Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021


Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021

Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικά θέματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. Κατανέμονται σε δέκα επιμέρους ενότητες και η κατάταξη ενός πρακτικού σε μία ενότητα γίνεται με βάση το κύριο αντικείμενο του πρακτικού. Ωστόσο, αρκετά πρακτικά θέματα ενσωματώνουν προβλήματα από διάφορες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να καθίσταται φανερή η σύνθεση περισσότερων προβληματικών, αλλά και να γίνονται περισσότερο ρεαλιστικά τα πρακτικά. Η επίλυση των πρακτικών δομείται στο πρότυπο του δικανικού συλλογισμού. Αρχικά, αναλύονται –όσο είναι αναγκαίο για την επίλυση του πρακτικού– οι εφαρμοστέοι κανόνες και ακολουθεί η καταγραφή των πραγματικών περιστατικών που είναι κρίσιμα για την απάντηση κάθε ερωτήματος, ώστε να ακολουθεί με ευχέρεια η υπαγωγή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοστέους κανόνες. Επίσης, προς διευκόλυνση των φοιτητών προηγείται των πρακτικών θεμάτων ένας σύντομος οδηγός επεξεργασίας και επίλυσης.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η ευκολότερη αφομοίωση του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, όχι μόνο από φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αλλά και από υποψήφιους δικηγόρους ή δικαστές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
© 2021
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-250-2
Σελίδες
ΧΙΧ + 172
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική βιβλιογραφία

Οδηγός επεξεργασίας - επίλυσης πρακτικών

Ι. Εισαγωγικά - Έννοια της ενοχής και αρχές του ενοχικού δικαίου

ΙΙ. Ενοχή προς αποζημίωση - Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

ΙΙΙ. Ενοχή γένους/είδους - Χρηματική ενοχή - Διαζευκτική ενοχή/ευχέρεια - Ενοχή με αοριστία παροχής

IV. Ιδιωτική αυτονομία και περιορισμοί της

V. Σύμβαση υπέρ και «σε βάρος» τρίτου

VI. Πολυπρόσωπες ενοχές

VΙΙ. Εκπλήρωση της παροχής - Αναβλητικές ενστάσεις

VΙIΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής - Αρραβώνας/ποινική ρήτρα

IX. Αποσβεστικοί λόγοι ενοχών

Χ. Εκχώρηση απαίτησης - Αναδοχή χρέους

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης