Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023


Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023

Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που περιλαμβάνονται στην ύλη του βιβλίου, καθώς έλαβαν χώρα εκτεταμένες νομοθετικές τροποποιήσεις πολλών επιμέρους νομοθετημάτων, ιδίως του Ν. 2121/1993, του Ν. 2251/1994, του Ν. 4624/2019, του ΠΚ κ.λπ

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΧΙΙ.
Ιανουάριος 2023
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-646-3
Σελίδες
ΧΙΧ + 522
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

1.

Ν. 2121/1993 - Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Άρθρο 1. Πνευματική ιδιοκτησία.

Άρθρο 2. Αντικείμενο του Δικαιώματος.

Άρθρο 3. Το περιουσιακό Δικαίωμα.

Άρθρο 4. Το Ηθικό δικαίωμα.

Άρθρο 6. Αρχικός Δικαιούχος.

Άρθρο 7. Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα.

Άρθρο 8. Έργα Μισθωτών.

Άρθρο 9. Οπτικοακουστικά έργα.

Άρθρο 10. Τεκμήρια.

Άρθρο 11. Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα.

Άρθρο 12. Μεταβίβαση.

Άρθρο 13. Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης.

Άρθρο 14. Τύπος των δικαιοπραξιών.

Άρθρο 15. Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης.

Άρθρο 16. Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος.

Άρθρο 17. Μεταβίβαση του υλικού φορέα.

Άρθρο 18. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.

Άρθρο 21Α. Ορισμοί της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, του ερευνητικού οργανισμού και του ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς - Εξαίρεση της αναπαραγωγής έργων με σκοπό την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και αποκλεισμός αντίθετων συμβατικών ρυθμίσεων.

Άρθρο 21Β. Εξαίρεση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων από την αναπαραγωγή και εξαγωγή νομίμως προσβάσιμων έργων και άλλου υλικού.

Άρθρο 27Α. Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων.

Άρθρο 28Β. Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής.

Άρθρο 29. Η διάρκεια γενικώς.

Άρθρο 40. Έργα Μισθωτών.

Άρθρο 41. Εξάντληση δικαιώματος.

Άρθρο 42. Περιορισμοί.

Άρθρο 43. Αποσυμπίληση.

Άρθρο 45Α. Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων.

Άρθρο 46. Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες.

Άρθρο 63Α. Απόδειξη.

Άρθρο 63B. Δικαστικά έξοδα.

Άρθρο 64. Ασφαλιστικά μέτρα και συντηρητική απόδειξη.

Άρθρο 64Α. Ασφαλιστικά μέτρα.

Άρθρο 65. Αστικές κυρώσεις.

Άρθρο 65Α. Διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 66. Ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 66Α. Τεχνολογικά μέτρα.

Άρθρο 66Β. Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων.

Άρθρο 66Γ. Δημοσιότητα αποφάσεων.

Άρθρο 66Ε. Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

2.

Π.Δ. 45/1991 - Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις (άρθ. 1-3).

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δικαιούχοι - Διεκδίκηση (άρθ. 4-8).

Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό (άρθ. 9-12).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Δικαιώματα από την προστατευόμενη τοπογραφία - Διάρκεια ισχύος προστασίας - Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης (άρθ. 13-15).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Ακυρότητα - Προσβολή (άρθ. 16-19).

Β. Ηλεκτρονικό εμπόριο

1.

Π.Δ. 131/2003 - Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1-2).

Β. ΑΡΧΕΣ

1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση (άρθ. 3-4).

2. Εμπορικές επικοινωνίες (άρθ. 5-7).

3.

Συμβάσεις καταρτιζόμενες με ηλεκτρονικά μέσα (άρθ. 8-10).

4.

Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών (άρθ. 11-14).

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (άρθ. 15-21).

2.

Π.Δ. 39/2001 - Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ (άρθ. 1-10).

3.

Π.Δ. 343/2002 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (συνδρομητικές υπηρεσίες) (άρθ. 1-7).

4.

Ν. 2251/1994 - Προστασία των καταναλωτών (κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 της Υ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ Β΄ 40/17.01.2018).

Άρθρο 1. Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής.

Άρθρο 1α. Ορισμοί.

Άρθρο 3. Ορισμοί.

Άρθρο 3α. Πεδίο εφαρμογής.

Άρθρο 3β. Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Άρθρο 3βα. Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές.

Άρθρο 3δ. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως.

Άρθρο 3ε. Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 3στ. Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 3ζ. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης.

Άρθρο 3η. Αποτελέσματα της υπαναχώρησης.

Άρθρο 3θ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Άρθρο 3ι. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Άρθρο 3ια. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε συνδεδεμένες συμβάσεις.

Άρθρο 3ιβ. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 3ιγ. Εγγραφή των προμηθευτών από απόσταση σε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

Άρθρο 4β. Παράδοση.

Άρθρο 4γ. Έξοδα για χρήση μέσων πληρωμής.

Άρθρο 4δ. Μετάθεση κινδύνου.

Άρθρο 4στ. Πρόσθετες πληρωμές.

Άρθρο 4ζ. Παροχή μη παραγγελθέντων.

Άρθρο 4η. Αναγκαστικός χαρακτήρας.

Άρθρο 4θ. Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Άρθρο 5β. Οδηγίες χρήσης και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Άρθρο 6. Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.

Άρθρο 7α. Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών.

Άρθρο 9. Διαφήμιση.

Άρθρο 9α. Ορισμοί.

Άρθρο 9β. Πεδίο εφαρμογής.

Άρθρο 9γ. Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 9δ. Παραπλανητικές πράξεις.

Άρθρο 9ε. Παραπλανητικές παραλείψεις Άρθρο 9στ. Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 9ζ. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές.

Άρθρο 9η. Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 9θ. Κυρώσεις.

5.

Κανονισμός αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 1-4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Πλατφόρμα ΗΕΔ (άρθ. 5-15).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Τελικές διατάξεις (άρθ. 16-18, 21-22).

Γ. Ηλεκτρονικές συναλλαγές

1.

Κανονισμός αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 1-5).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση (άρθ. 6-12).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Υπηρεσίες διασφάλισης της εμπιστοσύνης.

ΤΜΗΜΑ 1: Γενικές διατάξεις (άρθ. 13-16).

ΤΜΗΜΑ 2: Εποπτεία (άρθ. 17-19).

ΤΜΗΜΑ 3: Εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης (άρθ. 20-24).

ΤΜΗΜΑ 4: Ηλεκτρονικές υπογραφές (άρθ. 25-34).

ΤΜΗΜΑ 5: Ηλεκτρονικές σφραγίδες (άρθ. 35-40).

ΤΜΗΜΑ 6: Ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες (άρθ. 41-42).

ΤΜΗΜΑ 7: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης (άρθ. 43-44).

ΤΜΗΜΑ 8: Πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων (άρθ. 45).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ηλεκτρονικά έγγραφα (άρθ. 46).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις (άρθ. 47-48).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Τελικές διατάξεις (άρθ. 49-50).

2.

Ν. 4021/2011 - Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις (άρθ. 10, 12-22).

Δ. Ονόματα χώρου

1.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (άρθ. 1-22).

2.

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) αριθμ. 843/2 - Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ. (όπως τροποποιήθηκε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (άρθ. 1-2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση (άρθ. 3-6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙI: Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου (άρθ. 7-9).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Διαδικασίες Διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr ή.ελ (άρθ. 10-11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Πράξεις επί εκχωρημένων ονομάτων χώρου (άρθ. 12-14).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (άρθ. 15).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Καταχωρητές (άρθ. 16-18).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII: Μητρώο Ονομάτων Χώρου (άρθ. 19-20).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Προστασία δεδομένων (άρθ. 21).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Άσκηση εποπτείας (άρθ. 22).

Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1.

Κανονισμός αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 1-4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Αρχές (άρθ. 5-11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ 1: Διαφάνεια και ρυθμίσεις (άρθ. 12).

ΤΜΗΜΑ 2: Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθ. 13-15).

ΤΜΗΜΑ 3: Διόρθωση και διαγραφή (άρθ. 16-20).

ΤΜΗΜΑ 4: Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (άρθ. 21-22).

ΤΜΗΜΑ 5: Περιορισμοί (άρθ. 23).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία.

ΤΜΗΜΑ 1: Γενικές υποχρεώσεις (άρθ. 24-31).

ΤΜΗΜΑ 2: Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθ. 32-34).

ΤΜΗΜΑ 3: Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση (άρθ. 35-36).

ΤΜΗΜΑ 4: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (άρθ. 37-39).

ΤΜΗΜΑ 5: Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση (άρθ. 40-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (άρθ. 44-50).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές.

ΤΜΗΜΑ 1: Ανεξάρτητο καθεστώς (άρθ. 51-54).

ΤΜΗΜΑ 2: Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες (άρθ. 55-59).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Συνεργασία και συνεκτικότητα.

ΤΜΗΜΑ 1: Συνεργασία (άρθ. 60-62).

ΤΜΗΜΑ 2: Συνεκτικότητα (άρθ. 63-67).

ΤΜΗΜΑ 3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (άρθ. 68-76).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις (άρθ. 77-84).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας (άρθ. 85-91).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις (άρθ. 92-93).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Τελικές διατάξεις (άρθ. 94-99).

2.

Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 5002/2022) (άρθ. 1-84Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις (άρθ. 1-8).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Εποπτική αρχή (άρθ. 9-20).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθ. 21-42).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (2016/680) (άρθ. 43-82).

ΤΜΗΜΑ Ι: Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές (άρθ. 43-45Α).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Νομιμότητα της επεξεργασίας (άρθ. 46-52).

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων (άρθ. 53-59).

ΤΜΗΜΑ ΙV: Υποχρεώσεις εκτελούντος την επεξεργασία και υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθ. 60-74).

ΤΜΗΜΑ V: Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (άρθ. 75-78).

ΤΜΗΜΑ VI: Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών (άρθ. 79).

ΤΜΗΜΑ VII: Ευθύνη και κυρώσεις (άρθ. 80-82).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 83-84Α).

3.

Ν. 3471/2006 - Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997 (άρθ. 1-15).

ΣΤ. Ποινικό Δίκαιο

1.

Ποινικός Κώδικας (άρθ. 13 γ, η, θ, 209, 210, 201Α, 211, 292Α-292Ε, 337, 346, 348Α-348Δ, 370Α-370ΣΤ, 379, 386Α).

2.

Ν. 927/1929 Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις (όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 5002/2022) (άρθ. 1-2).

3.

Ν. 4620/2019 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 265).

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010
Σε μια κατάλληλη στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα παρουσιάζεται η δεύτερη έκδοση από το συγγραφικό πόνημα του νέου επιστήμονα Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, που με επιστημονική...
Ι. Λιναρίτης, Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, 2005
Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, διερευνά κρίσιμες πτυχές των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή κατεξοχήν των...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη