Εμπορική Νομοθεσία, 2016


Εμπορική Νομοθεσία, 2016

Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Η νομοθεσία αυτή να είναι επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Ειδικότερα περιέχονται νομοθετήματα για τα:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ · ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ · ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
· ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εμπορική Νομοθεσία
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
75 Νομοθετήματα
© 2016
Συνεργάτες
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-568-335-1
Σελίδες
ΧΙΙ + 1470
Τιμή
€ 42,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο

Α΄. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Β.Δ. ΤΗΣ 2/14 ΜΑΪΟΥ 1835 «ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΩΝ»

ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Β.Δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 1-17).

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419/2005 «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓ­ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΙV. Π.Δ. 131/2003 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/31 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ­ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)»

V. Π.Δ. 150/2001 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 99/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ­ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚ­ΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ».

VI. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Β΄. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

I. Ν. 4261/2014 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ), ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3601/2007 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

II. Ν.Δ. 17 ΙΟΥΛ./13 ΑΥΓ. 1923 «ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (άρθρα 1-97).

ΙΙΙ. Ν.Δ. 1059/1971 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ».

ΙV. Ν. 5638/1932 «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ».

V. Π.Δ.Τ.Ε. 2501/2002 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ»

VΙ. Κ.Υ.Α. Ζ1.699/2010 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/102/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚ, ΑΡΙΘΜ. L 133 ΤΗΣ 22.5.2008».

Γ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ι. Ν. 1969/1991 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙΙ. Ν. 3458/2006 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙΙΙ. Ν. 3156/2003 «ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ­ΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙV. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3371/2005 «ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

V. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4099/2012 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙ­ΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑ­ΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟ­ΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 1338/2001 ΚΑΙ (ΕΕ) 1210/2010 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

VI. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3340/2005 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

VII. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3401/2005 «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

VIII. Ν. 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗ­ΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

IX. Ν. 3606/2007 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Δ΄. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

I. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (β.δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 90-108).

ΙΙ. Π.Δ. 219/1991 «ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 86/653/ ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

ΙΙΙ. Ν. 1665/1986 «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».

ΙV. Π.Δ. 34/1995 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩ­ΣΕΩΝ».

V. Ν. 1905/1990 «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ».

VI. Ν. 1652/1986 «Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συ­ναφών θεμάτων».

VII. Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις».

VIII. ΕισΝΑΚ «ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» (άρθρο 112).

ΙΧ. Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/ 2012 και 4127/2013».

Χ. Ν.Δ. 3077/1954 «ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ».

Ε΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Ν. 2496/1997 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΙ. Ν.Δ. 400/1970 «ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ».

ΙΙΙ. Π.Δ. 237/1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 489/1976 «ΠΕΡΙ ΥΠΟ­ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥ­ΝΗΣ»

IV. N. 1569/1985 «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

V. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 257-288).

VI. Π.Δ. 190/14.09.2006 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/92/Ε.Κ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕ­ΣΟΛΑΒΗΣΗ (L 9/15.1.2003)».

VΙΙ. Ν. 1815/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 129-138)

ΣΤ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ι. Ν. 5325/1932 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ».

IΙ. Ν. 5960/1933 «ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ».

ΙΙΙ. Ν. 1969/1991 «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΙV. Ν.Δ. 17 ΙΟΥΛΙΟΥ/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1923 «ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (άρθρα 68-95)

V. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 168-173).

Ζ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (β.δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) (άρθρα 18-69).

ΙΙ. Ν. 3853/2010 «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΙΙ. Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

IV. Ν. 2725/1999 «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ κλπ.».

V. ΝΟΜΟΣ 3016/2002 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ».

VI. Ν. 3190/1955 «ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

VII. Ν. 4072/2012 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ − ΣΗΜΑΤΑ − ΜΕΣΙΤΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙ­ΜΕ­ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ» (άρθρα 43-120 «ΙΚΕ», 249-293 «προ­σωπικές εμπορικές εταιρίες»).

VIII. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ «Εταιρία» (άρθρα 741-784).

ΙΧ. Ν. 1667/1986 «ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Χ. ΝΟΜΟΣ 3412/2005 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΧΙ. ΝΟΜΟΣ 3777/2009 «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ­ΤΑΞΕΙΣ»

Η΄. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ».

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1346/2000 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ».

ΙΙΙ. Π.Δ. 1/1990 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟ­ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»

ΙV. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3869/2010 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

V. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4307/2014 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ­ΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ή ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΜΕΡΟΣ Α΄), Β) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/947/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜ­ΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΜΕΡΟΣ Β΄), Γ) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/829/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑ­ΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ΄) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. Ν. 559/1977 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (C.M.R.)».

ΙΙ. Ν. 3816/1958 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 1-167, 174-256, 289-297)

ΙΙΙ. Ν. 959/1979 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

ΙV. Ν.Δ. 3899/1958 «ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ».

V. Ν. 1815/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Ι΄. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Ν. 146/1914 «ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (άρθρα 1-12, 16-24).

ΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3959/2011 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».

ΙΙΙ. «ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2790/1999 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 § 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙ­ΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ».

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1/2003 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩ­ΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 81 ΚΑΙ 82 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ»

VI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 330/2010 «Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγρα­φος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμέ­νες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμο­νισμέ­νων πρακτικών».

VII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 139/2004 «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ’»

ΙΑ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ι. Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».

ΙΙ. Ν. 3297/2004 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ­ΓΕΙΟΥ ΑΝΑ­ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΙΒ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (άρθρο 60).

ΙΙ. Ν. 2121/1993 «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ­ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

ΙΓ΄. ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Ν. 4072/2012 «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΣΗΜΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΕΚΠΑΙ­ΔΕΥΣΗ κλπ» (άρθρα 121-196 «σήματα»)

ΙI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 207/2009 «ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ» (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚ­ΔΟΣΗ).

ΙΙΙ. Ν. 2783/2000 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ»

IV. Ν. 146/1914 «ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (άρθρα 13-15)

V. Π.Δ. 259/1997 «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 2417/96 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

VI. Ν. 2417/1996 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑ­ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925 ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960».

VII. Ν. 1733/1987 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟ­ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

VIII. Π.Δ. 321/2001 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟ­ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ».

IX. Π.Δ. 45/1991 «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΥΜ­ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟ­ΤΗΤΩΝ 87/54/ΕΟΚ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 87/532/ΕΟΚ ΚΑΙ 88/311/ΕΟΚ»

Χ. Ν. 213/1975 «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ».

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Γ. Παλάζης, Η εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών Ε.Λ.Δ.Ε., 2002
Η Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) είναι ένα απολύτως χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό κόσμο, αλλά και για τους επαγγελματίες της αγοράς (ΕΛΔΕ, ΕΠΕΥ, Πιστωτικά...
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 8η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...