Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2022)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 2/2022:

Μελέτες

Ι. Δεληκωστόπουλος, Τα essentialia των αλλαγών του ν. 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα, σ. 129

Ιάκ. Βενιέρης, Η πιλοτική δίκη στην πολιτική δικαιοσύνη –Σκέψεις µε αφορµή τις Πράξεις υπ’ αριθ. 3-4/2022 της Επιτροπής του άρθρου 20Α ΚΠολΔ–, σ. 136

Αν. Ανδριανέσης, Διεθνής δικαιοδοσία στις περιπτώσεις προσβολής προσωπικότητας µέσω διαδικτύου υπό το πρίσµα της νοµολογίας του ΔΕΕ (µε αφορµή την απόφαση ΔΕΕ της 17.6.2021, C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG v SM), σ. 148

Π. Σοϊλεντάκης, Μετατροπή αναγνωριστικής αποφάσεως σε καταψηφιστική κατά τον ΚΔΔ, σ. 157

Γνωµοδότηση

Π. Μάζης, Δικαστική απόφαση µε την οποία καταδικάζεται ο εναγόµενος σε επιχείρηση υλικής πράξης που µόνο αυτός µπορεί να διενεργήσει (άρθρο 946 ΚΠολΔ), σ. 159

Νοµολογία

Καταχρηστική η άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης για λόγο µη προβληθέντα κατά τη διαιτητική δίκη, ο οποίος αφορά µάλιστα τον ενάγοντα, ΑΠ 904/2021 (παρατ. Ν. Κλαµαρής), σ. 161

Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης κατά ερήµην εκδοθείσης απόφασης· εξουσίες του εφετείου κατά την αναδίκαση, ΑΠ 1055/2021 (παρατ. Γ. Κόντης), σ. 177

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας σε περίπτωση µεταφοράς στεγαστικού δανείου· ζητήµατα, ΑΠ 1224/2021 (παρατ. Αντ. Παπαδηµητρόπουλος), σ. 187

Η αποδοχή της αγωγής προϋποθέτει εξουσία διάθεσης του εναγοµένου· έλλειψη αυτής επί εκείνων των ζητηµάτων εργασιακών σχέσεων που ρυθµίζονται µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, ΜΠρΚερκ 862/2022 (παρατ. Αθ. Καστανίδης), σ. 204

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2022
© Απρίλιος 2022
Σελίδες: VI + 120
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

129 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Τα essentialia των αλλαγών του ν. 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα

136 Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, Η πιλοτική δίκη στην πολιτική δικαιοσύνη –Σκέψεις µε αφορµή τις Πράξεις υπ’ αριθ. 3-4/2022 της Επιτροπής του άρθρου 20Α ΚΠολΔ–

148 Αναστάσιος Π. Ανδριανέσης, Διεθνής δικαιοδοσία στις περιπτώσεις προσβολής προσωπικότητας µέσω διαδικτύου υπό το πρίσµα της νοµολογίας του ΔΕΕ (ερµηνεία του άρθρου 7 σηµ. 2 του Καν. 1215/2012) – Προϋπόθεση του αµέσου ή εµµέσου προσδιορισµού του θιγοµένου (Με αφορµή την απόφαση ΔΕΕ C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG v SM, της 17ης Ιουνίου 2021)

157 Παναγιώτης Σοϊλεντάκης, Μετατροπή αναγνωριστικής αποφάσεως σε καταψηφιστική κατά τον ΚΔΔ

Γνωµοδοτήσεις

159 Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δικαστική απόφαση µε την οποία καταδικάζεται ο εναγόµενος σε επιχείρηση υλικής πράξης που µόνο αυτός µπορεί να διενεργήσει (άρθρο 946 ΚΠολΔ) – Αναγκαία η επιβολή χρηµατικής ποινής και προσωπικής κράτησης – Αντικειµενική σώρευση αγωγών – Δυνατότητα σώρευσης αιτήσεων µε διαφορετικές αιτίες

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

161 ΑΠ 904/2021 Τµ.Α2, Καταχρηστική η άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης για λόγο µη προβληθέντα κατά τη διαιτητική δίκη, ο οποίος αφορά µάλιστα τον ενάγοντα, παρατ. Νικολάου Ν. Κλαµαρή

177 ΑΠ 1055/2021 Τµ.A2, Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης κατά ερήµην εκδοθείσης απόφασης· εξουσίες του εφετείου κατά την αναδίκαση, ΑΠ 1055/2021, παρατ. Γεωργίου Κόντη

187 ΑΠ 1224/2021 Τµ.Α1, Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας σε περίπτωση µεταφοράς στεγαστικού δανείου· ζητήµατα, παρατ. Αντώνη Παπαδηµητρόπουλου

197 ΠραξΕπιτρΑρθ20ΑΚΠολΔ 2/2022, Πιλοτική δίκη· το ζήτηµα του περιορισµού ή εξάλειψης ή µη της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου σε περίπτωση περιορισµού ή πλήρους εξάλειψης της κύριας οφειλής, ως αποτέλεσµα δικαστικού συµβιβασµού, µεταξύ του αιτούντος φυσικού προσώπου και των πιστωτών, ή σε περίπτωση αποτυχίας του

198 ΠραξΕπιτρΑρθ20ΑΚΠολΔ 3/2022, Πιλοτική δίκη· συλλογική αγωγή στην οποία τίθενται τα ζητήµατα εάν είναι νόµιµη η εκ µέρους της ΔΕΗ µονοµερής τροποποίηση των ΓΟΣ των συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

201 ΠραξΕπιτρΑρθ20ΑΚΠολΔ 4/2022, Πιλοτική δίκη· συλλογική αγωγή στην οποία τίθενται τα ζητήµατα εάν είναι άκυρη λόγω αδιαφάνειας και καταχρηστικότητας, καθώς και λόγω διατάραξης της αρχής της ισορροπίας, η εκ µέρους της ΔΕΗ εφαρµογή της ρήτρας αναπροσαρµογής

204 ΜΠρΚερκ 862/2022, Η αποδοχή της αγωγής προϋποθέτει εξουσία διάθεσης του εναγοµένου· έλλειψη αυτής επί εκείνων των ζητηµάτων εργασιακών σχέσεων που ρυθµίζονται µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, ΜΠρΚερκ 862/2022, παρατ. Αθανασίου Θ. Καστανίδη

Eπισκόπηση νοµολογίας

Ένδικα µέσα

220 ΑΠ 978/2021 Τµ.Β1, Υποχρεωτική κλήτευση του προσθέτως παρεµβαίνοντος στην αναιρετική δίκη· ζητήµατα, σηµ. Ν. Κατηφόρη

222 ΑΠ 950/2021 Τµ.A1, Προϋποθέσεις παραδεκτού αναιρετικών λόγων από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α΄ και αρ. 12, σηµ. Κ. Γιαννόπουλου

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

224 ΔΕΕ της 17.6.2021, C-800/19, Προσβολή προσωπικότητας µέσω του διαδικτύου· ζητήµατα εφαρµογής του άρθρου 7 σηµ. 2 του καν. 1215/2012· η έννοια του κέντρου των συµφερόντων του θιγόµενου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

231 Αν. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εµπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, από Κ. Καλαβρό

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος