Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018


Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018

Στο παρόν Συμπλήρωμα κρίθηκε αναγκαία η δημοσίευση του κειμένου όλων των άρθρων του Ν. 3869/2010 με τη διατύπωση που λαμβάνουν μετά τον Ν. 4549/2018, η ερμηνεία των νέων διατάξεων, η παράθεση της Αιτιολογικής Εκθέσεως στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία για την ερμηνεία των νέων διατάξεων, η ενδεικτική παράθεση νομολογίας και θεωρίας, ιδίως επί των διατηρουμένων διατάξεων, αλλά και ορισμένων από αυτές που καταργήθηκαν, που δημοσιεύθηκαν μετά την κυκλοφορία της τετάρτης εκδόσεως του βασικού βιβλίου που έλαβε χώρα τον Απρίλιο μήνα του έτους 2016.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα
Με βάση τον Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ στην 4η έκδοση έτους 2016
Περιέχει τις εξελίξεις στη Νομοθεσία [Ν. 4549/14-6-2018] • Νομολογία • Θεωρία
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-885-1
Σελίδες
XII + 260
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Ν. 3869/2010

Άρθρο 1. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

I. Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 56 του Ν. 4549/2018

II. Ερμηνεία της νέας διατάξεως

Α. Κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις

Β. Πρώτες σκέψεις και πρώτα ερωτήματα

III. Διαχρονικό δίκαιο

ΙV. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία

V. Σύμβαση εγγύησης - Οφειλή εις ολόκληρον

VI. Επί του θέματος κατά πόσο η μεταβίβαση ακινήτων από τον οφειλέτη εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του νόμου συνιστά ή όχι δολία συμπεριφορά του οφειλέτη

VII. Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 οφειλών εκ στεγαστικών δανείων προς το ΤΠ&Δ

VIII. Συμπληρωματική αίτηση

IX. Εξαιρούμενα από τη ρύθμιση του νόμου χρέη και εξαιρούμενοι πιστωτές.

Άρθρο 2. Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία

Άρθρο 4. Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

Ι. Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 58 του Ν. 4549/2018

ΙΙ. Ερμηνεία των νέων διατάξεων του Ν. 4549/2018

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο στο άρθ. 58 του Ν. 4549/2018

IV. Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμό 7534/2015 από τη νέα ΥΑ με αριθμό 64560/2018

V. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία

Άρθρο 5. Προδικασία

Ι. Αιτιολογική Έκθεση και Ερμηνεία των νέων διατάξεων

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο στο άρθ. 59 του Ν. 4549/2018

ΙΙΙ. Αιτιολογική Έκθεση στην παρ. 8 του άρθ. 68 του Ν. 4549/2018

ΙV. Αιτιολογική έκθεση στην παρ. 9 του άρθ. 68 του Ν. 4549/2018

V. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άρθ. 5

Σημείωμα στην απόφαση 29/2016 του ΕιρΑγρινίου και στην απόφαση 491/2016 του ΕιρΑθηνών

Α. Σημείωμα στην απόφαση 29/2016 του ΕιρΑγρινίου

Β. Ζητήματα αρμοδιότητας και εφαρμοστέας διαδικασίας για την αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της προσωρινής διαταγής υπό έποψη διαχρονικού δικαίου στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθ. 5 του Ν. 3869/2010

Γ. Σημείωμα στην απόφαση 491/2016 του ΕιρΑθηνών

Άρθρο 5α. Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών

Άρθρο 6. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Ι. Αιτιολογική Έκθεση και Ερμηνεία των νέων διατάξεων

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο στο άρθρο 60 του Ν. 4549/2018

Άρθρο 7. Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

Άρθρο 8. Δικαστική ρύθμιση χρεών

Ι. Ερμηνεία των νέων διατάξεων και Αιτιολογική Έκθεση στο άρθρο 61 του Ν. 4549/2018

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο της διατάξεως του άρθρου 61 του Ν. 4549/2018

ΙΙΙ. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άρθρο 8

Άρθρο 9. Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας

I. Αιτιολογική Έκθεση στο άρθρο 62 του Ν. 4549/2018

II. Διαχρονικό δίκαιο στο άρθρο 62. Παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 68.

III. Ερμηνεία των νέων διατάξεων

Εφαρμογή στη ρύθμιση της διάσωσης των διατάξεων του άρθ. 8 περί τροποποίησης της ρύθμισης και περί μηδενικών καταβολών

IV. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άρθρο

Τα χαρακτηριστικά της κύριας κατοικίας

Σημείωση στην απόφαση 500/2016 του ΜΠρΘεσ/νίκης [κατ’ έφεση]

Άρθρο 10. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Ι. Αιτιολογική Έκθεση στο άρθρο 63 του Ν. 4549/2018

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο στο άρθρο 63 του Ν. 4549/2018

ΙΙΙ. Αιτιολογική Έκθεση στην παρ. 13 του άρθρου 68 του Ν. 4549/2018

ΙV. Ερμηνεία των διατάξεων

V. Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άρθρο

Άρθρο 11. Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Ι. Αιτιολογική Έκθεση στο άρθ. 64 του Ν. 4549/2018

ΙΙ. Ερμηνεία της διατάξεως του άρθ.

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο της διατάξεως του άρθ. 64 Ν. 4549/2018

ΙV. Αιτιολογική Έκθεση για τις παρ. 14 και 15 του άρθ. 68 Ν. 4549/2018

Άρθρο 12. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών

Ι. Αιτιολογική Έκθεση στη διάταξη του άρθ. 65 του Ν. 4549/2018

ΙΙ. Ερμηνεία της διατάξεως

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο και Αιτιολογική Έκθεση στη διάταξη διαχρονικού δικαίου

Άρθρο 12α. Θάνατος του οφειλέτη

Ι. Αιτιολογική Έκθεση

ΙΙ. Ερμηνεία των νέων διατάξεων

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο

ΙV. Αιτιολογική Έκθεση στη διάταξη διαχρονικού δικαίου

Άρθρο 13. Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων

Άρθρο 14. Ένδικα μέσα

Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άρθρο

Άρθρο 15. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 16. Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Άρθρο 17. Διαγραφή απαιτήσεων

Άρθρο 18. Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών

Άρθρο 19. Μεταβατικές διατάξεις

Ν. 4161/2013

Άρθρο 19. Μεταβατικές διατάξεις

Ν. 3869/2010

Άρθρο 22. Έναρξη ισχύος του νόμου

Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4336/2015

Άρθρο 2. Μεταβατικές διατάξεις

Συμπληρωματική νομολογία και θεωρία στο άνω άρθρο 2 των μεταβατικών διατάξεων

I. Επί των αποφάσεων 21/2016 του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 57/2017 του Ειρηνοδικείου Ιλίου

α. Απόφαση 21/2016 του Ειρηνοδικείου Ρόδου

β. Απόφαση 57/2017 του ΕιρΙλίου (αδημ.)

ΙΙ. Επικαιροποίηση - συνέπειες παράλειψης

1. Εισαγωγικά

2. Σκοπός της ρύθμισης

3. Αναγκαιότητα της ρύθμισης

4. Έκταση επικαιροποίησης - Συνέπειες παράλειψης

5. Διαδικασία

6. Νέα αίτηση

Άρθρο 3. Τροποποίηση του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών»

Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4549/2018

Άρθρο 68. Μεταβατικές διατάξεις

Παράρτημα νομοθετικών κειμένων

Ν. 4549/14-6-2018 [ΦΕΚ Α’ αρ. φύλλου 105]

Υπουργική απόφαση 7534/2015 (ΦΕΚ Β’ 1794/2015)

Υπουργική απόφαση 64560/15.6.2018 (ΦΕΚ Β’ 2280/2018)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 4η έκδ., 2016
Ο Ν. 3869/2010 που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποτελεί σημαντική καινοτομία του Έλληνα νομοθέτη που κατατείνει στην προστασία...
 

Σχετικές εκδόσεις

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...