Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 6 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες:
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 6 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2018:

Μελέτες

Ν. Κλαµαρής, Η Νοµιµοποίηση και το Έννοµο Συµφέρον: Προϋποθέσεις Παροχής Εννόµου Προστασίας ή Διαδικαστικές Προϋποθέσεις της Δίκης;, σ. 601

Χ. Τριανταφυλλίδης, Διεθνής δικαιοδοσία για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά τον Καν. (ΕΕ) 650/2012, σ. 612

Αθ. Σκόντζος, Το βάρος απόδειξης κατά τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών – Οι κανόνες κατανοµής και ζητήµατα απόδειξης στο δίκαιο της διεθνούς πώλησης (σύµφωνα µε τη νοµολογία των εθνικών και διαιτητικών δικαστηρίων), σ. 623

Γνωµοδότηση

Ν. Νίκας, Συνεγγυητικό· απλή οµοδικία (ΚΠολΔ 74 αρ. 1 περ. α΄) µε τη συνεναγόµενη κυρίως οφειλέτιδα Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Επίδοση της αποφάσεως σε έναν (απλό) οµόδικο κινεί και αφετηριάζει την προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων µόνον ως προς τον οµόδικο αυτόν και όχι ως προς τους υπόλοιπους, σ. 648

Νοµολογία

Προϋποθέσεις εγκύρου επίδοσης σε σύνοικο. Υποχρεωτικό περιεχόµενο της οικείας έκθεσης επίδοσης, ΑΠ 939/2018 (παρατ. Γ. Ορφανίδης), σ. 653

Ποινή τάξης σε βάρος πληρεξουσίου δικηγόρου (205 ΚΠολΔ) για άσκηση προδήλως αβάσιµης ανακοπής· προϋποθέσεις, ΜΠρΞανθ 156/2017 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 657

Ν. 3869/2010· δεν εντάσσεται στο υποχρεωτικό περιεχόµενο της αίτησης του υπερχρεωµένου φυσικού προσώπου ο λόγος περιέλευσής του σε οικονοµική αδυναµία, ΑΠ 213/2018 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 673

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες:
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

601 Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Η Νοµιµοποίηση και το Έννοµο Συµφέρον: Προϋποθέσεις Παροχής Εννόµου Προστασίας ή Διαδικαστικές Προϋποθέσεις της Δίκης;

612 Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Διεθνής δικαιοδοσία για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά τον Καν. (ΕΕ) 650/2012

623 Αθανάσιος Β. Σκόντζος, Το βάρος απόδειξης κατά τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών – Οι κανόνες κατανοµής και ζητήµατα απόδειξης στο δίκαιο της διεθνούς πώλησης (σύµφωνα µε τη νοµολογία των εθνικών και διαιτητικών δικαστηρίων)

Γνωµοδότηση

648 Νικόλαος Θ. Νίκας, Συνεγγυητικό· απλή οµοδικία (ΚΠολΔ 74 αρ. 1 περ. α΄) µε τη συνεναγόµενη κυρίως οφειλέτιδα Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Επίδοση της αποφάσεως σε έναν (απλό) οµόδικο κινεί και αφετηριάζει την προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων µόνον ως προς τον οµόδικο αυτόν και όχι ως προς τους υπόλοιπους

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

653 ΑΠ 939/2018 Τµ.Δ, Προϋποθέσεις εγκύρου επίδοσης σε σύνοικο. Υποχρεωτικό περιεχόµενο της οικείας έκθεσης επίδοσης, παρατ. Γεωργίου Τσ. Ορφανίδη

657 ΜΠρΞανθ 156/2017, Ποινή τάξης σε βάρος πληρεξουσίου δικηγόρου (205 ΚΠολΔ) για άσκηση προδήλως αβάσιµης ανακοπής· προϋποθέσεις, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Νοµολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

673 ΑΠ 213/2018 Τµ.Α1, Ν. 3869/2010· δεν εντάσσεται στο υποχρεωτικό περιεχόµενο της αίτησης του υπερχρεωµένου φυσικού προσώπου ο λόγος περιέλευσής του σε οικονοµική αδυναµία, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

Επισκόπηση Νοµολογίας

Γενικό µέρος

677 ΜΕφΘεσ 472/2016, Ο προσδιορισµός της συνήθους διαµονής του παιδιού κατά την έννοια του καν. 2201/2003, σηµ. Απ. Άνθιµου

Ένδικα µέσα

682 ΑΠ 304/2018 Τµ.Γ, Απεύθυνση ενδίκου µέσου κατά αποθανόντος ήδη διαδίκου· συνέπειες αυτής, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ένδικα µέσα

684 ΑΠ 109/2018 Τµ.Α2, Τήρηση των ειδικών διατυπώσεων επίδοσης έφεσης στο Ελληνικό Δηµόσιο απαιτείται µόνον όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικός του, σηµ. Αν. Παπαδοπούλου

Ειδικές διαδικασίες

686 ΑΠ 1600/2017 Τµ.Α1, Η αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών του πτωχού δεν εµποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωµής & ΑΠ 1013/2018 Τµ.Α1, Ν. 3869/2010· δεν εµπίπτει στην απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών µέτρων κατά του υπερχρεωµένου φυσικού προσώπου η υποβολή αίτησης και η έκδοση διαταγής πληρωµής, σηµ. Κ. Γιαννόπουλου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

693 Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung, Festschrift für Hanns Prütting zum 70. Geburtstag, από Απ. Άνθιµο

694 Reinhard Bork/Herbert Roth (Hrsg.), Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23. Auflage, Band 4, §§ 271-327, από Απ. Άνθιµο

695 Dimitrios Papanikolaou, Die sekundäre Erklärungspflicht im Zivilprozess, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

iii Ευρετήριο συγγραφέων

viii Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

xvi Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

xx Αριθµητικό ευρετήριο νοµολογίας

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού