Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2010


Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2010

Η δεύτερη έκδοση του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου φιλοδοξεί να καταδείξει τους κινδύνους, με τους οποίους είναι συνδεδεμένες οι συνεχείς εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας και να προτείνει λύσεις εν όψει και των νομοθετικών πρωτοβουλιών, που λήφθηκαν σε επί μέρους ζητήματα μέχρι τις αρχές του 2010.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου
Ελληνικό και Κοινοτικό
© 2010
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-551-5
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 465
Τιμή
€ 46,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος πρώτης έκδοσης

Συντομογραφίες

§ 1. Εισαγωγικά

I. Γενικές παρατηρήσεις

II. Διάκριση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ανοικτά και σε κλειστά

III. Παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο

IV. Προσφερόμενες στο διαδίκτυο υπηρεσίες

1. Παγκόσμιος ιστός

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - ταχυδρομικοί κατάλογοι – ομάδες συζη-τήσεων

3. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων

4. Μηχανές αναζήτησης

5. Εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων

6. Άλλα είδη παρεχόμενων υπηρεσιών

§ 2. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομοθετικές πρωτοβουλίες

ΙΙΙ. Νομική βάση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

IV. Στόχοι της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

V. Υποχρεώσεις που θέτει η οδηγία στα κράτη μέλη

VΙ. Συσχέτιση της οδηγίας με την εξασφάλιση της προστασίας του κατανα-λωτή

§ 3. Το π.δ. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ι. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 131/2003

1. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

2. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις για την ύπαρξη υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

α. Παροχή από απόσταση

β. Παροχή με μέσα ηλεκτρονικά

γ. Παροχή κατόπιν ατομικού αιτήματος

δ. Παροχή κατά κανόνα έναντι αμοιβής

3. Ο φορέας και ο αποδέκτης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληρο-φορίας

α. Φορέας παροχής υπηρεσιών

β. Αποδέκτης των υπηρεσιών

γ. Ο καταναλωτής ως αποδέκτης των υπηρεσιών

ΙΙ. Τομείς εξαιρούμενοι από την εφαρμογή του π.δ. 131/2003

ΙΙΙ. Τρόπος ερμηνείας των διατάξεων του π.δ. 131/2003

§ 4. Κανόνες που καθιερώνονται με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής α-γοράς

Ι. Απαγόρευση θέσης περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρε-σιών της κοινωνίας της πληροφορίας

1. Ο κανόνας της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

2. Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις

3. Τομείς εξαιρούμενοι από τον κανόνα της απαγόρευσης θέσης περιο-ρισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

ΙΙ. Εφαρμογή του δικαίου του κράτους εγκατάστασης του φορέα

1. Ο κανόνας της εφαρμογής του δικαίου του κράτους εγκατάστασης

2. Τομείς εξαιρούμενοι από τον κανόνα της εφαρμογής του δικαίου του κράτους εγκατάστασης

ΙΙΙ. Απαγόρευση επιβολής καθεστώτος προηγούμενης άδειας

§ 5. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Απαγόρευση παρακώλυσης κατάρτισης ηλεκτρονικών συμβάσεων

1. Η θέση του κανόνα

2. Τομείς, για τους οποίους υπάρχει ευχέρεια παρέκκλισης από τον πα-ραπάνω κανόνα

ΙΙΙ. Το κύρος των ηλεκτρονικών εγγράφων. Η ηλεκτρονική υπογραφή

IV. Η κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης

1. Γενικά

2. Διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης - Παραγγελία

3. Υποχρεώσεις του φορέα για παροχή πληροφοριών

α. Γενικά

β. Υποχρέωση παροχής γενικών πληροφοριών

γ. Υποχρέωση παροχής ειδικότερων πληροφοριών

4. Υποχρέωση του φορέα για παροχή της δυνατότητας διόρθωσης λα-θών

V. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για την πώληση στις ηλεκτρονικά κα-ταρτιζόμενες συμβάσεις

VΙ. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/94 στις ηλεκτρονικά καταρτιζόμε-νες συμβάσεις

1. Εφαρμογή του άρθρου 2 για τους καταχρηστικούς όρους σε συμβάσε-ις με καταναλωτές

2. Εφαρμογή του άρθρου 4 για τις συμβάσεις από απόσταση

3. Εφαρμογή του άρθρου 4α για την εμπορία από απόσταση χρηματοοι-κονομικών υπηρεσιών

4. Εφαρμογή του άρθρου 5 για την πώληση καταναλωτικών αγαθών και την παροχή εγγυήσεων

5. Εφαρμογή των άρθρ. 9 και 9α ως 9θ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακ-τικές

6. Εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ν. 2251/94

§ 6. Η πληρωμή στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

1. Γενικά

2. Έλλειψη ασφάλειας κατά την πληρωμή με κάρτα

α. Ο κίνδυνος δόλιας χρησιμοποίησης των στοιχείων της κάρτας του κατόχου από τρίτον

αα. Σχέση εκδότη-κατόχου της κάρτας

ββ. Σχέση εκδότη-συμβεβλημένης επιχείρησης

γγ. Λήψη προληπτικών μέτρων από τους εκδότες των πιστωτικών καρτών για την αποτροπή δόλιας χρησιμοποίησης των στοιχε-ίων τους

β. Ο κίνδυνος καταχρηστικής χρησιμοποίησης των στοιχείων της κάρτας του κατόχου από τη συμβεβλημένη επιχείρηση

3. Μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση της παροχής από τη συμ-βεβλημένη επιχείρηση σε περίπτωση προείσπραξης του τιμήματος

α. Γενικά (το πρόβλημα του refund)

β. Αντιμετώπιση του προβλήματος με βάση τις γενικές διατάξεις του ΑΚ

γ. Αντιμετώπιση με βάση το άρθρο 4 ν. 2251/94 και την κοινοτική οδηγία για τις συμβάσεις από απόσταση

ΙΙΙ. Το σύστημα «chargeback» και η εφαρμογή του

1. Γενικά

2. Τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

α. Η οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

β. Η πρακτική των διεθνών επιχειρήσεων έκδοσης πιστωτικών καρ-τών στο χώρο της ΕΕ

γ. Η οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερι-κή αγορά

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

ΙV. Τελικά συμπεράσματα

§ 7. Η ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις για την ευθύνη των μεσαζόντων

1. Απλή μετάδοση πληροφοριών («mere conduit»)

2. Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη («caching»)

3. Φιλοξενία («hosting»)

ΙΙΙ. Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

§ 8. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις νομιμότητας των «εμπορικών επικοινωνιών» στο ηλεκ-τρονικό περιβάλλον κατά το π.δ. 131/2003

1. Γενικά

2. Διαφημιστικές προσφορές – διαφημιστικοί διαγωνισμοί

α. Διαφημιστικές προσφορές

β. Διαφημιστικοί διαγωνισμοί

IΙΙ. Διαφήμιση από μέρους των ασκούντων νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγ-γέλματα

§ 9. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία

1. Διεθνής δικαιοδοσία σε ενοχές από συμβάσεις

α. Γενικά

β. Ειδικότερα όταν πρόκειται για διαφορές από καταναλωτικές συμ-βάσεις

2. Διεθνής δικαιοδοσία σε ενοχές από αδικοπραξίες

ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από συμβάσεις

α. Γενικά

β. Ειδικότερα όταν πρόκειται για διαφορές από καταναλωτικές συμ-βάσεις

αα. Κατά τον Κανονισμό Ρώμη Ι για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

ββ. Κατά τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του καταναλω-τή

2. Εφαρμοστέο δίκαιο σε ένοχες από αδικοπραξίες

α. Γενικά

β. Κατά τον Κανονισμό Ρώμη ΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξω-συμβατικές ενοχές

§ 10. Η ηλεκτρονική διεύθυνση

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Διαχείριση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων

1. Σε διεθνές επίπεδο

2. Σε κοινοτικό επίπεδο

3. Σε εθνικό επίπεδο

ΙΙΙ. Το δικαίωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Γενικά

2. Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος

3. Νομική φύση του δικαιώματος

ΙV. Κτήση του δικαιώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Διαδικασία εκχώρησης

2. Λόγοι απόρριψης της αίτησης για εκχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυν-σης

3. Δυνατότητα αλλαγής καταχωρητή

V. Μεταβίβαση του δικαιώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

VΙ. Απώλεια του δικαιώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση - διαγραφή

1. Λόγοι απώλειας του δικαιώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2. Λόγοι διαγραφής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

VΙΙ. Προσβολή προγενέστερων διακριτικών γνωρισμάτων από ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Γενικά

2. Ταύτιση ή ομοιότητα ηλεκτρονικής διεύθυνσης με το σήμα τρίτου

α. Προστασία του δικαιώματος στο σήμα σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 § 1 ν. 2239/94

αα. Κίνδυνος σύγχυσης σε περίπτωση ταύτισης του μεταβλητού επιπέδου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τρίτου με προγενέστερο σήμα

ββ. Κίνδυνος σύγχυσης σε περίπτωση απλής ομοιότητας του με-ταβλητού επιπέδου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τρίτου με προγενέστερο σήμα

β. Περιορισμός του απόλυτου δικαιώματος στο σήμα σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 2239/94

γ. Έννομη προστασία του σηματούχου

3. Ταύτιση ηλεκτρονικής διεύθυνσης με το όνομα τρίτου

4. Ταύτιση ηλεκτρονικής διεύθυνσης με την εμπορική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο επιχείρησης τρίτου

5. Ταύτιση ηλεκτρονικής διεύθυνσης με διακριτικό γνώρισμα φήμης τρίτου

VIΙΙ. Προσβολή προγενέστερης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από νεώτερη η-λεκτρονική διεύθυνση ή νεώτερο διακριτικό γνώρισμα

§ 11. Το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινω-νίες

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

1. Σε κοινοτικό επίπεδο

2. Σε εθνικό επίπεδο

3. Σε επίπεδο αρχών καλής συμπεριφοράς του κοινοτικού δικαίου

ΙΙΙ. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

§ 12. Μέσα έννομης προστασίας κατά την οδηγία και το π.δ. 131/2003 – Κυρώσε-ις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Μέσα έννομης προστασίας

1. Δυνατότητες ατομικής προστασίας. Καθιέρωση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων

2. Δυνατότητες συλλογικής προστασίας

ΙΙΙ. Κυρώσεις

§ 13. Εξώδικη επίλυση διαφορών

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Εξώδικη επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

§ 14. Λοιπά ζητήματα ρυθμιζόμενα στην οδηγία και στο π.δ. 131/2003

Ι. Σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας

ΙΙ. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών

§ 15. Τελικές παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Κείμενα Εθνικού Δικαίου

Β. Κείμενα Κοινοτικού Δικαίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
T. Kosmides, Fernabsatzverträge und E-Commerce-Verträge, 2018
Die vorliegende Monografie, die im Rahmen der Forschungstätigkeit des Autors am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München entstanden ist und u.a. durch...
Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010
Σε μια κατάλληλη στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα παρουσιάζεται η δεύτερη έκδοση από το συγγραφικό πόνημα του νέου επιστήμονα Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, που με επιστημονική...