Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 27
Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Σειρά: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....
Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012
Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες...
Θ. Καζιάνη, Το δάνειο τίτλων (κυρίως μετοχών) και η εξασφάλισή του, 2010
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #38
Η μελέτη πραγματεύεται τη συναλλαγή του δανείου με αντικείμενο τίτλους-επενδυσιακές αξίες, και με έμφαση στις μετοχές, καθώς και την ασφάλεια που παρέχεται για την κάλυψη των...
Δ. Αυγητίδης/Ν. Βερβεσός/Α. Γαβριηλίδης..., Ναυτιλία και χρηματιστήριο, 2009
Σειρά: Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, #
Στις 9 και 10 Μαΐου 2008 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Ναυτιλία και Χρηματιστήριο». Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που...
Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική οντότητα, 2009
Σειρά: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #2
Το αντικείμενο μελέτης που πραγματεύεται το παρόν τεύχος, έχει ως αφετηρία την αναζήτηση των στοιχείων που διαφοροποιούν το αμοιβαίο κεφάλαιο, ως (οικο)νομική οντότητα, από...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα