Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 5 (2022)

Από τα περιεχόµενα τεύχους 5/2022:

Μελέτες

Ευ. Βασιλακάκης, Εκκρεµοδικία και δεδικασµένο στο σηµείο τοµής διαιτησίας και ευρωπαϊκού δικαίου για την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, σ. 489

Ν. Κατηφόρης, Η νοµιµοποίηση των ΕΔΑΔΠ για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και τη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως στο πλαίσιο της εφαρµογής των άρθρων 10 § 14 του ν. 3156/2003 και 2 § 4 του ν. 4354/2015, σ. 504

Ε. Ασηµακοπούλου, Διαµεσολάβηση και Οικογενειακό Δίκαιο: ν. 4640/2019 και ν. 4800/2021, σ. 512

Γνωµοδοτήσεις

Ν. Νίκας, Η δίκη περί επιβολής των ποινών προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως (ΚΠολΔ 947 Ι 3) αποτελεί δίκη περί την εκτέλεση – Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, σ. 517

Δ. Τσικρικάς, Ακύρωση διαταγής ειρηνοδίκη για την καταχώριση τροποποιήσεων καταστατικού σωµατείου – Χρόνος επελεύσεως των εννόµων συνεπειών της δικαστικής αποφάσεως περί ακυρώσεως – Έκδοση προσωρινής διαταγής περί αναστολής των εν λόγω εννόµων συνεπειών – Έννοµες συνέπειες της απορρίψεως αγωγής ακυρώσεως της αποφάσεως γ.σ. σωµατείου, σ. 528

Νοµολογία

Αναιρετικός έλεγχος προϋποθέσεων νοµιµοποίησης, ΑΠ 355/2022 & ΑΠ 222/2022 (παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητράς), σ. 535

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας επί της ένστασης εκ του άρθρου 281 ΑΚ συγκροτεί αυτοτελές κεφάλαιο µη αναγκαία συνεχόµενο µε εκείνο της αγωγικής αξίωσης· απαράδεκτος ο πρόσθετος λόγος που βάλλει κατά του πρώτου, ΑΠ 376/2022 (παρατ. Κ. Μακρίδου), σ. 553

Ζητήµατα από τη σχέση πολιτικής και ποινικής δίκης, ΑΠ 855/2022 & ΑΠ 394/2022 (παρατ. Γ. Κόντης), σ. 557

Δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτησία µη γνήσιας υπόθεσης εκούσιας δικαιοδοσίας περί διορισµού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή οµόρρυθµης εταιρίας, ΑΠ 1510/2022 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 586

Ο κανονισµός 1215/2012 εξακολουθεί να καταλαµβάνει όλες τις δικαστικές διαδικασίες που είχαν ανοίξει µέχρι το τέλος της συµφωνηθείσας µεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ, ΜΕφΠειρ 567/2022 (παρατ. Απ. Άνθιµος), σ. 593

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2022
© Οκτώβριος 2022
Σελίδες: VI + 130
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

489 Ευάγγελος Ν. Βασιλακάκης, Εκκρεµοδικία και δεδικασµένο στο σηµείο τοµής διαιτησίας και ευρωπαϊκού δικαίου για την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων – H απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση London Steam-Ship

504 Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Η νοµιµοποίηση των Εταιρειών Διαχειρίσεως Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και τη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως στο πλαίσιο της εφαρµογής των άρθρων 10 § 14 του ν. 3156/2003 και 2 § 4 του ν. 4354/2015

512 Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, Διαµεσολάβηση και Οικογενειακό Δίκαιο: ν. 4640/2019 και ν. 4800/2021

Γνωµοδοτήσεις

517 Νικόλαος Θ. Νίκας, Η δίκη περί επιβολής των ποινών προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως (ΚΠολΔ 947 Ι 3) αποτελεί δίκη περί την εκτέλεση – Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου

528 Δηµήτριος Α. Τσικρικάς, Ακύρωση διαταγής ειρηνοδίκη για την καταχώριση τροποποιήσεων καταστατικού σωµατείου – Χρόνος επελεύσεως των εννόµων συνεπειών της δικαστικής αποφάσεως περί ακυρώσεως – Έκδοση προσωρινής διαταγής περί αναστολής των εν λόγω εννόµων συνεπειών – Έννοµες συνέπειες της απορρίψεως αγωγής ακυρώσεως της αποφάσεως γ.σ. σωµατείου

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

535 ΑΠ 355/2022 Τµ.B1, Μισθολογικές αξιώσεις ιατρών· έλλειψη παθητικής νοµιµοποίησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω ex lege οιονεί καθολικής διαδοχής από τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν δε από την οικεία ΔΥΠΕ & ΑΠ 222/2022 Τµ.A2, Αξιώσεις προµηθευτών· ex lege οιονεί καθολική διαδοχή του ΕΟΠΥΥ από τον ΕΦΚΑ· δεν νοµιµοποιείται ο πρώτος σε άσκηση αναίρεσης, ούτε προκειµένου να προβάλει αιτίαση σχετική µε την υποκατάστασή του, παρατ. Κωνσταντίνου Παπαχρήστου-Δηµητρά

553 ΑΠ 376/2022 Τµ.Γ, Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας επί της ένστασης εκ του άρθρου 281 ΑΚ συγκροτεί αυτοτελές κεφάλαιο µη αναγκαία συνεχόµενο µε εκείνο της αγωγικής αξίωσης· απαράδεκτος ο πρόσθετος λόγος που βάλλει κατά του πρώτου, παρατ. Καλλιόπης Θ. Μακρίδου

557 ΑΠ 855/2022 Τµ.Α1, Το πολιτικό δικαστήριο, στην κρίση του για την τέλεση ή µη αστικού αδικήµατος, δεν δεσµεύεται από τυχόν προηγηθείσα σχετική απόφαση ποινικού δικαστηρίου & ΑΠ 394/2022 Τµ.Α2, Ο σεβασµός του τεκµηρίου αθωότητας δεν έχει την έννοια ότι το πολιτικό δικαστήριο κωλύεται να καταλήξει σε διαφορετικό αποδεικτικό πόρισµα, υποχρεούµενο να αποδεχθεί την ποινική αθώωση και να τη θέσει ως βάση στην απόφασή του, παρατ. Γεωργίου Κόντη

586 ΑΠ 1510/2022 Τµ.Δ, Δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτησία µη γνήσιας υπόθεσης εκούσιας δικαιοδοσίας περί διορισµού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή οµόρρυθµης εταιρίας, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

593 ΜΕφΠειρ 567/2022, Ο κανονισµός 1215/2012 εξακολουθεί να καταλαµβάνει όλες τις δικαστικές διαδικασίες που είχαν ανοίξει µέχρι το τέλος της συµφωνηθείσας µεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

606 ΔΕΕ της 20.6.2022, C-700/20, Κανονισµός 44/2001· ζητήµατα παράλληλων δικών που αναφύονται επί κρατικής απόφασης η οποία επιβεβαιώνει, επαναλαµβάνοντάς το, το περιεχόµενο διαιτητικής απόφασης

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος