Ελληνικά English
| | | |

Journals


Ενέργεια & Δίκαιο, 28 (2018)

Edition info

Journal
Ενέργεια & Δίκαιο
ISSN
1109-9933
Current issue
Issue number: 28, 2018
© February 2018
Pages: 204
Subscriptions

Judges: € 75

International subscription: € 100

Companies: € 75

Students: € 75

Ενέργεια & Δίκαιο (Ενέργεια&Δίκαιο)


Ενέργεια & Δίκαιο, 28 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 28 – Β/2018:

Οι συμβατικές σχέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Θεσμικές επιλογές και πρακτικές επιπτώσεις

Συμμετοχή και διαμεσολάβηση στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά Οι Συμβάσεις Καταμερισμού της Παραγωγής (Production Sharing Agreements - PSAs): παρουσίαση και ανάλυση του μηχανισμού λειτουργίας

Το δικαίωμα αυτόνομης θέρμανσης στην Ιταλία

Η εθνικοποίηση των ενεργειακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της γεωπολιτικής στρατηγικής των Δυνάμεων: Το παράδειγμα της Gazprom

Το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασμού στην αγορά του φυσικού αερίου - Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/1938

Edition info

Journal
Ενέργεια & Δίκαιο
ISSN
1109-9933
Current issue
Issue number: 28, 2018
© February 2018
Pages: 204
Subscriptions

Judges: € 75

International subscription: € 100

Companies: € 75

Students: € 75

Table of contents   +

τεύχος 28 - έτος 15ο B΄ εξάμηνο

8 Επίκαιρα

Άρθρα

33 Οι συμβατικές σχέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Θεσμικές επιλογές και πρακτικές επιπτώσεις, Δημήτρης Λιάππης

37 Συμμετοχή και διαμεσολάβηση στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Χριστίνα Ταρνανίδου

63 Οι Συμβάσεις Καταμερισμού της Παραγωγής (Production Sharing Agreements - PSAs): παρουσίαση και ανάλυση του μηχανισμού λειτουργίας, Μαρίκα Καραγιάννη

74 Το δικαίωμα αυτόνομης θέρμανσης στην Ιταλία, Αντώνιος Μανιάτης

82 Η εθνικοποίηση των ενεργειακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της γεωπολιτικής στρατηγικής των Δυνάμεων: Το παράδειγμα της Gazprom, Ασπασία Αλιγιζάκη

97 Το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασμού στην αγορά του φυσικού αερίου - Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/1938, Αλεξία Τροκούδη - Εμμανουήλ Χουρμούσης

106 Νομοθετικό δελτίο

Νομολογία

• Εθνική

109 Συμβούλιο της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα-7μ.) 1779/2018: Αίτηση ακύρωσης κανονιστικής πράξης της ΡΑΕ περί καθορισμού ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου και πρότυπης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής –

136 Τριμελές Εφετείο Θράκης 91/2017 & Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 15157/2017 (κοινή περίληψη): Οι μονάδες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν συγχρόνως τυγχάνουν και μονάδες συμπαραγωγής αφενός μεν απαλλάσσονται από την καταβολή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων αφετέρου δε υπόκεινται στην καταβολή του τέλους για τη χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Σχόλιο: Στεφανία Χατζηχριστοφή

143 Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας 13/2017: Αγωγή για να αναγνωρισθεί ότι δεν υφίσταται η σε βάρος του ενάγοντος απαίτηση λόγω ρευματοκλοπής και να παραληφθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας του, επειδή είναι Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης.

• Ενωσιακή

150 ΔΕΕ (πέμπτο τμήμα) - Απόφαση της 13ης ­Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-329/15: Αίτηση προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία του άρθρου 107, παράγραφος 1, και του άρθρου 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ

153 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα)- Απόφαση της 25ης Ιουλίου 2018 στην υπόθεση C-103/17: Αίτηση προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ 1992, L 76, σ. 1), καθώς και των άρθρων 3 και 18 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 2003, L 283, σ. 51).

158 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα) – Απόφαση της 27ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση C 90/17: Αίτηση προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία του άρθρου 21, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 2003, L 283, σ. 51).

163 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα) – Απόφαση της 6ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση C-49/17: Αίτηση προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία του άρθρου 21, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

166 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα) - Απόφαση της 7ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση C 31/17: Αίτηση προδικαστικής απόφασης για την ερμηνεία του άρθρου 14, παρ. 1, στοιχείο αʹ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

169 ΔΕΕ (δεύτερο τμήμα) – Απόφαση της 7ης Αυγούστου 2018 στην υπόθεση C-561/16: Αίτηση προδικαστικής απόφασης αναφορικά με την ερμηνεία των άρθρου 7, παρ. 1, 4 και 9 και άρθρ. 20, παρ. 4 και 6 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.

174 ΔΕΕ (πέμπτο τμήμα) – Απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C 347/16: Αίτηση προδικαστικής απόφασης αναφορικά με την ερμηνεία των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ της Οδηγία 2009/72/ΕΚ, των άρθρων 9, 10, 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009, του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1227/2011, του άρθρου 2, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 σχετικά με την πιστοποίηση και διορισμό ανεξάρτητου διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς, καθώς και τον περιορισμό του αριθμού των κατόχων αδείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην εθνική επικράτεια

• Αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών

179 ΑΕΠΠ (2ο Κλιμάκιο) 115/2017: Προδικαστική προσφυγή κατά απόφασης Επιτροπής Αποσφράγισης και Τυπικής Αξιολόγησης Προσφορών δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της ΔΕΗ με αντικείμενο «Προμήθεια Γράσων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γράσων για τις ανάγκες της ΔΕΗ συνολικού προϋπολογισμού 1.431.325,00 ₠ χωρίς ΦΠΑ.

184 ΑΕΠΠ (7μ) 3/2018: Προδικαστική προσφυγή με την οποία ζητείται η ακύρωση δύο όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ άνω των ορίων για την προμήθεια «Αυτομετασχηματιστών 280MVA, 400/157,5/30 kV» (CPV: 31171000-5 Μετασχηματιστές με υγρό μονωτικό υλικό), η οποία υποδιαιρείται σε 8 Ομάδες, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ (εκ των οποίων τα 5.000.000 αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια αυτομετασχηματιστών 280MVA, 400/157, 5/30 Kv.

195 ΑΕΠΠ (1ο Κλιμάκιο) 438/2018: Προδικαστική προσφυγή οικονομικού φορέα κατά απόφασης του Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Αττικής ως προς την προσφορά δύο συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για τη «Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίας, τετραμηνιαίας & εξαμηνιαίας καταμέτρησης για τις επτά (7) διοικητικές περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 3.972.821,52 ευρώ πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

• Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

198 ΝΣΚ (Α’ Τακτική Ολομέλεια) 83/2018: Με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν. 3734/2009 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 134/1975 που προέβλεπε τη δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας να ορίζονται περιοχές της χώρας στις οποίες θα παραχωρείται κατ' αποκλειστικότητα στη ΔΕΗ χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων ορυκτών υλών (λιγνιτών, τύρφης κ.λπ.).

Βιβλιοπαρουσίαση

203 Ασπασία Αλιγιζάκη, Ενεργειακή Πολιτική και Δίκαιο της ΕΕ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2018, από Μαγδαληνή Χ. Μπιθέλη

Editorial team   +

Η ύλη του περιοδικού βασίζεται κυρίως σε 6 άξονες:
1. Ενέργεια και Απελευθέρωση σχετικών αγορών - 2. Ενέργεια, Περιβάλλον & Προστασία καταναλωτή - 3. Ενέργεια και Ανταγωνισμός - 4. Ενέργεια και Συμβάσεις - 5. Ενέργεια και Τεχνολογία - 6. Ενέργεια και Οικονομία / Χρηματοδοτικά• Περιλαμβάνει: 1. Νομολογία - 2. Νομοθεσία - 3. Μελέτες με επιστημονική εμβάθυνση - 4. Εξειδικευμένα άρθρα - 5. Βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση: Καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη, Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης
Σύνταξη: Χάρης Συνοδινός, Απόστολος Σίνης, Δημήτρης Λελοβίτης, Χριστόφορος Πέτρου
Επιστημονική Επιτροπή: Δημοσθένης Αγορής, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος ΤΕΕ - Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Αντιπρύτανης - Μιχ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ - Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ΕΜΠ - Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Δημήτρης Λάλας, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Δ. Λελοβίτης, Δικηγόρος, LLM - Μιχ.-Θ. Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ - Κωνσταντίνος Πανέτας, πρώην Γεν. Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ - Μιχ. Παπαδόπουλος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ - Χριστόφορος Πέτρου, Δικηγόρος, ΔΝ - Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας - Aπόστολος Σίνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου - Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Παν. Αθηνών - Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, ΔΝ - Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Παν. Αθηνών - Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας - Βασίλης Χατζόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ, Επισκέπτης καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account