Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021


Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021

Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικά θέματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. Κατανέμονται σε δέκα επιμέρους ενότητες και η κατάταξη ενός πρακτικού σε μία ενότητα γίνεται με βάση το κύριο αντικείμενο του πρακτικού. Ωστόσο, αρκετά πρακτικά θέματα ενσωματώνουν προβλήματα από διάφορες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να καθίσταται φανερή η σύνθεση περισσότερων προβληματικών, αλλά και να γίνονται περισσότερο ρεαλιστικά τα πρακτικά. Η επίλυση των πρακτικών δομείται στο πρότυπο του δικανικού συλλογισμού. Αρχικά, αναλύονται –όσο είναι αναγκαίο για την επίλυση του πρακτικού– οι εφαρμοστέοι κανόνες και ακολουθεί η καταγραφή των πραγματικών περιστατικών που είναι κρίσιμα για την απάντηση κάθε ερωτήματος, ώστε να ακολουθεί με ευχέρεια η υπαγωγή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοστέους κανόνες. Επίσης, προς διευκόλυνση των φοιτητών προηγείται των πρακτικών θεμάτων ένας σύντομος οδηγός επεξεργασίας και επίλυσης.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η ευκολότερη αφομοίωση του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, όχι μόνο από φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αλλά και από υποψήφιους δικηγόρους ή δικαστές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
© 2021
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-250-2
Σελίδες
ΧΙΧ + 172
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική βιβλιογραφία

Οδηγός επεξεργασίας - επίλυσης πρακτικών

Ι. Εισαγωγικά - Έννοια της ενοχής και αρχές του ενοχικού δικαίου

ΙΙ. Ενοχή προς αποζημίωση - Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

ΙΙΙ. Ενοχή γένους/είδους - Χρηματική ενοχή - Διαζευκτική ενοχή/ευχέρεια - Ενοχή με αοριστία παροχής

IV. Ιδιωτική αυτονομία και περιορισμοί της

V. Σύμβαση υπέρ και «σε βάρος» τρίτου

VI. Πολυπρόσωπες ενοχές

VΙΙ. Εκπλήρωση της παροχής - Αναβλητικές ενστάσεις

VΙIΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής - Αρραβώνας/ποινική ρήτρα

IX. Αποσβεστικοί λόγοι ενοχών

Χ. Εκχώρηση απαίτησης - Αναδοχή χρέους

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...