Π. Γέσιου-Φαλτσή, Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2022


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2022

Οι νόμοι 4842/2021 και 4855/2021 μεταρρύθμισαν για άλλη μία φορά το δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως του ΚΠολΔ. Στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως ειδικότερα οι αλλαγές που επέρχονται είτε συνιστούν καίριες νομοθετικές παρεμβάσεις σε αρρυθμίες ή ερμηνευτικά ζητήματα που είχε προκαλέσει η εφαρμογή του ν. 4335/2015, είτε αποτελούν δευτερεύουσες, από πρώτη άποψη, νέες ρυθμίσεις σε ζητήματα ιδίως προθεσμιών.

Μεταξύ των πρώτων συγκαταλέγονται η επαναφορά του παλαιού άρθρου 937, ώστε να υπάρχει στις δίκες περί την εκτέλεση δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων μέσων σε όλες τις περιπτώσεις, η μερική επαναφορά του άρθρου 938 ΚΠολΔ για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως, οι προσθήκες στα άρθρα 933, 936 και 986, η εισαγωγή της δυνατότητας της κοινής πλειοδοσίας στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (άρθρα 959, 965), και οι νέες ρυθμίσεις για τον άγονο πλειστηριασμό στο άρθρο 966. Καινοτομία συνιστά επίσης και η επιλογή του ν. 4842/2021 για την περιπτωσιολογική ρύθμιση των ζητημάτων του διαχρονικού δικαίου στο άρθρο 116, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021.

Η παρούσα τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως, έχει έτσι ως σκοπό να παρουσιάσει το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό ισχύει μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021, δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 116. Παράλληλα, περιλαμβάνει και μία πρώτη προσπάθεια αξιολογήσεως των αποτελεσμάτων που επιφέρει η ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο όλο σύστημα.

Το έργο αυτό, υπό την επικαιροποιημένη μορφή του, έχει ως στόχο να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, καταρχήν στους φοιτητές της Νομικής, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες νομικούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως
Γενικό και Ειδικό Μέρος - ν. 4842/2021 και 4855/2021
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-554-1
Σελίδες
XXXVI + 876
Τιμή
€ 77,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος Γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Έννοια και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

1. Η αναγκαιότητα της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Η ιστορική εξέλιξη της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Ο ορισμός της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Τα επιμέρους στοιχεία του ορισμού

1. H ικανοποίηση αξιώσεων

2. Η κρατική επιβολή

IV. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Το πρόβλημα

2. Γρήγορη και ολιγοδάπανη ικανοποίηση των δανειστών

3. Προστασία της προσωπικότητας και των εν γένει εννόμων συμφερόντων του οφειλέτη

4. Σύμπτωση συμφερόντων δανειστή και οφειλέτη ως προς την ανάγκη επιτεύξεως του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος

5. Προστασία συμφερόντων τρίτων προσώπων

§ 2. Υποκείμενα και όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Το σύστημα των δύο διαδίκων στην αναγκαστική εκτέλεση

2. O επισπεύδων δανειστής ειδικότερα

3. Οι αναγγελθέντες δανειστές

4. Ο καθού η εκτέλεση οφειλέτης

5. Ο τρίτος κύριος ή νομέας

ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Αυθυπαρξία και γενικές διακρίσεις

2. Ο δικαστικός επιμελητής

3. Ο συμβολαιογράφος

4. Το δικαστήριο δεν είναι όργανο εκτελέσεως στο ελληνικό δίκαιο

§ 3. Είδη και μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Οι λόγοι που επιβάλλουν τη διαμόρφωση περισσοτέρων ειδών αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Διακρίσεις ανάλογα με το είδος της αξιώσεως που εκτελείται

3. Διακρίσεις ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο η αναγκαστική εκτέλεση επιχειρείται

4. Διάκριση ανάλογα με τον τρόπο που το μέσο εκτελέσεως επενεργεί: Άμεση και έμμεση εκτέλεση

5. Διάκριση ανάλογα με το αν η ικανοποίηση είναι αυτούσια ή όχι: Κύρια και αναπληρωματική εκτέλεση

ΙΙ. Τα μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η βασική αρχή

2. Αυτόματη εκτέλεση

3. Εκτέλεση με υλικές πράξεις: μέσα εκτελέσεως

IΙΙ. Η δυνατότητα παράλληλης χρήσεως περισσοτέρων μέσων

ΙV. Ανυπαρξία δικαιώματος επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως

1. Οι περιορισμοί στα δικαιώματα του επισπεύδοντος

2. Εξαίρεση για τις χρηματικές απαιτήσεις

V. Δικαίωμα επιλογής του περιουσιακού αντικειμένου της εκτελέσεως;

§ 4. Πηγές και νομοθετική ιστορία του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ελλάδα.

Ι. Κοινή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Το προηγούμενο δίκαιο

2. Το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

ΙΙ. Ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Το προηγούμενο δίκαιο

2. Το ισχύον δίκαιο

§ 5. Διαχρονικό δίκαιο

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 50 ΕισΝΚΠολΔ ειδικότερα

1. Κρίσιμος ο χρόνος ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Πότε θεωρήθηκε ότι έχει αρχίσει η αναγκαστική εκτέλεση

3. Οι εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο των δικών περί την εκτέλεση

IV. Διαχρονικό δίκαιο ν.δ. 958/1971

V. Διαχρονικό δίκαιο των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων

VI. Διαχρονικό δίκαιο ν. 2298/1995

VΙI. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3714/2008

VIII. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3994/2011

ΙΧ. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4055/2012

X. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4335/2015

ΧΙ. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4842/2021 και 4855/2021

§ 6. Βιβλιογραφία (επιλογή)

Ι. Πριν από τον ΚΠολΔ

1. Γενικά έργα

2. Ειδικά έργα

ΙΙ. Ισχύον δίκαιο (από το ν.δ. 958/1971 έως τον ν. 4335/2015)

1. Γενικά έργα

2. Ειδικά έργα

ΙΙΙ. Μονογραφίες

IV. Για τις μεταρρυθμίσεις του ν. 2298/1995

V. Για τις μεταρρυθμίσεις των ν. 3714/2008 και 3994/2011

VΙ. Για τις μεταρρυθμίσεις του ν. 4335/2015

VII. Για τις μεταρρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4855/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 7. Η αναγκαστική εκτέλεση ως μορφή παροχής έννομης προστασίας

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση και άρθρο 20 Σ/1975

ΙΙ. Η αξίωση αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Έννοια

2. Διάκριση από την εκτελούμενη αξίωση

ΙΙΙ. Η έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Αυθυπαρξία και δομή

2. Περιεχόμενο

IV. Η αναγκαστική εκτέλεση ως τμήμα της δικαστικής λειτουργίας

V. Διαγνωστική δίκη και αναγκαστική εκτέλεση

VI. Aσφαλιστικά μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση

1. Η διπλή ουσιαστική τους συνάφεια

2. Απόφαση λήψεως ασφαλιστικού μέτρου και αναγκαστική εκτέλεση

3. Τα ασφαλιστικά μέτρα ως «πρόδρομα» ή «προπαρασκευαστικά» μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 8. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως ως τμήμα της έννομης τάξεως

Ι. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι δημόσιο δίκαιο

ΙΙ. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως περιέχει καταρχήν κανόνες αναγκαστικού δικαίου

1. Τι σημαίνει αυτή η αρχή

2. Οι συμφωνίες που τροποποιούν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως αποτελεί τμήμα του αστικού δικονομικού δικαίου

IV. Δίκαιο ατομικής και δίκαιο καθολικής αναγκαστικής εκτε­λέσεως

V. Σχέση δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως με άλλες διαδι­κασίες – Δίκαιο κοινής και δίκαιο διοικητικής εκτελέσεως

1. Ποια αναγκαστική εκτέλεση καλύπτει ο ΚΠολΔ

2. Εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων άλλων δικαιοδοσιών

3. Εκτέλεση αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας

4. Εκτέλεση διοικητικών πράξεων κατά τον ΚΕΔΕ

VI. Εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταδικάζουν σε απο­ζη­μί­ω­­ση

VII. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρω­παϊ­κής Ενώσεως (ΔΕΕ)

§ 9. Το δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η ανάγκη για ικανοποίηση της αξιώσεως εκτελέσεως του δα­νει­στή και οι συνέπειές της

1. Η συνταγματική και η υπερνομοθετική κατοχύρωση της αξιώσεως εκτελέσεως

2. Απαγόρευση νομοθετικού περιορισμού της αξιώσεως εκτελέσεως

ΙΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση ως κρατική επέμβαση στην ιδιωτι­κή σφαίρα

1. Οι περιπτώσεις προσβολής συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιω­μά­των του οφειλέτη

2. Η αναπόφευκτη δημιουργία συνταγματικών συγκρούσεων ως προς τα ατομικά δικαιώματα δανειστή και οφειλέτη και ο ρόλος της αρχής της αναλογικότητας

IV. Σχέσεις Συντάγματος και δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως σε ανα­φορά με την ανάγκη προστασίας του οφειλέτη στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας

1. Τα ζητήματα που ανέκυψαν στο ελληνικό δίκαιο

2. Η αρχή της αναλογικότητας στην αναγκαστική εκτέλεση ειδικότερα

3. Ειδικότερες παρατηρήσεις για το ελληνικό δίκαιο σχετικά με τα όρια εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην αναγκαστική εκτέλεση

4. Η απαγόρευση καταχρήσεως δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση ως απόρροια του άρθρου 25 § 3 Σ/1975

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§ 10. Το πρόβλημα των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Η σύγχρονη διδασκαλία για τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

1. Έννοια και σημασία

2. Η μονοσήμαντη ανάπτυξη της θεωρίας των θεμελιωδών δικονομικών αρχών σε σχέση με τη διαγνωστική μόνο διαδικασία

ΙΙ. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η διάκριση διαγνωστικής και εκτελεστικής διαδικασίας

2. Γενική θεώρηση της εκτελεστικής διαδικασίας

ΙΙΙ. Κοινές θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της διαγνωστικής και της εκτελεστικής διαδικασίας;

1. Η αδυναμία της αυτούσιας μεταφοράς

2. Η επισήμανση αρχών της διαγνωστικής αποκλειστικά διαδικασίας

3. Η μειωμένη σημασία ορισμένων αρχών της διαγνωστικής διαδικασίας για τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως – Αρχή συζητήσεως ή ανακρίσεως;

4. Η διαφοροποιημένη σημασία ορισμένων αρχών της διαγνωστικής διαδικασίας για τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

5. Αρχές που προσιδιάζουν στην αναγκαστική εκτέλεση

§ 11. Αρχή διαθέσεως

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Η εξουσία ως προς την έναρξη και την αποπεράτωση της εκτελεστικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό της εκτελούμενης απαιτήσεως

1. Η κυριαρχία του επισπεύδοντος

2. Η εξουσία του καθού η εκτέλεση ως προς την αποπεράτωση της διαδικα­σίας

3. Συμφωνίες του επισπεύδοντος και του καθού η εκτέλεση ως προς την έναρξη, την έκταση και την αποπεράτωση της εκτελεστικής διαδικασίας

4. Η επίδραση των αναγγελιών που στηρίζονται σε εκτελεστό τίτλο στην εξουσία τερματισμού της εκτελεστικής διαδικασίας

ΙΙΙ. Εξουσία επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως

1. Πότε υπάρχει η εξουσία αυτή από την πλευρά του επισπεύδοντος δανειστή

2. Συμφωνίες του επισπεύδοντος και του καθού η εκτέλεση οφειλέτη

IV. Εξουσία επιλογής του αντικειμένου της εκτελέσεως

1. Πότε υπάρχει η εξουσία αυτή από την πλευρά του επισπεύδοντος δανειστή

2. Συμφωνίες επισπεύδοντος δανειστή και του καθού η εκτέλεση οφειλέτη

§ 12. Αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

Ι. Η νομοθετική βάση της αρχής μετά τον ν. 4335/2015

ΙΙ. Η αρχική απουσία χρονικών ορίων για τον επισπεύδοντα - Η μεταβολή του ν. 4335/2015

ΙΙΙ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της αρχής. Θετική και αρνητική μορφή της: Ματαίωση και παραίτηση

IV. Διάκριση από την αρχή της διαθέσεως

V. Επιρροή των ενεργειών του καθού η εκτέλεση κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας

VI. Επίδραση των ενεργειών ή συμφερόντων των αναγγελμένων δανειστών κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας

VII. Συμφωνίες επισπεύδοντος και οφειλέτη για την εξέλιξη και ειδικότερα την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας μετά τον ν. 4335/2015

VIII. Περιορισμοί της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος πριν και μετά τον ν. 4335/2015

1. Οι αρχικοί έμμεσοι περιορισμοί

2. Η πρώτη ρωγμή του 1971 - Η προσθήκη του άρθρου 973 §

3. Η ευθεία επέμβαση του 1986 - Ο περιορισμός στην εξουσία ματαιώσεως του πλειστηριασμού όπως ισχύει και μετά τον ν. 4335/2015

4. Η τροποποίηση του ν. 2298/1995 - Έμμεση επιβολή χρονικών περιορισμών

5. Η ευθεία ρύθμιση του ν. 4335/2015 - Η άμεση επιβολή χρονικών περιορισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 13. Γενικά

§ 14. Ο εκτελεστός τίτλος

Ι. Έννοια και σημασία του εκτελεστού τίτλου

1. Ο ορισμός και τα στοιχεία του

2. Η σημασία του εκτελεστού τίτλου

ΙΙ. Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι

ΙΙΙ. Η έννοια του εκτελεστού τίτλου κατά το ενωσιακό δίκαιο

§ 15. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Ι. Ποιες αποφάσεις αποτελούν εκτελεστό τίτλο

1. Το είδος της αποφάσεως

2. Το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση

3. Αποφάσεις ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων

ΙΙ. Η τελεσιδικία της αποφάσεως

ΙΙΙ. Το αμετάκλητο της αποφάσεως κατά του Δημοσίου ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως;

1. Οι αμφισβητήσεις ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 19 § 1 α.ν. 1715/1951

2. Η ρύθμιση του άρθρου 326 § 5 ν. 4072/2012

§ 16. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

1. Προσωρινή εκτέλεση και ένδικα μέσα

2. Η «προσωρινότητα» της εκτελέσεως

3. Η οριστική καταψηφιστική απόφαση ως προϋπόθεση της προσωρινής εκτελέσεως

ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος της προσωρινής εκτελέσεως

IΙΙ. Η κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας με αίτηση

V. Δυνητική προσωρινή εκτελεστότητα

1. Η γενική θετική και η γενική αρνητική προϋπόθεση

2. Η ενδεικτική παράθεση περιπτώσεων

VI. Υποχρεωτική προσωρινή εκτελεστότητα

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η αποκλειστική παράθεση των περιπτώσεων

VII. Αποκλεισμός της προσωρινής εκτελεστότητας

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η περιπτωσιολογία

VIII. Προσωρινή εκτελεστότητα που εξαρτάται από την παροχή ανάλογης εγγυήσεως από τον επισπεύδοντα δανειστή

1. Η παροχή της ανάλογης εγγυήσεως

2. Η δημόσια κατάθεση

3. Η εξουσία του δικαστηρίου των ενδίκων μέσων

ΙΧ. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας με τον όρο της παροχής εγγυήσεως

3. Οι προϋποθέσεις της αναστολής έως τη συζήτηση των τακτικών ενδίκων μέσων

4. Η διαδικασία χορηγήσεως της αναστολής έως τη συζήτηση του τακτικού ενδίκου μέσου

5. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας από το δικαστήριο που κρίνει τα τακτικά ένδικα μέσα

6. Η διάρκεια της αναστολής

Χ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

1. Γενικά

2. Σύγκριση με την προστασία του κοινού δικαίου

3. Η επαναφορά του άρθρου 914 ειδικότερα

4. Η αποζημίωση του οφειλέτη μετά από προσωρινή εκτέλεση που ανατρά­πηκε

§ 17. Οι διαιτητικές αποφάσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ ειδικότερα

1. Προϋποθέσεις εκτελεστότητας

2. Αναστολή της εκτελεστότητας

§ 18. Τα πρακτικά των ημεδαπών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 904 § 2 αρ. γ

1. Ο δικαστικός συμβιβασμός

2. Το πρακτικό συμβιβασμού μετά από εξώδικη επίλυση της διαφοράς (νέο άρθρο 214Α)

3. Το «πρακτικό διαμεσολάβησης» κατά τους ν. 3898/2010 και 4512/2018

4. Το «πρακτικό μεσολάβησης» μετά από δικαστική μεσολάβηση (νέο άρθρο 214Β).

§ 19. Τα πρακτικά που περιέχουν προσδιορισμό δικαστικών εξόδων

§ 20. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η ρήτρα εκτελεστότητας

ΙΙΙ. Ποιες αξιώσεις μπορούν να εκτελεσθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο

1. Ιδιότητες και είδος της αξιώσεως

2. Το αντικείμενο της αξιώσεως

3. Η δημόσια διαθήκη ως εκτελεστός τίτλος ειδικότερα

4. Η δήλωση βουλήσεως δεν αναπληρώνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο

IV. Πρόσωπα υπέρ και κατά των οποίων είναι εκτελεστοί τίτλοι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

1. Ποια πρόσωπα μπορούν να είναι επισπεύδοντες

2. Ποια πρόσωπα μπορούν να είναι καθού η εκτέλεση

§ 21. Οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται από ημεδαπούς δικαστές – Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου

Ι. Το προηγούμενο δίκαιο

ΙΙ. Το δίκαιο του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η φύση της διαταγής πληρωμής ως τίτλου εκτελεστού

3. Η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής

ΙΙΙ. Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου μετά τον ν. 4335/2015

§ 22. Οι αλλοδαποί τίτλοι

§ 23. Οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

1. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

2. Η προσωρινή διαταγή που προηγείται του ασφαλιστικού μέτρου

3. Η προσωρινή διαταγή στην εκούσια δικαιοδοσία

4. Η έκθεση αναπλειστηριασμού

5. Η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως

6. Η καταφατική δήλωση του τρίτου

7. Η απόφαση που ακυρώνει τον πλειστηριασμό

8. Η διαταγή για εξαναγκασμό της αυτοψίας

9. Διάφορες άλλες περιπτώσεις

§ 24. Η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου

Ι. Η αναγκαιότητα του εκτελεστηρίου τύπου

ΙΙ. Τρόπος περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου

1. Η ύπαρξη του εκτελεστού τίτλου

2. Η ύπαρξη απαιτήσεως που επιδέχεται αναγκαστική εκτέλεση

IV. Το τυπικό του εκτελεστηρίου τύπου

1. Τα ουσιώδη στοιχεία του εκτελεστηρίου τύπου

2. Νομοθετική ιστορία

V. Αρμοδιότητα για την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου

§ 25. Το απόγραφο

Ι. Έννοια και αναγκαιότητα του απογράφου

ΙΙ. Όροι χορηγήσεως απογράφου

1. Εκτελεστός τίτλος και περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου

2. Το έννομο συμφέρον

3. Απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα για την έκδοση απογράφου

IV. Προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο

V. Αριθμός απογράφων

§ 26. Αξίωση που επιδέχεται αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η βέβαιη απαίτηση ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Έννοια και δικαιολογία της ρυθμίσεως

2. Η συμπλήρωση του τίτλου με το στοιχείο της βεβαιότητας της απαιτήσεως και η δυνατότητα πραγματοποιήσεως της εκτελέσεως

3. Η απόδειξη της πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως ειδικότερα

ΙΙΙ. Η επιρροή της διαλυτικής αιρέσεως και της διαλυτικής προθεσμίας

IV. Η αξίωση που εξαρτάται από προθεσμία

1. Η καθαρή προθεσμία

2. Προθεσμία συνδυασμένη με μελλοντικό γεγονός

V. Εξάρτηση της εκτελεστότητας από την επέλευση γεγονότος

VI. Η αναγκαστική εκτέλεση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

VII. Απαίτηση εκκαθαρισμένη

§ 27. Υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η ικανότητα διαδίκου

1. Ο βασικός κανόνας

2. Οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

ΙΙ. Το Δημόσιο ως υποκείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Το Δημόσιο ως επισπεύδων δανειστής

2. Το Δημόσιο ως καθού η εκτέλεση οφειλέτης

3. Αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού Δημοσίου

ΙΙΙ. Η ικανότητα συμμετοχής του διαδίκου στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με το δικό του όνομα

ΙV. Η ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με ή χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο

V. Το έννομο συμφέρον στην αναγκαστική εκτέλεση

§ 28. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ο βασικός κανόνας

IΙΙ. Επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας

ΙV. Ενεργητική νομιμοποίηση

1. Οι καθολικοί διάδοχοι

2. Οι οιονεί καθολικοί διάδοχοι

3. Οι ειδικοί διάδοχοι

4. Όσοι νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα

5. Ο καταπιστευματοδόχος και αυτός που έχει τιμηθεί με καταπιστευτική υποκατάσταση

6. Ο κληρονόμος όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι στο όνομα του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, του εκκαθαριστή ή του εκτελεστή διαθήκης

7. Εκτελεστής διαθήκης

8. Ο ομόδικος

V. Παθητική νομιμοποίηση

1. Οι καθολικοί διάδοχοι

2. Οι οιονεί καθολικοί διάδοχοι

3. Οι ειδικοί διάδοχοι

4. Όσοι νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα

5. Ο καταπιστευματοδόχος και αυτός που έχει τιμηθεί με καταπιστευτική υποκατάσταση

6. Ο κληρονόμος όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι στο όνομα του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, του εκκαθαριστή ή του εκτελεστή διαθήκης

7. Ο εκτελεστής διαθήκης

8. Εκείνος που αποκτά νομή ή κατοχή στο επίδικο πράγμα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της δίκης ή μετά τη σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου

9. Τα μέλη νομικών προσώπων εν γένει

10. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ειδικότερα

11. Τα μέλη των εν τοις πράγμασι εταιρειών και των κοινοπραξιών ειδικότερα

§ 29. Τήρηση ορισμένης προδικασίας με την επίδοση της επιταγής

Ι. Έννοια, φύση και σκοπός της επιταγής

1. Έννοια

2. Φύση

3. Σκοπός

ΙΙ. Συνέπεια της μη επιδόσεως επιταγής για εκτέλεση

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της επιταγής

IV. Δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της επιδόσεως της επιταγής

1. Δικονομικές συνέπειες

2. Ουσιαστικές συνέπειες

§ 30. Προθεσμία ενάρξεως της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η παρέλευση του τριημέρου από την επίδοση της επιταγής

ΙΙ. Η ενέργεια της εκτελέσεως μέσα στο έτος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 31. Η εντολή για εκτέλεση

Ι. Έννοια και δόση της εντολής

ΙΙ. Περιεχόμενο της εντολής

ΙΙΙ. Η έκταση της εξουσίας που δίνεται με την εντολή

IV. Νομική φύση των σχέσεων ανάμεσα στον επισπεύδοντα, τον δικαστικό επιμελητή και τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη

1. Οι σχέσεις που διαμορφώνονται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Η σχέση του επισπεύδοντος με τα όργανα της εκτελέσεως

3. Η σχέση των οργάνων της εκτελέσεως με τον καθού

V. Ο ορισμός συμβολαιογράφου ως περιεχόμενο της εντολής κατά το νέο άρθρο 927 (άρθρο 207 § 1 ν. 4512/2018)

§ 32. Εξουσίες και υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έκταση των εξουσιών του δικαστικού επιμελητή

1. Προκαταρκτικές ενέργειες

2. Έλεγχος ταυτότητας του οφειλέτη

3. Ο χρόνος της εκτελέσεως

4. Είσοδος ή έρευνα σε κλειστούς χώρους

5. Η σωματική έρευνα

6. Συνδρομή της αρχής

7. Ειδικότερα στην προσωπική κράτηση

8. Έκδοση αντιγράφων

9. Η καταβολή που γίνεται στον δικαστικό επιμελητή

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

1. Σύνταξη εκθέσεως

2. Σε περίπτωση αξιόποινης πράξεως

3. Τήρηση βιβλίων

4. Τήρηση αρχείου πρωτοτύπων

5. Χορήγηση αντιγράφων

6. Ειδικά στην προσωπική κράτηση

§ 33. Έξοδα εκτελέσεως

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Καθορισμός των εξόδων εκτελέσεως

ΙΙΙ. Ποιος βαρύνεται με τα έξοδα της εκτελέσεως

IV. Με ποια έξοδα εκτελέσεως βαρύνεται ο οφειλέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 34. Η άμυνα του καθού κατά της ελαττωματικής αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Τα ελαττώματα της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Ο τυπικός χαρακτήρας της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Ανυπόστατη και άκυρη αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙ. Η ανακοπή του άρθρου 933 και οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Το σύστημα της ανακοπής κατά τον ΚΠολΔ

2. Οι συνταγματικές και οι υπερνομοθετικές βάσεις των δικών περί την εκτέλεση

ΙΙΙ. Η αποκλειστικότητα του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Όροι παραδεκτού της αναγνωριστικής αγωγής

3. Ανακοπή του άρθρου 933 και διαιτησία

IV. Η νομική φύση της ανακοπής

1. Ο χαρακτήρας της ανακοπής ως μέσου άμυνας

2. Ο χαρακτήρας της ανακοπής ως εισαγωγικού ενδίκου βοηθήματος

3. Η διαπλαστική φύση της ανακοπής

V. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής

VI. Η λειτουργία της ανακοπής στο πλαίσιο των κανόνων για τις δικονομικές ακυρότητες.

1. Η αναγκαιότητα της ρητής απαγγελίας της ακυρότητας της πράξεως εκτελέσεως

2. Ακυρότητα των πράξεων εκτελέσεως που δεν εξαρτάται από βλάβη

3. Η ρητή επιβολή της ακυρότητας

4. Ακυρότητα για παραβάσεις που συνεπάγονται αναίρεση ή αναψηλάφηση

5. Η δικονομική βλάβη ειδικότερα

VII. Η καταχρηστική άσκηση της ανακοπής

VIII. Η σχέση της ανακοπής του άρθρου 933 με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής των άρθρων 632 και 633 § 2 ΚΠολΔ

1. Η διπλή προστασία του καθού όταν η εκτέλεση στηρίζεται σε διαταγή πληρωμής.

2. Σύγκριση των δύο ανακοπών του άρθρου 632 και

3. Το παραδεκτό παράλληλης ασκήσεως ή εκδικάσεως των δύο ανακοπών του άρθρου 632 και 933 ΚΠολΔ

4. Το παραδεκτό των λόγων ανακοπής επί ασκήσεως των ανακοπών του άρθρου 632 και 933

5. Η σχέση των ανακοπών του άρθρου 633 § 2 και του άρθρου

6. Είδος και σχέση των αναστολών που επιτρέπουν οι ανακοπές του άρθρου 632 και του άρθρου 933

§ 35. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής του άρθρου

Ι. Ποιες είναι οι διαδικαστικές προϋποθέσεις

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν το πρόσωπο των διαδίκων - Ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

ΙΙΙ. Πληρεξουσιότητα

IV. Νομιμοποίηση

1. Ποιος νομιμοποιείται να είναι ανακόπτων

2. Η παθητική νομιμοποίηση

V. Το έννομο συμφέρον

§ 36. Η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και η διεθνής δικαιοδοσία

Ι. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

1. Οι αναγκαίες διακρίσεις

2. Οι ανακοπές της κοινής αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Οι ανακοπές κατά των πράξεων εκτελέσεως των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4. Οι ανακοπές στη διαδικασία του ΚΕΔΕ

ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου εκτελέσεως ως απόρροια της εθνικής κυριαρχίας

1. Η έκταση και ο αποκλειστικός χαρακτήρας της

2. Ο προσδιορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας

ΙΙΙ. Η ρητή ρύθμιση της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τους Καν 44/2001 και 1215/2012

1. Η αποκλειστική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας του τόπου εκτελέσεως

2. Ο προσδιορισμός του τόπου εκτελέσεως

ΙV. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων και διαιτησία

§ 37. Η καθύλην αρμοδιότητα

Ι. Κρίσιμος ο εκτελεστός τίτλος που στηρίζει την έναρξη της εκτελέσεως

ΙΙ. Η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ Μονομελούς Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου.

ΙΙΙ. Οι ειδικές ρυθμίσεις

§ 38. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

Ι. Εφαρμογή της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος ή άλλης ειδικής δωσιδικίας

ΙΙ. Η ειδική αποκλειστική δωσιδικία του τόπου της εκτελέσεως

ΙΙΙ. Το επιτρεπτό της παρεκτάσεως

ΙV. Διατήρηση της κατά τόπον αρμοδιότητας και μετά τον ν. 4512/2018

§ 39. Λόγοι ανακοπής

Ι. Οι τρεις κατηγορίες λόγων ανακοπής

1. Καθορισμός

2. Το παραδεκτό της ανακοπής - Το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της

3. Η φύση των λόγων ανακοπής ως αρνήσεων ή ενστάσεων

4. Η κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής ειδικότερα

ΙΙ. Ο λόγος που αφορά την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου

1. Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του τίτλου

2. Περιπτωσιολογία

3. Η εσφαλμένη κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας δεν είναι λόγος ανακοπής

ΙΙΙ. Ο λόγος που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Οι παραβάσεις που αφορούν τον τύπο και τη διαδικασία των πράξεων εκτελέσεως από την έναρξη έως το τέρμα της

2. Η διενέργεια καταχρηστικών πράξεων εκτελέσεως ειδικότερα: Επιχείρηση πράξεων εκτελέσεως αντίθετων προς τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών

IV. Ο λόγος που αφορά την απαίτηση

1. Λόγοι που συνιστούν γνήσιες και καταχρηστικές ενστάσεις

2. Η καταχρηστική άσκηση της αξιώσεως για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση

V. Η σημασία της διακρίσεως των λόγων ανακοπής

VI. Διάκριση λόγων και αιτήματος ανακοπής

VII. Το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο

1. Το απαράδεκτο αφορά λόγους ανακοπής κατά της απαιτήσεως

2. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου

3. Ποιοι λόγοι καλύπτονται από το δεδικασμένο σύμφωνα με το άρθρο

4. Ποιοι λόγοι δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο

5. Παραδείγματα

6. Σε ποιους εκτελεστούς τίτλους ισχύει το απαράδεκτο του δεδικασμένου

§ 40. Προθεσμία ανακοπής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

2. Φύση και κανόνες υπολογισμού των προθεσμιών του άρθρου

3. Πεδίο εφαρμογής άρθρου

ΙΙ. Κριτήριο καθορισμού των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην έμμεση εκτέλεση μετά το ν. 4335/2015

1. Στην εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση κινητών και ακινήτων

2. Στην εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση στα χέρια τρίτου και με κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

3. Στην αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με αναγκαστική διαχείριση και με προσωπική κράτηση

4. Στην αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής ή νομικής πράξεως και για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

IV. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην άμεση εκτέλεση πριν και μετά τον ν. 4335/2015

V. Παραδείγματα (νέο άρθρο 934 ΚΠολΔ)

§ 41. Η διαδικασία των δικών περί την εκτέλεση

Ι. Καθορισμός τηρητέας διαδικασίας

1. Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας με ειδικούς κανόνες πριν από τους ν. 4055/2012 και 4335/2015

2. Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας στις περιπτώσεις όπου αυτή προβλεπόταν και για τη διαγνωστική διαδικασία πριν από τους ν. 4055/2012 και 4335/2015

3. Η ρύθμιση του ν. 4055/2012 για την εφαρμοστέα διαδικασία στις δίκες περί την εκτέλεση

4. Η ρύθμιση του ν. 4335/2015 για την εφαρμοστέα διαδικασία στις δίκες περί την εκτέλεση

ΙΙ. Η άσκηση και η συζήτηση της ανακοπής

1. Τρόπος ασκήσεως - Προδικασία

2. Περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής

3. Η σώρευση περισσοτέρων λόγων ανακοπής

4. Μεταβολή της βάσεως και του αιτήματος της ανακοπής

5. Οι νέοι (πρόσθετοι) λόγοι της ανακοπής

6. Η συζήτηση της ανακοπής μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

ΙΙΙ. Η παραχρήμα απόδειξη

1. Σκοπός και συνταγματικότητα

2. Ποιοι λόγοι ανακοπής πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία

3. Η έννοια της παραχρήμα αποδείξεως

4. Συνέπειες της μη παραχρήμα αποδείξεως

IV. Αρχή συγκεντρώσεως των λόγων ανακοπής

1. Νομοθετικός λόγος

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του απαραδέκτου του άρθρου

3. Παραδείγματα

4. Πεδίο πρακτικής εφαρμογής του απαραδέκτου

V. Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933

1. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων για την παρέμβαση

2. Προσεπίκληση και ανακοίνωση

3. Η παρέμβαση των δανειστών ειδικότερα

VI. Ερημοδικία - Απαγόρευση ανακοπής ερημοδικίας

1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις επί ερημοδικίας μετά τον ν. 4335/2015

2. Η απαγόρευση της ανακοπής ερημοδικίας

VII. Τα ένδικα μέσα στις δίκες περί την εκτέλεση

1. Ποια ένδικα μέσα επιτρέπονται μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

3. Ειδικές ρυθμίσεις για την αναίρεση

VIII. Αποτελέσματα της αποφάσεως στη δίκη της ανακοπής του άρθρου

1. Η διαπλαστική ενέργεια

2. Το δεδικασμένο

§ 42. Η ανακοπή του τρίτου

Ι. Δικαιολογητικός λόγος

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως

1. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 936 στην κοινή αναγκαστική εκτέλεση

2. Το άρθρο 936 στις ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 και του ΚΕΔΕ

ΙΙΙ. Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου

1. Η εκδήλωση διαφωνίας στις προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ

2. Οι ουσιαστικές θεωρίες

3. Η δικονομική θεωρία

4. Η δυνατότητα ενώσεως και του ουσιαστικού αιτήματος

5. Χαρακτηρισμός της εκτελέσεως όταν διενεργείται σε περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκει στον οφειλέτη

ΙV. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ανακοπής

1. Η νομοθετική βάση

2. Η έννοια του τρίτου

3. Η επίκληση ουσιαστικού δικαιώματος στο αντικείμενο της εκτελέσεως

V. Η υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή και του οφειλέτη

1. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

2. Οι συνέπειες του να μην απευθύνεται η ανακοπή στα πρόσωπα του άρθρου 936 § 2

VI. Η βάση της ανακοπής

1. Ο γενικός κανόνας και η ενδεικτική απαρίθμηση των δικαιωμάτων του τρίτου

2. Τα εμπράγματα δικαιώματα του τρίτου

3. Η νομή ως βάση της ανακοπής

4. Η απαγόρευση διαθέσεως

5. Τα ενοχικά δικαιώματα του τρίτου

6. Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 933 δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση της ανακοπής του άρθρου 936

7. Η κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής

8. Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση στην ανακοπή τρίτου

VII. Το αίτημα της ανακοπής

VIII. Η καθύλην αρμοδιότητα

ΙΧ. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

Χ. Χρονικά όρια ασκήσεως της ανακοπής του τρίτου

1. Η έναρξη της δυνατότητας ασκήσεως της ανακοπής

2. Η περάτωση της δυνατότητας ασκήσεως της ανακοπής

ΧΙ. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής του τρίτου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Τρόπος ασκήσεως και περιεχόμενο του δικογράφου

3. Συζήτηση της ανακοπής και είδος της τηρητέας διαδικασίας

4. Άμυνα κατά της ανακοπής

5. Ζητήματα αποδείξεως

6. Η απόφαση επί της ανακοπής - Ένδικα μέσα

7. Οι ενέργειες της αποφάσεως

§ 43. Αναστολή εκτελέσεως

Ι. Έννοια, σκοπός και είδη αναστολής

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Οι διαφορές της αναστολής των άρθρων 912 επ. και της αναστολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά το (νέο) άρθρο

ΙΙ. Η νομική φύση της αναστολής

ΙΙΙ. Νομοθετική ιστορία του θεσμού της αναστολής εκτελέσεως στον ΚΠολΔ

1. Το παλαιό άρθρο 938 ΚΠολΔ

2. Η δικαστική αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά τον ν. 4335/

2015

3. Η επαναφορά του άρθρου 938 ΚΠολΔ με το άρθρο 60 του ν. 4842/2021

IV. Προϋποθέσεις της αναστολής μετά το άρθρο 60 ν. 4842/2021

1. Προϋποθέσεις της αναστολής κατά το νέο άρθρο 938 §

2. Προϋποθέσεις της αναστολής στην κατάσχεση των ακινήτων κατά το νέο άρθρο 938 § 2

3. Κίνδυνος επελεύσεως ανεπανόρθωτης βλάβης ή παροχή εγγυήσεως ως προϋποθέσεις της αναστολής κατά το νέο άρθρο 938 §§ 1,

4. Αίτηση του διαδίκου που άσκησε την ανακοπή ή το ένδικο μέσο

V. Κατάθεση εγγυήσεως για τη συνέχιση της εκτελέσεως

VI. Καθύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο

VII. Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως περί αναστολής

1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις

2. Το επιτρεπτό ανακλήσεως της αποφάσεως

VIII. Γνωστοποίηση της αναστολής

ΙΧ. Διάρκεια αναστολής

Χ. Αναστολή από το δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο

ΧΙ. Συνέπειες αναστολής

1. Απαγόρευση ενέργειας πράξεων εκτελέσεως

2. Η έναρξη της απαγορεύσεως

3. Η αντικειμενική ενέργεια της απαγορεύσεως

4. Η απαγόρευση στο σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων

5. Η ακυρότητα της απαγορευμένης πράξεως

6. Μη έναρξη και διακοπή των προθεσμιών

ΧΙΙ. Σημείωμα και προσωρινή διαταγή αναστολής

1. Η παλαιά ρύθμιση του άρθρου 938 §

2. Προσωρινή διαταγή για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά το ν. 4335/2015

3. Έκδοση σημειώματος για την αναστολή μετά τον ν. 4842/2021

ΧΙΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως που επισπεύδεται με διαταγή πληρωμής

§ 44. Αποζημίωση για αδικαιολόγητη εκτέλεση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται ή μεταρρυθμίζεται η προσωρινά εκτελεστή απόφαση που εκτελέσθηκε

1. Εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως

2. Η εκ των υστέρων εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση της προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως μετά από άσκηση τακτικών ενδίκων μέσων

3. Δόλος ή βαριά αμέλεια του επισπεύδοντος ως προς την αξίωση υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση

4. Ζημία του καθού

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται τελεσίδικη απόφαση που εκτελέσθηκε

1. Εκτέλεση τελεσίδικης αποφάσεως

2. Η εκ των υστέρων εξαφάνιση της τελεσίδικης αποφάσεως μετά από άσκηση εκτάκτου ενδίκου μέσου

3. Δόλος του επισπεύδοντος ως προς την αξίωση υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση

4. Ζημία του καθού

IV. Η αποζημίωση όταν ακυρώνεται αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση

1. Επαναφορά και αποζημίωση

2. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως

V. Ευθύνη για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

VI. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις αδικοπρα­ξίες

1. Το πρόβλημα

2. Οι ερμηνευτικές θέσεις της θεωρίας και η δογματική τους βάση

3. Οι θεμελιώδεις αποφάσεις της ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 2005 και

4. Η πολυειδής αντίδραση της θεωρίας απέναντι στις νομολογιακές εξελίξεις

5. Τελικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ή ΠΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 45. Αντικείμενο ειδικού μέρους αναγκαστικής εκτελέσεως. Είδη και μέσα εκτελέσεως

§ 46. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση πράγματος

§ 47. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση των κινητών

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού

1. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 941 ΚΠολΔ

2. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ορισμένου κινητού πράγματος

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών πραγμάτων

1. Οι αξιώσεις που ανήκουν στη ρύθμιση του άρθρου 942 ΚΠολΔ

2. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 943 ­ΚΠολΔ

1. Αντικείμενο της αξιώσεως

2. Το είδος της αξιώσεως

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η αποβολή από το ακίνητο: άμεση εκτέλεση

2. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

3. Η αναπληρωματική εκτέλεση

4. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

§ 49. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 945 και

1. Καθορισμός

2. Μη υπαγωγή της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες

1. Έννοια

2. Η αναπληρωματική εκτέλεση

3. Η διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξεως.

IV. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες

1. Έννοια

2. Η έμμεση εκτέλεση

3. Αποκλεισμός της έμμεσης εκτελέσεως σε ειδικές περιπτώσεις

4. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως

5. Δίκες περί την εκτέλεση

6. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατων υλικών πράξεων

§ 50. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως

Ι. Σκοπός του άρθρου 949 ΚΠολΔ

ΙΙ. Οι αξιώσεις που υπάγονται στο άρθρο

1. Το είδος της αξιώσεως

2. Τα υποκείμενα της αξιώσεως

ΙΙΙ. Η πλασματική εκτέλεση του άρθρου

1. Η αγωγή για την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

2. Φύση της αποφάσεως

3. Έκταση εφαρμογής του πλάσματος του άρθρου

4. Επί καταδίκης που εξαρτάται από αντιπαροχή

5. Η δυνατότητα σωρεύσεως και της αγωγής για την εκτέλεση της παροχής

6. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας της αποφάσεως του άρθρου

IV. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

V. Προϋποθέσεις και διαδικασία εκτελέσεως μετά την πλασματική καταδίκη του άρθρου 949

1. Περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου και έκδοση απογράφου

2. Τήρηση προδικασίας και προθεσμίας

3. Η κύρια διαδικασία

VI. Οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Η ανακοπή του άρθρου

2. Η ανακοπή του άρθρου

3. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση και αποζημίωση

VΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως στις διακρατικές σχέσεις.

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου

1. Αξίωση παραλείψεως

2. Αξίωση ανοχής

3. Οι προϋποθέσεις γενέσεως της αξιώσεως και εφαρμογής των μέσων εκτελέσεως του άρθρου 947

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι θεμελιώνουν δυνατότητα εκτελέσεως των αξιώσεων παραλείψεως ή ανοχής

2. Η άμεση εκτέλεση

3. Η έμμεση εκτέλεση

4. Ειδικότερα η καταδίκη στην καταβολή της χρηματικής ποινής και στην προσωπική κράτηση

5. Η αναπληρωματική εκτέλεση

ΙΙΙ. Οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Είναι παραδεκτή ή αναγκαία η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933;

2. Η ανακοπή του άρθρου

ΙV. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

§ 52. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις Οικογενειακού δικαίου

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αδυναμία εκτελέσεως της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση

ΙΙΙ. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων

IV. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με το τέκνο

V. Εκτέλεση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα στο συναινετικό δια­ζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 53. Μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 951 επ

ΙΙ. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Τα μέσα του άρθρου 951 ΚΠολΔ

2. Η κατάσχεση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως

3. Η αναγκαστική διαχείριση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως

4. Η προσωπική κράτηση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

5. Ο βεβαιωτικός όρκος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Έννοια του κινητού

2. Κινητά που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη

3. Κινητά που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά

4. Οι ασυγκόμιστοι καρποί μετά τον ν. 4335/2015

ΙΙ. Ακατάσχετα

1. Γενικά

2. Οι κατηγορίες των ακατασχέτων του άρθρου 953 μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

3. Το ακατάσχετο των πραγμάτων που καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβιώσεως μετά τον ν. 4335/2015 και τον ν. 4842/2021

4. Το ακατάσχετο που αποβλέπει στη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

5. Το ακατάσχετο που απέβλεψε στην ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη

6. Ειδικοί νόμοι για τα ακατάσχετα

7. Το νέο άρθρο 953 § 3γ (άρθρο 62 ν. 4842/2021)

ΙΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Η επιβολή της κατασχέσεως μετά τον ν. 4335/2015

2. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως υπό τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

IV. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

1. Η μεσεγγύηση των κινητών που κατασχέθηκαν μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

2. Η δημόσια κατάθεση των χρημάτων ή των πραγμάτων που είναι δεκτικά καταθέσεως

3. Η υποκατάσταση της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

4. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως

V. Συνέπειες της κατασχέσεως

1. Η απαγόρευση διαθέσεως

2. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά τον ν. 4335/2015

3. Η νομοθετική αλλαγή - Από την απαγόρευση στο επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

VΙ. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά

§ 55. Κατάσχεση ακινήτων

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Τα ακίνητα ως αντικείμενο κατασχέσεως

2. Τα εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη στο ακίνητο

3. Δικαιώματα όπου ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τα ακίνητα

4. Τα συστατικά και τα παραρτήματα των ακινήτων

5. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά – Το άρθρο 992 § 1 εδ. β

ΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Η επιβολή της κατασχέσεως

2. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως

ΙΙΙ. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

1. Η μεσεγγύηση του ακινήτου που κατασχέθηκε

2. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως μετά τον ν. 4335/2015

IV. Συνέπειες κατασχέσεως

1. Η απαγόρευση διαθέσεως

2. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης

3. Ποιοι αναγγελμένοι δανειστές έχουν δικαίωμα επικλήσεως των συνεπειών της κατασχέσεως

4. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά τον ν. 4335/2015

V. Κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος ειδικότερα

1. Η ενοχική και η εμπράγματη υποθηκική αγωγή

2. Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του τρίτου κυρίου ή νομέα

3. Οι εξουσίες του προσημειούχου δανειστή ειδικότερα

§ 56. Η ανατροπή της κατασχέσεως

Ι. Η ιστορία και ο σκοπός του θεσμού

1. Η εισαγωγή του θεσμού με τον α.ν. 1139/1938

2. Ο σκοπός του

3. Έκταση εφαρμογής

ΙΙ. Διαφορά ανατροπής από την ακύρωση της κατασχέσεως

ΙΙΙ. Ανατροπή επί μη διενέργειας του πλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

1. Προϋποθέσεις

2. Συνέπειες

IV. Ανατροπή επί μη διενέργειας του αναπλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

1. Προϋποθέσεις

2. Συνέπειες

V. Σχέση ανατροπής, υποκαταστάσεως και αναγγελίας πριν και μετά τον ν. 4335/2015.

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η τροποποίηση του άρθρου 1019 με τον ν. 2298/1995, όπως διατηρήθηκε και με τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

VI. Η διαδικασία της ανατροπής

1. Η τηρητέα διαδικασία

2. Το έννομο συμφέρον

3. Κατά τίνος απευθύνεται η αίτηση

4. Το αρμόδιο δικαστήριο

5. Η απόφαση για την ανατροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Σκοπός του θεσμού

2. Έννοια αναγγελίας

ΙΙ. Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Φύση της αναγγελίας

2. Προϋποθέσεις αναγγελίας

3. Τρόπος αναγγελίας

4. Χρόνος αναγγελίας πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

5. Χρόνος καταθέσεως των αποδεικτικών εγγράφων της απαιτήσεως

6. Η προσβολή της αναγγελίας με ανακοπή

ΙΙΙ. Συνέπειες αναγγελίας

1. Δικονομικές

2. Ουσιαστικές

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

Ι. Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015

ΙΙ. Ποιος δανειστής μπορεί να υποκατασταθεί

1. Τα «προσόντα» του υποκαθισταμένου

2. Δυνατότητα υποκαταστάσεως του ίδιου του επισπεύδοντος για άλλη απαίτηση

3. Η σημασία της αναγγελίας

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά τον ν. 4335/2015

1. Κατάσχεση

2. Παραμέληση επισπεύσεως του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα

3. Αποτελεί προϋπόθεση υποκαταστάσεως η ανυπαρξία αναστολής;

IV. Διαδικασία υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά τον ν. 4335/2015

1. Το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της δηλώσεως

2. Χρόνος και τρόπος δηλώσεως

3. Κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων

4. Επιδόσεις της πράξεως υποκαταστάσεως

V. Συνέπειες υποκαταστάσεως

VI. Η ειδική ανακοπή του νέου άρθρου 973 § 4 επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δηλώσεως υποκαταστάσεως

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Η προδικασία

2. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού κατά τον ν. 4335/2015

3. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα μετά τους ν. 4472/2017 και 4512/2018

VIII. Υποκατάσταση μετά από δικαστική απόφαση

1. Νομοθετικός λόγος

2. Οι αρχικές προϋποθέσεις του άρθρου 973 §

3. Οι προσθήκες του ν. 2298/1995

4. Διαδικαστικά θέματα

5. Αποτελέσματα

ΙΧ. Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν

Χ. Εντολή συνεχίσεως της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα για την ίδια απαίτηση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Προϋποθέσεις

2. Διαδικασία

3. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά τη δήλωση συνεχίσεως από τον επισπεύδοντα

ΧΙ. Σχέση της αρχής των πολλαπλών κατασχέσεων με την υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ο σκοπός του θεσμού

2. Έννοια και διάκριση αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού

3. Κοινή η ρύθμιση του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

1. Οι θεωρίες του ιδιωτικού δικαίου

2. Οι θεωρίες του δημοσίου δικαίου

3. Πρακτική αξία του καθορισμού

ΙΙΙ. Η προδικασία του πλειστηριασμού μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017, 4512/2018 και 4842/2021

1. Ο σκοπός του νόμου

2. Η νέα ρύθμιση του ν. 4335/2015 – Οι αλλαγές των ν. 4472/2017, 4512/2018 και 4842/2021 για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

3. Οι δημοσιεύσεις του αποσπάσματος της κατασχετήριας εκθέσεως κατά τον ν. 4335/2015

4. Συνέπειες από την παράλειψη των διατυπώσεων της προδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

IV. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017, 4512/2018 και 4842/2021

1. Καθιέρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως μέσου υποχρεωτικού

2. Υπάλληλος του πλειστηριασμού στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

3. Τόπος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

4. Χρόνος και ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

5. Διαδικασία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017, 4475/2017, 4512/2018 και 4542/2021

V. Οι ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

VΙ. Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

1. Στα κινητά

2. Εφαρμογή του άρθρου 970 στον πλειστηριασμό κινητών

3. Στα ακίνητα

4. Στα ενυπόθηκα ακίνητα

5. Η υποκατάσταση στη θέση υπερθεματιστή στις περιπτώσεις της μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

VII. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως

VΙΙΙ. Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων

1. Όταν υπάρχει κατάσχεση περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων με την ίδια κατασχετήρια έκθεση

2. Δυνατότητα ταυτόχρονης πλειστηριάσεως και κατά τμήματα στην κατάσχεση των ακινήτων

3. Όταν υπάρχει κατάσχεση ακινήτου όπου έχουν εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες

ΙΧ. Πλειστηριασμός κινητών που μπορούν να υποστούν φθορά

Χ. Το διαχρονικό δίκαιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

1. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4472/2017 και 4475/2017 (δυνητικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

2. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4512/2018

3. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4842/2021

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ο σκοπός του θεσμού

2. Οι αλλαγές του ν. 4335/2015 – Διατήρηση της αναστολής και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ΙΙ. Η διαφορά της αναστολής του άρθρου 1000 από τις υπόλοιπες αναστολές

1. Διαφορά από τις αναστολές των άρθρων 912, 913 και

2. Η συναινετική αναστολή πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

3. Η νομοθετική αναστολή των πλειστηριασμών

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως και κατάσχεση ακινήτου

2. Η ανυπαρξία κινδύνου βλάβης του επισπεύδοντος

3. Βάσιμοι λόγοι ικανοποιήσεως του επισπεύδοντος ή επιτεύξεως μεγαλύτερου πλειστηριάσματος

IV. Νομική φύση

V. Διαδικασία

1. Άσκηση και εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής

2. Τήρηση προθεσμίας

VI. Η απόφαση της αναστολής

1. Το επιτρεπτό της ανακλήσεως της αποφάσεως

2. Έναρξη ισχύος της αναστολής

3. Η ισχύς της αποφάσεως για την αναστολή απέναντι όλων μετά το ν. 4335/2015

4. Ο όρος της καταβολής μέρους του οφειλόμενου κεφαλαίου

VII. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής

1. Η ρύθμιση του ν. 2298/1995

2. Η ρύθμιση του ν. 4335/2015

VIII. Συνέπειες της αναστολής

§ 61. Η κατακύρωση

Ι. Φύση

ΙΙ. Συνέπειες κατακυρώσεως

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η ολοκλήρωση του πλειστηριασμού

3. Απώλεια του δικαιώματος «εξαγοράς»

4. Η κατακύρωση ως γενεσιουργός λόγος «ενοχικών» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

5. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος ως έμμεσο επακόλουθο της κατακυρώσεως

6. Η εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο ως απώτερος σκοπός της κατακυρώσεως

7. Η τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των τρίτων

8. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων

9. Η μεταφορά του κινδύνου στον υπερθεματιστή

10. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος

ΙΙΙ. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα

1. Ο κίνδυνος από την ύπαρξη των νομικών ελαττωμάτων. Προστασία του υπερθεματιστή

2. Η ρύθμιση του ΑΚ

3. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ: ευθύνη του επισπεύδοντος

4. Η έννοια του νομικού ελαττώματος

5. Η ευθύνη από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

6. Η δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του ουσιαστικού δικαίου

7. Ένδικα βοηθήματα για την προστασία του υπερθεματιστή

8. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

IV. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων που συνομολογήθηκαν

V. Η επιρροή των ελαττωμάτων της βουλήσεως

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός

Ι. Έννοια, σκοπός και φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις διενέργειας

1. Άρνηση καταβολής πλειστηριάσματος

2. Αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια προσκλήσεως των επόμενων πλειοδοτών ή αποτυχία της διαδικασίας υποκαταστάσεως σε θέση υπερθεματιστή

3. Ύπαρξη κατασχέσεως που δεν ανατράπηκε

4. Ύπαρξη έγκυρου πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Η νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

IV. Η διαδικασία

1. Προδικασία

2. Κύρια διαδικασία

V. Συνέπειες

1. Διάκριση ευθύνης του πρώτου και του επόμενου υπερθεματιστή

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του νέου υπερθεματιστή

3. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της διαφοράς

4. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της δαπάνης του αναπλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος

I. Γενικά

ΙΙ. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα

1. Διανομή χωρίς πίνακα

2. Οι προϋποθέσεις ειδικότερα

3. Η ανακοπή του καθού η εκτέλεση

4. Τρόπος ικανοποιήσεως των δανειστών

IΙΙ. Η διανομή όταν το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές

1. Αρχές που στηρίζουν την κατάταξη των δανειστών

2. Ο τρόπος συντάξεως του πίνακα κατατάξεως

3. Τα γενικά προνόμια πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

4. Η πρώτη τάξη των γενικών προνομίων μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021.

5. Η δεύτερη τάξη των γενικών προνομίων μετά το ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίμων

6. Η τρίτη τάξη των γενικών προνομίων κατά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

7. Η τέταρτη τάξη των γενικών προνομίων – Οι απαιτήσεις των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021

8. Η πέμπτη τάξη των γενικών προνομίων κατά τον ν. 4335/2015

9. Η έκτη τάξη των γενικών προνομίων κατά τον ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού

10. Τα ειδικά προνόμια πριν και μετά τον ν. 4335/2015

11. Η σύγκρουση των προνομίων πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4842/2021.

12. Η σύμμετρη ικανοποίηση

13. Η τυχαία και η επικουρική κατάταξη

14. Η εκτελεστότητα του πίνακα κατατάξεως

IV. Κατάταξη των δανειστών με βάση το νέο άρθρο 977Α

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α

3. Οι κανόνες διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α ΚΠολΔ

4. Προβλήματα ερμηνείας από τη συνύπαρξη στον ΚΠολΔ των άρθρων 977 και 977Α

5. Το υπερπρονόμιο των εργατικών απαιτήσεων κατά το νέο άρθρο 977Α §§ 2,

V. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

1. Σκοπός του θεσμού

2. Νομική φύση και αντικείμενο της ανακοπής

3. Νομιμοποίηση και ομοδικία

4. Έννομο συμφέρον

5. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

6. Η καθύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα

7. Λόγοι και αίτημα ανακοπής

8. Άσκηση ανακοπής και διαδικασία

9. Αποτελέσματα της ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

§ 64. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια και σημασία

2. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

3. Οι γενικές προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

4. Τα πρόσωπα που συγκροτούν την τριμερή σχέση της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

5. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου και πλαγιαστική αγωγή

ΙΙ. Ειδικότερος προσδιορισμός της έννοιας του τρίτου

1. Η ιδιότητα του τρίτου απέναντι στον καθού η εκτέλεση

2. Κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου

3. Κατάσχεση στα χέρια τετάρτου

ΙΙΙ. Αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Οι χρηματικές απαιτήσεις

3. Οι απαιτήσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητών

4. Κινητά που ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη αλλά βρίσκονται στην κατοχή τρίτου

5. Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε άυλη μορφή

IV. Ακατάσχετα

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Ποια ενσώματα κινητά είναι ακατάσχετα στα χέρια τρίτου

3. Ποιες απαιτήσεις είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτου

V. Διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

1. Η επιβολή της κατασχέσεως

2. Το κατασχετήριο ειδικότερα

VI. Συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Συνέπειες για τον καθού η εκτέλεση

3. Συνέπειες για τον τρίτο

VII. H δήλωση του τρίτου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η νομική φύση της δηλώσεως

3. Το περιεχόμενο της δηλώσεως του τρίτου

4. Διαδικαστικά θέματα

5. Συνέπειες παραλείψεως υποβολής δηλώσεως

6. Η αποζημίωση ως συνέπεια υποβολής ανακριβούς δηλώσεως

VIII. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου

1. Η ανάγκη και ο σκοπός του θεσμού

2. Η φύση και το αντικείμενο της ανακοπής

3. Περιεχόμενο της ανακοπής

4. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής

5. Άσκηση της ανακοπής

6. Η άμυνα του τρίτου

7. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής

8. Η απόφαση επί της ανακοπής

9. Συνέπειες παραλείψεως ασκήσεως εμπρόθεσμης ανακοπής

ΙΧ. Διαδικασία επί καταφατικής δηλώσεως

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η εκχώρηση εκ του νόμου της απαιτήσεως

3. Οι υποχρεώσεις του τρίτου όταν υπάρχει μία μόνο κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως

4. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν υπάρχουν περισσότερες κατασχέσεις χρηματικής απαιτήσεως

5. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν κατάσχεται κινητό στα χέρια τρίτου

6. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν κατάσχεται απαίτηση για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητού

7. Η περαιτέρω διαδικασία όταν ο τρίτος, παρά την καταφατική δήλωσή του, αρνείται να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενό της

Χ. Περαιτέρω διαδικασία επί αρνητικής δηλώσεως όταν γίνεται δεκτή η ανακοπή

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η εκχώρηση εκ του νόμου της απαιτήσεως όταν έχει ασκηθεί η ανακοπή του άρθρου 986

3. Η εκτέλεση της αποφάσεως που υποχρεώνει τον τρίτο να καταβάλει το κατασχεμένο ποσό

4. Η εκτέλεση της αποφάσεως που υποχρεώνει τον τρίτο να παραδώσει το κατασχεμένο πράγμα

ΧΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν

1. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

2. Η κατάσχεση των απαιτήσεων από τις φορτωτικές εις διαταγήν και τα αποθετήρια ειδικότερα

3. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν

ΧΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια οφειλέτη του Δημοσίου ως τρίτου

XIΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων

1. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου

2. Η κατάσχεση στα χέρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως τρίτων

3. Η κατάσχεση στα χέρια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων

4. Ειδικότερα η κατάσχεση στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου

XΙV. Δίκες περί την εκτέλεση

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η ανακοπή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη

3. Η ανακοπή του τρίτου με βάση το άρθρο

4. Η ανακοπή του τρίτου με βάση το άρθρο

5. Η ανακοπή του καθού κατά την εκτέλεση της καταφατικής δηλώσεως του τρίτου ή της αποφάσεως που δέχεται την ανακοπή

§ 65. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ιστορία και σκοπός

2. Αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής της

3. Η ιδιομορφία της

ΙΙ. Ειδικότερη ένταξη του θεσμού στο σύστημα του ΚΠολΔ

1. Η εφαρμογή των γενικών διατάξεων

2. Το επιτρεπτό της συντηρητικής κατασχέσεως των ειδικών περιουσιακών στοιχείων

ΙΙΙ. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Η δομή του άρθρου 1022 ΚΠολΔ

2. Το δικαίωμα που κατάσχεται πρέπει να είναι περιουσιακό

3. Το δικαίωμα που κατάσχεται πρέπει να είναι μεταβιβαστό

4. Υπάρχουν ακατάσχετα δικαιώματα;

IV. Ειδικές περιπτώσεις δικαιωμάτων που καλύπτονται από το άρθρο

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

3. Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών

4. Απαιτήσεις κατά τρίτων που εξαρτώνται από αντιπαροχή - Το εργολαβικό αντάλλαγμα

5. Εταιρικό μερίδιο ΕΠΕ

6. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Επωνυμία - Διακριτικά γνωρίσματα - Σ??? - ??????????

ήμα - Επιχείρηση

7. Το κατασχετό επιχειρήσεως ως συνόλου

V. Η εξάρτηση του επιτρεπτού της κατασχέσεως από δικαστική απόφαση

1. Νομοθετικός λόγος της δικαστικής επεμβάσεως

2. Το ειδικότερο αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου - Αρχή αναλογικότητας

3. Διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως

4. Περιεχόμενο της αποφάσεως

5. Τα πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση του δικαιώματος ειδικότερα

VI. Η επιβολή της κατασχέσεως

1. Η αναγκαιότητα διακρίσεων

2. Επί κατασχέσεως απαιτήσεως κατά τρίτου

3. Επί κατασχέσεως άλλων δικαιωμάτων

VII. Οι συνέπειες της κατασχέσεως

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η απαγόρευση διαθέσεως ειδικότερα

3. Υπάρχει απαγόρευση πολλαπλών κατασχέσεων;

VIII. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση κατά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεως ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου

3. Ειδικότερα η διαχείριση ως πρόσφορο μέτρο αξιοποιήσεως του δικαιώματος

4. Η περαιτέρω διαδικασία όταν διατάσσεται η διάθεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με αναγκαστικό πλειστηριασμό - Αναγγελία δανειστών

ΙΧ. Δίκες περί την εκτέλεση

1. Η ανακοπή του άρθρου

2. Η ανακοπή του άρθρου

3. Η ανακοπή του άρθρου 583 επί κατασχέσεως απαιτήσεως κατά τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

§ 66. Η αναγκαστική διαχείριση στις χρηματικές απαιτήσεις

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Αντικείμενο

1. Τα ακίνητα

2. Η επιχείρηση

ΙΙΙ. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση

1. Αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου

2. Διαδικαστικά θέματα

IV. Η επιβολή

V. Συνέπειες

1. Στέρηση διαχειρίσεως του ακινήτου ή της επιχειρήσεως

2. Η διάθεση δεν απαγορεύεται

3. Η κατάσχεση δεν απαγορεύεται

4. Η κήρυξη πτωχεύσεως δεν απαγορεύεται

VI. Εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή

1. Διορισμός – Αντικατάσταση

2. Εξουσίες

3. Υποχρεώσεις

VII. Η ικανοποίηση των δανειστών

1. Όταν δεν υπάρχουν αναγγελίες

2. Όταν υπάρχουν αναγγελίες

VIII. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως

1. Διάκριση λόγων παύσεως

2. Παύση μετά από δικαστική απόφαση

3. Παύση που επέρχεται αυτοδικαίως

ΙΧ. Δίκες περί την εκτέλεση και περί την αναγκαστική δια­χεί­ριση

1. Εφαρμογή των γενικών κανόνων

2. Οι διαφορές περί την αναγκαστική διαχείριση ειδικότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

§ 67. Η προσωπική κράτηση ως μέσο εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η προσωπική κράτηση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

1. Ο ΚΠολΔ/1968 (α.ν. 44/1967)

2. Ο ΚΠολΔ/1971

3. Η κατάργηση της προσωπικής κρατήσεως για τις εμπορικές διαφορές με το ν. 3994/2011

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 άρθρου «όγδοου» § 2 ν. 4335/2015

ΙΙΙ. Τα όρια της συνταγματικότητας της προσωπικής κρατήσεως

1. Οι διακρίσεις

2. Οι νομολογιακές διακυμάνσεις και η κρίση του ΑΕΔ για τα χρηματικά χρέη

3. Υποβολή της προσωπικής κρατήσεως υπό τον έλεγχο της αρχής της αναλογικότητας

IV. Η προσωπική κράτηση μετά το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997)

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Όρια εφαρμογής του ΣΑΠΔ

3. Η νομική σημασία του ΣΑΠΔ μετά το άρθρο 62 ν. 3994/2011 και το άρθρο 1 άρθρο «όγδοο» § 2 ν. 4335/2015

V. Οι προϋποθέσεις της προσωπικής κρατήσεως για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως μετά τον ν. 4335/2015

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις ουσιαστικές και δικονομικές

3. Η υποχρεωτική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις εμπορικές διαφορές πριν από τους ν. 3994/2011 και 4335/2015

VI. Η δυνητική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις αδικοπραξίες μετά το ν. 4335/2015 ειδικότερα

1. Ποιες απαιτήσεις καλύπτονται

2. Η προσωπική κράτηση επί συρροής αξιώσεων

3. Ο δυνητικός χαρακτήρας της προσωπικής κρατήσεως

VII. Προσωπική κράτηση των εκπροσώπων των νομικών προσώπων

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

VIII. Αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως

1. Διάκριση των περιπτώσεων αποκλεισμού

2. Ο αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως για ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων

3. Ο αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως ορισμένων προσώπων

4. Η απαγόρευση εκτελέσεως της προσωπικής κρατήσεως κατά προσώπου που βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τη χρηματική οφειλή του μετά το ν. 4335/2015

ΙΧ. Ο εκτελεστός τίτλος ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως

1. Το είδος του εκτελεστού τίτλου

2. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις

3. Η διαταγή πληρωμής

4. Οι διαιτητικές αποφάσεις

5. Οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

6. Οι αλλοδαποί τίτλοι

7. Η σημασία της ελλείψεως του τίτλου

Χ. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η αυτοτελής αγωγή για την απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015

3. Η σωρευτική άσκηση του αιτήματος για την προσωπική κράτηση

4. Υποβολή του αιτήματος για την προσωπική κράτηση με παρεμπίπτουσα αγωγή

ΧΙ. Η εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κράτηση

1. Η προϋπόθεση της τελεσιδικίας

2. Ποιος είναι ο εκτελούμενος τίτλος

3. Η προδικασία της εκτελέσεως με προσωπική κράτηση

4. Η σύλληψη του οφειλέτη

5. Η φυλάκιση του οφειλέτη

6. Η απόλυση του οφειλέτη

ΧΙΙ. Δίκες περί την εκτέλεση

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 από τον υποκείμενο σε προσωπική κράτηση οφειλέτη

3. Αντιρρήσεις κατά τη σύλληψη του οφειλέτη

4. Διαφορές σχετικές με την εκτέλεση της προσωπικής κρατήσεως - Ανακοπή του άρθρου 1054 ΚΠολΔ

ΧIΙΙ. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

XΙV. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου

Γενική βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως