Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 156
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2018:

Μελέτες

Ευγ. Σαχπεκίδου, Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σ. 457

Ν. Κλαμαρής, Το «Οικογενειακό Δικαστήριο» ως ένα «Πρότυπο εξειδικευμένο Δικαστήριο» υπό το πρίσμα (ιδίως) των αρχικών σχετικών επιστημονικών συζητήσεων στη Γερμανία, σ. 476

A. Bruns, Η πραγμάτωση του δικαίου ως πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής δίκης, σ. 507

Ι. Δεληκωστόπουλος, Αδυναμία τροπής της προσημείωσης σε υποθήκη. Επί διάσπασης της ενοχικής από την εμπράγματη ευθύνη και επί δικαστικού συμβιβασμού στην αλλοδαπή, σ. 516

Γνωμοδότηση

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Όρια δεσμεύσεως των πολιτικών δικαστηρίων από το δεδικασμένο αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σ. 523

Νομολογία

Υφίσταται ικανότητα διαδίκου στο πρόσωπο αλλοδαπής εταιρίας με έδρα σε κράτος (Κόσοβο) που δεν έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα, ΑΠ 1938/2017 (παρατ. Απ. Άνθιμος), σ. 538

Νέα τακτική διαδικασία: Αρκεί για το εμπρόθεσμο της επίδοσης η πλασματική επίδοση της αγωγής στον Εισαγγελέα μέσα στην προθεσμία του άρθ. 215 § 2 ΚΠολΔ, ΜΠρΣερ 248/2018 & Εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 148 εδ. α΄ ΚΠολΔ επί αλλοδαπού εναγομένου δεδομένης της απαίτησης πραγματικής επίδοσης για τη συζήτηση της αγωγής, ΜΠρΣπαρτ 191/2018 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 576

Παραδεκτά ασκεί τριτανακοπή ο εκδοχέας κατά απόφασης που επιδικάζει ενεχυρασμένη απαίτηση στον εκχωρητή, ΔΕφΑθ 1872/2017 (παρατ. Φ. Ρόδης), σ. 583

Ν. 3869/2010· αναστολή εκτέλεσης οριστικής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας μετά την άσκηση έφεσης· διαδικασία, ΜΠρΘεσ 939/2018 (παρατ. Π. Αρβανιτάκης), σ. 594

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 156
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

457 Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου, Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

476 Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Το «Οικογενειακό Δικαστήριο» ως ένα «Πρότυπο εξειδικευμένο Δικαστήριο» υπό το πρίσμα (ιδίως) των αρχικών σχετικών επιστημονικών συζητήσεων στη Γερμανία

507 Alexander Bruns, Η πραγμάτωση του δικαίου ως πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής δίκης

516 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αδυναμία τροπής της προσημείωσης σε υποθήκη. Επί διάσπασης της ενοχικής από την εμπράγματη ευθύνη και επί δικαστικού συμβιβασμού στην αλλοδαπή

Γνωμοδότηση

523 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Όρια δεσμεύσεως των πολιτικών δικαστηρίων από το δεδικασμένο αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων

Νομολογία ελληνικά δικαστήρια

538 ΑΠ 1938/2017 Τμ.Α1, Υφίσταται ικανότητα διαδίκου στο πρόσωπο αλλοδαπής εταιρίας με έδρα σε κράτος (Κόσοβο) που δεν έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα, παρατ. Απόστολου Άνθιμου

543 ΑΠ 52/2018 Τμ.Δ, Αδικοπραξία· δεδικασμένο· δεν εκτείνεται και δεν εμποδίζει την άσκηση αγωγής για αξιώσεις αποζημίωσης που αφορούν μελλοντικές απρόβλεπτες ζημίες· ζητήματα παραγραφής, παρατ. Εμμανουήλ Μύρ. Γιαννακάκι

551 ΑΠ 691/2018 Τμ.Γ, Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής· υπόχρεος σε έκδοση ο δικηγόρος που συνέταξε και υπογράφει το δικόγραφο, όχι ο καταθέσας αυτό, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

556 ΠΠρΘεσ 2224/2017, Εξαιρετέοι κατ’ άρθ. 400 αρ. 1 ΚΠολΔ μάρτυρες εντάσσονται στην έννοια των αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους όρους του νόμου· ζητήματα διαχρονικού δικαίου στην απόδειξη, παρατ. Αλεξίας Χ. Φλώρου

576 ΜΠρΣερ 248/2018, Νέα τακτική διαδικασία· αρκεί για το εμπρόθεσμο της επίδοσης η πλασματική επίδοση της αγωγής στον Εισαγγελέα μέσα στην προθεσμία του άρθ. 215 § 2 ΚΠολΔ & ΜΠρΣπαρτ 191/2018, Νέα τακτική διαδικασία· εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 148 εδ. α΄ ΚΠολΔ επί αλλοδαπού εναγομένου δεδομένης της απαίτησης πραγματικής επίδοσης για τη συζήτηση της αγωγής, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

583 ΔΕφΑθ 1872/2017, Παραδεκτά ασκεί τριτανακοπή ο εκδοχέας κατά απόφασης που επιδικάζει ενεχυρασμένη απαίτηση στον εκχωρητή, παρατ. Φωτίου Ρόδη

Νομολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

594 ΜΠρΘεσ 939/2018, Ν. 3869/2010· αναστολή εκτέλεσης οριστικής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας μετά την άσκηση έφεσης· διαδικασία, παρατ. Πάρι Σ. Αρβανιτάκη

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

iii Ευρετήριο νομοθετημάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού