Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022


Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022

Τη νέα αυτή Ι΄ έκδοση του παρόντος επέβαλε η ανάγκη προσαρμογής της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου προς τα δεδομένα των νεώτερων τροποποιήσεων του αρχικού νομοθετήματος –του νόμου 4738/2020 που αποτελεί κατ’ ουσίαν, τον νέο «Πτωχευτικό Κώδικα». Όλα τα ζητήματα του Πτωχευτικού Δικαίου παρουσιάζονται μέσα από μία ενιαία και συντονισμένη δομή. Η ύλη είναι εμπλουτισμένη με κάθε νεώτερη θεωρητική άποψη, πλήθος δικαστικών αποφάσεων και ερμηνευτικών προσεγγίσεων και κρίσεων του γράφοντος πάνω σε κρίσιμα ζητήματα με ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον.

Μέσα από μία ερμηνευτική προσέγγιση με τρόπο λιτό και εύληπτο, το παρόν φιλοδοξεί να παράσχει στον αναγνώστη μία πλήρη και έγκυρη ενημέρωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νομοθετικές μεταβολές. Η συστηματική δομή και ο τρόπος γραφής καθιστούν το παρόν ένα εργαλείο ιδανικό να καλύψει τις ανάγκες των νομικών της πράξης, αλλά και των φοιτητών και των λοιπών μελετητών του δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πτωχευτικό Δίκαιο
Με βάση το ν. 4738/2020, ως Πτωχευτικό Κώδικα, και τους τροποποιητικούς νόμους 4764/2020 και 4818/2021
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
10η έκδ.
ISBN
978-960-648-506-0
Σελίδες
XXVI + 762
Τιμή
€ 78,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πρόλογος στην προηγούμενη Θ’ έκδοση

Κυριότερες συντομογραφίες

Μέρος Πρώτο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Ορισμός του πτωχευτικού δικαίου

Β.

Ο νέος νόμος 4738/2020 ως πτωχευτικός κώδικας

Γ. Θέματα ορολογίας

Δ. Ιστορική εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου

Ε. Οι ιστορικές μεταλλάξεις του πτωχευτικού δικαίου, ειδικότερα

Ι. Η εξελικτική του διαδρομή

ΙΙ. Η επιρροή της θεωρίας περί οικονομικής ανάλυσης του δικαίου

ΣΤ. Πηγές του πτωχευτικού δικαίου

Ζ. Η πτώχευση ως πραγματική κατάσταση

Ι. Διάκριση πραγματικής και νομικής κατάστασης

ΙΙ. Συνέπειες της περί πραγματικής κατάστασης αντίληψης

Η. Περιεχόμενο και διάρθρωση του πτωχευτικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Η πτωχευτική ικανότητα

Ι. Έννοια - Διακρίσεις

ΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων

ΙΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα νομικών προσώπων

Β.

Η αδυναμία πληρωμών ως πιθανή, επαπειλούμενη Ή υπάρχουσα κατάσταση

Ι. Γενικές παρατηρήσεις - Διακρίσεις

ΙΙ. Η έννοια της αδυναμίας πληρωμών, ειδικότερα

ΙΙΙ. Η έννοια της «παύσης πληρωμών»

IV. Η έννοια της «επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών»

V.

Η έννοια του «κινδύνου αφερεγγυότητας» και της «πιθανότητας αφερεγγυότητας»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης

Ι. Η ηλεκτρονική διαδικασία (μηχανισμός) προειδοποίησης

ΙΙ. Η διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Β.

Διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών («εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών»)

Ι. Προσδιορισμός και σκοπός της διαδικασίας

ΙΙ. Η κύρια διαδικασία

1. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία - Αίτηση

2. Συνέπειες υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

3.

Η συνεχόμενη διαδικασία κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

4. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών - Νομική φύση

5. Αποτελέσματα της σύμβαση αναδιάρθρωσης

6. Η μερική ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης

ΙΙΙ. Οι διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών

IV.

Η δυνατότητα επιδότησης της καταβολής δόσεων, σε πλαίσιο ρύθμισης οφειλών ή και εκτός ρύθμισης

Γ. Διαδικασία εξυγίανσης

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙ. Σκοπός – Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

ΙΙΙ. Μεταβατική διάταξη

ΙV.

Διάκριση από την διαδικασία συνδιαλλαγής του αρχικού κειμένου του ν. 3588/2007.

V. Προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Πτωχευτική ικανότητα οφειλέτη

2. Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

3. Κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στην Ελλάδα

4.

Κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης ή πιθανής γενικής αδυναμίας πληρωμών.

5. Ύπαρξη βιώσιμης επιχείρησης του οφειλέτη

VI. Η κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης

1. Γενικά

2. Οι συμβαλλόμενοι

α. Ο οφειλέτης

β. Οι πιστωτές

γ. Τρίτοι

3. Προληπτικά μέτρα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

4. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

5. Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης

6. Νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης

VII. Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Υποβολή αίτησης επικύρωσης

2. Περιεχόμενο της αίτησης

3. Συνυποβολή εγγράφων

4. Περί της εκθέσεως του εμπειρογνώμονα, ειδικότερα

α. Ο εμπειρογνώμων

β. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα

5. Ορισμός δικασίμου - Κλητεύσεις

6.

Συνέπειες υποβολής της αίτησης επικύρωσης - Νέα προληπτικά μέτρα

7. Η δίκη

8. Η απόφαση

9. Η άσκηση ενδίκων μέσων

VIII. Αποτελέσματα της επικύρωσης ή μη της συμφωνίας

IX. Η ανατροπή της επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης

1. Με απόφαση επί ασκηθείσης τριτανακοπής

2. Με απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως

3. Με πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως

4. Με ατομική διάρρηξη της συμφωνίας ως συμβιβασμού

5. Με κήρυξη της πτώχευσης του οφειλέτη

Δ.

Διαδικασία ρύθμισης τραπεζικών, «κόκκινων», «μη εξυπηρετούμενων Δανείων» (ΜΕΔ)

Ι. Γενικά

ΙΙ.

Οι νομικές διέξοδοι του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και άλλες λύσεις

Ε. Άλλες προπτωχευτικές διαδικασίες ρύθμισης οφειλών

Ι. Η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης

ΙΙ. Η έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

ΙΙΙ. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εισαγωγή στο Μέρος Δεύτερο

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης

Γενικές επισημάνσεις

Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις

Ι. Η πτωχευτική ικανότητα

ΙΙ. Η αδυναμία πληρωμών

ΙΙΙ. Η ανυπαρξία τρεχουσών προληπτικών διαδικασιών

ΙV. Η επάρκεια περιουσίας για κάλυψη διαδικαστικών εξόδων

V.

Η μη καταχρηστικότητα της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης

B.

Οι δικονομικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης

I. Γενικά

IΙ. Η τήρηση της προβλεπόμενης προδικασίας

1. Η αίτηση πιστωτή

2. Η αίτηση του οφειλέτη

3. Η αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών

ΙΙ. Λήψη προληπτικών μέτρων

Γ. Η δίκη

Ι. Δικαστήριο και διαδικασία

ΙΙ. Απόφαση

1. Η απορριπτική απόφαση

2. Η κηρύσσουσα την πτώχευση απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η κήρυξη της πτώχευσης

Α. Γενικά

Β. Η κηρύσσουσα την πτώχευση απόφαση

Ι. Περιεχόμενο

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Δημοσιότητα και άλλες άμεσες ενέργειες

IV. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

Γ. Ένδικα μέσα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η πτωχευτική ανακοπή

ΙΙΙ. Η ανακοπή ερημοδικίας

IV. Η έφεση

V. Αναίρεση και αναψηλάφηση

VI. Αίτηση ανάκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τον οφειλέτη (πτωχό)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι προσωπικής φύσεως συνέπειες

Ι. Παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας και έναρξη νέας

ΙΙ. Δημοσιότητα

ΙΙΙ. Διορισμός αντικλήτου - Κοινοποιήσεις

ΙV. Στέρηση δικαιωμάτων

V. Υποχρεώσεις ενημέρωσης και συνεργασίας

VI. Άρση του απορρήτου της επαγγελματικής αλληλογραφίας

VII. Λύση νομικού προσώπου, εταιρίας ή μη

VIII. Αρνητική επίδραση στις σχέσεις του πτωχού με τέκνα και σύζυγο

IX. Ειδική μεταχείριση των ετήσιων εισοδημάτων του οφειλέτη

X. Διατήρηση της πτωχευτικής ικανότητας

XI. Ποινική ευθύνη του πτωχού

Γ. Οι περιουσιακής φύσεως συνέπειες

Ι. Η Πτωχευτική απαλλοτρίωση

1. Έννοια

2. Διάρκεια - Συνέπειες

3. Νομική φύση

4.

