Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023


Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023

Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων και των διδασκομένων τη νομική επιστήμη, ως πηγή μύησης στη συλλογιστική του εμπορικού δικαίου και τις βασικές του έννοιες. Και ο νομικός, όμως, της πράξης και ο ερευνητής θα βρει στις σελίδες του το χρήσιμο για την άσκηση του επαγγέλματός του και την έρευνά του βασικό υλικό.

Αυτούσια –όπως κατά τον χρόνο της νέας έκδοσης του παρόντος ισχύουν– παρατίθενται βασικά εμπορικά νομοθετήματα και αυτά, σε μερικές περιπτώσεις, με περικοπές σχοινοτενών άρθρων –των οποίων το περιεχόμενο ωστόσο αναφέρεται περιληπτικά ή επιγραμματικά–, όταν κατά την υποκειμενική αντίληψη του επιμελούμενου την παράθεση του νομοθετήματος εισάγουν λεπτομερείς ρυθμίσεις, περιορισμένης χρήσης στην πράξη και στη διδασκαλία.

Με το ίδιο επιλεκτικό κριτήριο τα δευτερεύοντα νομοθετήματα αναφέρονται με μόνους τους αριθμούς και τους τίτλους τους και με την αναφορά συχνά του αριθμού ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκαν. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, έτσι, να αναζητήσει τα παραληφθέντα άρθρα και συναφή νομοθετήματα κάνοντας χρήση των ψηφιακών βάσεων δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου, των Νομικών Βιβλιοθηκών των Δικηγορικών Συλλόγων και των Τραπεζών Πληροφοριών ή των ειδικών εκδόσεων που δημοσιεύουν νομοθετικά κείμενα.

Edition info

Title
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βασική εμπορική νομοθεσία Ι
© 2023
Editors
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-763-7
Pages
ΧΙV + 612
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Εμπορικός Νόμος

1.

Βασιλικόν Διάταγμα της 19 Απρ./1 Μαΐου 1835 «Περί του Εμπορικού Νόμου»

2.

Βασιλικόν Διάταγμα της 16/17 Ιουνίου 1910 «περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του Εμπορικού Νόμου, ως ούτος ετροποποιήθη δια των νόμων ΨΛΣΤ΄ (της 13 Δεκ. 1878 περί πτωχεύσεως, και χρεωκοπίας), ΓΦΟΔ΄ (της 22/24 Φεβρ. 1910), ΓΧΟ΄ (της 24/29 Μαρτ. 1910) και ΓΨΙΖ΄ (της 17/24 Απρ. 1910)»

3.

Εμπορικός Νόμος (Κατά το Β.Δ. της 19.4/1.5.1835)

ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Βασιλικόν Διάταγμα της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων»

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Νόμος 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71)

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Σκοπός και αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κοινές διατάξεις για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και πληροφοριακό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. -32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Τέλη και κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Τήρηση άλλων μητρώων στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

IV.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

V. ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

VI.

ΝΟΜΟΣ 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171 και ΦΕΚ Α΄ 207)

VII.

ΝΟΜΟΣ 4152/2013 (Άρθρο Πρώτο-Παράγραφος Ζ΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγίας 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

VΙIΙ.

ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

2.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

3.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

5.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

6.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

7.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

8.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

9.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

10.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

11.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

12.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

13.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

14.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING-FORFAITING)

15.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

16. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

17. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

19. ΔΙΑΦΟΡΑ

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Νόμος 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171)

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ -4

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις - δικαιούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης-14Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία-17Ζ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Δίπλωμα τροποποίησης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-22Λ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

IΙ. Νόμος 4679/2020 «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71)

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. -15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

1.1. Εθνική Νομοθεσία

1.2. Ενωσιακή Νομοθεσία

2. ΣΗΜΑ

2.1. Εθνική Νομοθεσία

2.2. Ενωσιακή Νομοθεσία

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

3.1. Εθνική Νομοθεσία

3.2. Ενωσιακή Νομοθεσία

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ι. Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)»

ΙΙ. Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίησή της

ΙIΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4. ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ

4.1. Εθνικό πλαίσιο

4.2. Ενωσιακό πλαίσιο

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Εθνικό πλαίσιο

5.2. Ενωσιακό πλαίσιο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας