Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Νοέμβριος 2018
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 3 (2018)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 3/2018:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «10 χρόνια διάλογος µε τη νοµολογία» - Λόγος και Αντίλογος

Γ. Αποστολάκης, Ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµοποίησης ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, σ. 231

Κ. Μακρίδου, Η έννοια και η σηµασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη, σ. 238

Δ. Κράνης, Η έννοια και η σηµασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη, σ. 242

Αθ. Κουτροµάνος, Οι συνέπειες παράβασης της προσωρινής διαταγής, σ. 247

Κ. Καλαβρός, Ασφαλιστικά µέτρα και ουσιαστικό δίκαιο, σ. 250

Γνωµοδότηση

Δ. Τσικρικάς, Εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης κατά το άρθρο 724 § 1 ΚΠολΔ επί τη βάσει οριστικής δικαστικής αποφάσεως, η οποία εκδόθηκε πριν από την 1.1.2016, σ. 281

Νοµολογία

Ισχυρισµός περί εικονικότητας· δικονοµικά ζητήµατα, ΜΠρΠειρ 478/2018 (παρατ. Α.-Μ. Ιωαννίδη), σ. 331

Ν. 3869/2010· ένσταση ανειλικρίνειας της δήλωσης του οφειλέτη· ζητήµατα, ΑΠ 1580/2017 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 346

Υποχρεωτικότητα διαµεσολάβησης

  • Ν. Κλαµαρής, H Διαµεσολάβηση (κατά τον ν. 4512/2018), σ. 255
  • Δ. Μουζάκη, Υποχρεωτική προσφυγή στην διαµεσολάβηση και δικαίωµα δικαστικής προστασίας, σ. 257
  • ΟλοµΑΠ 34/2018 (Διοικ.), Αντίθεση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της διαµεσολάβησης στο Σύνταγµα και την ΕΣΔΑ, (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 287

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Νοέμβριος 2018
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

225 Εκδοτικό σηµείωµα

Αφιέρωµα:

10 Χρόνια κυκλοφορίας της Επιθεώρησης Πολιτικής Δικονοµίας

227 Χαιρετισµοί στην εκδήλωση µε αφορµή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας της Επιθεώρησης Πολιτικής Δικονοµίας, «10 χρόνια διάλογος µε τη νοµολογία - Λόγος και Αντίλογος»

231 Γεώργιος Αποστολάκης, Ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµοποίησης ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης

238 Καλλιόπη Θ. Μακρίδου, Η έννοια και η σηµασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη

242 Δηµήτριος Γ. Κράνης, Η έννοια και η σηµασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη

247 Αθανάσιος Κουτροµάνος, Οι συνέπειες παράβασης της προσωρινής διαταγής

250 Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Ασφαλιστικά µέτρα και ουσιαστικό δίκαιο

Μελέτες

255 Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, H Διαµεσολάβηση (κατά τον ν. 4512/2018) (Θέσεις µε βάση την οµιλία στον ΔΣΑ, 19.6.2018)

257 Διονυσία Μουζάκη, Υποχρεωτική προσφυγή στην διαµεσολάβηση και δικαίωµα δικαστικής προστασίας - Προσεγγίσεις ευρωπαϊκού, γαλλικού, ελληνικού και αγγλικού δικαίου µε αφορµή την υπ’ αρ. 34/2018 απόφαση της Διοικητικής Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου

Γνωµοδότηση

281 Δηµήτριος Α. Τσικρικάς, Εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης κατά το άρθρο 724 § 1 ΚΠολΔ επί τη βάσει οριστικής δικαστικής αποφάσεως, η οποία εκδόθηκε πριν από την 1.1

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

287 ΟλοµΑΠ 34/2018 (Διοικ.), Αντίθεση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της διαµεσολάβησης στο Σύνταγµα και την ΕΣΔΑ, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

331 ΜΠρΠειρ 478/2018, Ισχυρισµός περί εικονικότητας· δικονοµικά ζητήµατα, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

Νοµολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

346 ΑΠ 1580/2017 Τµ.Δ, Ν. 3869/2010· ένσταση ανειλικρίνειας της δήλωσης του οφειλέτη· ζητήµατα, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρης

Βιβλιοπαρουσιάσεις

349 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht18, από Ν. Νίκα

351 Burkhard Hess/Xandra E. Kramer (eds.), From common rules to best practices in European Civil Procedure, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

ii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού