Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024


Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024

Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα με την τροποποίηση της νομοθεσίας και την έκδοση νέων νομοθετημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνακόλουθα, τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών, όπως είναι οι οδηγίες για τις ψηφιακές συμβάσεις και η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, κατέστησαν απαραίτητη την πέμπτη έκδοση του βιβλίου. Επιπλέον, προστέθηκε νέα ύλη σε αυτό, για την κάλυψη του πολυσχιδούς τομέα του δικαίου της πληροφορικής και καλύφθηκαν οι τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου και οι νέες εξελίξεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι ανωτέρω νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές λήφθηκαν υπ’ όψιν και παρουσιάζονται κατά τρόπο συστηματικό και εύληπτο, καθιστώντας το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο για τους νομικούς της πράξης, αλλά και όλους τους μελετητές του δικαίου της πληροφορικής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο πληροφορικής
© 2024
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-804-7
Σελίδες
XXX + 656
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ E΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Πρόλογος A΄ έκδοσης

Συντομογραφίες

A. Ελληνικές

Β. Ξενόγλωσσες

Κεφάλαιο Α΄

Εννοιολογική προσέγγιση του Δικαίου της Πληροφορικής

Ι. Ορισμός του δικαίου της πληροφορικής

ΙΙ. Μέθοδος και αντικείμενο

ΙΙΙ. Δίκαιο της πληροφορικής ή δίκαιο της πληροφορίας;

IV. Δομή και περιεχόμενο

Κεφάλαιο Β΄

Προστασία λογισμικού και λοιπών έργων

§ 1. Προστασία λογισμικού

Ι. Εισαγωγή

1. Η επιλογή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας για την προστασία του λογισμικού

2. Προστασία του λογισμικού με βάση άλλες νομικές διατάξεις

ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων του Ν. 2121/1993

ΙΙΙ. Έννοια και διακρίσεις του λογισμικού

IV. Προστασία λογισμικού με το ν. 2121/1993

1. Υποκείμενο του δικαιώματος

2. Αντικείμενο του δικαιώματος

3. Προϋποθέσεις προστασίας

4. Εξουσίες του δημιουργού

5. Εξαιρέσεις

6. Αποσυμπίληση

7. Ειδικά μέτρα προστασίας

8. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα

9. Η προσβολή του λογισμικού

10. Έννομη προστασία του λογισμικού

α. Αστική προστασία

β. Ποινική προστασία

γ. Διοικητικές κυρώσεις

11. Το λογισμικό η/υ στην πτώχευση

§ 2. Βάσεις δεδομένων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η έννοια της βάσης δεδομένων

ΙΙΙ. Προστασία με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Προϋποθέσεις και έκταση προστασίας

2. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης της βάσης δεδομένων

3. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα του δημιουργού της βάσης δεδομένων

IV. Προστασία με το ιδιαίτερο δικαίωμα (sui generis)

1. Γενικές έννοιες

2. Εξουσίες του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων

3. Δικαιώματα του νόμιμου χρήστη της βάσης δεδομένων και εξαιρέσεις από το δικαίωμα ιδιαίτερης φύσης

4. Διάρκεια προστασίας

V. Έννομη προστασία

§ 3. Πολυμέσα

§ 4. Προστασία ψηφιακών έργων στο Διαδίκτυο

I. Γενικά

II. Οι περιουσιακές εξουσίες του δημιουργού στο ψηφιακό περιβάλλον και άλλες διατάξεις

1. Αναπαραγωγή

2. Παρουσίαση στο κοινό

3. Τεχνολογικά μέτρα προστασίας

4. Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων

III. Διάθεση ανοικτού περιεχομένου

IV. Ορφανά έργα

V. Μη ανταλλάξιμα (ή εναλλάξιμα) κρυπτοστοιχεία (NFTs)

VI. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον

VI. Κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ)

VII. Άρση απορρήτου για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

VIII. Σύνδεσμοι

IX. Πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς

X. Διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου. Ο Κανονισμός 2017/1128

1. Γενικά

2. Στοχοθεσία

3. Υποχρέωση διασφάλισης της φορητότητας του περιεχομένου

4. Τοπική προσαρμογή της παροχής, της πρόσβασης και της χρήσης των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου

5. Επαλήθευση του κράτους διαμονής και προστασία δεδομένων

XI. Πνευματική ιδιοκτησία στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η Οδηγία 2019/790

1. Γενικά

2. Εξόρυξη κειμένων και δεδομένων και άλλοι περιορισμοί

3. Επιγραμμικό δικαίωμα των εκδοτών Τύπου

4. Ευθύνη παρόχων διαμοιρασμού περιεχομένου

§ 5. Ιστοσελίδες

§ 6. Μικροκυκλώματα και τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο Κανονισμός 2023/1781

III. Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών

§ 7. Προστασία υλισμικού η/υ με το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας και τη νομοθεσία περί υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

§ 8. Τρισδιάστατη εκτύπωση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Νομικά ζητήματα

1. Γενικός προβληματισμός

2. Δίκαιο ευρεσιτεχνίας

3. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

4. Δίκαιο σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων

ΙΙΙ. Το νομικό πλαίσιο για την τρισδιάστατη εκτύπωση

1. Γενικά

2. Ρυθμίσεις Ν. 2121/1993

2. Παράνομη διακίνηση έργων

3. Ευθύνη των παρόχων επιγραμμικών πλατφορμών

4. Ευθύνη για προϊόντα

Κεφάλαιο Γ΄

Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων

στο Διαδίκτυο

§ 1. Ονόματα χώρου (Domain names)

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια και λειτουργία των ονομάτων χώρου

ΙΙΙ. Η νομική φύση των ονομάτων χώρου

ΙV. Σύγκρουση ονόματος χώρου και διακριτικών γνωρισμάτων

1. Γενικά

2. Προσβολή σήματος

3. Προσβολή σήματος φήμης

4. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης

5. Η χρησιμοποίηση ονόματος χώρου ως παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού (ν. 146/1914)

6. Προσβολή ονόματος

7. Έννομη προστασία

V. Διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου

1. Η διαχείριση των ονομάτων χώρου, γενικά

2. Το περιεχόμενο του δικαιώματος επί ονόματος χώρου

3. Προϋποθέσεις εκχώρησης ονομάτων χώρου

4. Διαδικασία εκχώρησης

5. Διάρκεια εκχώρησης, μεταβίβαση και κατάσχεση ονομάτων χώρου

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

§ 2. Οι μετα-ετικέτες των ιστοσελίδων

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια και λειτουργία των μετα-ετικετών (Metatags)

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

2. Η λειτουργία των μετα-ετικετών

IΙΙ. Θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος

1. Αξιολόγηση με βάση το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων

2. Περιορισμοί

3. Δίκαιο ανταγωνισμού

Κεφάλαιο Δ΄

Συμβάσεις Πληροφορικής

§ 1. Εισαγωγή

Ι. Εισαγωγή

§ 2. Συμβάσεις υλισμικού η/υ

Ι. Ορισμός του υλισμικού η/υ

ΙΙ. Πώληση υλισμικού η/υ

II. Πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία

ΙΙΙ. Συμβάσεις μίσθωσης – χρησιδανείου

IV. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

V. Σύμβαση συντήρησης υλισμικού η/υ

§ 3. Συμβάσεις λογισμικού

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Σύμβαση παραχώρησης τυποποιημένου λογισμικού

1. Γενικά

2. Οριστική παραχώρηση χρήσης λογισμικού

3. Χρονικά περιορισμένη παραχώρηση λογισμικού

4. Παραχώρηση τροποποιηθέντος τυποποιημένου προγράμματος

5. Συμβάσεις προσχώρησης λογισμικού

ΙΙΙ. Σύμβαση εκπόνησης ατομικού λογισμικού

IV. Σύμβαση συντήρησης λογισμικού

§ 4. Συμβάσεις παραχώρησης βάσεων δεδομένων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης με παροχή υλικού φορέα πληροφοριών

1. Οριστική παραχώρηση χρήσης βάσης δεδομένων

2. Παραχώρηση χρήσης βάσης δεδομένων για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΙΙΙ. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης βάσης δεδομένων με επιγραμμική (on line) πρόσβαση

§ 5. Συμβάσεις υπηρεσιών Διαδικτύου

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η σύμβαση παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο

ΙΙΙ. Η σύμβαση φιλοξενίας

IV. Απόκτηση ονόματος χώρου Διαδικτύου

V. Η σύμβαση σχεδιασμού ιστοσελίδων

VI. Συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών (Service Level Agreements) και Συμβάσεις Νεφοϋπολογιστικής (Cloud Computing)

1. Εισαγωγή

2. Συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών (Service Level Agreements)

3. Συμβάσεις Νεφοϋπολογιστικής

VII. Συμβάσεις διαδικτυακής διαφήμισης

VIII. Συμβάσεις αγοράς διαδικτυακού περιεχομένου

§ 6. Ανταγωνισμός στην κοινωνία της πληροφορίας

Ι. Συμβάσεις Πληροφορικής

ΙΙ. Ανταγωνισμός στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Κεφαλαιο Ε΄

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

I. Πεδίο εφαρμογής

II. Η εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών

III. Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες

IV. Εμπορικές επικοινωνίες

V. Η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων

VI. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου

VII. Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

1. Εισαγωγή

2. Ευθύνη των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών

3. Μηχανισμοί ειδοποίησης και δράσης

§ 3. ∆ίκαιη μεταχείριση και διαφάνεια για επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης – ο κανονισμός 2019/1150

I. Εισαγωγή

II. Πεδίο εφαρμογής

III. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

IV. Περιορισμός, αναστολή και διακοπή

V. Κατάταξη

VI. Διακριτική μεταχείριση

VII. Πρόσβαση σε δεδομένα

VIII. Εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών

IX. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού στην Ελλάδα

§ 4. Προστασία των χρηστών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Γενικοί όροι συναλλαγών

III. Συμβάσεις από απόσταση

IV. Διαφήμιση – πωλήσεις

V. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών

VI. Προστασία των ανηλίκων

VII. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

§ 5. Ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Στοχοθεσία και πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Ρυθμίσεις για τα Συστήματα ΤΝ

1. Συστήματα ΤΝ μη αποδεκτού κινδύνου

2. Συστήματα υψηλού κινδύνου

3. Συστήματα χαμηλού ή ελάχιστου κινδύνου

4. Συστήματα ΤΝ γενικής χρήσης

5. Επιβολή και κυρώσεις

§ 6. Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπογραφές

I. Εισαγωγή

II. Το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης

III. Εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 910/2014

IV. Η ηλεκτρονική υπογραφή στο δημόσιο δίκαιο

V. Τυποποίηση των προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής

VI. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές σε άλλα κανονιστικά κείμενα

§ 7. Προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους

I. Εισαγωγή

II. Το π.δ. 343/2002

§ 8. Ουδετερότητα δικτύου στην ΕΕ

I. Μια νέα ρυθμιστική αρχή

II. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

III. Διασφάλιση πρόσβασης στο ανοικτό διαδίκτυο

IV. Εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης

V. Παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών

VI. Μέτρα διαφάνειας

VII. Εποπτεία και επιβολή

§ 9. Ζητήματα φορολογικού δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ι. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΙΙ. Φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

§ 10. Πρότυπα, τεχνικοί κανόνες και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

I. Εισαγωγή

II. Η διαδικασία πληροφόρησης αναφορικά με τα τεχνικά πρότυπα και τους τεχνικούς κανόνες (π.δ. 39/2001)

III. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ως τεχνικοί κανόνες

§ 11. Η πληρωμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

I. Εισαγωγή

II. Πληρωμή με διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων και με αντικαταβολή

III. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

IV. Πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα

V. Τα κρυπτονομίσματα

§ 12. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες – Δημόσιες προμήθειες

Ι. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

1. Εισαγωγή

2. Η τυπολογία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών

3. Προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών δημοπρασιών

4. Εφαρμογή του ν. 2251/1994

5. Έγκυρη κατάρτιση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών

ΙΙ. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες

1. Γενικά

2. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες

3. Η ελληνική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες

§ 13. Διεθνής αρμοδιότητα και εφαρμοστέο δίκαιο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το διαδίκτυο

I. Γενικός προβληματισμός

II. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

III. Εφαρμοστέο δίκαιο στις αδικοπραξίες

IV. Διεθνής δικαιοδοσία

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Προστασία προσωπικών δεδομένων

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Το συνταγματικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων

§ 3. O γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων

I. Στοχοθεσία

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

IΙI. Νομική θεμελίωση και μορφή του Κανονισμού

IV. Οι διατάξεις του Κανονισμού

1. Βασικές έννοιες

2. Oι ρυθμίσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

3. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

4. Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

7. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7. Διασυνοριακή ροή δεδομένων σε τρίτες χώρες

8. Διαβίβαση δεδομένων επιβατών αεροπορικών επιβατών

IV. Βιομετρικά διαβατήρια

§ 4. Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους από διωκτικές αρχές

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Ορισμοί – γενικές αρχές

IV. Νομικές βάσεις της επεξεργασίας

V. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

VI. Μέτρα για την εφαρμογή της λογοδοσίας

VII. Λοιπές διατάξεις

VIII. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Εισαγγελική Αρχή

§ 5. Συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και προστασία δεδομένων

I. Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν

ΙΙ. ΕΚΑΝΑ

ΙΙΙ. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

IV. Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις – VIS

V. Σύστημα Eurodac

VI. Οργανισμός eu-LISA

VII. Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS)

VIII. Ευρωπόλ

§ 6. Η προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του ν. 3471/2006

1. Απόρρητο των επικοινωνιών

2. Τα αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία cookies

3. Κανόνες επεξεργασίας

5. Δικαιώματα συνδρομητών και χρηστών

§ 6. Διατήρηση δεδομένων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι διατάξεις της οδηγίας 2006/24/ΕΚ

1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Κεφάλαιο Ζ΄

Έγκλημα πληροφορικής,

κυβερνοέγκλημα και κυβερνοασφάλεια

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Γενικές διατάξεις

ΙΙΙ. Αδικήματα στα οποία οι η/υ χρησιμοποιούνται ως μέσο τέλεσης

1. Απάτη με υπολογιστή

2. Απάτη και πλαστογραφία υλικών και άϋλων μέσων πληρωμής, πλην των μετρητών

3. Παραβίαση απορρήτων σχετιζόμενη με η/υ (άρθρο 370Γ ΠΚ)

4. Χωρίς δικαίωμα αντιγραφή ή χρησιμοποίηση προγραμμάτων

5. Πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς δικαίωμα

6. Παράνομη υποκλοπή δεδομένων

7. Φθορά ψηφιακών δεδομένων

8. Πλαστογραφία σε ηλεκτρονικό έγγραφο

9. Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΙV. Το Διαδικτυακό έγκλημα

1. Γενικά

2. Πορνογραφία και Πορνογραφία ανηλίκων

3. Προσβολή της αιδούς των ανηλίκων στο Διαδίκτυο

4. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

5. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στο ψηφιακό περιβάλλον

6. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

7. Εκδικητική πορνογραφία

8. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

9. Διαδικτυακή παρενόχληση

10. Ο μισαλλόδοξος λόγος στο Διαδίκτυο

11. Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών

V. Ποινική Δικονομία

1. Ειδικές ανακριτικές πράξεις

2. Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων

3. Διορισμός τεχνικού συμβούλου

4. Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας

5. Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

VI. Κυβερνοασφάλεια

1. Εισαγωγή

2. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Ν. 4577/2018

3. Φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών

4. Ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

α. Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων

β. Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας

γ. Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας

δ. Ομάδα CSIRT

ε. Εθνικό Σχέδιο Αποτίμησης Επικινδυνότητας συστημάτων ΤΠΕ

5. Ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών ως προς τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών

6. Κυρώσεις

7. Μέτρα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018

VII. Κανονισμός 2019/881 σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

1. Γενικά

2. Αρμοδιότητες και καταστατικοί σκοποί του ENISA

3. Οργάνωση και λειτουργία του ENISA

4. Λοιπές διατάξεις

5. Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας

VIII. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας

Κεφάλαιο H΄

Οι ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή

ΙΙΙ. Παρουσίαση του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Γενικοί στόχοι

3. Καθεστώς αδειών

4. Πρόσβαση και διασύνδεση

5. Η ρύθμιση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

6. Καθολική υπηρεσία

7. Δικαιώματα τελικών χρηστών

8. Διοίκηση του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

9. Διαδικτυακή ουδετερότητα και κατάργηση τέλους περιαγωγής στην ΕΕ

Κεφάλαιο Θ΄

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εννοιολογική οριοθέτηση και περιγραφή

ΙΙΙ. Η ενωσιακή και η ελληνική πολιτική για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

IV. Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

V. Το νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Βιβλιογραφία

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #35
Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη ελληνική µονογραφία αλλά και µια από τις σπάνιες επιστηµονικές αναλύσεις από τον χώρο του ηπειρωτικού συστήµατος προστασίας πνευµατικής...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη