Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021


Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021

Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικά θέματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. Κατανέμονται σε δέκα επιμέρους ενότητες και η κατάταξη ενός πρακτικού σε μία ενότητα γίνεται με βάση το κύριο αντικείμενο του πρακτικού. Ωστόσο, αρκετά πρακτικά θέματα ενσωματώνουν προβλήματα από διάφορες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να καθίσταται φανερή η σύνθεση περισσότερων προβληματικών, αλλά και να γίνονται περισσότερο ρεαλιστικά τα πρακτικά. Η επίλυση των πρακτικών δομείται στο πρότυπο του δικανικού συλλογισμού. Αρχικά, αναλύονται –όσο είναι αναγκαίο για την επίλυση του πρακτικού– οι εφαρμοστέοι κανόνες και ακολουθεί η καταγραφή των πραγματικών περιστατικών που είναι κρίσιμα για την απάντηση κάθε ερωτήματος, ώστε να ακολουθεί με ευχέρεια η υπαγωγή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοστέους κανόνες. Επίσης, προς διευκόλυνση των φοιτητών προηγείται των πρακτικών θεμάτων ένας σύντομος οδηγός επεξεργασίας και επίλυσης.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η ευκολότερη αφομοίωση του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, όχι μόνο από φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αλλά και από υποψήφιους δικηγόρους ή δικαστές.

Edition info

Title
Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
© 2021
Authors
ISBN
978-960-648-250-2
Pages
ΧΙΧ + 172
Price
€ 25.00

Discount price: € 18.75

In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική βιβλιογραφία

Οδηγός επεξεργασίας - επίλυσης πρακτικών

Ι. Εισαγωγικά - Έννοια της ενοχής και αρχές του ενοχικού δικαίου

ΙΙ. Ενοχή προς αποζημίωση - Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

ΙΙΙ. Ενοχή γένους/είδους - Χρηματική ενοχή - Διαζευκτική ενοχή/ευχέρεια - Ενοχή με αοριστία παροχής

IV. Ιδιωτική αυτονομία και περιορισμοί της

V. Σύμβαση υπέρ και «σε βάρος» τρίτου

VI. Πολυπρόσωπες ενοχές

VΙΙ. Εκπλήρωση της παροχής - Αναβλητικές ενστάσεις

VΙIΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής - Αρραβώνας/ποινική ρήτρα

IX. Αποσβεστικοί λόγοι ενοχών

Χ. Εκχώρηση απαίτησης - Αναδοχή χρέους

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...