Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 1 (2023)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 1/2023:

Μελέτες

Ολ. Κώστα, Το καθήκον αληθείας στην πολιτική δίκη, σ. 1

Μ. Μαρκουλάκης, Η επανάληψη της συζήτησης κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ, σ. 9

Αικ. Καραΐνδρου, Διαταγή αποδείξεων µετά την ισχύ του ν. 4842/2021, σ. 19

Ι. Φιλιώτης, Οι συνέπειες της παροχής εγγυοδοσίας σε εκτέλεση της κατ’ άρθρον 691Α ΚΠολΔ προσωρινής διαταγής και της συνακόλουθης άρσεως των ληφθέντων µε αυτή µέτρων επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων επ’ ευκαιρία της οποίας εξεδόθη, σ. 34

Γνωµοδότηση

Ν. Νίκας, Ζητήµατα δεδικασµένου από διαιτητική απόφαση, σ. 40

Νοµολογία

Εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθ. 281 ΑΚ, ΑΠ 590/2022 (παρατ. Δ. Τσικρικάς), σ. 48

Έλλειψη ικανότητας διαδίκου Κτηµατικής Υπηρεσίας, ΑΠ 616/2022 (παρατ. Π. Βούλγαρης), σ. 58

Αρµόδιο δικαστήριο για την αίτηση αναγνώρισης ακυρότητας ή την ακύρωση απόφασης συνέλευσης εταίρων ΙΚΕ, ΠΠρΘεσ 636/2020 (παρατ. Ά. Πλεύρη), σ. 70

Οι προνοµιούχες απαιτήσεις δεν κατατάσσονται στο 10%, που κατά νόµο δεσµεύεται για τις µη προνοµιούχες απαιτήσεις, ακόµη και εάν δεν ικανοποιήθηκαν, ΜΠρΘεσ 878/2022 & ΜΠρΘεσ 891/2022 (παρατ. Π. Ρεντούλης), σ. 79

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2023
© Φεβρουάριος 2023
Σελίδες: 152
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

1 Ολυµπία Κώστα, Το καθήκον αληθείας στην πολιτική δίκη

9 Μιχαήλ Γ. Μαρκουλάκης, Η επανάληψη της συζήτησης κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ

19 Αικατερίνη Καραΐνδρου, Διαταγή αποδείξεων µετά την ισχύ του ν. 4842/2021

34 Ιωάννης Φιλιώτης, Οι συνέπειες της παροχής εγγυοδοσίας σε εκτέλεση της κατ’ άρθρον 691Α ΚΠολΔ προσωρινής διαταγής και της συνακόλουθης άρσεως των ληφθέντων µε αυτή µέτρων επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων επ’ ευκαιρία της οποίας εξεδόθη

Γνωµοδοτήσεις

40 Νικόλαος Θ. Νίκας, Ζητήµατα δεδικασµένου από διαιτητική απόφαση

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

48 ΑΠ 590/2022 Τµ.Α1, Εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθ. 281 ΑΚ, παρατ. Δηµητρίου Α. Τσικρικά

58 ΑΠ 616/2022 Τµ.Α2, Έλλειψη ικανότητας διαδίκου Κτηµατικής Υπηρεσίας, παρατ. Περικλή Βούλγαρη

70 ΠΠρΘεσ 636/2020, Αρµόδιο δικαστήριο για την αίτηση αναγνώρισης ακυρότητας ή την ακύρωση απόφασης συνέλευσης εταίρων ΙΚΕ, παρατ. Άννας Εµ. Πλεύρη

79 ΜΠρΘεσ 878/2022 & ΜΠρΘεσ 891/2022, Οι προνοµιούχες απαιτήσεις δεν κατατάσσονται στο 10%, που κατά νόµο δεσµεύεται για τις µη προνοµιούχες απαιτήσεις, ακόµη και εάν δεν ικανοποιήθηκαν, παρατ. Παντελεήµονος Ρεντούλη

Επισκόπηση νοµολογίας

Γενικό µέρος

103 ΑΠ 173/2022 Τµ.Δ, Οιονεί αναγκαστική οµοδικία περισσότερων πιστωτών υπερχρεωµένου φυσικού προσώπου, σηµ. Ν. Κατηφόρη

106 ΑΠ 904/2022 Τµ.Β2, Επί εργατικής διαφοράς δεν είναι επιτρεπτή η εκ µέρους του διαδίκου παροχή πληρεξουσιότητας ενώπιον του Αρείου Πάγου µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο και δη από τον δικηγόρο στον οποίο παρέχεται η πληρεξουσιότητα, σηµ. Π. Κοντο­γεωργακόπουλου

108 ΜΠρΠειρ 211/2023, Επίδοση στην αλλοδαπή (Τυνησία)· επί µη επιστροφής του αποδεικτικού επίδοσης, το δικαστήριο µπορεί να εφαρµόσει το άρθ. 15 § 2 της διµερούς σύµβασης και να αποφασίσει επί της αγωγής, σηµ. Απ. Άνθιµου

Ένδικα µέσα

111 ΑΠ 611/2022 Τµ.Β2, Επέκταση του ουσιαστικού δεδικασµένου εφετειακής απόφασης και σε πρόσωπα που δεν ήταν διάδικοι στην κατ’ έφεση δίκη κατ’ άρθ. 537 ΚΠολΔ, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Αναγκαστική εκτέλεση

120 ΜΠρΘεσ 3198/2022, Αναστολή εκτέλεσης που είχε ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα µε βάση αλλοδαπό εκτελεστό τίτλο σύµφωνα µε τον καν. 1215/2012, σηµ. Απ. Άνθιµου

126 ΑΠ 42/2022 Τµ.Α1, Ικανοποίηση απαίτησης εξοπλισµένης τόσο µε ειδικό όσο και µε γενικό προνόµιο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

130 ΑΠ 868/2022 Τµ.Α2, Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου και υποχρέωση τρίτου προς καταβολή τόκων από την πάροδο της προθεσµίας του άρθ. 988 § 1 ΚΠολΔ µέχρι την πλήρη εξόφληση, σηµ. Αν. Παπαδοπούλου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

135 A. Ph. Bömer, Die Drittwirkung von Gerichtsstandsvereinbarungen im Europäischen Zivilprozessrecht, από Απ. Άνθιµο

136 R. Happ/St. Wilske (eds.), ICSID Rules and Regulations 2022. Article-by-Article Commentary, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iv Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος