Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: VI + 138
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2021)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 2/2021:

Μελέτες

Π. Κολοτούρος, Περί της ενεργείας του δικαστικού συµβιβασµού, του καταρτιζοµένου υπό µη δικαιούχου ή µη υποχρέου διαδίκου, σ. 121

Λ. Κιτσαράς, Περί του αναιρετικού ελέγχου της εικονικότητας, σ. 133

Β. Χατζηϊωάννου, Η ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης: Μια κριτική επαναξιολόγηση, σ. 144

Δ. Πηλαβάκη, Το κύρος και η αποδεικτική δύναµη του ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου βάσει του ν. 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σ. 169

Γνωµοδότηση

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Το διαχρονικό δίκαιο της µετατροπής του κοινού πλειστηριασµού σε ηλεκτρονικό επί εφαρµογής του άρθρου 973 ΚΠολΔ – Προστασία του µισθωτή επί ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µετά τον ν. 4335/2015, σ. 172

Νοµολογία

Αντίκλητος· αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικών µέτρων κατ’ άρθ. 698 ΚΠολΔ ενώπιον του Αρείου Πάγου· δεν αφορά στη συγκεκριµένη αναιρετική δίκη κατά την έννοια του άρθρου 143 ΚΠολΔ, ΑΠ 470/2019 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 181

Προϋποθέσεις νοµότυπης επαναφοράς των αποδεικτικών µέσων κατ’ άρθ. 240 ΚΠολΔ, ΑΠ 1461/2019 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 187

Η ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων κατ’ άρθ. 562 § 2 ΚΠολΔ και η επίδρασή της στο ζήτηµα (και) του ορισµένου αυτών, ΑΠ 637/2020 (σηµ. Ι. Σπυριδάκης), σ. 197

Διαχρονικό δίκαιο· ανταγωγή που κατατίθεται µετά την 1.1.2016 κηρύσσεται ως µη ασκηθείσα εάν δεν επιδοθεί στην προθεσµία του άρθ. 238 ΚΠολΔ και επί προγενέστερης εισέτι αγωγής, ΜΠρΛαµ 76/2020 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 207

Δεδικασµένο της απόφασης που απορρίπτει την κατ’ άρθ. 632 § 1 ΚΠολΔ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής· διακρίσεις ανάλογα µε το περιεχόµενο της απόρριψης, ΜΠρΓρεβ 1/2021 (παρατ. Αθ. Καστανίδης), σ. 215

Άρθ. 10 καν. 2201/2003· δεν εφαρµόζεται εάν το παιδί έχει αποκτήσει, κατά την άσκηση της αγωγής περί γονικής µέριµνας, συνήθη διαµονή σε τρίτο κράτος λόγω απαγωγής ή µετακίνησής του εκεί, ΔΕΕ της 24.3.2021, C-603/20 PPU (σηµ. Αθ. Ράντος), σ. 225

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: VI + 138
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

121 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Περί της ενεργείας του δικαστικού συµβιβασµού, του καταρτιζοµένου υπό µη δικαιούχου ή µη υποχρέου διαδίκου

133 Λάµπρος Κιτσαράς, Περί του αναιρετικού ελέγχου της εικονικότητας

144 Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Η ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης: Μια κριτική επαναξιολόγηση (µετά το ν. 4335/2015 και τους µεταγενέστερούς του νόµους)

169 Δήµητρα Μ. Πηλαβάκη, Το κύρος και η αποδεικτική δύναµη του ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου βάσει του ν. 4727/2020 για την ψηφιακή δια­κυβέρνηση

Γνωµοδοτήσεις

172 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Το διαχρονικό δίκαιο της µετατροπής του κοινού πλειστηριασµού σε ηλεκτρονικό (νέο άρθρο 60 ν. 4472/2017) επί εφαρµογής του άρθρου 973 ΚΠολΔ – Προστασία του µισθωτή επί ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µετά τον ν. 4335/2015

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

181 ΑΠ 470/2019 Τµ.Α1, Αντίκλητος· αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικών µέτρων κατ’ άρθ. 698 ΚΠολΔ ενώπιον του Αρείου Πάγου· δεν αφορά στη συγκεκριµένη αναιρετική δίκη κατά την έννοια του άρθρου 143 ΚΠολΔ, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

187 ΑΠ 1461/2019 Τµ.Δ, Προϋποθέσεις νοµότυπης επαναφοράς των αποδεικτικών µέσων κατ’ άρθ. 240 ΚΠολΔ, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

194 ΑΠ 1474/2019 Τµ.Α2, Σιωπηρή αποδοχή της απόφασης· τέτοια συνιστά και η ολοσχερής καταβολή του επιδικασθέντος ποσού πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης άνευ επιφύλαξης, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

197 ΑΠ 637/2020 Τµ.Δ, Η ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων κατ’ άρθ. 562 § 2 ΚΠολΔ και η επίδρασή της στο ζήτηµα (και) του ορισµένου αυτών, σηµ. Ιωάννη Σπυριδάκη

207 ΜΠρΛαµ 76/2020, Διαχρονικό δίκαιο· ανταγωγή που κατατίθεται µετά την 1.1.2016 κηρύσσεται ως µη ασκηθείσα εάν δεν επιδοθεί στην προθεσµία του άρθ. 238 ΚΠολΔ και επί προγενέστερης εισέτι αγωγής, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

215 ΜΠρΓρεβ 1/2021, Δεδικασµένο της απόφασης που απορρίπτει την κατ’ άρθ. 632 § 1 ΚΠολΔ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής· διακρίσεις ανάλογα µε το περιεχόµενο της απόρριψης, παρατ. Αθανασίου Θ. Καστανίδη

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

225 ΔΕΕ της 24.3.2021, C-603/20 PPU, SS κατά MCP, Άρθ. 10 καν. 2201/2003· δεν εφαρµόζεται εάν το παιδί έχει αποκτήσει, κατά την άσκηση της αγωγής περί γονικής µέριµνας, συνήθη διαµονή σε τρίτο κράτος λόγω απαγωγής ή µετακίνησής του εκεί, σηµ. Αθανασίου Ράντου

Επικαιρότητα

248 Ανακοίνωση Προέδρου και Εισαγγελέα του ­Αρείου Πάγου

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού