Γ. Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου, 3η έκδ., 2011


Γ. Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου, 3η έκδ., 2011 Η Γ΄έκδοση των ασκήσεων Πτωχευτικού Δικαίου επιθυμεί να συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που υπέστη. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 31 πρακτικά θέματα με τις λύσεις τους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-758-8
Σελίδες
XVII + 182
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Άσκηση

Ένδικα μέσα - Έφεση - Κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση του οφειλέτη για λόγους κατεπείγουσας φύσης σε δίκες με αντικείμενο την πτω-χευτική περιουσία - Αίτηση ανάκλησης της πτώχευσης

Άσκηση

Μετασχηματισμός ομόρρυθμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης - Προϋποθέσεις πτώχευσης της μετασχηματισθείσας εταιρίας - Συμπτώχευση ομόρρυθμου εταίρου

Άσκηση

Κατάργηση του τεκμηρίου σε βάρος του ή της συζύγου του οφει-λέτη - Τύχη προσημείωσης υποθήκης σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη - Εξώδικος συμβιβασμός και ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση

Άσκηση

Πτωχευτική ικανότητα μονοπρόσωπης εταιρίας - Πλασματική παύ-ση πληρωμών - Εξαιρετικός χαρακτήρας πτωχευτικής διεκδίκησης τιμήματος - Πτώχευση συνυπόχρεων

Άσκηση

Αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης - Ενεργοποί-ηση της αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. λόγω υπαίτιας καθυστέρησης εκ μέρους τους υποβολής της αί-τησης για κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση - αναστολή απαγό-ρευσης έκδοσης εκ μέρους του οφειλέτη επιταγών

Άσκηση

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ανέγγυων πιστωτών - Έλλειψη νομιμοποίησης του συνδίκου

Άσκηση

Πτωχευτική απαλλοτρίωση - Μη λύση των εκκρεμών αμφοτερο-βαρών συμβάσεων - Ακάλυπτη επιταγή και παύση πληρωμών

Άσκηση

Χρόνος έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση ενέγγυου πιστωτή - Καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού από το μετέπειτα πτωχεύσαντα - Τύχη ακάλυπτης επιταγής σε περίπτωση πτώχευσης του έκδοτη

Άσκηση

Κακόπιστη προβολή ένστασης για την απόδειξη έλλειψης παύσης πληρωμών - Αναστολή ατομικών διώξεων ανέγγυων πιστωτών - Απαίτηση για αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

Άσκηση

Τύχη εκχώρησης μέλλουσας απαίτησης σε περίπτωση πτώχευσης του εκχωρητή - Γενικό προνόμιο επί της απαίτησης λόγω καταγ-γελίας της σύμβασης εργασίας - Τύχη μη αναγγελθείσας απαίτησης εξοπλισμένης με γενικό προνόμιο σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Άσκηση

Αδυναμία αποκατάστασης ανώνυμης εταιρίας λόγω παρέλευσης δεκαετίας - Μη πτώχευση μετόχου σε περίπτωση πτώχευσης ανώνυμης εταιρίας - προσήκουσα δημοσιότητα της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση

Άσκηση

Ανάκληση πληρωμής συναλλαγματικής που έγινε μέσα στην ύποπτη περίοδο - Διεκδίκηση εμπορευμάτων που είχαν κατατεθεί στο μετέπειτα πτωχεύσαντα για πώληση - Συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας μετά την κήρυξή της σε πτώχευση

Άσκηση

Έννοια παύσης πληρωμών - Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από ανέγγυο πιστωτή - Κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση του οφειλέτη σε δίκη αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας που τελέσθηκε εναντίον του

Άσκηση

Αναστολή ατομικών διώξεων ανέγγυου πιστωτή - Νομικός χαρακτήρας απαιτήσεων του εκμισθωτή επί των μισθωμάτων σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή - Λήξη της πρώτης πτώχευσης - Εγγραφή υποθήκης μέσα στην ύποπτη περίοδο από τράπεζα

Άσκηση

Μη εφαρμογή του άρθρου 98 στην ομόρρυθμη εταιρία - Νομική καταγγελία της σύμβασης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) από το σύνδικο - Ανάκληση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας και συνέπειές της για τις πτωχεύσεις των ομόρρυθμων εταιριών

Άσκηση

Προϋποθέσεις σύναψης της συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας. Άσκηση έφεσης κατά της απορριπτικής αποφάσεως. Απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της συμφωνίας μέσω συνέλευσης των πιστωτών. Αναγκαστική εκτέλεση μετά τη σύναψη της συμφωνίας

Άσκηση

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Προϋποθέσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας. Λήψη προληπτικών μέτρων. Αρχή της ι-σότιμης μεταχείρησης των πιστωτών στην εξυγιαντική διαδικασία

Άσκηση

Τρόπος υποβολής της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Μη υποχρεωτικός ο διορισμός μεσολαβητή. Μη ex lege αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών μετά την επικύρωση της εξυγιαντικής συμφωνίας. Σύμπραξη μετόχων ή εταίρων κατά την κατάρτιση της συμφωνίας

Άσκηση

Περιπτώσεις δυνητικής και υποχρεωτικής κλήτευσης πιστωτών κατά τη συζήτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Προληπτικά μέτρα και περιεχόμενό τους. Όργανα εξυγιαντικής διαδικασίας. Συμμετοχή στη συμφωνία εξυγίανσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άσκηση

Δικαίωμα επίσχεσης πωλητή σε περίπτωση πτώχευσης του αγο-ραστή - Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας ετερόρρυθμου εταίρου - Γονική μέριμνα σε περίπτωση πτώχευσης του πατέρα

Άσκηση

Σχέδιο αναδιοργάνωσης - Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υπο-βάλουν σχέδιο - Προθεσμίες - Αποδοχή του σχεδίου και απαιτού-μενη πλειοψηφία - Αστική ευθύνη διοικητών ανώνυμης εταιρίας

Άσκηση

Δικαστική Επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης και λόγοι απόρριψής του - Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωσή του και αποτελέσματά της

Άσκηση

Διαφορά μεταξύ παύσης πληρωμών και επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων. Αναγγελία ενέγγυου πιστωτή στην πτώχευση. Ψηφοφορία ενέγγυου πιστωτή για την έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης

Άσκηση

Παραλείψεις της αίτησης για κήρυξη ομόρρυθμης εταιρίας σε πτώ-χευση και δυνατότητα συμπλήρωσής τους. Ανεπάρκεια της πτωχευ-τικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της πτώχευσης. Συνέπειες

Άσκηση

Νομιμοποίηση οργάνων της οφειλέτριας εταιρίας για κατάθεση σχεδίου αναδιοργάνωσης. Μη συμβατή η κήρυξη πτώχευσης λόγω «επαπειλούμενης αδυναμίας» με τις διατάξεις περί παρέλκυσης της πτώχευσης. Συμβαλλόμενοι στο σχέδιο αναδιοργάνωσης. Διαρθρω-τικές εταιρικές μεταβολές και επικύρωση του σχεδίου

Άσκηση

Νομιμότητα των όρων του σχεδίου αναδιοργάνωσης - δικαίωμα ψήφου ενυπόθηκων πιστωτών που μετέχουν στη συμφωνία - Η ερ-μηνεία της αποχής από την ψηφοφορία - αναβολή της ειδικής συ-νέλευσης που έχει συγκληθεί για ψήφιση του σχεδίου

Άσκηση

Η πτώχευση του ομόρρυθμου εταίρου και οι συνέπειές της για την ομόρρυθμη εταιρία – Σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ εκκαθαρι-στή της ομόρρυθμης εταιρίας και συνδίκου της πτώχευσης ομόρ-ρυθμων εταίρων – Τύχη της ρήτρας παρακράτησης της κυριότητας του πράγματος από τον πωλητή μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή, σε περίπτωση πτώχευσης του τελευταίου

Άσκηση

Ένδικα μέσα – Πτωχευτική ανακοπή – Παύση εργασιών της πτώχευσης – Πτώχευση και μετασχηματισμός εταιρίας

Άσκηση

Εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου αξίας κάτω από 1.000.000 € - Προϋποθέσεις αποκατάστασης φυσικού προσώπου - Αποτελέ-σματα αποκατάστασης φυσικού προσώπου

Άσκηση

Δόλια βλάβη των πιστωτών. Νομιμοποίηση του συνδίκου για την υποβολή αιτήσεως για παύση των εργασιών της πτώχευσης. Συνέπειες της παύσης των εργασιών της πτώχευσης ομόρρυθμης εταιρίας, τόσο ως προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, όσο και ως τους ομόρρυθμους εταίρους. Βιαία διακοπή της δίκης. Έκδοση διαταγής πληρωμής μετά την πτώχευση

Άσκηση

Εγγραφή προσημείωσης μέσα στην ύποπτη περίοδο - Εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου κατά το στάδιο της ένωσης - Στοιχεία που απαρτίζουν το σύνολο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...