Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2019
© Σεπτέμβριος 2019
Σελίδες: III + 144
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2019)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 5/2019:

Μελέτες

L. Cadiet, Οι µεταρρυθµίσεις στο γαλλικό σύστηµα δικαιοσύνης, µεταξύ των οικονοµικών επιταγών και των δηµοκρατικών απαιτήσεων, σ. 473

Ν. Κλαµαρής, Ακαδηµαϊκή Αναφορά στο επιστηµονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Loïc Cadiet, σ. 487

Π. Αρβανιτάκης, Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ, σ. 500

Ευ. Ασηµακοπούλου, Οι αόριστες νοµικές έννοιες κατά την άσκηση της αγωγής, σ. 508

Σπ. Αλεξανδρής, Η εµπειρία από την εφαρµογή του θεσµού της Διαµεσολάβησης (Οδηγίας 2008/52/ΕΚ) στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 526

Νοµολογία

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης κατά το άρθρο 34 καν. 44/2001· έλεγχος δηµόσιας τάξης σε σχέση µε το ύψος της επιβληθείσης από το αλλοδαπό δικαστήριο δικαστικής δαπάνης· ζητήµατα, ΑΠ 579/2019 (σηµ. Απ. Άνθιµος), σ. 548

Έφεση ασκούµενη επ’ ονόµατι ήδη θανόντος προσώπου· ζητήµατα, ΜΕφΑθ 6199/2019 (παρατ. Αθ. Κρητικός), σ. 557

Ζητήµατα απόδειξης προφορικής σύµβασης δανείου µεταξύ συζύγων, ΜΕφΠατρ 334/2019 (παρατ. Α.-Μ. Ιωαννίδη), σ. 560

Στη δίκη της ανακοπής νοµιµοποιείται παθητικά µόνο το νοµικό πρόσωπο, προς ικανοποίηση απαίτησης του οποίου επισπεύδεται η εκτέλεση, ΕλΣυν 762/2019 (σηµ. Ά. Λιγωµένου), σ. 612

H νοµιµοποίηση των Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων από Δάνεια και Πιστώσεις ως µη δικαιούχων διαδίκων

ΜΠρΚυπαρ 112/2017, ΜΠρΚαρδ 49/2019, ΜΠρΑθ 3109/2019, ΜΠρΛαρ 155/2019, ΜΠρΠειρ 3604/2019, ΑΠ 763/2019 Τµ.Α2 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 566

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2019
© Σεπτέμβριος 2019
Σελίδες: III + 144
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

473 Loïc Cadiet, Οι µεταρρυθµίσεις στο γαλλικό σύστηµα δικαιοσύνης, µεταξύ των οικονοµικών επιταγών και των δηµοκρατικών απαιτήσεων

487 Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Ακαδηµαϊκή Αναφορά στο επιστηµονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Loïc Cadiet

500 Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ

508 Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Οι αόριστες νοµικές έννοιες κατά την άσκηση της αγωγής

526 Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, Η εµπειρία από την εφαρµογή του θεσµού της Διαµεσολάβησης (Οδηγίας 2008/52/ΕΚ) στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

548 ΑΠ 579/2019 Τµ.Α2, Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης κατά το άρθρο 34 καν. 44/2001· έλεγχος δηµόσιας τάξης σε σχέση µε το ύψος της επιβληθείσης από το αλλοδαπό δικαστήριο δικαστικής δαπάνης· ζητήµατα, σηµ. Απόστολου Άνθιµου

557 ΜΕφΑθ 6199/2019, Έφεση ασκούµενη επ’ ονόµατι ήδη θανόντος προσώπου· ζητήµατα, παρατ. Αθανασίου Γ. Κρητικού

560 ΜΕφΠατρ 334/2019, Ζητήµατα απόδειξης προφορικής σύµβασης δανείου µεταξύ συζύγων, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

566 ΜΠρΚυπαρ 112/2017, ΜΠρΚαρδ 49/2019, ΜΠρΑθ 3109/2019, ΜΠρΛαρ 155/2019, ΜΠρΠειρ 3604/2019, ΑΠ 763/2019 Τµ.Α2, Ζητήµατα αναγόµενα στη νοµιµοποίηση των Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων από Δάνεια και Πιστώσεις ως µη δικαιούχων διαδίκων, παρατ. Π. Γιαννόπουλου

Δικονοµικά ζητήµατα ΕλΣυν

Επιµέλεια: Άννα Λιγωµένου

612 ΕλΣυν 762/2019 Τµ.VII, Στη δίκη της ανακοπής νοµιµοποιείται παθητικά µόνο το νοµικό πρόσωπο, προς ικανοποίηση απαίτησης του οποίου επισπεύδεται η εκτέλεση

613 ΕλΣυν 136/2016 Τµ.I, Διοικητική εκτέλεση επί αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών· ζητήµατα

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

ii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού