΕφΠειρ 455/2018, Προσφυγή άρθ. 43 καν. 44/2001· καθ’ ύλην αρµόδιο το Τριµελές Εφετείο, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

515 ΜΕφΠειρ 256/2020, Ανακοπή ερηµοδικίας· δεν συνιστά ανωτέρα βία το πταίσµα του πληρεξουσίου δικηγόρου, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

518 ΠΠρΑθ 2051/2019, Η αποδοχή της ένστασης δίζησης του εγγυητή άγει σε προσωρινή απόρριψη της αγωγής χωρίς προηγούµενη εξέταση της ουσιαστικής βασιµότητας της αξίωσης του δανειστή, παρατ. Φωτίου Ρόδη

536 ΠΠρΘεσ 1045/2021, ΠΠρΘεσ 1878/2021, ΜΠρΚαβ 70/2021, ΜΠρΟρεστ 24/2020, ΕιρΑθ 976/2020, Διαµεσολάβηση· το ενηµερωτικό έντυπο του άρθρου 3 ν. 4640/2019· δικονοµικά ζητήµατα, παρατ. Γεωργίου Τσ. Ορφανίδη/Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου/Αθανασίου Θ. Καστανίδη

Επισκόπηση Νοµολογίας

Τακτική διαδικασία

564 ΜΠρΣερ 52/2021, Διαµεσολάβηση· το ενηµερωτικό έντυπο του άρθρου 3 ν. 4640/2019· δικονοµικά ζητήµατα, σηµ. Π. Γιαννόπουλου

565 ΑΠ 780/2019 Τµ.Α2, Ο διαρκούσης της δίκης ειδικός διάδοχος δεν νοµιµοποιείται στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων σε αυτήν, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ένδικα µέσα

567 ΑΠ 768/2019 Τµ.Α2, Η ύπαρξη ή µη συµφωνίας περί του εφαρµοστέου δικαίου αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό, σηµ. Ν. Κατηφόρη

568 ΑΠ 596/2019 Τµ.Β2, Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. Ένσταση εξώδικου συµβιβασµού, σηµ. Ν. Κατηφόρη

574 ΑΠ 592/2020 Τµ.Γ, Παραµόρφωση αποδεικτικών εγγράφων (559 αρ. 20 ΚΠολΔ)· δεν αποτελούν αποδεικτικά έγγραφα η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης και το σχεδιάγραµµα που τη συνοδεύει, σηµ. Ν. Κατηφόρη

575 ΑΠ 100/2019 Τµ.Γ, Ορισµένο αναιρετικών λόγων· απαιτείται συγκεκριµένη αιτίαση και ενάριθµη αναφορά – υπαγωγή αυτής σε προβλεπόµενο στον νόµο αναιρετικό λόγο, σηµ. Κ. Γιαννόπουλου

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού