Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024


Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024

Στόχος του παρόντος έργου είναι η ενασχόληση με το τραπεζικό δίκαιο και ιδίως με την πιστωτική σύμβαση, όχι μέσα από μια συνολική παρουσίαση του κλάδου, αλλά στο πλαίσιο μεθοδολογικής έρευνας και επέκτασης των δογματικών θεμελίων της, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και γενικότερα του δικαίου με την οικονομία.

Επιχειρώντας, λοιπόν, την έρευνα της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο της πραγματικής εφαρμογής του δικαίου με απώτερη επιδίωξη τη συναγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για όλο το αστικό δίκαιο, η έρευνα στηρίζεται σε τέσσερις άξονες και συγκεκριμένα στη σύνδεση της εξέλιξης της πιστωτικής σύμβασης με τα γνωστά μεθοδολογικά εργαλεία, την εξέταση της αλληλεπίδρασης του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, την έρευνα της αλληλεπίδρασης δικαίου και οικονομίας και ιδίως την έρευνα του κυρίαρχου ρόλου της δεύτερης, εντοπίζοντας αξίες του συστήματος που έχουν μείζονα σημασία γι’ αυτό και μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να αναγνωρισθούν ως αρχές του δικαίου που μπορούν να αναπτύξουν ισχύ γενικότερα στο ενοχικό δίκαιο.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται σε αδρές γραμμές η ιστορική και δογματική εξέλιξη της έρευνας του τραπεζικού δικαίου. Αναλύονται τα μέρη στα οποία διαιρείται το τραπεζικό δίκαιο, η αλληλεπίδραση του ιδιωτικού με το δημόσιο δίκαιο, αλλά και με την οικονομία. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην έρευνα του πυρήνα του τραπεζικού δικαίου, που αποτελεί η πιστωτική σύμβαση, και στα κύρια χαρακτηριστικά της. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται ειδικοί τύποι της πιστωτικής σύμβασης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται μείζονος σημασίας ειδικά θέματα της πιστωτικής σύμβασης, όπως η επιρροή του δημοσίου δικαίου και του εταιρικού δικαίου κατά τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών ρητρών. Η εργασία ολοκληρώνεται με κρίσιμα συμπεράσματα της έρευνας και μια συνολική εκτίμηση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης
Μεθοδολογικό παράδειγμα αστικού δικαίου και αλληλεπίδρασης ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-836-8
Σελίδες
XVI + 326
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή

§ 1. Εισαγωγή στην προβληματική

§ 2. Σκοπός της έρευνας

§ 3. Πορεία της έρευνας

Πρώτο Κεφάλαιο

Εξέλιξη του Τραπεζικού Δικαίου

§ 4. Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης του τραπεζικού δικαίου

§ 5. Η αυτονομία του τραπεζικού δικαίου

Δεύτερο Κεφάλαιο

Η σύμβαση και τα στοιχεία της

§ 6. Η προσφορότητα της θεωρίας του τύπου

§ 7. Ο αυτόνομος τύπος της πιστωτικής σύμβασης

Τρίτο Κεφάλαιο- Θεωρητικά θεμέλια

§ 8. Κατανομή κινδύνων

§ 9. Σκοπός συμβάσεων

§ 10. Σχέση εμπιστοσύνης

§ 11. Επιρροή δημοσίου δικαίου

§ 12. Επιρροή εταιρικού δικαίου

§ 13. Σύνοψη των βασικών θέσεων

§ 14. Επίλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Διάγραμμα

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

§ 1. Εισαγωγή στην προβληματική

§ 2. Σκοπός της έρευνας

§ 3. Πορεία της έρευνας

Πρώτο Κεφάλαιο - Εξέλιξη του Τραπεζικού Δικαίου

§ 4. Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης του τραπεζικού δικαίου

Ι. Σημείο έναρξης του τραπεζικού δικαίου

ΙΙ. Τραπεζική εποπτεία

ΙΙΙ. Νομισματικό δίκαιο

ΙV. Κρίσιμα σημεία

§ 5. Η αυτονομία του τραπεζικού δικαίου

Ι. Ανάγκη διαχωρισμού σε κλάδους

ΙΙ. Κριτήρια κατάτμησης

ΙΙΙ. Κίνδυνοι

IV. Ειδικό ενοχικό δίκαιο

V. Απομάκρυνση από το αστικό δίκαιο

VI. Η σχέση με το εμπορικό δίκαιο

VII. Η ενότητα του τραπεζικού δικαίου

VIII. Η αυτονομία του κλάδου

IX. Η υποδιαίρεση του τραπεζικού δικαίου

X. Το πρόβλημα της κατάταξης του δικαίου της κεφαλαια­γοράς και του ασφαλιστικού δικαίου

XI. Η διάγνωση του δικαίου του χρηματοπιστωτικού τομέα

XII. Συγκριτική επισκόπηση

XIII. Προσδιορισμός των ορίων

XIV. Μεθοδολογικές και ουσιαστικές συνέπειες

XV. Ο αντίλογος

XVI. Πολυπαραγοντικό σύστημα

XVII. Οι δικλείδες ασφαλείας

Δεύτερο Κεφάλαιο - Η σύμβαση και τα στοιχεία της

§ 6. Η προσφορότητα της θεωρίας του τύπου

§ 7. Ο αυτόνομος τύπος της πιστωτικής σύμβασης

Ι. Υφιστάμενη κατάσταση

ΙΙ. Αναφορά σε διατάξεις

ΙΙΙ. Η αυτονομία

ΙV. Τα στοιχεία του τύπου

Τρίτο Κεφάλαιο - Θεωρητικά θεμέλια

§ 8. Κατανομή κινδύνων

Ι. Προκαταρκτική παρατήρηση

ΙΙ. Αντίθετα συμφέροντα

ΙΙΙ. Ορθολογική συμπεριφορά

§ 9. Σκοπός συμβάσεων

§ 10. Σχέση εμπιστοσύνης

Ι. Αρχική οριοθέτηση

ΙΙ. Ανάγκη για ασφάλεια δικαίου

III. Απόρριψη αναγνώρισης de facto καταστάσεων

IV. Απόρριψη μίας υποτιθέμενης σιωπηρής σύμβασης

V. Η θεωρία για την γενική τραπεζική σύμβαση

VI. Η νομολογία του Bundesgerichtshof

VII. Αλληλεπίδραση προστασίας της εμπιστοσύνης και προ­στα­σίας του ασθενέστερου

1. Η έννοια της εμπιστοσύνης

2. Η σχέση της με την προστασία του ασθενέστερου

3. Η σχέση της με την αρχή της αναλογικότητας

VIII. Η σύγχρονη διάταξη του γερμανικού αστικού κώδικα

ΙΧ. Η αναγνώριση της ευθύνης από εμπιστοσύνη ως βασι­κού πυλώνα στο ενοχικό δίκαιο

Χ. Συγκεκριμενοποίηση στο πιστωτικό δίκαιο

1. Υφιστάμενη κατάσταση

2. Η σχέση με τις αδικοπραξίες

3. Συμβατικές δεσμεύσεις

4. Η σχέση με την κατάχρηση δικαιώματος

5. Τραπεζικά κριτήρια

6. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

ΧΙ. Λειτουργία ενός κινητού συστήματος (bewegliches System)

ΧΙΙ. Η αλλαγή συμπεριφοράς του πιστωτικού ιδρύματος

ΧΙΙΙ. Αποφυγή ευθύνης από την τράπεζα

§ 11. Επιρροή δημοσίου δικαίου

§ 12. Επιρροή εταιρικού δικαίου

§ 13. Σύνοψη των βασικών θέσεων

§ 14. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018
Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως...
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης