Δ. Κόρσος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου - Γ' έκδοση, τόμ. 2, 3η έκδ., 2013


Δ. Κόρσος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου - Γ' έκδοση, τόμ. 2, 3η έκδ., 2013 Προϊόντος τοῦ χρόνου ἐπιβεβαιώνεται ἡ παλαιά κακή συνήθεια τῆς πολυνομίας, ἰδιαίτερα μάλιστα στόν τομέα τοῦ δημοσίου δικαίου μέ ἀποκορύφωμα στόν κύκλο τοῦ φορολογικοῦ δικαίου.
Ὁ νέος λοιπόν ν. 3886/2010 ὑπό τόν γενικώτερον τίτλο «Δικαστική προστασία κατά τήν σύναψη δημοσίων συμβάσεων», ἀντικατέστησε τόν ν. 2522/1997 καί ἀνέθεσε πλέον τήν ἐκδίκαση τῆς αἰτήσεως ἀσφαλι¬στικῶν μέτρων στά διοικητικά ἐφετεῖα μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἐλάφρυνση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἀπό τόν μεγάλο ὄγκο ὑποθέσεων. Ἐπίσης οἱ ῥυθμίσεις τοῦ ν. 3900/2010 (ὅπως ἀντικατεστάθη μέ τόν ν. 4055/2012) «Περί ἐξορθολογισμοῦ διαδικασιῶν γιά τήν ἐπιτάχυνση τῆς διοικητικῆς δίκης καί ἄλλες διατάξεις», μᾶς προέτρεψαν στήν ἐνημέρωση καί συμπλήρωση τῶν Εἰσηγήσεων Διοικητικοῦ Δικονομικοῦ Δικαίου τοῦ ἔτους 2010.
Μέ δεδομένο ὅτι ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἐκκρεμοῦν περί τίς 32.000 ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες ἀναμένουν τήν σειρά τους γιά νά ἐκδικασθοῦν, ἐψηφίσθη ὁ ν. 4055/2012 γιά «δίκαιη δίκη καί εὔλογη διάρκεια αὐτῆς». Μέ τόν νέο αὐτό νόμο ἐπανεξετάζεται ὁ εἰσαχθείς μέ τόν ν. 3900/2010 θεσμός τῆς «πρότυπης ἤ πιλοτικῆς δίκης», ὅταν τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας καλεῖται νά κρίνει ζήτημα ὑποθέσεως ἐκδικαζομένης ἐνώπιον διοικητικοῦ δικαστηρίου, γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος γιά εὐρύ κύκλο προσώπων.
Σκοπός τοῦ παρόντος τόμου εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν φοιτητῶν στό τμῆμα Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καί ὅλων ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τίς νέες ῥυθμίσεις.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου - Γ' έκδοση
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ Μ.-Ε. ΚΟΡΣΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ τεῦχος Α΄
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-984-1
Σελίδες
404
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βραχυγραφίες

Βιβλιογραφία

Πρόλογος Γ΄ ἐκδόσεως

Πρόλογος Β΄ ἐκδόσεως

Πρόλογος Α΄ ἐκδόσεως

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

§ 1. Ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ θεσμοῦ

§ 2. Σύνθεση, ὀργάνωση καί ἁρμοδιότητες τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας

§ 3. Τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας δέν ἔχει νομοπαρασκευαστικές ἁρμοδιότητες

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 4. Ἐπεξεργασία σχεδίων κανονιστικῶν (νομοθετικῶν) Διαταγμάτων

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΕΝΔΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

§ 5. Συνταγματική κατοχύρωση τοῦ ἐνδίκου μέσου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

§ 6. Διάγραμμα ἐρεύνης

§ 7. Πράξη τῆς ἐν ὀργανικῇ ἐννοίᾳ Διοικήσεως

§ 8. Πράξη μονομερής

§ 9. Πράξη ἐκτελεστή

§ 10. Πράξη μή ἔχουσα κυβερνητικόν χαρακτήρα

§ 11. Ἔλλειψη παραλλήλου προσφυγῆς

§ 12. Νομιμοποίηση αἰτοῦντος

§ 13. Νόμιμη προθεσμία

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΒΑΣΙΜΟΥ

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

§ 14. Λόγοι ἀκυρώσεως. Γενικές παρατηρήσεις

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§ 15. Ἀναρμοδιότης τῆς ἐκδούσης τήν πράξη διοικητικῆς ἀρχῆς

§ 16. Παράβαση οὐσιώδους τύπου διατεταγμένου περί τήν ἐνέργειαν τῆς πράξεως

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§ 17. Παράβαση κατ’ οὐσίαν διατάξεως νόμου

§ 18. Παράβαση τοῦ Συντάγματος καί τῶν συνταγματικοῦ περιεχόμενου πολιτειακῶν πράξεων

§ 19. Παράβαση ἀγράφων θεμελιωδῶν ἀρχῶν

§ 20. Παράβαση τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων

§ 21. Παράβαση τῶν γενικῶν ἀρχῶν τοῦ διοικητικοῦ δικαίου

§ 22. Παράβαση τυπικοῦ νόμου ἤ νομοθετικῶν τῆς Διοικήσεως πράξεων

§ 23. Παράβαση ἐγκυκλίων ὁδηγιῶν τῆς Διοικήσεως

§ 24. Παράβαση δεδικασμένου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

§ 25. Γενικές παρατηρήσεις

§ 26. Ὑπέρβαση τῶν ἀκραίων ὁρίων τῆς διακριτικῆς ἐξουσίας

§ 27. Στάθμηση στοιχείων κρίσεως μή νομίμων

§ 28. Πλάνη περί τό δίκαιον

§ 29. Πλάνη περί τά πράγματα

§ 30. Νομικός τῶν πραγμάτων χαρακτηρισμός καί κρίση σκοπιμότητος

§ 31. Κατάχρηση ἐξουσίας

§ 32. Κατάχρηση διαδικασίας

§ 33. Ἔλλειψη αἰτιολογίας ἤ πλημμελής αἰτιολογία

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 34. Ἡ προδικασία

§ 35. Ὁμοδικία, συνάφεια, συνεκδίκαση αἰτήσεων

§ 36. Ἡ κυρία διαδικασία

§ 37. Ἡ παρέμβαση στήν ἀκυρωτικήν ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ δίκην

§ 38. Ποιό τό εἰς τήν ἀκυρωτικήν ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ δίκην ἐφαρμοζόμενον δικονομικόν σύστημα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣτΕ

§ 39. Γενικές παρατηρήσεις

§ 40. Ἐξουσίες τοῦ δικαστοῦ τῆς ἀκυρώσεως

§ 41. Τό ἐκ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ δεδικασμένον

§ 42. Συμμόρφωση τῆς Διοικήσεως πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ

§ 43. Τριτανακοπή

§ 44. Ἡ αἴτηση ἀκυρώσεως δέν ἔχει ἀνασταλτικόν χαρακτῆρα

§ 45. Ἡ αἴτηση ἀσφαλιστικῶν μέτρων τοῦ ν. 3886/2010

§ 46 Ἡ πιλοτική δίκη: μία εἰδική διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας

Ἀλφαβητικόν εὑρετήριον

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης