Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Μάρτιος 2019
Σελίδες:
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Μελέτες

Π. Κολοτούρος, Συρροή δανειστών και σύγκρουσις δικαιωµάτων. Eις το πεδίον της αναγκαστικής εκτελέσεως, σ. 113

Δ. Ρούσσης, Η ανάκληση ή µεταρρύθµιση απόφασης λόγω µεταβολής συνθηκών (ΚΠολΔ 758) στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σ. 154

Αλ. Σπυρίδωνος, Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθµισης κατάστασης µε ασφαλιστικά µέτρα. Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης προσωρινής ρύθµισης κατάστασης απονέµουσας δικαίωµα ψήφου ΑΕ, σ. 160

Χ. Ανδρεσάκη/Π. Γαλάνης, Αναιρετική µεταχείριση του δεδικασµένου, σ. 195

Νοµολογία

Αιτιολογηµένη άρνηση η αµφισβήτηση της διετούς διάστασης από τον εναγόµενο µε αγωγή διαζυγίου ερειδόµενη επ’ αυτής, ΑΠ 1350/2017 (παρατ. Χ. Ευθυµίου), σ. 207

Αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες εναγόµενοι, εµφανιζόµενοι ως δικαιούχοι σε ανακριβή πρώτη κτηµατολογική εγγραφή, ΑΠ 1152/2018 (­παρατ. Κ. Πλιάτσικας), σ. 213

Η προβολή ισχυρισµού περί αοριστίας της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας στο πλαίσιο του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, ΑΠ 1275/2018 (παρατ. Κ. Μακρίδου), σ. 218

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής εκτελείται χωρίς έκδοση απογράφου, ΜΠρΑθ 268/2019 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 247

Καταχρηστική αµφισβήτηση ρήτρας παρέκτασης αρµοδιότητας τεθείσας σε ΓΟΣ που συνέταξε ο αµφισβητών-εναγόµενος διάδικος, ΕιρΑθ 1065/2019 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 251

Δικονοµικά ζητήµατα ΕλΣυν

Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητήµατα, ΕλΣυν 867/2018 & ΕλΣυν 595/2018 (σηµ. Ά. Λιγωµένου), σ. 257

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Μάρτιος 2019
Σελίδες:
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

113 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Συρροή δανειστών και σύγκρουσις δικαιωµάτων. Eις το πεδίον της αναγκαστικής εκτελέσεως

154 Δηµήτριος Κ. Ρούσσης, Η ανάκληση ή µεταρρύθµιση απόφασης λόγω µεταβολής συνθηκών (ΚΠολΔ 758) στις διαδικασίες αφερεγγυότητας (Σκέψεις µε αφορµή την ΕφΘεσ 2778/2018)

160 Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθµισης κατάστασης µε ασφαλιστικά µέτρα. Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης προσωρινής ρύθµισης κατάστασης απονέµουσας δικαίωµα ψήφου ΑΕ

195 Χρυσούλα Ανδρεσάκη/Παναγιώτης Γαλάνης, Αναιρετική µεταχείριση του δεδικασµένου

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

207 ΑΠ 1350/2017 Τµ.Α1, Αιτιολογηµένη άρνηση η αµφισβήτηση της διετούς διάστασης από τον εναγόµενο µε αγωγή διαζυγίου ερειδόµενη επ’ αυτής, παρατ. Χρήστου Δ. Ευθυµίου

213 ΑΠ 1152/2018 Τµ.Γ, Αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες εναγόµενοι, εµφανιζόµενοι ως δικαιούχοι σε ανακριβή πρώτη κτηµατολογική εγγραφή, παρατ. Κωνσταντίνου Β. Πλιάτσικα

218 ΑΠ 1275/2018 Τµ. Β1, Η προβολή ισχυρισµού περί αοριστίας της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας στο πλαίσιο του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, παρατ. Καλλιόπης Μακρίδου

230 ΑΠ 153/2019 Τµ.Α1, Επίδοση της τελεσίδικης απόφασης όχι στον αντίκλητο αλλά στην καταστατική έδρα στην αλλοδαπή νοµικού προσώπου µε πραγµατική διοίκηση στην Ελλάδα· ζητήµατα, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

236 ΕφΘεσ 2778/2018, Ανάκληση κατ’ άρθ. 758 § 1 λόγω µεταβολής συνθηκών απόφασης περί θέσης επιχείρησης σε εκκαθάριση (άρθ. 46 ν. 1892/1990)

244 ΜΠρΑθ 2793/2017, Καθ’ ύλην αρµοδιότητα δικαστηρίου για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, σηµ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

247 ΜΠρΑθ 268/2019, Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής εκτελείται χωρίς έκδοση απογράφου, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

251 ΕιρΑθ 1065/2019, Καταχρηστική αµφισβήτηση ρήτρας παρέκτασης αρµοδιότητας τεθείσας σε ΓΟΣ που συνέταξε ο αµφισβητών-εναγόµενος διάδικος, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Δικονοµικά ζητήµατα ΕλΣυν

Επιµέλεια: Άννα Λιγωµένου

257 ΕλΣυν 867/2018 Τµ.III & ΕλΣυν 595/2018 Τµ.III, Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητήµατα

264 ΕλΣυν 192/2018 Τµ.IV (Πράξη), ΕλΣυν και διαδικασία χαρακτηρισµού οφειλών προς το Δηµόσιο ως εισπράξιµων ή ανεπίδεκτων είσπραξης

Βιβλιοπαρουσιάσεις

271 Ingo Saenger (Hrsg.), ZPO, Familienverfahren, Gerichtsverfassung, Europäisches Verfahrensrecht, Handkommentar, 8. Auflage (2019), από Απόστολο Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού