Γ. Παλάζης, Η εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών Ε.Λ.Δ.Ε., 2002


Γ. Παλάζης, Η εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών Ε.Λ.Δ.Ε., 2002 Η Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.) είναι ένα απολύτως χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό κόσμο, αλλά και για τους επαγγελματίες της αγοράς (ΕΛΔΕ, ΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπεύθυνους λήψης και διαβίβασης εντολών, αντικριστές, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, συμβούλους επενδυτών).

Καλύπτει κυρίως τη διάσπαρτη νομοθεσία που διέπει τις εταιρίες αυτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κεφαλαιαγοράς και που αλματωδώς αναπτύχθηκαν ιδίως κατά τα έτη 1999 και 2000.

Παρατίθεται πληθώρα νόμων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποδείγματα, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις Ε.Λ.Δ.Ε.

Επίσης εμπεριέχονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των εταιριών αυτών, καθώς και η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΘΟ και της Ε.Κ. περί "πιστοποιημένων στελεχών".

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών Ε.Λ.Δ.Ε.
Αρθρο 30 και άρθρο 3, παρ. 1 στοιχ. θ` του ν. 2396/96
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-609-8
Σελίδες
216
Τιμή
€ 19,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε.Λ.Δ.Ε.

1. Νόμος 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" (όπως ισχύει σήμε-ρα)*

2. Νόμος 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επεν-δυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετο-χές" (ΦΕΚ Α΄ 73/30.4.1996), άρθρα 1, 3 παρ. 1 στοιχ. θ, 30 και

3. Νόμος 2651/1998 (ΦΕΚ Α΄ 248/3.11.1998), άρθρο 16 "Αύξηση κα-τώτατου ορίου μετοχικού κεφαλαίου ΕΛΔΕ"

4. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6161 της 86ης συν./ 15.10.1996 "Προϋποθέσεις Παροχής Άδειας Λειτουργίας Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολά-βησης στην Αγοραπωλησία Αξιών" (ΦΕΚ Β΄ 1008)*

5. Απόφαση 8072 της 123ης/20.1.1998 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επι-τροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα "΄Οροι και προϋποθέσεις συνεργα-σίας μεταξύ μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με επιχει-ρήσεις του άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 2396/96 και με επιχειρήσεις που ενεργούν ως αντιπρόσωποί τους"· ιδίως βλ. Β. "Όροι και προϋποθέ-σεις συνεργασίας μεταξύ μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη-νών και ΕΛΔΕ"

6. Απόφαση ΥΠΕΘΟ 12263/Β.500/11.4.1997 "Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)" (ΦΕΚ Β΄ 340/24.4.1997)

7. Εγκύκλιος αριθμ. 3 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (23.9.1997) "Επισημάνσεις ως προς την άτυπη προώθηση μετοχών"

8. Εγκύκλιος αριθμ. 5 (15.6.1999) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Συνερ-γασία των Α.Χ.Ε. - Ε.Π.Ε.Υ. με τις Ε.Λ.Δ.Ε."

9. Εγκύκλιος αριθμ. 6 (15.6.1999) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Επιση-μάνσεις προς τις Ε.Λ.Δ.Ε."

10. Εγκύκλιος αριθμ. 11 (6.9.2001) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Τροπο-ποίηση της υπ' αριθμ. 6 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

11. ΄Εγγραφο με αρ. πρωτ. 9150/11.12.1998 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών εσωτερικού ε-λέγχου των ΕΛΔΕ"

12. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 9221/5.1.1998 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ως προς την αποκλειστικότητα του σκοπού τους αλλά και ερμηνεία των εννοιών κινητές αξίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. 6 του ν. 2396/1996"

13. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 12502/3.3.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Επισημάνσεις ως προς τις διαφημίσεις και της αποκλειστικότητας του σκοπού των ΑΕΛΔΕ"

14. Έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κατάλογος δικαιολογητι-κών που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις ΑΕΛΔΕ"

15. ΑΥΟ 1036447/304/0015 ΠΟΛ. 1133 της 14 Μαρτίου 2000 με θέμα: "Τήρηση βιβλίων από τα γραφεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών των ΑΕΛΔΕ"

16. Νόμος 1642 της 20/21.8.86 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέ-μενης αξίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 125)", άρθρο 18 παρ. 1 περ. κβ

17. ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β της 18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β΄/ 31.7.2000) με θέμα: "α] Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρ-θρου 8 του ν. 1882/90. β] Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβο-λής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου"

18. Νόμος 2331/1995, άρθρα 1, 4 παρ. 9, 6, 7 και 8 "Πρόληψη και κατα-στολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότη-τα"*

19. Απόφαση 7463 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Συνεδρίαση 108/27.5.1997, Θέμα 5ο) "Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες" (ΦΕΚ Β΄ 557/7.7.1997)

20. Νόμος 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δε-δομένων προσωπικού χαρακτήρα"*

21. Νόμος 1969/1991, άρθρο 76, παρ. 12 "Θέματα Απορρήτου"

22. Νόμος 2836/2000 "Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαια-γορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυ-σού και άλλες διατάξεις"

23. Απόφαση 4/213/28.3.2001 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Καθορισμός ειδικών προσόντων και ειδικής διαδικασίας πιστοποί-ησης υπαλλήλων Εταιριών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) και Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)"

24. ΄Εγγραφη ερώτηση με αριθμό πρωτ. 17/1817 της 5.3.1999 του Τμή-ματος Διεύθυνσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ-σαλονίκης με θέμα: "Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Δ.Ε." / Απάντηση του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτ. 9940/12.5.1999 επί του παραπάνω ερωτήματος της Δι-εύθυνσης Εταιριών

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΛΔΕ (Επιμέλεια: Ιωάννη Σεδαρίδη)

Γενικά περί εσωτερικού ελέγχου

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Επιμέλεια: Ιωάννη Σεδαρίδη)

1. Οργανόγραμμα ΑΕΛΔΕ

2. Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου ΑΕΛΔΕ

3. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Εξουσιοδότηση πελάτη-επενδυτή

4. Σχέδιο Πρακτικού Δ.Σ. ορισμού υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου και τροποποίησης οργανογράμματος

5. Σχέδιο Πρακτικού Δ.Σ. ορισμού υπευθύνου Λήψης και Διαβίβασης Εντολών

6. Δήλωση-Γνωστοποίηση προς την ΕΚ ορισμού υπευθύνου για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

7. Εντολόχαρτο Αγοράς-Πώλησης τίτλων

8. Ημερήσιο Φύλλο Κίνησης Εντολών

9. Δελτίο Ενημέρωσης πελάτη (κατά το προσυμβατικό στάδιο)

10. Έντυπο παραπόνων πελάτη

11. Δήλωση ενημέρωσης και απόδειξη παραλαβής πινακιδίων

12. Υπόδειγμα έγγραφης διαδικασίας ως προς τη λήψη και διαβίβαση εντολών των πελατών για τις συναλλαγές τους στο Χ.Α.Α. μέσω της ".Α.Ε.Λ.Δ.Ε."

13. Εξουσιοδότηση πελάτη σε τρίτο

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ Ο Ε-ΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Κ. ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΗ-ΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. Πρόγραμμα Ελέγχου

2. Στοιχεία (ενδεικτικά) που πρέπει να συγκεντρωθούν από την Επιτρο-πή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διεξαγωγή ελέγχου σε ΕΛΔΕ

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓ-ΜΕΝΕΣ Ε.Λ.Δ.Ε.

ΣΤ. Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Λ.Δ.Ε.

1. Απόφαση ΥΠΕΘΟ 42430/Β.1766/3.12.2001 με θέμα "Επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της Κεφαλαιαγοράς"

2. Απόφαση 5/236/16.1.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα "Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και προϋποθέσεις συμ-μετοχής στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης στελεχών της Κεφαλαιαγοράς"

3. Έγγραφο 2/2.2.2002 της Ένωσης Βορειοελλαδιτών Επενδυτών Χρη-ματιστηρίου Αξιών προς την Πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή με θέμα "Παρατηρήσεις-επισημάνσεις, ορθές διατυπώσεις στην από-φαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 4230/Β.1766/3.12.2001 περί εξεταστέας ύλης επαγγελματικής πιστοποίησης στελεχών της κεφαλαιαγοράς" -

4. Ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής Επαγγελματικής Πιστοποί-ησης Στελεχών της Κεφαλαιαγοράς

5. Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις - Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτημα-τολόγιο

6. Ερωτηματολόγιο Υποψήφιων Πιστοποιημένων Στελεχών της Κεφα-λαιαγοράς

7. Αίτηση Εξαίρεσης από τις Εξετάσεις - Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτη-ματολόγιο

8. Γενικές πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα υποψηφί-ων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης στελεχών

9. Ενδεικτικά Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Στελεχών της Κεφα-λαιαγοράς

10. Έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 743/11.2. 2002 προς Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α. με θέμα "Τροποποίηση Απόφασης ΕΚ για την επαγγλεματική πιστοποίηση στελεχών"


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003
Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφισητου Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002), σύμφωνα με τον οποίο, καθί-σταται υποχρεωτικήη εφαρμογή των Διεθνών...
Σ. Μούζουλας, N. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, 2003
Το βιβλίο επιχειρεί, μέσα από μία κατ’ άρθρο ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ν. 3016/02, για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει μετά το ν. 3091/02 να οριοθετήσει...
Η. Μαυρίκος, Οικονομικοί δείκτες και αγορές χρήματος, 2002
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι οικονομικοί δείκτες, που παίζουν σημαντικό ρόλοστις οικονομικές εξελίξεις και επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων, γεγονός πουκαθιστά την...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας