Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 6 (2023)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 6/2023:

Μελέτες

Π. Γιαννόπουλος, Δικονοµικά ζητήµατα της ανακοπής του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ, σ. 609

Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, σ. 623

Γνωµοδοτήσεις

Γ. Διαµαντόπουλος, Όροι παραδεκτής επικουρικής σώρευσης αγωγής µέσω αυτοτελούς δικογράφου. Προϋποθέσεις αναστολής της δίκης, λόγω εξάρτησής της από άλλη εκκρεµή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου δίκη. Έννοµες σχέσεις µερών κατόπιν άσκησης δικαιώµατος υπαναχώρησης του αγοραστή από σύµβαση πώλησης ακινήτου µε επίκληση την έλλειψη κυριότητας του πωλητή. Αναζήτηση των εκατέρωθεν παροχών, κατ’ άρθ. 904επ ΑΚ, στην περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Δικαίωµα εύλογης αποζηµίωσης υπαναχωρούντος, κατ’ άρθ. 387 § 1 ΑΚ, σ. 636

Δ. Τσικρικάς, Εµπρόθεσµη άσκηση της εφέσεως που ασκήθηκε ηλεκτρονικά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας του άρθρου 518 § 1 ΚΠολΔ καθ’ υπέρβαση του από το άρθρο 144 § 1 ΚΠολΔ οριζόµενου χρόνου – Υπολογισµός του χρόνου αναστολής των προθεσµιών ασκήσεως ενδίκων µέσων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, σ. 657

Νοµολογία

Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθ. 307 ΚΠολΔ επειδή δεν έλαβε χώρα διάσκεψη λόγω του ιδιαιτέρως αυξηµένου φόρτου εργασίας της Εισηγήτριας Αρεοπαγίτη, ΑΠ 2113/2022 (παρατ. Μ. Μαρκουλάκης), σ. 665

Η διαιτητική οριστική απόφαση δεν συγκαταλέγεται στους τίτλους του άρθρου 724 ΚΠολΔ για την επιβολή αυτοδύναµων ασφαλιστικών µέτρων, ΕφΑθ 5548/2023 (παρατ. Κ. Μακρίδου), σ. 680

Δεν προκαλείται ακυρότητα αν η εντολή προς εκτέλεση δεν καταγράφεται στο σώµα του αντιγράφου εξ απογράφου που κοινοποιήθηκε µετά της επιταγής στον καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς η εντολή µπορεί να χορηγηθεί και επί χωριστού φύλλου σε µεταγενέστερο χρόνο, ΜΕφΘρ 389/2023 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 690

Μετά τη µερική επαναφορά του άρθ. 938 ΚΠολΔ παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης αναστολής εκτέλεσης και επί αναπληρωµατικής και έµµεσης εκτέλεσης, όχι όµως επί κατάσχεσης ακινήτων, ΜΠρΘεσ 406/2023 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 709

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2023
© Δεκέμβριος 2023
Σελίδες: VI + 172
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

609 Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Δικονοµικά ζητήµατα της ανακοπής του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ

623 Αναστασία-Μαρία Φρ. Ιωαννίδη, Η επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση

Γνωµοδοτήσεις

636 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Όροι παραδεκτής επικουρικής σώρευσης αγωγής µέσω αυτοτελούς δικογράφου. Προϋποθέσεις αναστολής της δίκης, λόγω εξάρτησής της από άλλη εκκρεµή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου δίκη. Έννοµες σχέσεις µερών κατόπιν άσκησης δικαιώµατος υπαναχώρησης του αγοραστή από σύµβαση πώλησης ακινήτου µε επίκληση την έλλειψη κυριότητας του πωλητή. Αναζήτηση των εκατέρωθεν παροχών, κατ’ άρθ. 904επ ΑΚ, στην περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Δικαίωµα εύλογης αποζηµίωσης υπαναχωρούντος, κατ’ άρθ. 387 § 1 ΑΚ

657 Δηµήτριος A. Τσικρικάς, Εµπρόθεσµη άσκηση της εφέσεως που ασκήθηκε ηλεκτρονικά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας του άρθρου 518 § 1 ΚΠολΔ καθ’ υπέρβαση του από το άρθρο 144 § 1 ΚΠολΔ οριζόµενου χρόνου – Υπολογισµός του χρόνου αναστολής των προθεσµιών ασκήσεως ενδίκων µέσων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

665 ΑΠ 2113/2022 Τµ.Β2, Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθ. 307 ΚΠολΔ επειδή δεν έλαβε χώρα διάσκεψη λόγω του ιδιαιτέρως αυξηµένου φόρτου εργασίας της Εισηγήτριας Αρεοπαγίτη, παρατ. Μιχαήλ Γ. Μαρκουλάκη

669 ΑΠ 193/2023 Τµ.Δ, Λόγος αναίρεσης από το άρθ. 559 αρ. 9 περ. γ΄ ΚΠολΔ εγκαθιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να αποφανθεί επί αιτήµατος επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, παρατ. Ευγενίας Φερεντίνου

673 ΑΠ 1765/2023 Τµ.Α2, Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου µετά την πάροδο της 7ης βραδινής ώρας εργάσιµης ηµέρας λογίζεται ότι έγινε εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και γραµµατειών των δικαστηρίων

680 ΕφΑθ 5548/2023, Η διαιτητική οριστική απόφαση δεν συγκαταλέγεται στους τίτλους του άρθρου 724 ΚΠολΔ για την επιβολή αυτοδύναµων ασφαλιστικών µέτρων, παρατ. Καλλιόπης Θ. Μακρίδου

690 ΜΕφΘρ 389/2023, Δεν προκαλείται ακυρότητα αν η εντολή προς εκτέλεση δεν καταγράφεται στο σώµα του αντιγράφου εξ απογράφου που κοινοποιήθηκε µετά της επιταγής στον καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς η εντολή µπορεί να χορηγηθεί και επί χωριστού φύλλου σε µεταγενέστερο χρόνο, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

709 ΜΠρΘεσ 406/2023, Μετά τη µερική επαναφορά του άρθ. 938 ΚΠολΔ παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης αναστολής εκτέλεσης και επί αναπληρωµατικής και έµµεσης εκτέλεσης, όχι όµως επί κατάσχεσης ακινήτων, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

720 ΜΠρΘεσ 1100/2023, Οι ασφαλιζόµενες µε υποθήκη απαιτήσεις των ανωνύµων εταιρειών που υπάγονται στο ν.δ. της 17.7/13.8.1923 έχουν προνοµιακή ισχύ υπέρτερη οποιασδήποτε άλλης προνοµιούχου απαίτησης και ικανοποιούνται επί ολόκληρου του πλειστηριάσµατος πριν από τις απαιτήσεις του Δηµοσίου, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Επισκόπηση νοµολογίας

Γενικό µέρος

728 ΜΠρΘεσ 16279/2023, Εξουσία δικαστικού επιµελητή για αναζήτηση της πραγµατικής κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, σηµ. Ι. Καµπούρη

731 ΠΠρΑθ 3339/2023, Αρµοδιότητα Ειδικού Τµήµατος Εκδίκασης Υποθέσεων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πρωτοδικείου Αθηνών προς εκδίκαση διαφορών εκ του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, σηµ. Ε. Ζιάκα

Αναγκαστική εκτέλεση

734 ΕιρΠεριστ 22/2023, Παράβαση της ρύθµισης του άρθρου 925 § 1 ΚΠολΔ περί υποχρέωσης κοινοποίησης στον οφειλέτη (νέας) επιταγής προς εκτέλεση και των εγγράφων που αποδεικνύουν την ειδική ή καθολική διαδοχή συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, χωρίς δυνατότητα θεραπείας µε τη µεταγενέστερη προσκοµιδή των εγγράφων στη δίκη της ανακοπής, σηµ. Ν. Κατηφόρη

739 ΜΕφΠειρ 294/2023, Το «ένδικο µέσο» του άρθ. 43 § 5 καν. 44/2001 κατά απόφασης που κηρύσσει εκτελεστή αλλοδαπή δικαστική απόφαση ασκείται µε κατάθεση δικογράφου στη γραµµατεία του εφετείου και επίδοση αυτού στον καθ’ ου εντός της προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, σηµ. Απ. Άνθιµου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

744 Cristina González Beilfuss/Laura Carpaneto/Thalia Kruger/Ilaria Pretelli/Mirela Župan, Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Matrimonial and Parental Responsibility Matters. A Commentary on Regulation 2019/1111 (Brussels IIb), από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

iii Ευρετήριο συγγραφέων

ix Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

xxi Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

xxv Αριθµητικό ευρετήριο νοµολογίας

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

 • Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις
 • Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες
 • Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα
 • Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου
 • Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Ιδρυτές-Διευθυντές

 • Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Νικόλαος Καν. Κλαµαρής, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Νικόλαος Θ. Νίκας, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Επιστηµονική Επιτροπή

 • Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Γεώργιος Ν. Διαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Εύη Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρεοπαγίτης
 • Παναγιώτης Κολοτούρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
 • Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Γεώργιος Ορφανίδης, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεοπαγίτης
 • Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Ευαγγελία Ποδηµατά, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 • Στέλιος Σταµατόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Αρεοπαγίτης
 • Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Δηµήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διεύθυνση Έκδοσης

 • Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη ύλης)
 • Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Δηµήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιτροπή Σύνταξης

 • Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ιωάννης Σ. Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Επ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Δηµήτρης Γ. Μπαµπινιώτης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Τακτική Επιστηµονική Συνεργασία

 • Απόστολος Άνθιµος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Χρήστος Ευθυµίου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αναστασία-Μαρία Φρ. Ιωαννίδη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Στέφανος Καραµέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αθανάσιος Καστανίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Παναγιώτης Γ. Κοντογεωργακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Νικόλαος Κωνσταντινάκος, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Διονυσία Μουζάκη, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Ιωάννα Ξυντάρα, Δρ. Νοµικής
 • Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
 • Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας
 • Παντελεήµων Ρεντούλης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 • Αλεξία Φλώρου, Δ.Ν., Σπουδάστρια ΕΣΔι
 • Παναγιώτης Χριστοδούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Επιστηµονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώµα

 • Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαµίδας, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωµύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτροµάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος, Πρό-εδρος του ΑΠ ε.τ., Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Παναγιώτης Πικραµµένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ, Κωνσταντίνος Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος του ΕΣ, Ιωάν-νης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
 • Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Mίµης Γραµµατικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθα-νάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανασία Τσαµπάση, Αντιπρόε-δρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ.
 • Χαράλαµπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Μιχαήλ Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεράσιµος Σιµόπου-λος, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
 • Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.
 • Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστηµίων

 • Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Δηµήτριος Δηµητρίου, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.), Λάµπρος Κιτσαράς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ­Δηµήτριος Μανιώτης, Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Αφ.), Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.)
 • Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Αφ.), Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αφ.), Βασίλειος Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ιωάννης Μαντζουράνης, Επ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστη-µίου Θεσσαλονίκης, Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλµπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δικηγόροι, Δ.Ν.

 • Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εµµανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Νικόλαος Δαβράδος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Μαρία Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικη-γόρος, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιµος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Δηµήτριος Μηχιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταµαµίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος