Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020


Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020

Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης και νομολογίας. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα μονογραφία, η ύλη της οποίας απλώνεται σε δύο τεμνόμενους άξονες, τη νομική φύση των άυλων τίτλων και την κατάσχεση αυτών.
Ο πρώτος άξονας εμπίπτει στο ουσιαστικό δίκαιο και αφορά κυρίως την τεχνική της αποϋλοποιήσεως των επενδυτικών αξιογράφων, την έννοια, την τυπολογία, τα συστήματα διαχειρίσεως, τη νομική φύση, τη μεταβίβαση, την επιβάρυνση των άυλων τίτλων, τις συμφωνίες παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας επ’ αυτών και την αναγκαστική τους εκποίηση. Ο δεύτερος άξονας υπάγεται στο δικονομικό δίκαιο και άπτεται ιδίως της συντηρητικής και της αναγκαστικής κατασχέσεως των άυλων τίτλων και του αναγκαστικού πλειστηριασμού αυτών.
Η επιχειρούμενη με το προκείμενο βιβλίο συνδυαστική προσέγγιση της ουσιαστικής και της δικονομικής όψεως των άυλων τίτλων φιλοδοξεί λοιπόν να αποτελέσει, μέσω της συναγωγής γενικότερων πορισμάτων, μια πρώτη ολοκληρωμένη εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων
Ουσιαστική και Δικονομική Όψη του Δικαίου των Ηλεκτρονικών Αξιογράφων
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-119-2
Σελίδες
XXII + 402
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§1. Θέση και οριοθέτηση των ζητημάτων

Α. Προκατανόηση και πρωταρχικές έννοιες

Ι. Προκατανόηση

ΙΙ. Πρωταρχικές έννοιες

Β. Αξιολογικό υπόβαθρο και διάρθρωση της μελέτης

Ι. Αξιολογικό υπόβαθρο

ΙΙ. Διάγραμμα της μελέτης

§2. Ακινητοποίηση, αποϋλοποίηση τίτλων και συστήματα διαχειρίσεώς τους

Α. Ακινητοποίηση τίτλων

Β. Αποϋλοποίηση τίτλων

Γ. Τυπολογία των άυλων τίτλων

Ι. Άυλες μετοχές

ΙΙ. Άυλες ομολογίες

ΙΙΙ. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ.) και Πιστοποιητικά Κατάθεσης

IV. Άυλοι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου

V. Repos

VI. Κοινοί άυλοι τίτλοι

VII. Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Δ. Συστήματα διαχειρίσεως άυλων τίτλων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ΙΙΙ. Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (Σ.Λ.Π.Σ.)

§3. Νομική φύση, μεταβίβαση και επιβάρυνση των άυλων τίτλων

Α. Νομική φύση των άυλων τίτλων

Ι. Εισαγωγικές σκέψεις

ΙΙ. Η ενοχική θεωρία

ΙΙΙ. Η αξιογραφική θεωρία

Β. Μεταβίβαση και επιβάρυνση των άυλων τίτλων

Ι. Μεταβίβαση των άυλων τίτλων

1. Η εν ζωή (χρηματιστηριακή και εξωχρηματιστηριακή) μεταβίβαση των άυλων τίτλων

2. Η μεταβίβαση των άυλων τίτλων λόγω κληρονομικής διαδοχής, κληροδοσίας ή οιονεί καθολικής διαδοχής

ΙΙ. Επιβάρυνση των άυλων τίτλων

1. Η επικαρπία των άυλων τίτλων

2. Το ενέχυρο των άυλων τίτλων

§4. Κατασχετό των άυλων τίτλων

Α. Συσχέτιση με το απόρρητο των πάσης μορφής καταθέσεων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κατασχετό των τραπεζικών καταθέσεων

1. Η πάγια νομολογιακή θέση πριν από την ΟλΑΠ 19/2001

2. Η νομολογιακή στροφή υπέρ του κατασχετού των κάθε είδους τραπεζικών καταθέσεων

3. Η ρύθμιση του άρθρου 24 Ν. 2915/2001 για την άρση του απορρήτου των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και των άυλων τίτλων στο πλαίσιο της κατασχέσεώς τους

α) Εισαγωγικές επισημάνσεις

β) Η ρύθμιση του άρθρου 24 Ν. 2915/2001

Β. Οι διατάξεις των άρθρων 7§2 Ν. 2198/1994 και 20§1 Ν. 4569/2018 περί του ακατασχέτου των τηρούμενων αντιστοίχως στο Σ.Λ.Π.Σ. λογαριασμών και σε κεντρικό αποθετήριο αξιών συλλογικών λογαριασμών

Γ. Η απαγόρευση κατασχέσεως ασώματων κινητών αξιών πελατείας εις χείρας των διαμεσολαβούντων φορέων προς εκπλήρωση υποχρεώσεών τους

§5. Sedes materiae της κατασχέσεως άυλων τίτλων

Α. Η κατάσχεση (ένυλων) τίτλων εις διαταγήν

Β. Η κατάσχεση ενσώματων μετοχών

Γ. Η κατάσχεση των άυλων τίτλων πριν από το Ν. 3994/2011

Δ. Οι διατάξεις των άρθρων 991Α, 991Β ΚΠολΔ και 20 Ν. 4569/2018

§6. Η αναγκαστική κατάσχεση άυλων τίτλων εις χείρας τρίτου

Α. Προϋποθέσεις και αντικείμενο της κατασχέσεως

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Αντικείμενο

Β. Επιβολή της κατασχέσεως

Ι. Συντέλεση

ΙΙ. Η υποχρέωση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και των διαμεσολαβούντων φορέων προς παροχή πληροφορήσεως στο δανειστή πριν την επιβολή της κατασχέσεως

ΙΙΙ. Νομική φύση και περιεχόμενο του κατασχετηρίου

IV. Τόπος επιδόσεως του κατασχετηρίου στον τρίτο

Γ. Έννομες συνέπειες της κατασχέσεως

Ι. Εισαγωγικές επισημάνσεις

ΙΙ. Συνέπειες ως προς τον καθ’ ου η εκτέλεση

ΙΙΙ. Συνέπειες ως προς τον τρίτο

Δ. Προσβολή του κύρους της κατασχέσεως

Ι. Προσβολή από τον καθ’ ου η εκτέλεση και τους δανειστές του

ΙΙ. Προσβολή από τον τρίτο

Ε. Η δήλωση του τρίτου και η κατ’ αυτής ανακοπή

Ι. Η δήλωση του τρίτου

1. Έννοια, νομική φύση, υποβολή και περιεχόμενο

α) Έννοια και νομική φύση

β) Υποβολή

γ) Περιεχόμενο

2. Συνέπειες της δηλώσεως του τρίτου και της παραλείψεως υποβολής της

α) Συνέπειες της καταφατικής δηλώσεως

β) Συνέπειες της ενδεχόμενης ανακρίβειας της δηλώσεως του τρίτου και της παραλείψεως υποβολής της

ΙΙ. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου

1. Εισαγωγικές σκέψεις

2. Νομική φύση, περιεχόμενο και αίτημα

3. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, άσκηση και διαδικασία

4. Η άμυνα του τρίτου και οι συνέπειες της αποφάσεως επί της ανακοπής

§7. Η συντηρητική κατάσχεση άυλων τίτλων εις χείρας τρίτου

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, προσωρινή διαταγή και εκδίκαση της αιτήσεως συντηρητικής κατασχέσεως

Γ. Η διαδικασία επιβολής της συντηρητικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και η προσβολή του κύρους της

Δ. Συνέπειες της συντηρητικής κατασχέσεως

§8. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός άυλων τίτλων

Α. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές επισημάνσεις

II. Προδικασία

ΙΙΙ. Κύρια διαδικασία

Β. Εκκαθάριση και προσβολή του πλειστηριασμού

Ι. Εκκαθάριση

ΙΙ. Προσβολή

Γ. Συμφωνίες παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί άυλων τίτλων

Ι. Σύσταση

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση

§9. Ανακεφαλαίωση-Πορίσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Ξενόγλωσση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως