Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 4η έκδ., 2016


Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 4η έκδ., 2016

Ο Ν. 3869/2010 που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποτελεί σημαντική καινοτομία του Έλληνα νομοθέτη που κατατείνει στην προστασία των προσώπων που συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Στην ερμηνεία του άνω νόμου αφιερώνεται η πρώτη έκδοση του βιβλίου [2010]. Ωστόσο από την αρχή της εφαρμογής του κατεδείχθησαν αδυναμίες και ατυχείς ρυθμίσεις ειδικότερα στο θέμα της διασώσεως της πρώτης ή κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

Ο αρχικός νόμος, προς διόρθωση των σχετικών ατελειών του υπέστη αλλεπάλληλες διαδοχικές τροποποιήσεις. Από τις τελευταίες και πλέον σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στους Ν. 4336/2015 και 4346/2015. Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαίες, αρχικώς, τις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου [2012 και 2014]. Ωστόσο οι τελευταίες τροποποιήσεις καθιστούν επιτακτική για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες και τετάρτη έκδοση του βιβλίου [2016]. Ειδικότερα καταβάλλεται προσπάθεια για την ερμηνεία των νέων διατάξεων και συμπλήρωση της ερμηνείας όσων διατάξεων διατηρούνται από τις προηγούμενες διατυπώσεις του νόμου. Περαιτέρω αξιοποιείται κατά τον πρόσφορο τρόπο η εντωμεταξύ διαμορφωθείσα νομολογία στο βαθμό που αυτή δύναται ακόμη να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει έτσι η εύλογη προσδοκία ότι και η παρούσα τετάρτη έκδοση του βιβλίου θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις νομοθετικές εξελίξεις, την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Ερμηνεία κατ’ άρθρο με βάση τον Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές
Αναθεωρημένη με βάση και την πρόσφατη νομολογία - Συμπληρωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές (Ν. 4161/14-6-2013, Ν. 4224/31-12-2013, Ν. 4336/14-8-2015, Ν. 4346/20-11-2015 και Ν. 4366/15-2-2016, Υπουργικές Αποφάσεις και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους)
Περιέχει: Αιτιολογικές εκθέσεις – Υποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και άλλων εγγράφων
© 2016
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-411-2
Σελίδες
ΧΧVI + 711
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Α΄ Εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ Εκδόσεως

Πρόλογος Γ΄ Εκδόσεως

Πρόλογος Δ΄ Εκδόσεως

Κυριότερες Συντομογραφίες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Ν. 3869/2010

I. Γενικά

ΙΙ. Καταναλωτικές πιστώσεις και υπερχρέωση

ΙΙΙ. Συνέπειες της υπερχρεώσεως

ΙV. Η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νέου νόμου

V. Ρύθμιση των χρεών και απαλλαγή από αυτά ως υποκειμενικό δικαίωμα του υπέρχρεου οφειλέτη

VI. Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του νόμου

VII. Υποκειμενική εμβέλεια της διαδικασίας του νόμου

VIII. Διαδοχικά στάδια της διαδικασίας

IX. Το θέμα της συλλογικότητας της διαδικασίας του Ν. 3869/2010

X. Συνοπτική παράθεση του μηχανισμού ρυθμίσεως των χρεών και απαλλαγής από αυτά 13.

XI. Επί της εφαρμογής κατά τον παρόντα νόμο διατάξεων του ΚΠολΔ.

XII. Ο θάνατος του οφειλέτη και η επίδρασή του στη διαδικασία

XIII. Σχέση του Ν. 3869/2010 με τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007)

XIV. Κέντρα υποστηρίξεως υπερχρεωμένων νοικοκυριών

XV. Συγκριτική επισκόπηση

1. Η.Π.Α.

2. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία

3. Σκανδιναβία και Κάτω Χώρες

4. Αυστρία

5. Ελβετία

6. Τσεχία

7. Γερμανία

XVI. Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες

Ν. 3869/2010

Άρθρο 1. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερ­χρεωμένων φυσικών προσώπων

Ι. Υπαγόμενα και μη υπαγόμενα στη ρύθμιση του νόμου πρόσωπα

ΙΙ. Η περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη και γενική αδυναμία πλη­ρωμής ληξι­πρόθεσμων χρηματικών οφειλών

ΙΙΙ. Μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής μη οφειλόμενη σε δόλο του οφειλέτη

ΙV. Εμβέλεια καθ’ υποκείμενα του περί δόλου του οφειλέτη ισχυρισμού πιστωτή

V. Υπαγόμενα χρέη και πιστωτές

VI. Εξαιρούμενα από τη ρύθμιση του νόμου χρέη και εξαιρούμενοι πι-

στωτές

VΙΙ. Τύχη μη περιληφθείσης στην αίτηση του οφειλέτη απαιτήσεως [εδάφιο τελ. της παρ. 1 του άρθ. 1 του νόμου]

VΙΙΙ. Άπαξ μόνο απαλλαγή από τα χρέη

Άρθρο 2. Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Ι. Κατάργηση του υποχρεωτικού σταδίου του εξωδικαστικού συμβι­βασμού

ΙΙ. Παράδοση από τους πιστωτές στον οφειλέτη καταστάσεως των προς αυτούς οφειλών του

III. Περιεχόμενο της καταστάσεως - Προθεσμία - Κύρωση κατά του πιστωτικού ιδρύματος

ΙV. Υποχρέωση διορισμού αντικλήτου επί εκχωρήσεως απαιτήσεως

Άρθρο 3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

I. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως

II. Υλική και τοπική αρμοδιότητα

III. Εφαρμοστέα διαδικασία

IV. Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση

V. Προσεπίκληση

Άρθρο 4. Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

I. Εισαγωγικά - Σκοπός της ρυθμίσεως. Αίτηση του οφειλέτη και περιεχόμενο αυτής [παρ. 1 άρθ. 4]

II. Πληρότητα της αιτήσεως - Γενικά

1. Κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και της συζύγου του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του

2. Κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους [εδάφιο β΄].

3. Μη αναφορά στην αίτηση του οφειλέτη απαιτήσεως πιστωτή [άρθ. 1 παρ. 1 εδάφιο τελ.]

4. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις

5. Τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του οφειλέτη επί ακινήτων του, στις οποίες αυτός προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης [παρ. 1 στοιχείο γ΄ άρθ. 4 του νόμου]

6. Τυχόν αίτημα του οφειλέτη για διαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 5 του παρόντος νόμου ή σχέδιο για τη διευθέτηση των οφειλών του [στοιχείο δ΄ παρ. 1 του άρθ. 4 του νόμου]

7. Ρήτρες αναπροσαρμογής και αναβιώσεις του χρέους

IIΙ. Συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα ή έγγραφα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη [παρ. 2 του άρθ. 4 του νόμου]

IV. Τυπικός έλεγχος της αιτήσεως και των εγγράφων από την γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου αμέσως με την παραλαβή και πρωτοκόλληση [παρ. 3 και 4 άρθ. 4 του νόμου]

V. Η περαιτέρω διαδικασία μετά την παραλαβή της αιτήσεως ανάλογα με το αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό ή θετικό. Πότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η κατάθεση της αιτήσεως του οφειλέτη

VI. Συγκριτικό Δίκαιο

VII. Προσδιορισμός δικασίμου [άρθ. 4 παρ. 5]

VIIΙ. Επίδοση της αιτήσεως στους πιστωτές και τους τυχόν εγγυητές [παρ. 5 άρθ. 4]

ΙΧ. Έκδοση προσωρινής διαταγής κατ’ άρθ. 781 ΚΠολΔ

X. Εκ του νόμου υποχρεώσεις του οφειλέτη μετά την ολοκλήρωση της καταθέσεως της αιτήσεως. Άλλες εκ του νόμου συνέπειες [τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθ. 4 του νόμου και παρ. 6 του άρθ. 4 όπως διαμορφώθηκαν μετά το Ν. 4336/2015]

ΧΙ. Ανάκληση της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1

XII. Αοριστία του δικογράφου της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του νόμου με βάση την παλαιότερη νομολογία

Άρθρο 5. Προδικασία

Ι. Πρόσωπα στα οποία επιδίδεται η αίτηση

ΙΙ. Ενέργειες των προσώπων στα οποία γίνεται η επίδοση

ΙΙΙ. Εξέταση των εγγράφων από τους πιστωτές και οι θέσεις τους επ’ αυτών

ΙV. Προδικαστικός συμβιβασμός - περιεχόμενο - προϋποθέσεις και απο­τελέσματα

V. Έκταση έρευνας από τον Ειρηνοδίκη κατά το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού

VI. Υποχρεωτικό ή όχι το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού;

VII. Επικύρωση από τον Ειρηνοδίκη. Δυνατότητα ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της επικυρώσεως ή της αποφάσεως (άρθ. 5 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 3869/2010 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 4161/2013)

VIII. Θέματα στα οποία αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης εν μη επιτεύξει του προδικαστικού συμβιβασμού

ΙΧ. Προσωρινή Διαταγή

Χρονική ισχύς της προσωρινής διαταγής

Έλεγχος της εμπορικής ιδιότητας του οφειλέτη-έκταση έρευνας κατά το στάδιο της χορήγησης προσωρινής διαταγής (άρθρο 5 παρ. 2)

Χ. Καθορισμός δόσεων-διάρκεια-ποσό

ΧΙ. Λήψη προληπτικών μέτρων ως περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής

ΧΙΙ. Σχέση της αναστολής των κατά του οφειλέτη καταδιωκτικών μέτρων με την απόφαση του Ειρηνοδίκη που ορίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως

ΧΙΙΙ. Εφαρμογή των παρ. 3, 4 και 5 του άρθ. 8 του νόμου

ΧIV. Συνυπολογισμός των προσωρινών καταβολών στις οριστικές καταβολές του άρθ. 8 παρ. 2 και του άρθ. 9 παρ. 2

ΧV. Δυνατότης ασκήσεως εφέσεως κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδίκη

ΧVI. Καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων - Ανάκληση της προσωρινής διαταγής (Βλ. ήδη νέα παρ. 4 του άρθ. 5 του νόμου μετά το Ν. 4336/2015)

XVII. Σχέση της ανακλήσεως της προσωρινή διαταγής με την οποία ορίσθηκε η καταβολή δόσεων στα πλαίσια του άρθ. 5 παρ. 2 και της ρυθμίσεως του άρθ. 9 παρ. 2 περί κινήσεως από πιστωτή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του ασυνεπούς στην τήρηση των υποχρεώσεών του οφειλέτη

Άρθρο 5α. Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Τυπικές προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

ΙV. Διαδικασία - Βάρος αποδείξεως - Απόφαση - Αποτελέσματα

V. Οριστική απαλλαγή

VI. Υποχρεώσεις του οφειλέτη διαρκούντος του χρόνου της προσωρινής και οριστικής απαλλαγής

VII. Συνέπειες από την υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων του οφειλέτη

VIII. Μεταβολή [ουσιώδης] της περιουσιακής ή εισοδηματικής καταστάσεως του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής

IX. Έφεση - Αίτηση αναιρέσεως

X. Δυνατότητα υποβολής νέας αιτήσεως είτε με βάση το άρθ. 5α είτε με βάση το άρθ. 4 παρ.1 του νόμου μετά την απόρριψη της πρώτης

Άρθρο 6. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

I. Αντικείμενο της ρυθμίσεως

II. Γενικά

ΙII. Πότε χορηγείται αναστολή βάση της παρ. 1 άρθ. 6 του νόμου - Προϋποθέσεις

IV. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη της παρ. 2 του άρθ. 5 και της αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας της παρ.1του άρθ. 6 του νόμου; 270.

V. Εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών (παρ. 2 άρθ. 6 του νόμου) πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως

VI. Αναστολή κατά το χρονικό διάστημα μετά την έκδοση οριστικής αποφάσεως η οποία απορρίπτει την αίτηση του οφειλέτη εφόσον έχει ασκηθεί από αυτόν εμπροθέσμως έφεση [παρ. 5 άρθ. 6 του νόμου]. Διατηρήθηκε και δεν θίχθηκε με το Ν. 4336/2015 ούτε από το Ν. 4346/2015. Επομένως τα παλαιά διατηρούν την αξία τους εκτός αν είναι ασυμβίβαστα με νέες ρυθμίσεις

VII. Παύση τοκογονίας των οφειλών (εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του αρθ. 6 του νόμου) [μόνο εδάφιο α΄ της παρ. 3 του νόμου και όχι τα υπόλοιπα δύο αντικαταστάθηκε με το Ν. 4336/2015] 276.

VIII. Τύχη μη ληξιπρόθεσμων οφειλών (εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθ. 6 του νόμου)

Άρθρο 7. Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

I. Σκοπός της ρυθμίσεως - Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως

II. Επικύρωση του συμβιβασμού με βάση την παρ. 1 του άρθ. 7 του νόμου 3869/2010 όπως διαμορφώθηκε μετά το Ν. 4161/2013

III. Περιεχόμενο του συμβιβασμού. Έκταση της έρευνας του δικαστηρίου. Επικύρωση του Σχεδίου από το δικαστήριο (άρθ. 7 παρ. 1 του νόμου). Αποτελέσματα

IV. Ανάκληση της αιτήσεως για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές ως συνέπεια του επικυρωθέντος συμβιβασμού

V. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση του συμβιβασμού κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ 292.

VI. Υποκατάσταση από το δικαστήριο της ελλείπουσας συγκαταθέσεως πιστωτών (άρθ. 7 §2 του νόμου)

VII. Προϋποθέσεις για την υποκατάσταση της συγκαταθέσεως πι­στωτών. Διαδικασία. Αποτελέσματα και περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας

VIII. Πότε δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκαταθέσεως πιστωτών (άρθ. 7 παρ. 3 του νόμου)

IX. Έξοδα και δαπάνες (άρθ. 7 §4 του νόμου)

Άρθρο 8. Δικαστική ρύθμιση χρεών

Ι. Σκοπός της ρυθμίσεως

II. Εισαγωγικά

III. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως

1. Μη αποδοχή του Σχεδίου διευθετήσεως οφειλών από τους πι­στωτές

2. Έλεγχος από το δικαστήριο των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Ένταξη ή όχι στη ρύθμιση αμφισβητούμενης απαιτήσεως

3. Δικαστική απόφαση επί της αμφισβητούμενης απαιτήσεως

4. Κύρια παρέμβαση εκ μέρους πιστωτή μη αναφερομένου στην αίτηση του οφειλέτη-Ρύθμιση με απόφαση του δικαστηρίου και απαιτήσεως πιστωτή μη μετέχοντος στη διαδικασία-Κλήτευση με απόφαση του δικαστηρίου πιστωτή μη αναφερομένου στην αίτηση του οφειλέτη 321.

IV. Απόρριψη της αιτήσεως

V. Ρύθμιση από το δικαστήριο των χρεών του οφειλέτη και απαλλαγή από αυτά (§2 άρθ. 8 του νόμου)

VI. Συνυπολογισμός καταβολών γενομένων στα πλαίσια του άρθ. 5 παρ. 2 του νόμου

VIΙ. Βάρη του οφειλέτη κατά την περίοδο ρυθμίσεως των χρεών του (άρθ. 8 παρ. 3 του νόμου)

VIΙI. Τροποποίηση της ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη (άρθ. 8 παρ. 4 του νόμου) 353.

IX. Σχέση εφέσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθ. 8 του νόμου και τροποποιήσεως της δικαστικής αποφάσεως

X. Σχέση αιτήσεως εκπτώσεως του οφειλέτη υποβαλλόμενη από πιστωτή και τροποποιήσεως της δικαστικής αποφάσεως που ορίζει μηνιαίες δόσεις

XI. Κατ’ εξαίρεση προσδιορισμός από το δικαστήριο καταβολών μικρού ύψους ή και μηδενικών (§5 άρθ. 8 του νόμου). Χαρακτήρας της δικαστικής αποφάσεως

– Απουσία του αιτούντος οφειλέτη στην ορισθείσα από το δι­καστήριο στα πλαίσια του άρθ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των δόσεων - Ανάγκη κλητεύσεως του οφειλέτη; Η περαιτέρω διαδικασία

ΧII. Αμέσως εκτελεστή και ανεπίδεκτη αναστολής η δικαστική από­φαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές (§6 εδ. α΄ άρθ. 8 του νόμου)

ΧIII. Δικαστικά έξοδα (§6 εδ. δεύτερο άρθ. 8 του νόμου)

ΧΙV. Ρύθμιση των χρεών και απαλλαγή

Άρθρο 9. Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας. Προστασία κύριας κατοικίας

Ι. Σκοπός της ρυθμίσεως

ΙΙ. Ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Ορισμός και έργα του εκκαθαριστή (άρθ. 9 §1 του νόμου)

Ειδικοί προβληματισμοί

Όρια καταχρηστικότητας αιτήματος εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πλην της κύριας κατοικίας

ΙΙΙ. Εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου του οφειλέτη χρησιμεύοντος ως κύρια κατοικία (άρθ. 9 §2 του νόμου)

Α. Διαφορές παλαιάς και νέας ρυθμίσεως του άρθ. 9 παρ. 2 του νόμου

Β. Οι πρώτες ερμηνευτικές σκέψεις στην παρ. 2 του άρθ. 9 του νόμου 3869/2010 όπως διαμορφώθηκε μετά το Ν. 4346/2015 [24.11.2015]

Ειδικοί προβληματισμοί

Γ. Προϋποθέσεις για την προστασία από την εκποίηση της κύριας κατοικίας με βάση το ισχύον δίκαιο [παρ. 2 άρθ. 9 του νόμου] - Δύο κατηγορίες περιπτώσεων

Γενικά

Πρώτη κατηγορία

Δεύτερη κατηγορία

Προσδιορισμός από το δικαστήριο των μηνιαίων καταβολών και της διαρ­κείας αυτών

ΙV. Υποχρεώσεις του οφειλέτη επί εξαιρέσεως από την εκποίηση της κύριας κατοικίας. Ρυθμίσεις από το δικαστήριο

V. Χαρακτηριστικές νομολογιακές εφαρμογές υπό το προγενέστερο δίκαιο

VI. Tροποποίηση της δικαστικής αποφάσεως που ρυθμίζει τις υπο­χρεώσεις του οφειλέτη καθόσον αφορά την εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας

VII. Συνδυασμός εφαρμογής άρθ. 8 παρ. 2, άρθ. 9 παρ. 1 και άρθ. 9 παρ. 2 του νόμου

VIII. Περί της δυνατότητος του οφειλέτη να εκποιήσει την κατοικία του, της ποίας διατάχθηκε η εξαίρεση. Ειδική ρύθμιση σε περίπτωση πωλήσεως από τον οφειλέτη της κύριας κατοικίας με βάση το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθ. 9 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 4346/2015

ΙΧ. Μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται προς ικανοποίηση των πιστωτών του στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθ. 9 του νόμου

Χ. Συνυπολογισμός στις οριστικές καταβολές του άρθ. 9 παρ. 2 του νόμου των προσωρινών καταβολών γενομένων στο πλαίσιο του άρθ. 5 παρ. 2 του νόμου

ΧΙ. Έφεση κατά της αποφάσεως περί ρευστοποιήσεως [παρ. 1 άρθ. 9] και εξαιρέσεως από την εκποίηση της κύριας κατοικίας [παρ. 2 άρθ. 9]

ΧΙΙ. Αναλογική εφαρμογή των άρθ. 159 και 160 του ΠτΚ (άρθ. 9 §3 του νόμου)

Άρθρο 10. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ανειλικρινής δήλωση του οφειλέτη

1. Περιπτώσεις στις οποίες καταφάσκεται η παράβαση του νόμου.

2. Περιπτώσεις μη καταλαμβανόμενες από τον νόμο

3. Ανειλικρίνεια της δηλώσεως οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια

ΙΙΙ. Διαφοροποίηση αναλόγως προς το χρονικό σημείο της αποκαλύψεως της ανειλικρινούς δηλώσεως

1. Πριν από την εκδίκαση της αιτήσεως για ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή κατά την §1 του άρθ. 8 του νόμου

2. Μετά την έκδοση αποφάσεως κατά την §1 του άρθ. 8 του νόμου και πριν από την πιστοποίηση της απαλλαγής

3. Μετά την πιστοποίηση της απαλλαγής κατ’ άρθ. 11 του νόμου

ΙV. Παραδεκτό της αιτήσεως πιστωτή για έκπτωση του οφειλέτη

V. Έκπτωση επί επικυρωθέντος συμβιβασμού;

VΙ. Απόφαση επί της αιτήσεως για έκπτωση. Αποτελέσματα

VΙΙ. Ένδικα μέσα και δικαστικά έξοδα

VΙΙΙ. Απαράδεκτο υποβολής νέας αιτήσεως από τον οφειλέτη

ΙΧ. Υποχρέωση του οφειλέτη για παροχή στοιχείων στους πιστωτές του

Χ. Παροχή στοιχείων στους πιστωτές από τον εργοδότη, την αρμόδια υπηρεσία και τον αρμόδιο οικονομικό έφορο

ΧΙ. Επίδειξη συμπεριφοράς συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος

Άρθρο 11. Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών και πιστοποίησή της με δικαστική απόφαση

ΙΙΙ. Κήρυξη εκπτώτου του ασυνεπούς οφειλέτη. Διαδικασία και από­φαση (§2 του άρθ. 11 του νόμου)

ΙV. Αίτηση εκπτώσεως από θιγόμενο πιστωτή και αίτηση του οφειλέτη για τροποποίηση της αποφάσεως περί ρυθμίσεως των χρεών του

V. Απαιτήσεις των πιστωτών μετά την έκπτωση ή τη μη ευόδωση της απαλλαγής του οφειλέτη (§3 του άρθ. 11 του νόμου)

VI. Δυνατότητα υποβολής νέας αιτήσεως μετά τη μη ευόδωση της απαλλαγής

Άρθρο 12. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών

Ι. Η θέση των πιστωτών έναντι συνοφειλετών και εγγυητών. Εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως

ΙΙΙ. Απαλλαγή του οφειλέτη έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή

ΙV. Ανάγκη κλητεύσεως στη διαδικασία των εις ολόκληρον υπόχρεων.

Άρθρο 13. Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων

Ι. Εγγραφές στο αρχείο

ΙΙ. Διαγραφές από το αρχείο

ΙΙΙ. Προσβασιμότητα στο αρχείο

ΙV. Έλεγχος στο αρχείο πριν από τη συζήτηση κάθε αιτήσεως

V. Δημιουργία και τήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή­ματος [Ο.Π.Σ.] [παρ. 3 άρθ. 13 του νόμου]

VI. Κατηγοριοποίηση των αιτήσεων οφειλετών [παρ. 4 άρθ. 13 του νόμου]

Άρθρο 14. Ένδικα μέσα

I. Eισαγωγικά

II. Kατ’ ιδίαν ένδικα μέσα

1. Aνακοπή ερημοδικίας

2. Tριτανακοπή

3. Aναψηλάφηση

4. Aναίρεση

5. Έφεση

6. Ποιόν νόμο ουσιαστικού δικαίου εφαρμόζει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά την κρίση της εφέσεως

7. Aνάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως (KΠολΔ 758)

8. Σχέση εφέσεως και αιτήσεως για τροποποίηση της δικαστικής αποφάσεως [βλ. και κάτω από το άρθ. 8 π.αρ. 102]

Άρθρο 15. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Ι. Eισαγωγικά

ΙΙ. Eιδικότερα

Άρθρο 16. Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Άρθρο 17. Διαγραφή απαιτήσεων

Άρθρο 18. Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών

Άρθρο 19 Ν. 3869/2010. Μεταβατικές διατάξεις

Ι. Εισαγωγικά - Ιστορική εξέλιξη

ΙΙ. Απαγόρευση πλειστηριασμού ακινήτου της §2 του άρθ. 9 του νόμου

ΙΙΙ. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων του άρθ. 4 του νόμου

Άρθρο 19 Ν. 4161/2013. Μεταβατικές διατάξεις

Ερμηνευτικά ζητήματα

Άρθρο 22 Ν. 3869/2010. Έναρξη ισχύος του νόμου

Μεταβατικές Διατάξεις του Ν. 4336/2015

Α. Υποχρέωση του οφειλέτη, του οποίου εκκρεμεί η αίτηση για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010, προς υποβολή επικαιροποιημένων στοι­χείων

Εισαγωγικά

Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως

Παρ. 5 άρθρου 2 των Μεταβατικών Διατάξεων του Ν. 4336/2015.

Ερωτήματα - Θέματα

Απαντήσεις επί των άνω ερωτημάτων

Συνοπτικά

Άρθρο 3

Παράρτημα

ΜΕΡΟΣ Α΄

Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 3869/2010. «Ρύθμιση των οφειλών υπερ­χρεωμένων φυσικών προσώπων»

Φορείς που συνδράμουν στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού του άρθρου 2 του νόμου 3869/2010

ΜΕΡΟΣ Β΄

Υποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και διαφόρων συναφών εγγράφων

Παράρτημα iΙ

Νόμος 4161/2013. Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις

Νόμος 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α/31-12-2013). Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχεί­ρισης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις

Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 2289 Β/27-8-2014)

Υπουργική Απόφαση 7534/2015 (ΦΕΚ 1794 Β/20.8.2015)

Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης 70888/29-9-2015

Απόφαση 8986/14.10.2015 (ΦΕΚ 2208 Β/14.10.2015)

Απόφαση 130377/16-12-2015 (ΦΕΚ 2723 Β/14.10.2015)

Απόφαση. Πράξη της Τραπέζης της Ελλάδος 54/15-12-2015 (ΦΕΚ 2740/16-12-2015)

Ερμηνευτική εγκύκλιος 7698/20-8-2015

Ερμηνευτική εγκύκλιος από 22-12-2015 της Γενικής Γραμματείας Εμπο­ρίου και Προστασίας καταναλωτή στον ν. 3869/2010

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο 703

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018
Στο παρόν Συμπλήρωμα κρίθηκε αναγκαία η δημοσίευση του κειμένου όλων των άρθρων του Ν. 3869/2010 με τη διατύπωση που λαμβάνουν μετά τον Ν. 4549/2018, η ερμηνεία των νέων...
 

Σχετικές εκδόσεις

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...