Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016


Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016

Η νέα έκδοση είναι συμπληρωμένη και ενημερωμένη ενόψει των εξελίξεων τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας, όσο και της Επιστήμης. Έχει ως αντικείμενο το εννοιολογικό περιεχόμενο της διοικητικής λειτουργίας στο πλαίσιο της εκτελεστικής λειτουργίας. Αναλύεται η Δημόσια Διοίκηση και το σύνολο των οργάνων της που ασκούν τη διοικητική λειτουργία, τις μορφές έννομης δράσης της διοίκησης και την ένταξή της στην έννοια της διοικητικής λειτουργίας.

Ειδικότερα στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην αρχή της δράσης της Δημόσιας Διοικήσεως προσετέθη η ανάλυση της έννοιας της αρχής της χρηστής διοίκησης. Προσετέθη επίσης η αρχή της διαφάνειας και της φανερής δράσης της διοικήσεως. Αρχές που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης του νομικού πολιτισμού του σύγχρονου Κράτους.

Στο εισαγωγικό αυτό έργο επιχειρείται να αναλυθούν οι θεμελιώδεις έννοιες και όχι η οριστική και εξαντλητική περιγραφή νομικών κανόνων του διοικητικού δικαίου το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι ευμετάβολο και κανείς δεν είναι κάτοχος της απόλυτης επιστημονικής αλήθειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου
Εισαγωγή - Θεμελιώδεις έννοιες
© 2016
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-440-2
Σελίδες
240
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης.

Πρόλογος Β΄ έκδοσης.

Πρόλογος.

Συντομογραφίες.

Πίνακας Περιεχομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

§ 1. Εισαγωγή.

Ι. Έννοια και σκοπός του Δικαίου.

ΙΙ. Κανόνες Δικαίου - Κανόνες ηθικής και ήθη.

ΙΙΙ. Θετικό και Φυσικό Δίκαιο.

IV. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο.

1. Έννοια - δικαιολογία της διαίρεσης του δικαίου.

2. Κριτήρια διάκρισης.

V. Διακρίσεις και κλάδοι του Δημοσίου Δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

§ 2. Διοικητικό Δίκαιο, Έννοια και αντικείμενο αυτού.

Ι. Διοικητικό Δίκαιο.

1. Έννοια.

2. Αντικείμενο.

II. Χαρακτηριστικά του Διοικητικού Δικαίου.

1. Αυτονομία.

2. Συμφέρον της ολότητος.

3. Ευμετάβολος χαρακτήρας.

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα του Διοικητικού Δικαίου (δημόσια εξ υποκειμένου δικαιώματα).

IV. Εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου.

V. Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη και Διοικητική Πολιτική.

§ 3. Η Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του κράτους.

Ι. Η εξέλιξη της Δημόσιας Διοικήσεως.

1. Έννοια της Δημόσιας Διοικήσεως.

2. Κατευθυντήριες Αρχές της Δημόσιας Διοικήσεως.

2α) Η χρηστή διοίκηση.

2β) Η καλή πίστις.

2γ) Η αξιοκρατία.

3. Έννοια της Δημόσιας υπηρεσίας.

4. Μορφές Διοικήσεως.

α. Κυριαρχική.

β. Συναλλακτική.

γ. Ολοκλήρωση της υπό στενή εννοία διοικήσεως.

γα) αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

γβ) Οι «ανεξάρτητες αρχές».

ΙΙ. Δημόσιος τομέας.

§ 4. Η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών.

Ι. Η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών.

1. Έννοια και περιεχόμενο.

2. Έννοια της Διοικητικής λειτουργίας.

3. Έννοια της «Κυβερνητικής λειτουργίας».

ΙΙ. Κράτος Δικαίου.

1. Έννοια.

2. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία.

α. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

β. Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης.

γ. Διοικητική Δικαιοσύνη.

δ. Η κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

III. Έννοια των διασταυρώσεων.

IV. Σχέσεις των λειτουργιών μεταξύ τους.

1α. Η νομοθετική λειτουργία έναντι της εκτελεστικής.

1β. Έναντι της δικαστικής.

2α. Η δικαστική λειτουργία έναντι της νομοθετικής.

2β. Έναντι της εκτελεστικής.

3α. Η εκτελεστική λειτουργία έναντι της νομοθετικής.

3β. Έναντι της δικαστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

§ 5. Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου.

Ι. Έννοια των πηγών του Διοικητικού Δικαίου.

1. Περιεχόμενο των πηγών.

2. Διακρίσεις των πηγών του Διοικητικού Δικαίου.

II. Πηγές Δικαίου Συντακτικού χαρακτήρα.

1. Το Σύνταγμα.

α) Σύνταγμα υπό τυπική έννοια.

β) Σύνταγμα υπό ουσιαστική έννοια.

2. Ψηφίσματα - Συντακτικές πράξεις - Ερμηνευτικές δηλώσεις.

α) Ψηφίσματα.

β) Συντακτικές πράξεις.

γ) Ερμηνευτικές δηλώσεις.

3. Το Συνταγματικό έθιμο.

III. Διακρατικές πηγές.

1. Κανόνες Διεθνούς Δικαίου.

2. Ενωσιακό Δίκαιο.

α. Πρωτογενές.

β. Παράγωγο.

βα. Κανονισμοί.

ββ. Οδηγίες.

βγ. Αποφάσεις.

βδ. Συστάσεις - γνώμες.

IV. Πηγές Δικαίου Νομοθετικού χαρακτήρα.

1. Τυπικός Νόμος.

Έννοια - Διακρίσεις.

2. Η διαδικασία παραγωγής του τυπικού νόμου.

3. Οι κατά το άρθρ. 44 παρ. 1 του Συντ. 75 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

α. Έκτακτη κανονιστική εξουσιοδότηση.

β. Εξαιρετική κανονιστική εξουσιοδότηση.

V. Πηγές Δικαίου Κανονιστικού χαρακτήρα.

1. Έννοια κανονιστικής εξουσίας.

α. Κύρια γνωρίσματα της κανονιστικής πράξης.

β. Διακρίσεις κανονιστικής πράξης.

2. Διατάγματα.

A. Τα κατ’ ουσίαν νομοθετικά.

α. Διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση ειδικής εξουσιοδότησης νόμου.

β. Τα αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων διατάγματα.

B. Τα κατ’ ουσίαν διοικητικά.

3. Νομοθετική εξουσιοδότηση.

α. Έννοια.

β. Περιορισμοί εκ του Συντάγματος.

γ. Περιορισμοί εκ της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

δ. Νόμοι - πλαίσιο.

4. Κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεωςς.

VI. Άλλες κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεωςς.

1. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

2. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

3. Διακηρύξεις Δημοπρασιών.

§ 6. Οι Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

§ 7. Η Νομολογία, είναι πηγή του Διοικητικού Δικαίου;.

§ 8. Το έθιμο.

§ 9. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιες οδηγίες.

1. Διοικητική πρακτική.

2. Εγκύκλιες οδηγίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

§ 10. Χρονικά όρια της ισχύος των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου.

Ι. H δημοσίευση των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου.

α. Δημοσίευση των κειμένων «Εφημερίς της Κυβερνήσεως».

II. Τυπική και ουσιαστική ισχύς των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου.

α. Έναρξη της ισχύος των νόμων.

β. Έναρξη της ισχύος των διαταγμάτων και άλλων πράξεων της Διοικήσεως.

ΙΙΙ. Αναδρομική ισχύς των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου.

ΙV. Λήξη της ουσιαστικής ισχύος των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου.

α) Των νόμων.

β) Των κανονιστικών πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

§ 11. Αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοικήσεως.

Ι. Η αρχή της νομιμότητας.

α. Έννοια και περιεχόμενο.

ΙΙ. Η αρχή του δημοσίου συμφέροντος.

α. Έννοια και περιεχόμενο.

ΙΙΙ. Η αρχή της αναλογικότητας.

α. Έννοια, περιεχόμενο, στοιχεία.

β. Νομολογιακή περιπτωσιολογία.

IV. Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης.

α. Περιεχόμενο της αρχής.

β. Θεμελίωση της αρχής.

γ. Νομολογιακή περιπτωσιολογία.

V. Η αρχή της αμεροληψίας.

α) Έννοια – περιεχόμενο.

β) Νομολογιακή επισκόπηση.

γ) Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της αρχής.

δ) Αίτηση εξαίρεσης του ενδιαφερομένου.

VI. Η αρχή της χρηστής διοικήσεως.

α) Έννοια – περιεχόμενο.

β) Νομολογιακή επισκόπηση.

VII. Η αρχή της διαφάνειας ή της φανερής δράσεως της διοικήσεως.

α) Έννοια – περιεχόμενο.

β) Νομολογιακή επισκόπηση.

Βιβλιογραφία.

Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...