Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου - Επιτομή, 2009


Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου - Επιτομή, 2009 Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η παρούσα μονογραφία είναι, ακριβώς, η προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν περισσότερους τομείς του δικαίου και, όχι, βεβαίως, μόνο το εμπορικό δίκαιο.

Στόχος της παρούσας επιτομής είναι η παρουσίαση των ποικίλων θεματικών που αφορούν τη δραστηριοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, όχι μόνο στους σπουδαστές του δικαίου, αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναπτύσσονται βασικές έννοιες, γίνεται αναφορά στα μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζεται η σχετική τεχνολογία. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διατάξεις του π.δ. 131/2003 που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται ειδικότερα νομικά ζητήματα. Εδώ περιλαμβάνονται τα ονόματα χώρου, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές συμβάσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά και ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, προστασίας προσωπικών δεδομένων, φορολογικά ζητήματα και ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου - Επιτομή
© 2009
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-430-3
Σελίδες
XV + 252
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ XIII

1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ι. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

1. Εισαγωγή και εννοιολογική οριοθέτηση

2. Είδη ηλεκτρονικού εμπορίου

3. Η σημασία του Διαδικτύου για το ηλεκτρονικό εμπόριο

4. Τα οφέλη από το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

ΙΙ. Η οικονομική διάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου

ΙΙΙ. Tο Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του

1. Δομή και χαρακτηριστικά του Διαδικτύου

2. Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου

IV. Ηλεκτρονικές αγορές - ηλεκτρονικά καταστήματα

1. Γενικά

2. Τύποι ηλεκτρονικών αγορών

V. Μηχανισμοί ηλεκτρονικών καταστημάτων

1. Η παρουσίαση των ηλεκτρονικών καταστημάτων

2. Αγορά και πληρωμή στα ηλεκτρονικά καταστήματα

3. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

2ο Κεφάλαιο: Γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ι. Γενικές διατάξεις

1. Αντικείμενο ρύθμισης του π.δ. 131/2003

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1. Καλυπτόμενες υπηρεσίες

2.2 Εξαιρούμενοι τομείς

3. Βασικοί ορισμοί

ΙΙ. Κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

1. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινω-νίας της πληροφορίας

1.1. Ο κανόνας

1.2. Παρεκκλίσεις

1.3. Τομείς που εξαιρούνται από την αρχή της ελεύθερης κυ-κλοφορίας υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

2. Η αρχή της εφαρμογής του δικαίου του κράτους προέλευσης

2.1. Ο κανόνας

2.2. Εξαιρέσεις

3. Η αρχή της μη αναγκαίας προηγούμενης άδειας

ΙΙΙ. Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες

3ο Κεφάλαιο: Ονόματα χώρου (Domain Names)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου

1. Η διαχείριση των ονομάτων χώρου σε διεθνές επίπεδο

2. Το κοινοτικό όνομα χώρου με κατάληξη.eu

3. Η διαχείριση ονομάτων χώρου στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης ονομάτων χώρου υπ’ αριθ. 351-76

1. Το περιεχόμενο του δικαιώματος επί ονόματος χώρου

2. Προϋποθέσεις εκχώρησης ονομάτων χώρου

3. Διαδικασία εκχώρησης

4. Διάρκεια εκχώρησης, μεταβίβαση και κατάσχεση ονομάτων χώρου

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

IV. Σύγκρουση ονόματος χώρου και διακριτικών γνωρισμάτων

4ο Κεφάλαιο: Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των δικτυακών τόπων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Πνευματική ιδιοκτησία

1. Νομοθετική εξέλιξη

2. Προστατευόμενα έργα στο Διαδίκτυο

2.1. Ορισμός του έργου

2.2. Τα στοιχεία του έργου

2.3. Δικαιώματα εκμετάλλευσης

2.4. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

3. Συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας

4. Η προστασία των ιστοσελίδων

5. Περιορισμοί

6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για χρήση ή εκμετάλλευση στο Διαδίκτυο

6.1. Γενικά

6.2.Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης

6.3. Μεταβίβαση με σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης

6.4. Χρησιμοποίηση έργων υποκείμενων σε άδεια creative com-mons

7. Τεχνολογικά μέτρα προστασίας

8. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Δίκαιο σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού

IV. Δίκαιο ευρεσιτεχνίας

V. Σύνδεσμοι υπερκειμένου

1. Γενικά

2. Η νομιμότητα της εισαγωγής συνδέσμων, γενικά

3. Ειδικότερη εξέταση

5ο Κεφάλαιο: Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι μορφές της διαδικτυακής διαφήμισης

1. Η παρουσία στο Διαδίκτυο με τη δημιουργία ιστοχώρου

2. Διαφημιστικά εικονίδια (banners)

3. Τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up και pop-under advertising)

4. Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links)

5. Διαδικτυακή χορηγία

6. Προγράμματα συνεργασίας

7. Διαφήμιση με αποστολή μη αιτηθείσας εμπορικής επικοινωνίας (Spamming)

8. Διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης

9. Άλλες μορφές διαδικτυακής διαφήμισης

ΙΙΙ. Το νομικό πλαίσιο για τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο

1. Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη διαφήμιση

1.1. Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση

1.2. Συγκριτική διαφήμιση

1.3. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

1.4. Ειδικοί περιορισμοί της διαφήμισης

2. Η έννοια της εμπορικής επικοινωνίας στο π.δ. 131/2003

3. Οι ρυθμίσεις του π.δ. 131/2003 για τη διαφήμιση στο Διαδί-κτυο

4. Μη αιτηθείσα εμπορική επικοινωνία

4.1. Η προβληματική της μη αιτηθείσας εμπορικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Spamming)

4.2. Η ρύθμιση του π.δ. 131/2003

5. Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

6ο Κεφάλαιο: Ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η κατάρτιση σύμβασης σε απευθείας σύνδεση

1. Γενικά

2. Η ηλεκτρονική δήλωση βούλησης

3. Συντέλεση και περιέλευση της δήλωσης βούλησης

4. Ανάκληση της δήλωσης βούλησης και αδυναμία περιέλευσης της στον παραλήπτη

5. Η διαδικτυακή παρουσίαση ως πρόταση για σύναψη σύμβασης

6. Μη έγκυρη κατάρτιση συμβάσεων

ΙΙΙ. Η εγκυρότητα της κατάρτισης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα

IV. Ηλεκτρονική υπογραφή

1. Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής υπογραφής

2. Οι ρυθμίσεις του π.δ. 150/2001 για την ηλεκτρονική υπογραφή

V. Η διαδικασία κατάρτισης της ηλεκτρονικής σύμβασης

1. Προσυμβατική πληροφόρηση

2. Κατάρτιση της σύμβασης και διόρθωση λαθών

VI. Ηλεκτρονικές πληρωμές

VII. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

VIIΙ. Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων στο Διαδίκτυο

ΙΧ. Διεθνής αρμοδιότητα και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω του Διαδικτύου

7ο Κεφάλαιο: Προστασία καταναλωτή

Ι. Εισαγωγή στην προβληματική

ΙΙ. Η έννοια του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

ΙΙΙ. Γενικοί όροι συναλλαγών

ΙV. Συμβάσεις από απόσταση

V. Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση

VI. Πωλήσεις και εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών

VII. Διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές

8ο Κεφάλαιο: Φορολογία ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ι. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

1. Γενικά

2. Το ελληνικό δίκαιο

ΙΙ. Η φορολογία εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο

ΙΙΙ. Η επιβολή ΦΠΑ στις διαδικτυακές συναλλαγές

9ο Κεφάλαιο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Ηλεκτρο-νικό Εμπόριο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το γενικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

1. Γενικά

2. Αντικείμενο προστασίας

3. Βασικές έννοιες της προστασίας δεδομένων

4. Η νομιμότητα της επεξεργασίας στο ν. 2472/1997

5. Εφαρμοστέο δίκαιο - διασυνοριακή ροή δεδομένων

ΙΙΙ. Διατάξεις για την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο ν. 3471/2006

1. Γενικά

2. Προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

3. Νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

4. Δεδομένα κίνησης

5. Κατασκοπευτικό λογισμικό και cookies

6. Η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

IV. Διατήρηση δεδομένων

10ο Κεφάλαιο: Ευθύνη για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πλη-ροφορίας

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

1. Η ρύθμιση της ευθύνης του παροχέα περιεχομένου (Content Provider)

2. Αστική ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

3. Ποινική ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

ΙΙΙ. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

1. Γενικά

2. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων και εννοιολογική οριοθέτηση

3. Οριζόντια προσέγγιση

4. Η ρύθμιση της απαλλαγής από την ευθύνη

IV. Απαλλαγή των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών από την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν

1. Απλή μετάδοση

2. Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη

3. Φιλοξενία

4. Παύση ή πρόληψη της παράβασης

5. Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

6. Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
T. Kosmides, Fernabsatzverträge und E-Commerce-Verträge, 2018
Die vorliegende Monografie, die im Rahmen der Forschungstätigkeit des Autors am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München entstanden ist und u.a. durch...
Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2010
Η δεύτερη έκδοση του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου φιλοδοξεί να καταδείξει τους κινδύνους, με τους οποίους είναι συνδεδεμένες οι συνεχείς εξελίξεις της ψηφιακής...