Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2022


Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2022

Το παρόν εγχειρίδιο αποδίδει το βασικό περιεχόμενο της δεύτερης εκδόσεως του τρίτομου [Ι (2020), ΙΙ (2021), ΙΙΙ (2022)] συστηματικού έργου του συγγραφέα, «Πολιτική Δικονομία».

Η νέα (τέταρτη) έκδοση επισπεύσθηκε μετά τις εκτεταμένες και σημαντικές τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (κυρίως) από τον ν. 4842/2021 (κυρίως). Συνεκτιμήθηκαν ασφαλώς και οι ενδιάμεσες νομολογιακές εξελίξεις, ιδίως του Αρείου Πάγου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και οι συμβολές της Θεωρίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-544-2
Σελίδες
XXVI + 1118
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος Δ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ –

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 1. Ουσιαστική και δικονομική έννομη τάξη

§ 2. Η αξίωση έννομης προστασίας

§ 3. Οι πηγές της πολιτικής δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 4. Τα δικαστήρια

§ 5. Οι δικαστές

§ 6. Τα βοηθητικά πρόσωπα απονομής της δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

§ 7. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

§ 8. Διασταύρωση της πολιτικής δικαιοδοσίας με τις υπόλοιπες

§ 9. Τα όρια της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Ετεροδικία

§ 10. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί διεθνών διαφορών.

§ 11. Η διεθνής δικαιοδοσία στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

§ 12. Διεθνής δικαστική αρωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

§ 13. Έννοια και είδη αρμοδιότητας

§ 14. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

§ 15. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

§ 16. Η κατά τόπον αρμοδιότητα και οι βασικοί της κανόνες

§ 17. Ειδικές δωσιδικίες

§ 18. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας

§ 19. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια

§ 20. Έρευνα της αρμοδιότητας και συνέπειες αναρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 21. Οι διάδικοι

§ 22. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

§ 23. Νομιμοποίηση

§ 24. Έννομο συμφέρον

§ 25. Δικαστική πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

§ 26. Απλή ομοδικία

§ 27. Αναγκαία ομοδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

§ 28. Κύρια παρέμβαση

§ 29. Πρόσθετη παρέμβαση

§ 30. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

§ 31. Προσεπίκληση

§ 32. Ανακοίνωση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 33. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

§ 34. Το ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

§ 35. Έννοια και διακρίσεις της αγωγής

§ 36. Καταψηφιστική αγωγή

§ 37. Αναγνωριστική αγωγή

§ 38. Διαπλαστική αγωγή

§ 39. Η συλλογική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 40. Η συμβολή των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην πραγμάτωση των σκοπών της δίκης και στον εξανθρωπισμό της διαδικασίας

§ 41. Αρχή της διαθέσεως

§ 42. Αρχές της συζητήσεως και ανακρίσεως

§ 43. Αρχή της προωθήσεως της δίκης με πρωτοβουλία των διαδίκων

§ 44. Αρχή της συγκεντρώσεως

§ 45. Αρχή του νόμιμου δικαστή

§ 46. Αρχή της ισότητας των διαδίκων

§ 47. Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης

§ 48. Αρχή της δημοσιότητας

§ 49. Αρχή της τηρήσεως προδικασίας

§ 50. Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

§ 51. Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

§ 52. Γενική θεωρία των διαδικαστικών πράξεων

§ 53. Δικονομικές συμβάσεις

§ 54. Ο τύπος των διαδικαστικών πράξεων

§ 55. Η γνωστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων. Οι επιδόσεις

§ 56. Ο χρόνος διενέργειας των διαδικαστικών πράξεων. Οι δικονομικές προθεσμίες

§ 57. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

§ 58. Η ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 59. Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών

§ 60. Η αγωγή

§ 61. Σύνθετες μορφές αγωγών: αντικειμενική, επικουρική και διαζευκτική σώρευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

§ 62. Άμεσες δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες

§ 63. Ειδικότερα, η ένσταση εκκρεμοδικίας

§ 64. Μεταβολή της αγωγής

§ 65. Διάθεση επίδικου αντικειμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

§ 66. Προπαρασκευή της συζητήσεως

§ 67. Μορφές άμυνας του εναγομένου. Άρνηση της αγωγής

§ 68. Οι ενστάσεις

§ 69. Η ανταγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

§ 70. Η συζήτηση της αγωγής στην τακτική διαδικασία μετά τον ν. 4335/2015

§ 71. Ενέργειες του δικαστηρίου προς ευόδωση των σκοπών της δίκης και της διαδικασίας

§ 72. Η ερήμην δίκη

§ 73. Διακοπή και επανάληψη της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 74. Έννοια και είδη αποδείξεως

§ 75. Αντικείμενο αποδείξεως

§ 76. Οι διέπουσες την απόδειξη αρχές

§ 77. Βάρος αποδείξεως

§ 78. Τα αποδεικτικά μέσα και οι κανόνες χρήσεώς τους

§ 79. Διεξαγωγή της αποδείξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ.

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 80. Ομολογία

§ 81. Αυτοψία

§ 82. Πραγματογνωμοσύνη

§ 83. Μάρτυρες

§ 84. Εξέταση των διαδίκων

§ 85. Έγγραφα

§ 86. Δικαστικά τεκμήρια

§ 87. Ένορκες βεβαιώσεις

§ 88. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 89. Δικαστικός συμβιβασμός

§ 90. Παραίτηση από το δικόγραφο ή από το δικαίωμα της αγωγής

§ 91. Αποδοχή της αγωγής

§ 92. Παραίτηση και αποδοχή που αφορούν σε άλλες διαδικαστικές πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 93. Η δικαστική απόφαση

§ 94. Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

§ 95. Το δεδικασμένο· βασικές έννοιες

§ 96. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου

§ 97. Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

§ 98. Τα χρονικά όρια και η διάσπαση του δεδικασμένου

§ 99. Δεδικασμένο από αλλοδαπές αποφάσεις

§ 100. Οι άλλες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 101. Δικαστικά έξοδα

§ 102. Νομική βοήθεια

§ 103. Εγγυοδοσία

§ 104. Ποινές τάξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

§ 105. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

§ 106. Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

§ 107. Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡIA

§ 108. Θεμελιώδεις κανόνες και διακρίσεις των ενδίκων μέσων

§ 109. Το παραδεκτό των ενδίκων μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

§ 110. Αποστολή, διακρίσεις και παραδεκτό της ανακοπής ερημοδικίας

§ 111. Αποτελέσματα ασκήσεως, συζήτηση και απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΕΣΗ

§ 112. Έννοια και παραδεκτό της εφέσεως

§ 113. Αποτελέσματα ασκήσεως της εφέσεως

§ 114. Συζήτηση επί της εφέσεως

§ 115. Απόφαση επί της εφέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ

§ 116. Έννοια, παραδεκτό και λόγοι της αναψηλαφήσεως

§ 117. Αποτελέσματα ασκήσεως, συζήτηση και απόφαση επί της αναψηλαφήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

§ 118. Έννοια, παραδεκτό και αποτελέσματα της αιτήσεως αναιρέσεως.

§ 119. Λόγοι αναιρέσεως

§ 120. Η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου

§ 121. Η απόφαση επί της αναιρέσεως και η μετά την αναίρεση διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

§ 122. Ανακοπή

§ 123. Τριτανακοπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης