Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2η έκδ., 2015


Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2η έκδ., 2015

Τα βασικά Ενωσιακά νομοθετήματα που ρυθμίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι οι Οδηγίες 2000/31/ΕΚ «για το ηλεκτρονικό εμπόριο» και 1999/93/ΕΚ «για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» και, κατ’ επέκτασιν και οι Εθνικές μας πράξεις προσαρμογές, ήτοι τα ΠΔ 131/2003 και 150/2001, αντιστοίχως, δεν έχουν τροποποιηθεί.

Ωστόσο, οι εν τω μεταξύ επελθούσες ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που αποτελεί πλέον πραγματικότητα στη χώρα μας, κυρίως όμως η εκτενής νομολογία που έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία δεκαετία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τα εθνικά μας δικαστήρια, αποτέλεσαν αφορμή για την αναθεωρημένη, έκδοση του βιβλίου «Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου».

Η προσπάθειά επικεντρώνεται στην όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση των βασικών νομικών ζητημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου του «σήμερα» με τρόπο κατανοητό και σε μη νομικούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Ηλεκτρονικές συμβάσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές • Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο • Ηλεκτρονικές διευθύνσεις • Προστασία χρήστη - καταναλωτή • Προστασία προσωπικών δεδομένων
© 2015
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-157-9
Σελίδες
ΧΧ + 436
Τιμή
€ 44,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικές Παρατηρήσεις

2. Η Έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3. Τα Είδη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

4. Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Εμπορικών Δεδομένων (Οι Συμβάσεις EDI)

5. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο

6. Οι Υπηρεσίες του Διαδικτύου

7. Η Οικονομική Διάσταση του Ηλεκτρο­νικού Εμπορίου

8. Τα Πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τους Καταναλωτές και τις

Επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. Η Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο

2. Το Ζήτημα των «Domain Names»

2.1. Γενικές Παρατηρήσεις/Τεχνικά Στοιχεία

2.2. Η Λειτουργία των Domain Names

2.3. Η Διαχείριση των Domain Names σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4. Η Διαχείριση των Domain Names σε Διεθνές Επίπεδο

2.5. Η Διαχείριση των Domain Names σε Εθνικό Επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Ζητήματα Δικονομικού Δικαίου / Ο Ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

2.1. Ο Καθορισμός της Διεθνούς Δικαιοδοσίας και το Εφαρμοστέο Δίκαιο στα

Πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

2.1.α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την ανα­γνώ­ρι-

ση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»

2.1.β. Ο Καθορισμός της Διεθνούς Δικαιοδοσίας Ειδικά στις Συμβάσεις

Κατα­ναλωτών

2.2. Ο Καθορισμός του Εφαρμοστέου Δικαίου στις Συμβατικές Ενοχές / Ο

Κανονισμός Ρώμη

2.2.α. Ο Καθορισμός της Διεθνούς Δικαιοδοσίας Ειδικά στις Συμβάσεις

Καταναλωτών κατά τον Κανονισμό Ρώμη

2.3. Το Εφαρμοστέο Δίκαιο σε Ενοχές από Αδικοπραξία / Ο Κανονισμός

Ρώμη ΙΙ

3. Ο Ρόλος της Αυτορρύθμισης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Λύσεις «Ήπιου Δικαίου» – «Soft Law»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ «σχετικά με ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπο­ρίου στην εσωτερική αγορά»

2.1. Γενικές Παρατηρήσεις

2.2. Γενικές Διατάξεις/Στόχος/Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας

2.3. Οι Βασικές Αρχές επί των Οποίων Εδράζεται η Οδηγία

2.4. Οι Σχετικές με τη Σύναψη των Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Διατάξεις της Οδηγίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΠΔ 131/2003 ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1.2. Πεδίο Εφαρμογής του ΠΔ 131/2003

1.3. Τομείς που Εξαιρούνται από την Εφαρμογή του ΠΔ 131/2003

1.4 Τρόπος Ερμηνείας των Διατάξεων του ΠΔ 131/03

1.5. Τα Υποκειμενικά όρια του Πεδίου Εφαρμογής του ΠΔ 131/2003

2. Η Αρχή της Χώρας Προέλευσης και η Εγκατάσταση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών

2.1. Παρεκκλίσεις και Εξαιρέσεις από τον Κανόνα της «Εσωτερικής Αγοράς»

ι) Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τη ρήτρα Εσωτερικής Αγοράς

ιι) Οι εξαιρέσεις από τη ρήτρα εσωτερικής αγοράς

3. Η Απαγόρευση Επιβολής Προηγούμενης Αδείας

4. Οι Υποχρεώσεις σε Παροχή Πληροφόρησης

5. Η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

5.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

5.2. Οι Ρυθμίσεις του ΠΔ 131/03 για τις Εμπορικές Επικοινωνίες

5.2.α. Η Έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας

5.2.β. Οι Υποχρεωτικά Παρεχόμενες Πληροφορίες

5.3. Το Πρόβλημα της μη Ζητηθείσας Εμπορικής Επικοινωνίας / Οι Σχετικές

Ρυθμίσεις της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ «για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο» και της

Οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες»

5.4. Οι Ρυθμίσεις του Άρθρου 6 ΠΔ 131/2003 για τη μη Ζητηθείσα Εμπορική

Επικοινωνία

5.5. Οι Ρυθμίσεις του Ν. 2251/94 για τη μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία

5.6. Τα Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα

6. Η Σύναψη των «on Line» Συμβάσεων

6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

6.2. Η Υποχρέωση Άρσης των Εμποδίων για την Κατάρτιση Ηλεκτρονικών

Συμβάσεων

6.3. Η Παροχή Πληροφοριών σε Προσυμβατικό Στάδιο

6.4. Παραγγελία

7. Η Ευθύνη των Μεσαζόντων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών

7.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

7.2. Η Απλή Μετάδοση Πληροφοριών

7.3. Η Αποθήκευση σε Κρυφή Μνήμη

7.4. Φιλοξενία

7.5. Απουσία Γενικής Υποχρέωσης Ελέγχου

8. Εφαρμογή/Κώδικες Δεοντολογίας και Εξώδικος Διακανονισμός των Διαφορών

8.1. Οι Κώδικες Δεοντολογίας

8.2. Ο Εξώδικος Διακανονισμός των Διαφορών

8.2.α. Γενικές Παρατηρήσεις

8.2.β. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών / Οι Πρόσφατες Πρωτοβουλίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8.3. Ο Εξώδικος Διακανονισμός των Διαφορών σύμφωνα με την Οδηγία

2001/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003

8.4. Μέσα Έννομης Προστασίας

8.5. Συνεργασία

8.6. Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Η Έννοια της Ηλεκτρονικής Υπογραφής

3. Κρυπτογραφία και Δημιουργία της Ηλεκτρονικής Υπογραφής

3.1. Οι Εφαρμογές της Κρυπτογράφησης

3.1.α. Η Έγκρυψη ή Κρυπτοθέτηση

3.1.β. Η Ηλεκτρονική Υπογραφή

3.1.β.i. Τα Συμμετρικά Κρυπτογραφικά Συστήματα

3.1.β.ii. Τα Ασύμμετρα Κρυπτογραφικά Συστήματα

3.2. Η Ψηφιακή Υπογραφή

3.3. Άλλες τεχνικές ηλεκτρονικών υπογραφών / Η «βιομετρική Υπογραφή»

4. Οι Υπηρεσίες Πιστοποίησης: «Οι Έμπιστες Τρίτες Οντότητες»

5. Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ «σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπο­γραφές»

6. Το ΠΔ 150/2001 για την Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ για τις

Ηλεκτρονικές Υπογραφές

6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

6.2. Οι Νομοθετικοί Ορισμοί των Ηλεκτρονικών και των Προηγμένων

Ηλεκτρονικών Υπογραφών

6.3. Οι Έννομες Συνέπειες των Ηλεκτρονικών Υπογραφών

6.3.α. Οι Έννομες Συνέπειες των Προηγμένων Ηλεκτρονικών Υπογραφών

6.3.β. Οι Έννομες Συνέπειες των Λοιπών Μορφών Ηλεκτρονικών Υπο­

γραφών

6.4. Η Ευθύνη των Παρόχων Πιστοποίησης

6.5. Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

2. Το Ελληνικό Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών

2.1. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών

2.2. Οι εξ Αποστάσεως Συμβάσεις

2.2.α. Πεδίο Εφαρμογής

2.2.β. Οι Υποχρεώσεις Πληροφόρησης του Καταναλωτή κατά το Προσυμ-

βατικό Στάδιο

2.2.γ. Οι Τυπικές Απαιτήσεις Ενημέρωσης/Η Γραπτή Επιβεβαίωση των

Πληροφοριών κατά το Συμβατικό Στάδιο

2.2.δ. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.2.ε. Οι Υποχρεώσεις του Προμηθευτή και του Καταναλωτή σε Περίπτωση

Υπαναχώρησης

2.2.στ. Άλλα δικαιώματα του καταναλωτή

2.2.ζ. Παροχή μη παραγγελθέντων

2.2.η. Εγγραφή των προμηθευτών από απόσταση σε Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η)

2.3. Η Εμπορία από Απόσταση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

2.3.α. Έννοια και Πεδίο Εφαρμογής

2.3.β. Η Υποχρέωση Πληροφόρησης του Καταναλωτή κατά το Προσυμ-

βατικό Στάδιο

2.3.γ. Οι έννομες συνέπειες της παράβασης ενημέρωσης του καταναλωτή

2.3.δ. Οι έννομες συνέπειες της παράβασης ενημέρωσης του καταναλωτή

2.4. Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Εγγυήσεις

2.5. Η Ευθύνη του Παραγωγού Ελαττωματικών Προϊόντων

2.6. Η Ευθύνη του Παρέχοντος Υπηρεσίες

2.7. Η Διαφήμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Η Επίταση του Προβλήματος στα Πλαίσια της Σύγχρονης Κοινωνίας της Πλη­ροφορίας

2.α. Οι «Προσωπικές Πληροφορίες» των Καταναλωτών στο Διαδίκτυο και το Ηλε­κτρονικό Εμπόριο

2.β. Η Περίπτωση του Άμεσου Μάρκετινγκ και της Άμεσης Διαφήμισης

2.γ. Οι Σχετικές με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ρυθμίσεις / Μια Πρώτη Προσέγγιση

3. Η Γενικότερη Προβληματική στις Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για την Προστα­σία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4. Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Ελληνικό Δίκαιο

5.1. Ο Ν. 2472/97 «για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δε­-

δο­μέ­νων Προσωπικού Χαρακτήρα»

5.1.α. Το Αντικείμενο και οι Βασικοί Ορισμοί του Νόμου / Οι Προϋπο­θέσεις

της Νομιμότητας Επεξεργασίας των Δεδομένων

5.1.β. Oι Γενικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

5.1.γ. Προϋποθέσεις Νομιμότητας Επεξεργασίας των (Απλών) Δεδομένων

5.1.δ. Η Επεξεργασία των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων

5.1.ε. Τα Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

5.1.στ. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

– Το ΠΔ 130/2003 για την προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 σχετικά με ορι­σμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλε­κτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά

– Το ΠΔ 150/2001 για την προσαρμογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

– Ο Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
T. Kosmides, Fernabsatzverträge und E-Commerce-Verträge, 2018
Die vorliegende Monografie, die im Rahmen der Forschungstätigkeit des Autors am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München entstanden ist und u.a. durch...
Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2010
Η δεύτερη έκδοση του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου φιλοδοξεί να καταδείξει τους κινδύνους, με τους οποίους είναι συνδεδεμένες οι συνεχείς εξελίξεις της ψηφιακής...
Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010
Σε μια κατάλληλη στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα παρουσιάζεται η δεύτερη έκδοση από το συγγραφικό πόνημα του νέου επιστήμονα Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, που με επιστημονική...