Η εξαίρεση: Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον πτωχό

ΙΙ. Οι περαιτέρω ειδικές συνέπειες

1. Ο περιουσιακός διαχωρισμός

α. Η πτωχευτική περιουσία

β. Η κοινή περιουσία επί κοινοκτημοσύνης

γ. Η μεταπτωχευτική περιουσία

δ. Η εξωπτωχευτική περιουσία

2. Η «ανενέργεια» των πράξεων του πτωχού

α. Η διάταξη

β.

Οι έννοιες «ανενεργείς», «πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης» και «σύμπραξη του συνδίκου»

γ. Προϋποθέσεις της ανενέργειας

δ. Συνέπειες της ανενέργειας

3. Η διεξαγωγή δικών από τον σύνδικο

α. Νέες δίκες

β. Εκκρεμείς δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τους πιστωτές

Γενικά

Α. Διάκριση των πιστωτών σε κατηγορίες

Ι. Οι πτωχευτικοί πιστωτές

1. Προσδιορισμός της εννοίας τους

2. Οι πτωχευτικές απαιτήσεις τους

α. Απαίτηση «γεννημένη» από υφιστάμενη ενοχική σχέση

β. Απαίτηση χρηματική

γ. Απαίτηση δικαστικώς επιδιώξιμη

3. Οι κατηγορίες των πτωχευτικών πιστωτών

4. Η ικανοποίησή τους από την περιουσία του πτωχού

ΙΙ. Οι μη πτωχευτικοί πιστωτές

ΙΙΙ. Οι πιστωτές της κοινής περιουσίας

ΙV. Οι μεταπτωχευτικοί πιστωτές

V. Οι πιστωτές της ομάδος ή ομαδικοί πιστωτές

Β. Η δημιουργία της ομάδος των πιστωτών

Ι. Έννοια και νομική φύση της ομάδος

ΙΙ. Η υπέρ της ομάδος σύσταση υποθήκης

Γ.

Οι αλλοιώσεις των ατομικών δικαιωμάτων των πτωχευτικών πιστωτών

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ.

Οι γενικές αλλοιώσεις των δικαιωμάτων των πιστωτών, που διώκουν ικανοποίηση από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας

1. Η αναστολή των ατομικών διώξεων

α. Έννοια - Έκταση εφαρμογής

β. Επί του περιεχομένου της αρχής της αναστολής, ειδικότερα

γ. Διάρκεια της αναστολής

δ. Συνέπειες της παράβασης της αρχής της αναστολής

2. Η πλασματική λήξη των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

3. Παύση τοκογονίας

4.

Έκπτωση προεξοφλητικού τόκου από άτοκες, μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

ΙIΙ.

Οι ειδικότερες αλλοιώσεις των δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών

1. Γενικά

2. Η εμπράγματη αγωγή

3. Η ενοχική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τρίτους

Α. Ως προς τον σύζυγο του πτωχού

Β.

Ως προς τους συνοφειλέτες σε ολόκληρο και τους εγγυητές

Γ.

Ως προς την εταιρία, στην οποία συμμετέχει ο πτωχός

Δ. Ως προς ιδιαίτερες περιπτώσεις τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τις συμβάσεις

Α. Γενικά

Β.

Οι εκκρεμείς, αμφοτεροβαρείς, εκατέρωθεν ανεκπλήρωτες συμβάσεις

Ι. Γενικές επισημάνσεις

ΙΙ.

Συμβάσεις πρόσκαιρες, ανεκπλήρωτες, και διαρκείς, χωρίς έναρξη εκπλήρωσης τους - Δικαίωμα επιλογής

1. Προσδιορισμός των συμβάσεων και της τύχης τους

2. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επιλογής

3. Η άσκηση του δικαιώματος επιλογής και οι συνέπειές της

4. Ειδικά, επί της πωλήσεως κινητού με επιφύλαξη κυριότητας

5. Ειδικά, επί της συμβάσεως μισθώσεως έργου (εργολαβίας)

ΙΙΙ. Συμβάσεις διαρκείς, έχουσες ήδη, εν μέρει, εκπληρωθεί

1. Γενικά

2. Οι «συμβάσεις προσωπικού χαρακτήρα», ειδικότερα

3. Οι «χρηματοοικονομικές συμβάσεις», ειδικότερα

4. Οι συμβάσεις μισθώσεως εργασίας, ειδικότερα

5.

Οι συμβάσεις διαχείρισης περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών, ειδικότερα

Γ.

Οι εκκρεμείς (ανεκπλήρωτες), ετεροβαρείς συμβάσεις

Δ.

Εκκρεμείς συμβάσεις, υποκείμενες σε ειδική ρύθμιση

Ε. Ο συμψηφισμός

ΣΤ. Οι συμβάσεις εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων

Ζ. Οι συμβάσεις, που συνάπτει ο σύνδικος

Η. Η μεταβίβαση συμβατικών σχέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς δικαιώματα τρίτων σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας (Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση)

Α. Γενικά

Β. Ο αποχωρισμός

Ι. Έννοια - Διαδικασία

ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις

1. Αποχωρισμός και άσκηση διεκδικητικής αγωγής

2.

Αποχωρισμός και διεκδίκηση, σε περίπτωση πώλησης με επιφύλαξη κυριότητας

3.

Αποχωρισμός και διεκδίκηση σε περίπτωση καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας

4.

Αποχωρισμός και διεκδίκηση τίτλων ή χρημάτων στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Γ. Η πτωχευτική διεκδίκηση

Ι. Έννοια - Σκοπός

ΙΙ. Περιπτώσεις

1. Διεκδίκηση από τον παραγγελέα ή τον παρακαταθέτη

α. Η διεκδίκηση εμπορευμάτων

β. Η διεκδίκηση του τιμήματος

γ. Η διεκδίκηση αξιογράφων

2. Διεκδίκηση και επίσχεση κινητών από τον πωλητή

α. Η διεκδίκηση κινητών από τον πωλητή

β. Η επίσχεση κινητών από τον πωλητή

ΙΙΙ. Διαδικασία της πτωχευτικής διεκδίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τις πράξεις του πτωχού κατά την ύποπτη περίοδο (πτωχευτική ανάκληση)

Α. Περί της πτωχευτικής ανάκλησης, γενικά

Ι. Βασική ρύθμιση του νόμου και σκοπός

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης

ΙΙΙ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ρυθμίσεων του νόμου

Β. Διακρίσεις των υποκείμενων σε ανάκληση πράξεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

1. Οι χαριστικές δικαιοπραξίες

2. Η πληρωμή μη ληξιπρόθεσμων χρεών

3. Η ανώμαλη πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών

4.

Η σύσταση εμπράγματης ή ενοχικής ασφάλειας για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

1. Γενικός προσδιορισμός - Προϋποθέσεις

2. Οι πράξεις, ειδικότερα

α. Κάθε αμφοτεροβαρής πράξη

β. Κάθε πληρωμή για ληξιπρόθεσμα χρέη

γ. Οι δόλιες πράξεις

Γ.

Οι εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης πράξεις

Δ. Η διαδικασία της πτωχευτικής ανάκλησης

Ε. Οι συνέπειες της περί ανακλήσεως αποφάσεως

ΤΜΗΜΑ Β΄

Διαδικασία μετά την κήρυξη της πτώχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας

Α. Το πτωχευτικό δικαστήριο

Ι. Άσκηση της ανωτάτης εποπτείας

ΙΙ. Διεξαγωγή των πτωχευτικών δικών

Β. Ο εισηγητής δικαστής

Ι. Ορισμός - Καθήκοντα

ΙΙ. Οι διατάξεις του εισηγητή

Γ. Ο σύνδικος

Ι. Διορισμός - Αποποίηση - Παραίτηση - Αντικατάσταση

ΙΙ. Νομική θέση του συνδίκου

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνδίκου

1. Οι υποχρεώσεις, ειδικότερα

2. Η ευθύνη του συνδίκου (και της ομάδας)

3. Τα δικαιώματα του συνδίκου

Δ. Η συνέλευση των πιστωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διασφάλιση και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

Γενικά

Α. Η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας

Ι.

Αρχικές ενέργειες του γραμματέα των πτωχεύσεων και του εισηγητή

ΙΙ. Σφράγιση της περιουσίας

ΙΙΙ. Αποσφράγιση και απογραφή

Β. Η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

Γενικά

Ι. Υποβολή ειδικής αναφοράς

ΙI. Συντηρητικές πράξεις

ΙΙΙ. Λήψη χρηματοδοτήσεων

ΙV. Είσπραξη απαιτήσεων

V. Δικαστικές ενέργειες

VΙ. Συμβιβασμός

VΙΙ. Εκποίηση πτωχευτικής περιουσίας

VΙIΙ. Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διαπίστωση του παθητικού

Α. Η διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων

Β. Η αναγγελία των απαιτήσεων

Ι. Έννοια και φύση της αναγγελίας

ΙΙ. Πρόσκληση για αναγγελία

ΙΙΙ. Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας

ΙV. Προθεσμία αναγγελίας - Ανακοπές

V. Αποτελέσματα της αναγγελίας

Γ. Η επαλήθευση των απαιτήσεων

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διαδικασία επαλήθευσης

ΙΙΙ. Άσκηση ανακοπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΕΙΔΙΚΗ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. Γενικά

Β. Η διαδικασία

Ι. Αίτηση - Απόφαση

ΙΙ. Ιδιαιτερότητες της περαιτέρω διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας

Α. Έννοια και τρόποι περάτωσης

Β. Περάτωση, λόγω εξάντλησης ενεργητικού

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η εκποίηση της επιχείρησης ή λειτουργικών της συνόλων

ΙΙΙ. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας

ΙV. Η άσκηση ανακοπών κατά των πράξεων εκποίησης

V. Οι διανομές προς τους πιστωτές

1. Γενικά

2. Πίνακας κατάταξης πιστωτών για διανομές (πίνακες διανομών)

VI. Το πέρας των διανομών και η περάτωση της πτώχευσης

VΙΙ. Τα περί εκποιήσεων και διανομών άρθρα του ΠτΚ

Γ. Περάτωση, λόγω πλήρους ικανοποίησης πιστωτών

Δ. Περάτωση, λόγω παύσης εργασιών

Ι. Γενικά - Έννοια παύσης εργασιών

ΙΙ. Η διαδικασία

1. Υποβολή αίτησης ή αυτεπάγγελτη ενέργεια

2. Κήρυξη της παύσης των εργασιών

3. Ανατροπή της δικαστικής απόφασης

4. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών

Ε.

Περάτωση, λόγω παρόδου του νόμιμου χρόνου διάρκειας της διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Α. Γενικά

Β. Η απαλλαγή του οφειλέτη

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προϋποθέσεις της απαλλαγής

ΙΙΙ. Η «προσφυγή» κατά της απαλλαγής

Γ. Η απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου

Δ. Συνέπειες των απαλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Α. Οι ευάλωτοι οφειλέτες

Β. Ο φορέας απόκτησης και (επανα-)μίσθωσης

Γ. Η διαδικασία της ειδικής μεταχειρίσης

Ι.

Η μεταβίβαση της κύριας κατοικίας - Σύμβαση παραχώρησης

ΙΙ. Η μίσθωση της κύριας κατοικίας

ΙΙΙ. Η επαναγορά της κύριας κατοικίας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ)

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (IΙΙ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3858 Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις

Κυριότερη βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...
Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018
Στο παρόν Συμπλήρωμα κρίθηκε αναγκαία η δημοσίευση του κειμένου όλων των άρθρων του Ν. 3869/2010 με τη διατύπωση που λαμβάνουν μετά τον Ν. 4549/2018, η ερμηνεία των νέων...