Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, 2014


Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006. Συγκεκριμένα, αναζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας, προκειμένου να διαγνωσθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά στην περίπτωση της αλλαγής του φορέα ελέγχου και να αναδειχθεί η καταλληλότητα του παραπάνω θεσμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Επιχειρείται, ακόμη, η αναλυτική προσέγγιση της πρόβλεψης της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στο Ν. 3461/2006, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή στο σύνολό της ανταποκρίνεται επιτυχώς στον επιδιωκόμενο στόχο της προστασίας της μειοψηφίας υπό την προαναφερθείσα έννοια. Εξετάζονται, δηλαδή, λεπτομερώς οι παράμετροι των οποίων η σημασία είναι καθοριστική για την επίτευξη του τελευταίου, όπως η επιλογή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής της πρότασης (άρθρο 7 § 1), ο τρόπος υπολογισμού του (άρθρο 7 §§ 1, 2), η διαμόρφωση του ανταλλάγματος της πρότασης (άρθρο 9 §§ 4, 5), η δυναμική των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης (άρθρο 29) και ο σκοπός που υπαγορεύει τη θέσπιση κάθε μίας από τις εξαιρετικές περιπτώσεις απαλλαγής από την τελευταία (άρθρο 8) .

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-226-2
Σελίδες
XX + 341
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. Ελληνικών όρων. Ξένων όρων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Η δημόσια πρόταση ως μέθοδος απόκτησης του ελέγχου «εισηγμένης» ΑΕ. 2. Η δημόσια πρόταση ως μέσο προστασίας της μειοψηφίας μετά την απόκτηση του ελέγχου «εισηγμένης» ΑΕ. 3. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ «ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ» ΑΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Κεφάλαιο Το πρόβλημα της προστασίας της μειοψηφίας ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ § 1. Η μειοψηφία στην «εισηγμένη» ΑΕ. Α. Η ανώνυμη εταιρία υπό το πρίσμα της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Β. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μειοψηφίας. § 2. Η απειλή των συμφερόντων της μειοψηφίας «εισηγμένης» ΑΕ από την αλ­λα­γή του φορέα ελέγχου της. Α. Το ενδεχόμενο αλλαγής της πολιτικής των επενδύσεων. Β. Το ενδεχόμενο έμμεσης διαγραφής των μετοχών της εταιρίας από το χρηματιστήριο (cold delisting). Γ. Το ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρίας από ανταγωνίστριά της με σκοπό τη λεηλασία της εταιρικής περιουσίας και στη συνέχεια τη διάλυση της εταιρίας. ΤΜΗΜΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ «ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ» ΑΕ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ § 3. Προς ένα ειδικό δίκαιο «εισηγμένων» εταιριών με γνώμονα την προστασία του επενδυτή και την κατ’ επέκταση επίτευξη κοινωνικοοικονομικών στόχων. § 4. Η συμβολή των μέσων του κοινού δικαίου. Α. Η θεμελίωση ευθύνης του μεταβιβάζοντος τον έλεγχο στην υποχρέωση πί­στης του μετόχου. Β. Η νομική κατασκευή ευθύνης του μεταβιβάζοντος τον έλεγχο ως λύση πε­ριορισμένης αποτελεσματικότητας για την προστασία της μειοψηφίας των επεν­δυτών. Κεφάλαιο Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών ως θεσμός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς για την εξασφάλιση της προστασίας της μειοψηφίας ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ § 5. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς ή αλλιώς αναγκαστική σύμβαση. § 6. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς προς όλους τους κατόχους κινητών αξιών και για το σύνολο των αξιών τους. § 7. Η υποχρέωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή. ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ § 8. Νομική βάση. Α. Η ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου. Β. Η αρχή της ισότητας. § 9. Οικονομική βάση. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ν. 3461/30.05.2006) ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Ο μηχανισμός προστασίας της μειοψηφίας. Κεφάλαιο Οι προϋποθέσεις για τη γένεση της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης ΤΜΗΜΑ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ § 10. Η υπέρβαση του ορίου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας. Α. Τα μειονεκτήματα των προγενέστερων του Ν. 3461/2006 επιλογών. 1. Η υπέρβαση του ορίου του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Η έλλειψη ειδικής πρόβλεψης στην Οδηγία 2004/25/ΕΚ. Β. Η επιλογή του έλληνα νομοθέτη στην κατεύθυνση της διασφάλισης της προστασίας των κατόχων μειοψηφικών συμμετοχών. § 11. Η υπέρβαση του ορίου του 3% μέσα σε έξι μήνες από πρόσωπο που κατέχει ήδη περισσότερο από το 1/3 χωρίς να υπερβαίνει το 1/2 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας. Α. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκδήλωσης δημοσίων προτάσεων και η μέσω αυτής επίτευξη υπεραξιών για το σύνολο των μετόχων της μειοψηφίας. Β. Ο περιορισμός της αποτελεσματικότητας της πρόβλεψης του άρθρου 7 § 1 εδάφιο β΄ με την εισαγωγή εξαίρεσης στο (άρθρο 7 § 1) εδάφιο γ΄. ΤΜΗΜΑ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ § 12. Η έμμεση συμμετοχή με την παρεμβολή τρίτων προσώπων που ενεργούν «σε συνεννόηση» με το υπόχρεο πρόσωπο. Α. Ο συνυπολογισμός δικαιωμάτων ψήφου προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του υπόχρεου προσώπου. Β. Ο συνυπολογισμός δικαιωμάτων ψήφου «προσώπων που ενεργούν συντονισμένα». 1. Εννοιολογική προσέγγιση. α. Συστατικά στοιχεία. αα. Η σύμπτωση δηλώσεων βούλησης για συνεργασία. ββ. Ο σκοπός απόκτησης του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας ως αντικείμενο της συμφωνίας για συνεργασία. β. Η πραγμάτωση της συνεργασίας, αναγκαίος όρος για τη στοιχειοθέτηση της συντονισμένης συμπεριφοράς. 2. Το ζήτημα της απόδειξης της συντονισμένης συμπεριφοράς. α. Η προσπάθεια στάθμισης πλειόνων συμφερόντων κατά την επιλογή της κατανομής του αποδεικτικού βάρους από τον εθνικό νομοθέτη. αα. Το τεκμήριο συντονισμένης δράσης του άρθρου 2 στοιχείο (ε) εδάφιο β΄ του Ν. 3461/2006. ββ. Η ανεπάρκεια των απλών ενδείξεων για τη στοιχειοθέτηση του acting in concert. β. Η επιτακτική ανάγκη αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώ­σεις που συντρέχουν προφανή στοιχεία συντονισμένης συμπεριφοράς. § 13. Ο έλεγχος δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει εννόμων σχέσεων άλλων από την κυριότητα σε κινητές αξίες από τις οποίες απορρέουν τα δικαιώματα αυτά. § 14. Η έμμεση απόκτηση κινητών αξιών. Κεφάλαιο Τα αποτελέσματα από τη γένεση της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης ΤΜΗΜΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ § 15. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 100% των κινητών αξιών. § 16. Το «δίκαιο» και «εύλογο» αντάλλαγμα. Α. Η πρόβλεψη ισοδύναμων όρων εξόδου. Β. Η αναζήτηση εναλλακτικών κριτηρίων. 1. Η αδυναμία του κριτηρίου της μέσης χρηματιστηριακής τιμής να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος σε όλες τις περιπτώσεις. 2. Η «πραγματική αξία» ως καταλληλότερο κριτήριο για την εξεύρεση ενός δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος. ΤΜΗΜΑ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ § 17. Τα όρια της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων του άρθρου 29 του Ν. 3461/2006. § 18. Η δυνατότητα θεμελίωσης αστικών αξιώσεων των μετόχων της μειοψηφίας ως μέσο για την εξασφάλιση της σύννομης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Τα όρια της προστασίας της μειοψηφίας. Κεφάλαιο Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης και η «επιστροφή» μέσω αυτών στη συμβατική ελευθερία ΤΜΗΜΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ § 19. Η έλλειψη ισορροπίας εις βάρος της προστασίας της μειοψηφίας στο προϊσχύσαν δίκαιο. Α. Η αποδοχή της προηγούμενης εκδήλωσης μερικής δημόσιας πρότασης ως εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης. Β. Η ανασφάλεια δικαίου λόγω των σύμφυτων ερμηνευτικών προβλημάτων με τη ρύθμιση των εξαιρέσεων γενικότερα. § 20. Οι περιορισμοί της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ. Α. Ως προς τη φύση και την έκταση των εξαιρέσεων. Β. Ως προς την ενεργοποίηση των εξαιρέσεων. ΤΜΗΜΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ § 21. Πρόβλεψη εξαιρέσεων λόγω έλλειψης πρόθεσης απόκτησης ή ενίσχυσης του ελέγχου. Α. Περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει απόκτηση ή ενίσχυση ελέγχου. Β. Περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι η απόκτηση ή ενίσχυση του ελέγχου δεν είναι αποτέλεσμα (εκούσιας) επιλογής. § 22. Πρόβλεψη εξαιρέσεων μολονότι συντρέχει πρόθεση απόκτησης ή ενίσχυσης του ελέγχου. Α. Περιπτώσεις όπου η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης εξυπηρετείται με άλλα μέσα. Β. Περιπτώσεις όπου η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης υποχωρεί σε άλλα δημόσιας φύσης συμφέροντα. Κεφάλαιο Οι συμπληρωματικοί μηχανισμοί του θεσμού των δημόσιων προτάσεων ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE-OUT RIGHT) ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ § 23. Δικαιολογητικός λόγος πρόβλεψης. § 24. Αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο των δημο­σίων προτάσεων. Α. Προϋποθέσεις. Β. Κινητές αξίες που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο του δικαιώματος εξαγοράς Γ. Προσφερόμενο αντάλλαγμα. Δ. Διαδικασία. ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL-OUT RIGHT) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ § 25. Δικαιολογητικός λόγος πρόβλεψης. § 26. Αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων προτάσεων. Α. Προϋποθέσεις. Β. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής εξαγοράς από τον προτείνοντα. Γ. Προσφερόμενο αντάλλαγμα. Δ. Διαδικασία. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνική. Αλλοδαπή.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Σειρά: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012
Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες...