Εμπορική Νομοθεσία, 2016


Εμπορική Νομοθεσία, 2016

Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Η νομοθεσία αυτή να είναι επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Ειδικότερα περιέχονται νομοθετήματα για τα:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ · ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ · ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
· ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Edition info

Title
Εμπορική Νομοθεσία
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
75 Νομοθετήματα
© 2016
Collaborators
Editor
Series
ISBN
978-960-568-335-1
Pages
ΧΙΙ + 1470
Out of print

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο

Α΄. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Β.Δ. ΤΗΣ 2/14 ΜΑΪΟΥ 1835 «ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΩΝ»

ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Β.Δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 1-17).

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419/2005 «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓ­ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΙV. Π.Δ. 131/2003 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/31 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ­ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)»

V. Π.Δ. 150/2001 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 99/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ­ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚ­ΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ».

VI. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Β΄. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

I. Ν. 4261/2014 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ), ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3601/2007 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

II. Ν.Δ. 17 ΙΟΥΛ./13 ΑΥΓ. 1923 «ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (άρθρα 1-97).

ΙΙΙ. Ν.Δ. 1059/1971 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ».

ΙV. Ν. 5638/1932 «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ».

V. Π.Δ.Τ.Ε. 2501/2002 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ»

VΙ. Κ.Υ.Α. Ζ1.699/2010 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/102/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚ, ΑΡΙΘΜ. L 133 ΤΗΣ 22.5.2008».

Γ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ι. Ν. 1969/1991 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙΙ. Ν. 3458/2006 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙΙΙ. Ν. 3156/2003 «ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ­ΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙV. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3371/2005 «ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

V. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4099/2012 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙ­ΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑ­ΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟ­ΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 1338/2001 ΚΑΙ (ΕΕ) 1210/2010 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

VI. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3340/2005 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

VII. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3401/2005 «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

VIII. Ν. 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗ­ΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

IX. Ν. 3606/2007 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Δ΄. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

I. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (β.δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 90-108).

ΙΙ. Π.Δ. 219/1991 «ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 86/653/ ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

ΙΙΙ. Ν. 1665/1986 «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».

ΙV. Π.Δ. 34/1995 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩ­ΣΕΩΝ».

V. Ν. 1905/1990 «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ».

VI. Ν. 1652/1986 «Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συ­ναφών θεμάτων».

VII. Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις».

VIII. ΕισΝΑΚ «ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» (άρθρο 112).

ΙΧ. Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/ 2012 και 4127/2013».

Χ. Ν.Δ. 3077/1954 «ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ».

Ε΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Ν. 2496/1997 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΙ. Ν.Δ. 400/1970 «ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ».

ΙΙΙ. Π.Δ. 237/1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 489/1976 «ΠΕΡΙ ΥΠΟ­ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥ­ΝΗΣ»

IV. N. 1569/1985 «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

V. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 257-288).

VI. Π.Δ. 190/14.09.2006 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/92/Ε.Κ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕ­ΣΟΛΑΒΗΣΗ (L 9/15.1.2003)».

VΙΙ. Ν. 1815/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 129-138)

ΣΤ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ι. Ν. 5325/1932 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ».

IΙ. Ν. 5960/1933 «ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ».

ΙΙΙ. Ν. 1969/1991 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙV. Ν.Δ. 17 ΙΟΥΛΙΟΥ/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1923 «ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (άρθρα 68-95)

V. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 168-173).

Ζ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (β.δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 18-69).

ΙΙ. Ν. 3853/2010 «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΙΙ. Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

IV. Ν. 2725/1999 «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ κλπ.».

V. ΝΟΜΟΣ 3016/2002 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ».

VI. Ν. 3190/1955 «ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

VII. Ν. 4072/2012 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ − ΣΗΜΑΤΑ − ΜΕΣΙΤΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙ­ΜΕ­ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ» (άρθρα 43-120 «ΙΚΕ», 249-293 «προ­σωπικές εμπορικές εταιρίες»).

VIII. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ «Εταιρία» (άρθρα 741-784).

ΙΧ. Ν. 1667/1986 «ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Χ. ΝΟΜΟΣ 3412/2005 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΧΙ. ΝΟΜΟΣ 3777/2009 «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ»

Η΄. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ».

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1346/2000 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ».

ΙΙΙ. Π.Δ. 1/1990 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟ­ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»

ΙV. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3869/2010 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

V. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4307/2014 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ­ΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ή ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΜΕΡΟΣ Α΄), Β) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/947/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜ­ΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΜΕΡΟΣ Β΄), Γ) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/829/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑ­ΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ΄) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. Ν. 559/1977 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (C.M.R.)».

ΙΙ. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 1-167, 174-256, 289-297)

ΙΙΙ. Ν. 959/1979 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

ΙV. Ν.Δ. 3899/1958 «ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ».

V. Ν. 1815/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Ι΄. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Ν. 146/1914 «ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (άρθρα 1-12, 16-24).

ΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3959/2011 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».

ΙΙΙ. «ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2790/1999 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 § 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙ­ΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ».

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1/2003 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩ­ΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 81 ΚΑΙ 82 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ»

VI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 330/2010 «Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγρα­φος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμέ­νες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμο­νισμέ­νων πρακτικών».

VII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 139/2004 «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ’»

ΙΑ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ι. Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».

ΙΙ. Ν. 3297/2004 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ­ΓΕΙΟΥ ΑΝΑ­ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΒ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (άρθρο 60).

ΙΙ. Ν. 2121/1993 «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ­ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

ΙΓ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Ν. 4072/2012 «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΣΗΜΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΕΚΠΑΙ­ΔΕΥΣΗ κλπ» (άρθρα 121-196 «σήματα»)

ΙI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 207/2009 «ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ» (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚ­ΔΟΣΗ).

ΙΙΙ. Ν. 2783/2000 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ»

IV. Ν. 146/1914 «ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (άρθρα 13-15)

V. Π.Δ. 259/1997 «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 2417/96 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

VI. Ν. 2417/1996 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑ­ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925 ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960».

VII. Ν. 1733/1987 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟ­ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

VIII. Π.Δ. 321/2001 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟ­ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ».

IX. Π.Δ. 45/1991 «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΥΜ­ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟ­ΤΗΤΩΝ 87/54/ΕΟΚ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 87/532/ΕΟΚ ΚΑΙ 88/311/ΕΟΚ»

Χ. Ν. 213/1975 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ».

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Γ. Παλάζης, Η εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών Ε.Λ.Δ.Ε., 2002
Η Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) είναι ένα απολύτως χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό κόσμο, αλλά και για τους επαγγελματίες της αγοράς (ΕΛΔΕ, ΕΠΕΥ, Πιστωτικά...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων