Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα
© 2019
Συγγραφέας
Σειρά
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-044-7
Σελίδες
141
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019


Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019

Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές έννοιες του κλάδου αυτού του δικαίου, τις έννοιες της εμπορικής πράξεως και του εμπόρου, και εξετάζει, σε γενικές γραμμές, τις έννομες συνέπειες τους.

Τα δε Πρακτικά Θέματα, που συμπληρώνουν την παρούσα β΄έκδοση του εγχειριδίου, είναι κυρίως θέματα, που έχουν τεθεί σε εξεταστικές περιόδους στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και ακολουθούνται με επίκαιρες ενδικτικές απαντήσεις.

Το σύνολο του έργου αποτελεί την παροχή μιας, κατά το δυνατόν, ευχερώς εποπτεύσιμης ύλης του εμπορικού δικαίου, με την ελπίδα ότι μπορεί, έτσι, να ενισχυθεί καλλίτερα η προσπάθεια του φοιτητή και του κάθε ενδιαφερομένου προς την κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης, απετέλεσε το κίνητρο και το στόχο συγγραφής του παρόντος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα
© 2019
Συγγραφέας
Σειρά
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-044-7
Σελίδες
141
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Ορισμός του εμπορικού δικαίου-Χαρακτηριστικά

Β. Συστήματα εμπορικού δικαίου ή συστήματα εμπορικότητας

Γ. Σύντομη ιστορική αναδρομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου

Β. Πηγές του εμπορικού δικαίου

Ι. Πρωτογενείς πηγές

1. Ο νόμος

2. Το εμπορικό έθιμο

ΙΙ. Δευτερογενείς πηγές

Γ. Παράγοντες επηρεασμού των πηγών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

OI ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Ο προσδιορισμός των εμπορικών πράξεων στο νόμο

Β. Η τεχνική του προσδιορισμού των εμπορικών πράξεων

Γ. Η ιδιαίτερη νομική φύση των εμπορικών πράξεων

Δ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων

Ε. Κριτήριο εμπορικότητας

Ι. Έννοια και προσδιορισμός

ΙΙ. Τα υπολανθάνοντα κριτήρια εμπορικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου

Α. Οι αγορές προϊόντων γής ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση ή την εκμίσθωσή τους

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ανάλυση στοιχείων

1. Η «αγορά»

2. Τα «προϊόντα γής ή τέχνης»

3. Η πρόθεση μεταπωλήσεως ή εκμισθώσεως

4. Η κατεργασία (επεξεργασία) και η μεταποίηση

ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις

1. Η καλλιτεχνική ή πνευματική δημιουργία

2. Τα ακίνητα

3. Ο πρωτογενής τομέας

Β. Η επιχείρηση χειροτεχνιών

Γ. Η επιχείρηση παραγγελίας

Δ. Η επιχείρηση «μετακομίσεως δια γής ή δι’ ύδατος»

Ε. Η επιχείρηση προμηθείας

ΣΤ. Η επιχείρηση πρακτορείας

Ζ. H επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο κοινό (τα «γραφεία υποθέσεων»)

Η. Η επιχείρηση πλειστηριάσεως

Θ. Η επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων

Ι. Οι κολλυβιστικές εργασίες

ΙΑ. Οι τραπεζικές εργασίες

ΙΒ. Οι μεσιτικές εργασίες

ΙΓ. Οι εργασίες των δημοσίων τραπεζών

ΙΔ. Οι συναλλαγματικές ή οι από τόπο σε τόπο αποστολές χρημάτων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου και εναέριου εμπορίου

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η ναύλωση

ΙΙ. Οι θαλάσσιες αποστολές

ΙΙΙ. Τα «περί ασφαλειών συναλλάγματα»

Γ. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του εναέριου εμπορίου

Ι. Οι αεροπορικές μεταφορές

ΙΙ. Η ναύλωση αεροσκάφους

ΙΙΙ. Οι εναέριες αποστολές

ΙV. H αεροπορική ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου

Ι. Οι «μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις»

Β. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η κατασκευή πλοίου

II. Η αγορά, η πώληση ή η μεταπώληση πλοίου

ΙΙΙ. Οι αγορές ή πωλήσεις αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών

IV. Το ναυτικό δάνειο

V. Οι συμβάσεις «περί μισθώσεως του πληρώματος»

VI. «Οι προς υπηρεσίαν εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών»

VII. «Όσα άλλα (συναλλάγματα) αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Aναγκαιότητα ειδικής (εμπορικής) νομοθετικής ρύθμισης

Β. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας

Γ. Εμπορική παραγραφή

Δ. Διαδικασία εκδίκασης των εμπορικών διαφορών

Ε. Αναγκαστικό δίκαιο και απόδειξη της εμπορικότητας

ΣΤ. Απόδειξη με μάρτυρες

Ζ. Προσωρινή εκτελεστότητα

Η. Προστασία των εμπορικών μισθώσεων

Θ. Εμπορική διαιτησία

Ι. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση

ΙΑ. Ειδικές συνέπειες επί καθυστερήσεων πληρωμών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

Α. Οι ουσιαστικά έμποροι

Ι. Έννοια

ΙΙ. Το «επάγγελμα»

ΙΙΙ. Η εμπορική ικανότητα

1. Η εμπορική ικανότητα των φυσικών προσώπων

2. Η εμπορική ικανότητα ενώσεων προσώπων

IV. Η έναρξη και η λήξη της εμπορικής ιδιότητας του ουσιαστικά εμπόρου

1. Η έναρξη

2. Η λήξη

B. Οι τυπικά έμποροι

I. Έννοια και διακρίσεις

ΙΙ. Έναρξη και λήξη της τυπικής εμπορικότητας

ΙΙΙ. Συνέπειες της τυπικής εμπορικότητας

Γ. Οι παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Ο μικρέμπορος

Β. Η εμπορία του μη έχοντος εμπορική ικανότητα προσώπου

Ι. Το στερούμενο εμπορικής ικανότητας φυσικό πρόσωπο

ΙΙ. Η στερούμενη εμπορικής ικανότητας ένωση προσώπων

Γ. Η άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο

Δ. Ο φαινόμενος έμπορος

Ε. Η άσκηση αθέμιτης εμπορίας

ΣΤ. Το ασυμβίβαστο

Ζ. Η άσκηση εμπορίας από πτωχεύσαντα

Η. Η άσκηση εμπορίας από το κράτος

Θ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι συνέπειες

Ι. Εμπορική επιχείρηση

ΙΙ. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία, ειδικότερα

ΙV. Εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή

V. Εμπορική κατοικία και έδρα

VI. Εμπορική δημοσιότητα

VIΙ. Συμμετοχή σε επιμελητήρια και χρηματιστήρια εμπορευμάτων.

VIII. Τήρηση εμπορικών βιβλίων

1. Έννοια – Διακρίσεις – Σκοπός

2. Υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία

α. Ημερολόγιο

β. Βιβλίο αντιγραφής απογραφών

γ. Βιβλίο αντιγραφής επιστολών

3. Υποχρέωση και διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων

4. Αποδεικτική ισχύς των εμπορικών βιβλίων

5. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων

α. Η ανακοίνωση

β. Η εμφάνιση

ΙΧ. Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα

Χ. Δικονομικές συνέπειες

ΧΙ. Τεκμήριο της εμπορικότητας

ΧΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα

ΧΙΙΙ. Προσωπική κράτηση

ΧΙV. Αναγκαστική διαχείριση

XV. Η οφειλή τόκου και τόκου τόκων από έμπορο ή προς έμπορο.

XVI. Ενοχή εμπόρων σε ολόκληρο

ΧVIΙ. Ιδιαίτερη προστασία εμπόρων και αντισυμβαλλομένων τους, καταναλωτών

ΧVIII. Άλλες συνέπειες

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Θέμα

Κυριότερη βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού